Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 30 augustus 2022

09:30 - 12:30
Locatie

Jachthaven GWV de Vrijbuiter, Oud Loosdrechtsedijk 137, 1231LT Loosdrecht

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  Met het vertrek van de heer T. de Weger, wethouder van de gemeente Woerden, vanwege de benoeming van een nieuw college van B&W op 23 juni 2022, eindigt ook zijn lidmaatschap van de kavelruilcommissie Kamerik Harmelen. Op basis van het Instellingsbesluit Provincie Utrecht Kavelruilcommissie Kamerik-Harmelen, is het, indien wijziging van de leden noodzakelijk is, aan Gedeputeerde Staten om het huidige lid uit de functie te ontheffen en een nieuw lid te benoemen. De kavelruilcommissie Kamerik-Harmelen draagt de heer A. de Regt, wethouder van de gemeente Woerden, bij Gedeputeerde Staten voor als lid van de kavelruilcommissie Kamerik Harmelen. Op basis van het Instellingsbesluit is het aan Gedeputeerde Staten om het voorgedragen lid goed dan wel af te keuren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de heer T. de Weger te ontheffen uit zijn functie als lid van de kavelruilcommissie Kamerik-Harmelen;
  2. de voordracht door de kavelruilcommissie Kamerik Harmelen van de heer A. de Regt, wethouder van de gemeente Woerden, als lid van de kavelruilcommissie, goed te keuren en hem als zodanig te benoemen;
  3. het bestaande instellingsbesluit in te trekken en een herzien instellingsbesluit vast te stellen en te publiceren.

 2. 0.09.H

  Essentie/ samenvatting:
  De Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (hierna: SVNL) is het provinciale kader op grond waarvan subsidies kunnen worden verstrekt voor natuurbeheer (het beheer van natuurterreinen) en agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het is wenselijk de SVNL op een aantal punten te wijzigen om deze te actualiseren en weer in overeenstemming te brengen met de gewijzigde Europese verordeningen inzake agrarisch natuur en landschapsbeheer, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het Nationaal Strategisch Plan waarop de SVNL is gebaseerd. Het besluit tot wijziging van de SVNL voorziet daarin.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de “Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016” te wijzigen zoals vermeld in het “Besluit tot wijziging van de SVNL 2022”, opgenomen als bijlage 1;
  2. het Besluit tot wijziging van de SVNL 2022 te publiceren in het Provinciaal Blad.

 3. 0.13.H

  Essentie / samenvatting:
  De Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen is geactualiseerd en aangevuld voor een aantal nieuwe ontwikkelingen. De kernkwaliteiten voor de verschillende landschappen in de provincie zijn opgenomen in de Omgevingsvisie / (Interim)-Omgevingsverordening. In de geactualiseerde Kwaliteitsgids worden de kernkwaliteiten nader toegelicht en wordt inspiratie geboden voor het omgaan met de kernkwaliteiten bij de verschillende ruimtelijke opgaven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen vast te stellen;
  2. de Statenbrief vast te stellen en toe te sturen aan Provinciale Staten.

 4. 03

  Essentie / samenvatting:
  Het Ontwerp Natuurbeheerplan 2023 en het Ontwerp Wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2022 hebben na vaststelling door GS op 24 mei 2022, gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Op de ontwerpbesluiten zijn door 47 indieners 131 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de Nota van beantwoording. Het Natuurbeheerplan vormt het toetsingskader voor het verlenen van subsidies door de provincie voor agrarisch natuurbeheer, natuurbeheer, inrichting en kwaliteitsverbetering van natuurterreinen, en functieverandering van landbouwgrond naar natuur. Het Natuurbeheerplan geeft aan waar en voor welke doelen subsidie mogelijk is.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerp Natuurbeheerplan 2023 en Ontwerp wijzigingsbesluit 2022 vast te stellen en de indieners hierover per brief te informeren;
  2. het Wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2022 vast te stellen en het besluit te publiceren;
  3. het Natuurbeheerplan 2023, met kaartbijlagen vast te stellen en het besluit te publiceren;
  4. de Statenbrief vast te stellen en met de Nota van beantwoording zienswijzen toe te zenden aan Provinciale Staten.

