Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 18 oktober 2022

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.03.H

  Essentie / samenvatting:
  De gemeente Nieuwegein heeft een verzoek ingediend voor ontheffing van artikel 4.37 lid 1 Instructieregel beperkingengebied lokale spoorwegen van de interim omgevingsverordening (IOV) ten behoeve van de realisering van een tijdelijke supermarkt in de wijk Blokhoeve. Dit artikel voorziet in een bouwverbod binnen het beperkingsgebied lokale spoorwegen. Gedeputeerde Staten wordt op basis van een integrale afweging van belangen geadviseerd deze ontheffing te verlenen. Deze toekenning voldoet aan de juridische eisen die de interim verordening (alsmede de toekomstige verordening) hieraan stelt, waaronder de eis dat maatregelen worden genomen om belemmeringen voor de lokale spoorweg nu en in de toekomst te voorkomen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de gemeente Nieuwegein op basis van artikel 1.5 van de interim omgevingsverordening provincie Utrecht tot uiterlijk 1 september 2027 ontheffing te verlenen van artikel 4.37 lid 1 van de Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht ten behoeve van de bouw van een tijdelijke supermarkt in de wijk Blokhoeve, onder voorwaarde dat de gemeente bij vergunningverlening voor gebouwen opneemt, dat maatregelen worden getroffen om hinder door Elektromagnetische straling aan apparatuur behorend bij gebouw en functie te
  voorkomen;
  2. de GS-brief aan de gemeente Nieuwegein waarin dit besluit tot ontheffing wordt medegedeeld en toegelicht vast te stellen;
  3. de statenbrief betreffende ontheffing van de Interimverordening voor de bouw van een tijdelijke supermarkt in Nieuwegein vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te sturen.

 2. 0.05.H

  Essentie / samenvatting:
  Na de terinzagelegging heeft de provincie Noord-Holland in ambtelijk overleg met de provincie Utrecht alle ingediende zienswijzen (45 totaal, waarvan tien voor Utrecht) beantwoordt in de Nota van Antwoord. Dit heeft geleid tot kleine aanpassingen in het Natura 2000 beheerplan Oostelijke Vechtplassen, dat nu definitief kan worden vastgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. in te stemmen met de vaststelling van het Natura 2000 beheerplan Oostelijke Vechtplassen en de Nota van Antwoord door GS van Noord-Holland. GS van Noord-Holland per brief hierover te informeren;
  2. In te stemmen met de inhoud en verzending van de antwoordbrief GS Utrecht aan GS Noord Holland;
  3. de Statenbrief 'Natura 2000 beheerplan Oostelijke Vechtplassen 2022-2028' vast te stellen en deze aan Provinciale Staten te versturen.

 3. 0.11.H

  Essentie / samenvatting:
  Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft een brief opgesteld die gericht is aan de Staten van de 12 provincies om hen te informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot de financieringssystematiek en de ontwikkelingen rond het provinciaal belastinggebied. Die brief is overgenomen in de vorm van de Statenbrief 'Financieringssystematiek en provinciaal belastinggebied (IPO)'.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief 'Financieringssystematiek en provinciaal belastinggebied (IPO)' met de daarbij behorende bijlage ‘Position Paper IPO Begrotingsbehandeling BZK oktober 2022’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 4. 0.13.H

  Essentie / samenvatting:
  Vanuit de septembercirculaire 2022 volgen financiële bijstellingen die betrekking hebben op de algemene uitkering van het provinciefonds en decentralisatie-uitkeringen. Over de jaren 2022 tot en met 2026 is cumulatief sprake van een positief effect van € 33,206 miljoen ten opzichte van de meicirculaire 2022.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Uitkomsten septembercirculaire provinciefonds 2022’ vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden.

