Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 8 maart 2022

09:30 - 12:40

Locatie
16.30
Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. Essentie / samenvatting:
  Mevrouw A. Poppe van de fractie SP heeft vragen gesteld over de OV-bediening van Hoograven-Zuid in relatie tot de komst van 500-700 tijdelijke woningen, waarvan de start van de bouw eind 2022 / begin 2023 gepland is. Het verzoek is om de lijnvoering uit eerdere vervoerplannen te heroverwegen en specifiek de verbinding van lijn 6 naar station Vaartsche Rijn te herstellen. Voor herstel is echter geen aanleiding: het huidige vervoeraanbod past bij de vervoervraag. Op werkdagen overdag kunnen reizigers uit Hoograven-Zuid met lijn 47 nog steeds rechtstreeks naar Vaartsche Rijn reizen, op die momenten dat de meerwaarde van deze verbinding voldoende is.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Poppe van SP betreffende herstel rechtstreekse buslijn Hoograven vast te stellen en te verzenden.

 2. Essentie / samenvatting:
  Instemming beantwoording schriftelijke vragen ex art 47 betreffende “Mestexplosie in een veestal in Maarsbergen. Provincie Utrecht speelt samen met onder meer het Rijk, andere provincies, de agrarische sector, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven een rol bij de doorontwikkeling van nieuwe technieken

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid De heer B. de Brey (VVD-fractie) en de heer L.C. van den Dikkenberg (SGP-fractie) betreffende Mestexplosie in een veestal in Maarsbergen vast te stellen en te verzenden.

 3. Essentie / samenvatting:
  Op 9 februari 2022 heeft Provinciale Staten ingestemd met de twee voorstellen aan Provinciale Staten over de nieuwe samenwerkingsvorm van de twee recreatieschappen en over het opheffen van de bedrijfsvoeringorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN). Om de besturen te informeren over de besluiten zijn er aan het Algemeen Bestuur van de recreatieschappen en aan het bestuur van RMN brieven opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de brieven aan het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden, het Algemeen Bestuur van het Plassenschap Loosdrecht en het bestuur van bedrijfsvoeringorganisatie Recreatie Midden Nederland vaststellen en deze verzenden.

 4. Essentie / samenvatting:
  Binnen het POP3 bestaat een onderdeel dat betrekking heeft op lokale plattelandsontwikkeling; LEADER. LEADER is in 2021 en 2022 voortgezet onder POP3Plus (verlenging van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 in 2021 en 2022). Voor het laatste uitvoeringsjaar 2022 stond op de planning om begroot budget voor 2022 nog beschikbaar te stellen. Daarnaast is er een voorstel om budget van de openstelling LEADER Samenwerkingsactiviteiten te schuiven naar de openstelling LEADER Uitvoering projecten. De wijzigingen komen voort uit de gewijzigde Lokale Ontwikkelstrategieën (LOS-en) en zijn nodig voor een optimale besteding van middelen. Er is een aantal besluiten nodig om dit mogelijk te maken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de gewijzigde LOS voor Utrecht Oost vast te stellen;
  2. de gewijzigde LOS voor Weidse Veenweiden vast te stellen;
  3. het wijzigingsbesluit van de openstelling ‘Uitvoering van LEADER-projecten 2018-2020’ voor Utrecht Oost en West, nr. UTSP-1557500171-11982, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad;
  4. het intrekkingsbesluit van de openstelling ‘Samenwerkingsactiviteiten LEADER’ met nr. UTSP 1557500171-12036, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.

 5. Essentie / samenvatting:
  Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) is verlengd met twee jaar. In het kader van deze verlenging, het POP3Plus 2021-2022, wordt de uitvoering voortgezet aan de hand van subsidieregelingen. GS neemt het besluit om subsidieaanvragen mogelijk te maken in het kader van Niet productieve investeringen water; herstel- en inrichtingsmaatregelen ten behoeve van water- en klimaatdoelen. Het voorstel is om de regeling Niet productieve investeringen water open te stellen van 4 april tot en met 13 mei 2022 met een subsidieplafond van € 1.440.000,-. Het plafond is samengesteld met € 1.160.000,- afkomstig uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en € 280.000,- wordt als cofinanciering door de waterschappen ingebracht. De subsidieregeling sluit aan bij doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water, het Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027, bij het Bodem- water- en milieuplan 2016-2021, het Programma klimaatadaptatie 2020-2023 en het Uitvoeringsprogramma Bodemdaling provincie Utrecht 2020-2023.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het openstellingsbesluit, nr. UTSP-1557500171-12039, ‘Openstellingsbesluit POP3 Niet-productieve investeringen water provincie Utrecht 2022’ vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.