 5. 04

  Essentie / samenvatting:
  Op basis van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (SVNL2016) zijn door Gedeputeerde Staten de afgelopen jaren subsidies verleend voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) voor de periode 2016 t/m 2022. In 2023 start een nieuwe subsidieperiode van zes jaar van 2023 t/m 2028. Het Openstellingsbesluit agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2023 biedt de zeven agrarische collectieven in Utrecht de mogelijkheid op basis van de SVNL2016 subsidie aan te vragen voor deze nieuwe subsidieperiode. Het biedt de collectieven de mogelijkheid in de nieuwe periode het bestaande beheer te continueren en ook uit te breiden. Naast de subsidie voor het beheer biedt het Openstellingsbesluit de collectieven de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor eenmalige (zgn. niet-productieve) investeringen voor herstel-, inrichtings- of innovatieve beheermaatregelen voor natuur, landschap en biodiversiteit ten behoeve van dit beheer. Doel van deze maatregelen is het beheer te versterken

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het ‘Openstellingsbesluit agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2023 provincie Utrecht’ vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad;
  2. de Statenbrief ‘Openstellingsbesluit ANLb 2023 en Besluit tot wijziging van de SVNL’ vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te sturen.

 6. 05

  Essentie / samenvatting:
  De heer B. de Brey van de VVD heeft vragen gesteld over het faciliteren van medewerkers voor het doneren van bloed. Dit in navolging van de provincie Limburg waar medewerkers maximaal 5 uur per extra verlof per jaar kunnen krijgen om bloed te doneren. De heer De Brey vraagt of een vergelijkbaar beleid voor de provincie Utrecht
  toegepast kan worden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid de heer De Brey van de VVD betreffende “bloed doneren” vast te stellen en te verzenden.

 7. 06

  Essentie / samenvatting:
  Het stikstofdossier geeft aanleiding tot vragen over diverse onderwerpen, zoals:
  - de staat van de natuur in Nederland;
  - invloed op stikstofemissie door andere dieren dan landbouwhuisdieren;
  - stikstofdata, metingen en modellering;
  - beschikbaarheid van gegevens over Utrechtse natuurgebieden.
  Over deze onderwerpen zijn opnieuw vragen gesteld door de Statenfractie van de PVV. Deze vragen zijn gesteld in aanvulling op de vragen die op 4 april jl. zijn gesteld door de PVV, omdat de antwoorden onvoldoende werden bevonden. In dit voorstel zijn deze aanvullende en deels nieuwe vragen beantwoord.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid R. Dercksen van de PVV-fractie betreffende het stikstofbeleid vast te stellen en te verzenden.

 8. 10

  Essentie / samenvatting:
  Met dit besluit bekrachtigt het college van Gedeputeerde Staten de afspraken die gemaakt zijn in het Nationaal OV Beraad (NOVB) over de Beschikbaarheidsvergoeding OV 2022 (BVOV22), en worden de twee Utrechtse OV concessies aangepast om een grondslag te creëren om de BVOV22 ook in de periode van 1 september tot eind 2022 uit te keren, met de mogelijkheid om die uitkering ook in 2023 en 2024 te continueren. Dit naar aanleiding van de toezegging van het Rijk om de BVOV in het hele jaar 2022 door te zetten, en de gesprekken die gevoerd worden over 2023. De beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk compenseert grotendeels de door de coronacrisis weggevallen reizigersopbrengsten, die ook nu nog duidelijk lager liggen dan in de jaren pre-corona.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de wijziging van de beide OV-concessies in bijlage 1 en 2 vast te stellen, teneinde:
  a. in de OV-concessies ook voor de laatste 4 maanden van 2022 een passende juridische grondslag te creëren om de BVOV22 en de bij de BVOV22-afspraken horende extra eigen bijdragen van DO’s te kunnen verstrekken aan de concessiehouders;
  b. ruimte te creëren om eventuele extra bijdragen in de periode 1/2023 – 9/2024 te kunnen verstrekken aan concessiehouders;
  2. de concessiehouders Qbuzz (U-OV) en Keolis (Syntus Utrecht) van de onder 1 bedoelde wijziging op de hoogte te stellen door middel van de brieven in bijlagen 3 en 4;
  3. de in NOVB-verband met betrekking tot de BVOV22 gemaakte afspraak om als decentrale OV-autoriteiten de concessiehouders ook de laatste 4 maanden van 2022 te vergoeden conform de eerder vastgestelde meerjarenbegroting, te bevestigen.

