Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 18 januari 2022

09:30 - 13:15
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 03

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO bestuur vergadert op 20 januari 2022 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie voor deze bestuursvergadering opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie voor de vergadering van het IPO bestuur van 20 januari 2022 over de volgende punten vast te stellen:
  4a. ‘actualisatie energiebesparingsplicht’;
  4b. ‘dutch Societal Innovation HUB (DSIH);
  4c. ‘vervolgadvies bestuurlijke taskforce Regionale Energie-infrastructuur (REIS).

 2. 05

  Essentie / samenvatting:
  De Adviesraad Tram adviseert Gedeputeerde Staten ten aanzien van het tramvervoersysteem (waaronder het project Vernieuwde Regionale Tramlijn (hierna: “VRT”)) in de provincie Utrecht en de stuurgroep Uithoflijn ten aanzien van het project Uithoflijn. Jaarlijks wordt over de uitgebrachte adviezen gerapporteerd middels een jaarrapportage. Daarmee geeft de Adviesraad invulling aan artikel 4.3 van het Reglement Adviesraad Tram. Deze rapportage heeft betrekking op het jaar 2020 en eerste half jaar van 2021. Deze rapportage is een product van de Adviesraad zelf en wordt opgesteld onder diens verantwoordelijkheid. Het management van de provincie schrijft een managementreactie, die door de Adviesraad integraal wordt opgenomen in de jaarrapportage. De uitgebrachte adviezen hebben onder andere betrekking op inrichting en positionering van het provinciale trambedrijf, het dechargeproces voor het project Uithoflijn en safety management voor het Utrechtse tramsysteem.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de Jaarrapportage 2020/2021 van de Adviesraad Tram;
  2. de statenbrief “Adviesraad Tram jaarrapportage 2020/2021” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  3. het nieuwsbericht “Adviesraad tram rondt advieswerkzaamheden voor de provincie af” vast te stellen.

 3. 06

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht kan een belangrijke rol spelen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Vanwege de veelzijdigheid van het fenomeen ondermijning zijn er veel denkbare beleidsterreinen en rollen om op in te spelen. Om de verantwoordelijkheden en ambities van de provincie Utrecht ten aanzien van de bestrijding van ondermijning richting te geven en de middelen effectgericht en doelmatig te laten zijn is de voorliggende Agenda Weerbare Overheid opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de actie-agenda Weerbare Overheid vast te stellen en zich via de volgende drie actielijnen in te zetten:
  1. weerbaarheid in de provincie Utrecht vergroten;
  2. de integrale aanpak van ondermijning in het provinciale beleid bevorderen;
  3. interne weerbaarheid versterken (Wet Bibob, ambtelijke organisatie, verbonden partijen en bestuur).

 4. 07

  Essentie / samenvatting:
  De portefeuillehouder financieel toezicht lokale overheden, hiertoe door het college van GS gemandateerd d.m.v. besluit van 25 oktober 2011, heeft op 21 december 2021 de toezichtbeslissing 2022 vastgesteld t.b.v. 25 Utrechtse gemeenten en op 24 december van de gemeente Woudenberg. Besloten is de gemeenten Woudenberg en Montfoort op financiële gronden weer onder het repressieve toezicht te stellen en voor de overige 24 Utrechtse gemeenten in 2022 het repressieve toezicht te continueren. Middels het mandaatbesluit heeft de portefeuillehouder financieel toezicht lokale overheden op 22 november 2021 de toezichtbeslissing 2022 vastgesteld t.b.v. 18 gemeenschappelijke regelingen. Besloten is om voor de 18 gemeenschappelijke regelingen in 2022 het repressieve toezicht te continueren

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het besluit van de gedeputeerde financieel toezicht lokale overheden van 21 december 2021 betreffende vaststelling van de toezichtbeslissing voor 25 Utrechtse gemeenten te bekrachtigen;
  2. het besluit van de gedeputeerde financieel toezicht lokale overheden van 24 december 2021 betreffende vaststelling van de toezichtbeslissing voor de gemeente Woudenberg te bekrachtigen;
  3. het besluit van de gedeputeerde financieel toezicht lokale overheden van 22 november 2021 betreffende vaststelling van de toezichtbeslissing voor 18 gemeenschappelijke regelingen te bekrachtigen.

 5. 08

  Essentie / samenvatting:
  In het programma Groen Groeit Mee werken de provincie Utrecht, drie regio’s (U16, het Utrechtse deel van Regio Foodvalley en de Regio Amersfoort) en vier waterschappen samen. Daarnaast zijn tal van andere organisaties betrokken. Zo bouwen we met elkaar een alliantie, waarin we samenwerken aan een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat, waarin (recreatief) groen meegroeit met andere ontwikkelingen. Als afronding van de eerste fase ondertekenen overheden en een groot aantal betrokken organisaties begin 2022 het Groen Groeit Mee Pact. Met de ondertekening van dit pact markeren de samenwerkende partijen de gedefinieerde ambities en geïnventariseerde opgaven en onderschrijven zij het belang van een gezamenlijke inspanning om te komen tot realisatie. Voorstel is om in de commissie RGW van 19 januari 2022 een mondelinge mededeling te doen over het voornemen van GS om het Groen Groeit Mee Pact te ondertekenen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het Groen Groeit Mee Pact vast te stellen en in te stemmen met de ondertekening hiervan.

 6. 09

  Essentie / samenvatting:
  De gemeente De Bilt heeft een bestemmingsplan (Utrechtseweg 341 te De Bilt) in voorbereiding dat woningbouw (Plan De Grift) mogelijk maakt. Deze woningbouw leidt tot aantasting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Om de woningbouw toch mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van de zgn. meerwaardebenadering uit de Interim Omgevingsverordening (IOV). De meerwaardebenadering houdt in dat de aantasting van het NNN niet mogelijk is, tenzij er via natuurcompensatiemaatregelen binnen 10 jaar een duidelijke meerwaarde voor het NNN gerealiseerd kan worden in oppervlakte, kwaliteit en samenhang. In de IOV wordt als eis gesteld dat de uitvoering en de instandhouding van de natuurcompensatiemaatregelen worden geborgd in een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de provincie en de initiatiefnemer/ projectontwikkelaar.
  De ‘Overeenkomst borging realisatie en instandhouding NNN-meerwaardemaatregelen Plan De Grift’ geeft hieraan invulling voor het bouwplan in de gemeente De Bilt. De overeenkomst is een nadere zekerstelling op de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen voorwaardelijke verplichting waarin de uitvoering van de natuurcompensatie ook langs bestuursrechtelijke weg is geborgd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de “Overeenkomst borging realisatie en instandhouding NNN-meerwaardemaatregelen Plan De Grift, gemeente De Bilt” vast te stellen en aan te gaan.