 5. 04

  Essentie / samenvatting:
  De twee Utrechtse OV-concessies eindigen in december 2023. Vanwege de door de coronacrisis veroorzaakte grote onzekerheden, is in het door Gedeputeerde Staten vastgestelde Transitieplan OV (Transitieplan OV 2022- 2025, 25 mei 2021, docnr. 82258585) het voornemen uitgesproken om de concessies met twee jaar te verlengen. Met voorliggend besluit wordt de verlenging/herijking van beide concessies vastgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de gewijzigde concessiebeschikking plus gewijzigd Programma van Eisen Tram en Bus Regio Utrecht vast te stellen (te effectueren per 1 januari 2023), en daarmee tevens de concessie te verlengen tot december 2025;
  2. Qbuzz B.V. hierover te informeren middels het versturen van bijgevoegde brief;
  3. de gewijzigde concessiebeschikking plus gewijzigd Programma van Eisen Provincie Utrecht vast te stellen (te effectueren per 1 januari 2023), en daarmee tevens de concessie te verlengen tot december 2025;
  4. Keolis Nederland B.V. hierover te informeren middels het versturen van bijgevoegde brief;
  5. de Statenbrief OV-concessies 2025 vast te stellen en deze toe te zenden aan Provinciale Staten;
  6. de reactiebrief op het advies van het ROCOV vast te stellen en te versturen;
  7. op grond van art. 55, eerste lid, van de Provinciewet in samenhang met het belang genoemd in art. 5.1. lid 1 sub c van de Wet open overheid, voor onbepaalde tijd geheimhouding op te leggen op bijlage 10, omdat deze bedrijfsgevoelige en marktinformatie bevat die vertrouwelijk aan de provincie is verstrekt.

 6. 06

  Essentie / samenvatting:
  Met de Slotwijziging wordt de begroting van het lopende jaar aangepast met het doel om deze zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de verwachte omvang van baten en lasten zoals die straks in de jaarstukken 2022 worden gepresenteerd. De voorgestelde begrotingswijzigingen leiden per saldo tot een geprognosticeerd voordelig begrotingssaldo van € 22,070 miljoen. In de Zomernota was sprake van een geprognosticeerd voordelig begrotingssaldo van € 17,282 miljoen, derhalve een stijging van het saldo met € 4,788 miljoen. Dit wordt verklaard vanuit het saldo van diverse voordelige en nadelige bijstellingen, waarvan de toename van de uitkering uit het provinciefonds een belangrijke autonome ontwikkeling is.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Statenvoorstel ‘Slotwijziging 2022’ en de Slotwijziging 2022 vast te stellen en ter besluitvorming aan Provinciale Staten toe te sturen;
  2. de begrotingswijzigingen vast te stellen die binnen het mandaat van het college vallen en in de Slotwijziging zijn geclassificeerd als ‘Administratieve bijstellingen GS’;
  3. de gewijzigde winstnemingssystematiek vast te stellen van het gebiedsontwikkelingsprogramma Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg waarvan de financiële bijstelling in de Slotwijziging 2022 is opgenomen in beleidsdoel 1.2 en een uitgebreide toelichting daarop is opgenomen in bijlage 2 van de Slotwijziging.

 7. 07

  Essentie / samenvatting:
  De Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley is één van de verstedelijkingsstrategieën die in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVEX) worden opgesteld. De noodzaak voor de verstedelijkingsstrategie wordt ingegeven door de grote groeiopgave in beide regio’s. Volgens de prognoses zijn er de komende 20 jaar circa 100.000 woningen en daaraan gekoppelde extra arbeidsplaatsen nodig. Het gaat om 40.000 woningen in de regio Foodvalley en 60.000 woningen in de regio Arnhem-Nijmegen. De opgave die voorhanden ligt is niet enkel het ruimte geven aan deze groeiopgave, maar ook om deze groei op te vangen op een manier waarmee de kwaliteit van de regio overeind blijft en zelfs kan worden versterkt. Daarom wordt een verstedelijkingsstrategie opgesteld waarin de opgaven voor leefomgeving, mobiliteit, economie, wonen en werken in samenhang worden onderzocht. Het doel van de verstedelijkingsstrategie is om de groei voor wonen en werken mogelijk te maken en tegelijkertijd de landschappelijke waarden en samenhang van de regio’s Arnhem-Nijmegen en Foodvalley te versterken. In een gezamenlijk proces met twee provincies, gemeenten, waterschappen en het Rijk is het afgelopen jaar een verstedelijkingstrategie opgesteld. Met dit voorstel krijgen Provinciale Staten van Utrecht de Verstedelijkingsstrategie ter besluitvorming aangeboden. Hiermee committeert de provincie zich aan de koers voor ontwikkelingen op de middellange en lange termijn om de doelen voor een duurzame verstedelijking ook in de regio Foodvalley uit te werken en te realiseren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Statenvoorstel Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten.