 9. 11

  Essentie / samenvatting:
  PS hebben op 25 september 2019 twee amendementen aangenomen waarmee de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) werd verzocht te komen met een aftreedschema voor de huidige samenstelling. Daarop is het Instellingsbesluit aangepast. Eerder dit jaar heeft de PCL conform dit amendement en dit besluit vijf leden aangedragen die ontslag verleend kunnen worden. Afgelopen periode heeft een wervings- en selectieprocedure plaatsgevonden om nieuwe leden te werven. Uiteindelijk heeft tijdens de benoemingsprocedure één kandidaat-lid zich teruggetrokken. In de periode direct na de benoeming heeft een ander lid een betrekking verworven die niet verenigbaar was met zijn werkzaamheden voor de PCL. Met dit besluit worden twee nieuwe leden benoemd tot 25 september 2023 en zijn alle posities binnen de PCL weer vervuld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de heer R. Löhr en de heer G.J. Hospers per 9 november 2022 te benoemen als lid van de Provinciale Commissie Leefomgeving tot 25 september 2023;
  2. per 9 november 2022 ontslag te verleden aan de heer R.K. Dijksterhuis;
  3. het statenvoorstel Benoeming twee leden Provinciale Commissie Leefomgeving vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.

 10. 12

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht heeft een vriendschapsband met de provincie Guangdong. Deze band is in de Staten al verschillende keren onderwerp geweest van debat. Tot op heden is er geen meerderheid voor het opzeggen van de vriendschapsband. Wel is er door de gedeputeerde economie toegezegd, na het staken van de stemmen over een eerder Statenvoorstel, om met een nieuw voorstel te komen over de toekomst van de vriendschapsband. Bijgevoegde concept stukken zijn bedoeld om het college in staat te stellen de portefeuillehouder richting mee te geven voor het afdoen van deze toezegging. Daarmee is dit agendapunt ter oriënterende bespreking, besluitvorming hierover en vaststelling van het uiteindelijke statenvoorstel vindt in een volgende GS vergadering plaats.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de portefeuillehouder een richting mee te geven voor de verdere uitwerking van het Statenvoorstel.

 11. 16

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht heeft een aantal forse uitdagingen voor het verbeteren van de bedrijfsvoering. Deze uitdagingen worden op een aantal wijzen opgepakt. Voor de korte en middellange termijn wordt er aan twee verbeterprogramma’s gewerkt onder de noemer "De basis op orde". Dit zijn de programma’s: • Verbeteren Bedrijfsvoering (BV Beter); • Versterken ICT-Functie en Digitale Routekaart. In de Statenbrief “Voortgang Bedrijfsvoeringsbrede verbeterprogramma’s 2e kwartaal 2022” wordt de commissie BEM geïnformeerd over het programma Verbeteren Bedrijfsvoering en de versterking van de ICT-Functie inclusief de voortgang van de agenda’s van de Digitale Routekaart. Doelstelling is om dit eerste ambitieuze programma per maart 2023 af te ronden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Voortgang Bedrijfsvoeringsbrede Verbeteringsprogramma’s 2e kwartaal 2022 (inclusief bijlage) vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden.

 12. 18

  Essentie / samenvatting:
  Het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur is een belangrijk onderdeel van de Samenwerkingsagenda Landbouw (2019) en de Landbouwvisie 2018. Het Actieplan is een samenwerking van diverse Utrechtse landbouw-, natuur- en milieuorganisaties en beoogt natuurinclusieve landbouw in Utrecht te stimuleren. Actieplan is vanaf eind 2019 in uitvoering. Het is opgedeeld in twee fases. De eerste fase is inmiddels uitgevoerd en nagenoeg alle afgesproken prestatie indicatoren zijn gehaald. Met dit voorstel stemmen Gedeputeerde Staten in met subsidiëring van de tweede fase. In de tweede fase worden de projecten die in de eerste fase gestart zijn voortgezet, waar nodig bijgestuurd en geïntensiveerd. Zo is er in de tweede fase meer aandacht voor kennisoverdracht, bewustwording rondom biodiversiteit in het agrarisch gebied en nieuwe verdienmodellen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de subsidiebeschikking Duurzame Landbouw met Natuur fase 2 vast te stellen.