 6. Essentie / samenvatting:
  Al geruime tijd werkt de provincie Utrecht samen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug en het Rijksvastgoedbedrijf aan de herbestemming van de Marinierskazerne in Doorn. Medio 2020 is door de staatsecretaris van Defensie bevestigt dat de Marinierskazerne te Doorn vrijkomt en dat het tijdspad samenhangt met de planning van de bouw van de nieuwe kazerne in Nieuw-Milligen. Op 20 januari 2021 heeft de staatsecretaris de kamer geïnformeerd dat de nieuwe kazerne eind 2028 kan worden opgeleverd. De afronding van het beoogde vertrek van Defensie uit de Marinierskazerne in Doorn is voorzien begin 2030. Daarmee staat de weg vrij om de herbestemming van de Marinierskazerne in Doorn weer voortvarend ter hand te nemen. De oorspronkelijke intentieovereenkomst uit 2015 dient hiertoe verlengd te worden om de samenwerkingsafspraken tussen ons, gemeente Utrechtse Heuvelrug en Rijksvastgoedbedrijf te bestendigen. Tevens worden Provinciale Staten met een statenbrief geïnformeerd over de stand van zaken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de 'Allonge intentieovereenkomst over het vertrek en de herbestemming van de marinierskazerne Van Braam Houckgeest te Doorn' vast te stellen en aan te gaan;
  2. gedeputeerde van Essen het mandaat te verlenen de overeenkomst te tekenen, op basis van artikel 2 lid 3 onder f van het Organisatiebesluit provincie Utrecht 2004;
  3. de statenbrief ‘Stand van zaken Marinierskazerne Doorn’ vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten.

 7. Essentie / samenvatting:
  Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Wnb) per 1 januari 2017 is de provincie verantwoordelijk geworden voor behoud en herstel van de biodiversiteit. In de programmabegroting zijn hiervoor middelen opgenomen. De uitvoering van de biodiversiteitsimpuls loopt voor een groot deel via subsidies. Om de uitvoering van projecten ter versterking van de natuurkwaliteit mogelijk te maken is de Uitvoeringsverordening Subsidie Biodiversiteit (USB) opgesteld. Met voorliggend besluit wordt de regeling weer opengesteld vanaf 1 januari 2022 (met terugwerkende kracht) tot en met 31 december 2022, zijn de plafonds opnieuw vastgesteld en is een kleine technische wijziging doorgevoerd bij onderdeel 3 invasieve exoten. Voor de zomer volgt nog een wijziging van de regeling, met name voor onderdelen 1 en 3, om deze meer af te stemmen op de behoeften van initiatiefnemers. Deze wijziging loopt alvast hierop vooruit omdat gemeenten moeten starten met hun faunaonderzoeken in het voorjaar voor een soortenmanagementplan, maar wel de garantie van deze subsidie willen. De USB vormt het toetsingskader van de projecten die gaan bijdragen aan de beoogde natuurkwaliteitsimpuls. In de verordening zijn 3 regelingen opgenomen. Het gaat om: 1) Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten (actieve soortenbescherming), 2) Soortenmanagementplan binnen Biodiversiteit in Stad en Dorp (passieve soortenbescherming), 3) Bestrijding en beheersing invasieve exoten (invasieve exotenbestrijding).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Uitvoeringsverordening Subsidie Biodiversiteit provincie Utrecht 2021 (GS 11 mei, nr. 8223686B) in te trekken;
  2. de Uitvoeringsverordening Subsidie Biodiversiteit provincie Utrecht 2022 (GS 8 maart 2022 nr. (82444667)) vast te stellen;
  3. het besluit te publiceren in het provinciaal blad.