 8. 08

  Essentie / samenvatting:
  Provinciale Staten van Utrecht hebben op 13 maart 2017 een besluit genomen om de huidige kruising van de
  N226 met de spoorlijn Utrecht-Arnhem in Maarsbergen ongelijkvloers te maken (Provinciale Staten2017MME02-02). Eerder op 9 maart 2015 is een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten tussen de provincie Utrecht (Hierna: de provincie) en gemeente Utrechtse Heuvelrug en separaat tussen de provincie en ProRail. Met deze projectpartners is vervolgens uitvoering gegeven aan de afspraken in de SOK en is in artikel 16 van de SOK afgesproken om meer concrete afspraken over de uitvoering vast te leggen in een realisatieovereenkomst (ROK).
  Op 9 december 2020 is het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) door Provinciale Staten vastgesteld, waarbij de moties 127 ‘Extra geluidsreducerende maatregelen’ en 128A ‘Veiligheid voor alles’ zijn aanvaard. Met het vaststellen van het Provinciaal Inpassingsplan en vervolgens succesvol doorlopen van de Raad van State procedure, verschuift de projectfase nu van voorbereiding naar realisatie van de werkzaamheden. Omdat in de realisatiefase de rollen en verantwoordelijkheden veranderen is het van belang deze vast te leggen in een ROK tussen alle drie de projectpartners. Door ondertekening van de drie projectpartners worden – naast het Rijk - de gemeente en de provincie daarmee medeopdrachtgever aan ProRail om de uitvoering van de werkzaamheden op te starten (aanbesteding- en realisatiefase).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de realisatieovereenkomst onderdoorgangen Maarsbergen Tunnel Alliantie vast te stellen en aan te gaan;
  2. de statenbrief “realisatieovereenkomst spooronderdoorgang Maarsbergen” vast te stellen en ter informatie te verzenden aan provinciale staten;
  3. op grond van art. 55, eerste lid, van de Provinciewet in samenhang met artikel 5, tweede lid, onder b van de Wet open overheid (Woo) geheimhouding op te leggen op de bijlage van de ROK betreffende de kostenraming, totdat de opdracht voor het werk is verstrekt (naar verwachting in maart 2023), omdat deze marktgevoelige informatie bevat.

 9. 10

  Essentie / samenvatting:
  Er is een Statenbrief opgesteld waarin een update wordt gegeven over het beleid van de provincie Utrecht gericht op ondersteuning van ondernemers uit het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Het MKB vertegenwoordigt een belangrijk deel van de werkgelegenheid en het verdienvermogen in de provincie Utrecht. Het MKB staat voor grote uitdagingen, niet alleen vanwege de huidige, onzekere marktomstandigheden als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de coronacrisis, maar ook vanwege nieuwe ontwikkelingen in markt, samenleving en technologie. De provincie werkt daarom aan het versterken van de dienstverleningsstructuur en aan concrete initiatieven gericht op het MKB.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Stand van zaken beleid MKB breed’ vast te stellen en ter informatie te versturen naar PS.

 10. 12

  Essentie / samenvatting:
  Op 11 november 2022 worden in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) afspraken gemaakt tussen Rijk en Regio over de versnellingsafspraken en grootschalige woningbouw in relatie tot de bereikbaarheid. Met de Statenbrief betreffende de Inzet BO MIRT november 2022 worden Provinciale Staten geïnformeerd over de inzet van de provincie en de regio op het BO MIRT. Door de bestuurlijke partners in de regio Arnhem Nijmegen Foodvalley wordt gewerkt aan een verstedelijkingsakkoord. Dit is in lijn met het verstedelijkingsconcept dat op 17 november 2021 door Provinciale Staten is vastgesteld en de Verstedelijkingsstrategie, die naar verwachting in december door Provinciale Staten wordt vastgesteld. Het akkoord wordt, afhankelijk van de uitkomst van het Bestuurlijk Overleg Arnhem, Nijmegen en Foodvalley van 20 oktober 2022, geagendeerd tijdens het BO MIRT Oost Nederland.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Statenbrief “Inzet BO MIRT najaar 2022” vast te stellen en op 20 oktober 2022 te verzenden naar Provinciale Staten;
  2. de portefeuillehouder Mobiliteit en portefeuillehouder Ruimtelijke ontwikkeling te mandateren in afstemming met regiopartners tot uiterlijk 20 oktober 2022 tekstuele aanpassingen in de Statenbrief toe te passen;
  3. in te stemmen met de tekst van de bestuurlijke afspraken verstedelijking regio Arnhem/Nijmegen/Foodvalley als inzet voor de te maken afspraken tijdens het BO MIRT;
  4. de portefeuillehouder Wonen te mandateren in te stemmen met verduidelijkende tekstwijzigingen en tekstwijzigingen in de afspraken verstedelijking regio Arnhem/Nijmegen/Foodvalley die betrekking hebben op het grondgebied of de belangen van de Provincie Utrecht.

 11. 14

  Essentie / samenvatting:
  Op 14 oktober heeft het kabinet de appreciatie van het rapport Remkes 'Wat wel kan - Uit de impasse en een aanzet voor perspectief', naar buiten gebracht. Hierin erkent het kabinet in de afgelopen periode te weinig begrip getoond te hebben voor de positie van de boeren. Ook constateert het kabinet dat de kloof tussen stad en platteland te groot is geworden, deze moet overbrugd worden, want ze kunnen niet zonder elkaar. Dit zijn belangrijke lessen die het kabinet heeft getrokken uit het rapport Remkes. Daarom wil het kabinet een herstart waarin meer dan voorheen de samenwerking actief wordt opgezocht om tegenstellingen te overbruggen. Remkes bevestigt dat een deel van de natuur in Nederland er op dit moment niet goed aan toe is en dat urgent actie nodig is. Het is cruciaal dat alle partijen in de agrarische keten, andere sectoren (bouw, industrie en mobiliteit) en de financiële sector een niet-vrijblijvende bijdrage leveren. Als dat niet gebeurt gaat Nederland op slot. Het kabinet geeft aan integraal aan de slag te willen met de denklijnen en aanbevelingen uit het rapport Remkes, met enkele nuanceringen. Samen met alle betrokken partijen wil het kabinet zorgen dat de kwaliteit van natuur, water en bodem, milieu en het klimaat verbetert, met de verschillende wettelijke doelen als vertrekpunt. Hiervoor is een transitie van de landbouw nodig, waarbij ook een balans moet worden gevonden met andere grote opgaven, zoals de energietransitie, de omslag naar een duurzame industrie en het woningtekort.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de statenbrief ‘Kabinetsreactie n.a.v. rapport Remkes ‘wat wel kan – uit de impasse en een aanzet tot perspectief’ vast te stellen en te versturen naar Provinciale Staten;
  2. Gedeputeerde Sterk te mandateren om, na goedkeuring door GS én voor verzending aan provinciale Staten, nog kleine wijzigingen aan te brengen;
  3. de ingezette lijn voor het opstellen van een doorkijk provinciaal gebiedsprogramma (gereed januari 2023) en 1e versie provinciaal gebiedsprogramma (gereed voor 1 juli 2023) vooralsnog doorzetten.

 12. 17

  Het Rijk neemt een sterkere nationale regierol in de ruimtelijke ordening (RO). Daarbij bouwt het Rijk inhoudelijk voort op de bestaande Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en lopende Rijk-regiosamenwerkingen in NOVI-gebieden en aan regionale verstedelijkingsstrategieën (voortaan NOVEX-gebieden genoemd). De grootste inhoudelijke veranderingen worden verwacht ten aanzien van nationale opgaven en doelen voor water, bodem, landbouw, natuur en energie. In bijgevoegd Statenmemo wordt beschreven welke rol binnen de nationale regie in de RO is weggelegd voor Utrecht en hoe we die als provincie willen invullen. En wordt een voorstel gedaan over hoe en wanneer Provinciale Staten hierbij worden betrokken. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in betrokkenheid van Provinciale Staten bij de provinciale/regionale uitwerkingen van Nationale Programma’s, de ruimtelijke regie provincie Utrecht (ruimtelijke puzzel provincie Utrecht) en interbestuurlijke samenwerking aan Utrechtse NOVEX-gebieden (gebiedsgerichte regie). Met bijgevoegde memo wordt invulling gegeven aan het verzoek van het Presidium d.d. 27 mei 2022.

  Besluit

  De Statenbrief provinciale rol in nationale regio op de ruimtelijke ordening, wordt vastgesteld en ter informatie verzonden aan Provinciale Staten.