 8. Essentie / samenvatting:
  Na vaststelling van het voorgestelde Organisatiebesluit provincie Utrecht 2022 hanteert de provincie één sturingsmodel voor zowel lijnwerkzaamheden als concernopgaven. Met de invoering van dit sturingsmodel worden de opgavemanagers binnen de domeinen geplaatst. Deze wijziging van het organisatiebesluit is een verwerking van het afgelopen maart genomen GS-besluit aan de hand van de notitie ”Een opgavegerichte organisatie in ontwikkeling”. Een concernopgave, dat kan zowel een programma als een project zijn, heeft een bestuurlijk opdrachtgever en een ambtelijk opdrachtgever. De algemeen directeur of een concernmanager is ambtelijk opdrachtgever en kan een opgavemanager mandateren om als gemandateerd ambtelijk opdrachtgever op te treden. De opgavemanager (gemandateerd ambtelijk opdrachtgever) laat de concernopgave uitvoeren door een of meer ambtelijk opdrachtnemers.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning besluiten, elk voor zover bevoegd:
  1. het Organisatiebesluit provincie Utrecht 2022, nummer 82441759, vast te stellen;
  2. kennis te nemen van de voorgenomen wijziging van het Mandaatbesluit secretaris.

 9. Essentie / samenvatting:
  De gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne raken niet alleen het land zelf, maar ook de rest van Europa en de wereld. Ook voor de provincie Utrecht heeft de ontstane situatie een directe impact op de taken en activiteiten. De statenbrief neemt de lezer mee in de ontwikkelingen die de provincie direct raken en welke acties de provincie onderneemt als gevolg van de situatie in Oekraïne. Voor deze brief richt de provincie zich daarbij op twee vraagstukken: ondersteuning bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de weerbaarheid van de provinciale organisatie tegen eventuele cyberaanvallen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de statenbrief 'Acties provincie naar aanleiding van de situatie in Oekraïne' vast te stellen en ter informatie toe te sturen aan Provinciale Staten;
  2. de commissaris van de Koning mandaat te geven tot inhoudelijke aanvullingen op basis van het landelijk overleg met de veiligheidsregio’s van 7 maart jl., en actuele informatie die beschikbaar is tussen moment van schrijven van de statenbrief en moment van verzending.

 10. Essentie / samenvatting:
  De provincies hebben aan UNESCO toegezegd het beleid om de Hollandse Waterlinies te beschermen te gaan harmoniseren met behoud door ontwikkeling als uitgangspunt. De grootste behoefte aan duidelijkheid werd daarbij ervaren op het onderwerp energietransitie. Daarom is het voorliggende Afwegingskader energietransitie Hollandse Waterlinies opgesteld. Het is een inhoudelijk kader wat inzicht biedt in de ruimte voor opwekking van hernieuwbare energie en faciliteert initiatiefnemers in hun zoektocht naar deze ruimte. Het afwegingskader vormt een globale Heritage Impact Assessment voor de meest gangbare vormen van duurzame energieopwekking voor het hele gebied van het werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Het afwegingskader biedt geen nieuwe regels, maar meer inzicht in de betekenis van de huidige regels van het Rijk en provincies. Het geeft aan waar er geen of weinig mogelijkheden zijn (rode zone) vanwege het risico op aantasting van de kernkwaliteiten van de Hollandse Waterlinies en waar dit risico minder groot is (oranje zone). Het geeft meer inzicht in de kansrijkheid van een initiatief binnen het werelderfgoed. Het afwegingskader zegt dus niet of iets wel of niet mag. Maatwerk blijft in principe altijd mogelijk, waarbij maximaal gekeken wordt hoe energietransitie mogelijk te maken zonder de uitzonderlijke universele waarden van het werelderfgoed aan te tasten. Daarbij heeft de provincie de ruimte om een eigen afweging te maken en tot een eigen oordeel te komen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Afwegingskader energietransitie Hollandse Waterlinies vast te stellen;
  2. de werking van het afwegingskader de komende twee jaar aan de hand van casuïstiek te bespreken en te bezien of het afwegingskader na afloop van deze periode aangepast moet worden;
  3. de Statenbrief 'Afwegingskader energietransitie Hollandse Waterlinies' vast te stellen en met het Afwegingskader energietransitie Hollandse Waterlinies en de bijbehorende Leeswijzer ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 11. Essentie / samenvatting:
  Op 7 februari 2022 ondertekenden bijna veertig betrokken overheden, natuurorganisaties en andere partners het Groen Groeit Mee Pact. Daarmee benadrukken zij hun gedeelde ambitie om bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen de ontwikkeling van (recreatief) groen en water evenwichtig en volwaardig te laten meegroeien. Met bijgevoegde statenbrief worden Provinciale Staten geïnformeerd over dit Pact.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de bijgevoegde statenbrief vast te stellen en deze ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden.

 12. Essentie / samenvatting:
  Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort hebben beiden Gedeputeerde Staten een brief gestuurd waarin zij om een bevestiging vragen dat Gedeputeerde Staten afzien van toepassing van de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking van de benodigde besluiten ten behoeve van de realisatie van windmolens in respectievelijk polders Rijnenburg en Reijerscop en bij bedrijventerrein De Isselt. Op grond van de Elektriciteitswet (artikel 9f, zesde lid, onder a van de Elektriciteitswet) zijn Gedeputeerde Staten bevoegd te besluiten over windparken van 5-100 MW. Indien dit geen versnelling vormt ten opzichte van besluitvorming door de gemeente, kunnen zij deze bevoegdheid bij de gemeente laten. Omdat gemeente Utrecht onlangs de eerste stappen in de formele besluitvormingsprocedure heeft gezet en gemeente Amersfoort de voorbereidingen hiertoe reeds heeft opgepakt, kan aangenomen worden dat aan deze conditie voldaan kan worden. Het voorstel aan Gedeputeerde Staten is daarom om gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort per brief de gevraagde bevestiging te sturen, en daarmee de besluitvorming over de betreffende windparken bij deze gemeenten te laten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. af te zien van de toepassing gecoördineerde voorbereiding en besluitvorming zoals bedoeld in artikel 9f zesde lid Elektriciteitswet ten behoeve van het windpark in de polders Rijnenburg en Reijerscop in de gemeente Utrecht;
  2. de brief aan het college van de gemeente Utrecht met onderwerp “Toepassing artikel 9f Elektriciteitswet inzake energielandschap Rijnenburg/Reijerscop, die daartoe strekt, vast te stellen en deze te verzenden aan het college van de gemeente Utrecht;
  3. af te zien van de toepassing gecoördineerde voorbereiding en besluitvorming zoals bedoeld in artikel 9f zesde lid Elektriciteitswet ten behoeve van het windpark bij bedrijventerrein De Isselt in de gemeente Amersfoort;
  4. de brief aan het college van de gemeente Amersfoort met onderwerp “Toepassing artikel 9f Elektriciteitswet inzake windpark De Isselt”, die daartoe strekt, vast te stellen en deze te verzenden aan het college van de gemeente Amersfoort;
  5. statenbrief “Toepassing artikel 9f Elektriciteitswet inzake Rijnenburg/Reijerscop en De Isselt” vast te stellen en te verzenden aan Provinciale Staten.

 13. Essentie / samenvatting:
  Niet alle inwoners van de provincie Utrecht ervaren de veiligheid en de vrijheid om zichzelf te zijn, of hebben te maken met discriminatie op basis van LHBTIQ+ persoonsverschillen. Daarom heeft Provinciale Staten in 2018 de motie Utrecht Regenboogprovincie aangenomen zodat de provincie ook werkt aan sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTIQ'ers binnen de provincie. Het voorstel is om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de gemeenten Utrecht en Amersfoort om te werken aan diversiteit en inclusie. De samenwerkingsovereenkomst legt de intenties en randvoorwaarden vast voor gezamenlijke activiteiten zoals projecten, opdrachten, subsidies, etc. De overeenkomst geeft de gelegenheid voor andere gemeenten of organisaties om aan te sluiten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de samenwerkingsovereenkomst diversiteit en inclusie vast te stellen en aan te gaan;
  2. gedeputeerde Van Muilekom te mandateren de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen en op ondergeschikte technische punten te wijzigen.