Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 10 oktober 2023

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.2

  Essentie / samenvatting:
  Er wordt of gevraagd of GS bereid zijn namens de Provincie Utrecht publiekelijk steun en solidariteit te betuigen aan de staat Israël en de getroffen burgers, door middel van een officiële verklaring en/of het hijsen van de Israëlische vlag voor het provinciehuis.

  Besluit

  Besluit:
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Sjors Nagtegaal (PVV), Michiel Fiscalini (JA21) en Bertrick van den Dikkenberg (SGP), betreffende brute aanval op Israël en uiting van solidariteit door de Provincie Utrecht vast te stellen en te verzenden.

 2. 0.05.H

  Essentie / samenvatting:
  De gemeente Stichtse Vecht verzoekt om ontheffing als bedoeld in artikel 1.5 van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht (IOV) voor het realiseren van 40 flexwoningen op sportpark "De Heul" Loenen a/d Vecht. De locatie ligt in het landelijk gebied waar volgens de IOV een verstedelijkingsverbod geldt. In dit geval zijn er redenen om hiervan af te wijken. Het is een kleinschalig 'gemengd wonen' project waar een maatschappelijk belang bij is gediend. Het voorziet in een urgente behoefte aan huisvesting van de doelgroep. Een binnenstedelijke locatie is niet beschikbaar. De woningen worden gerealiseerd op een voormalig voetbalveld (een stedelijke functie in de zin van IOV). In de omgeving van het sportpark bevinden zich diverse stedelijke functies. De structuur van het sportpark blijft behouden en de tijdelijkheid is gewaarborgd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht ontheffing te verlenen op basis van artikel 1.5 van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht ten behoeve van de tijdelijke omgevingsvergunning met een instandhoudingstermijn van 15 jaar voor het realiseren van 40 flexwoningen op de locatie “De Heul”, Rijksstraatweg tussen 186 en 188 Loenen a/d Vecht, gemeente Stichtse Vecht onder de voorwaarden dat:
  - er geen verkeersontsluiting komt vanaf het plangebied naar de provinciale weg, er uitsluitend een inrit komt die structureel afgesloten is en alleen te openen en toegankelijk is voor hulpdiensten en bij een 2 van 5 verhuizing en bewoners, bezoekers, bezorgers en dergelijke parkeren op de parkeerplaats van de sportvelden;
  - het gemeentebestuur erop toe ziet dat de woningen na de termijn van 15 jaar verwijderd zullen worden;
  2. de statenbrief over de ontheffing vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te zenden.

 3. 0.07.H

  Essentie / samenvatting:
  De vragenstellers hebben kennisgenomen van een artikel op de website van Animal Rights inhoudende verzet tegen verdoven en zenderen van de utrechtse wolf. Vragenstellers (fracties Partij voor de Dieren en GroenLinks) willen inzicht in: het doel van verdoven en zenderen van de wolf, waarom de keuze is gemaakt om te proberen de wolf te zenderen, wat de stand van zaken is qua incidenten wolf – mens, wolf - hond en of er conform wet- en regelgeving is gehandeld. In de beantwoording komt het voornaamste doel van verdoven en zenderen terug, namelijk het kunnen volgen van gedrag en bewegingen van een jonge wolf die te dicht bij mensen komt. In de beantwoording wordt verhelderd dat deze keuze in lijn is met het addendum en de interventierichtlijnen uit 2023 behorende bij het interprovinciale wolvenplan. Tevens wordt toegelicht hoe er invulling is gegeven aan wet- en regelgeving.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden Batteau (PvdD) en van Elteren (GL) betreffende verdoven en zenderen wolf vast te stellen en te verzenden.

 4. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  Namens de Stichting Animal Rights is verzocht om preventief handhavend op te treden tegen het vangen en zenderen van een wolf door de Zoogdiervereniging. Volgens de stichting ontbreekt hiervoor de vereiste ontheffing nu de onderzoeksontheffing waarover de Zoogdiervereniging beschikt op basis van een ander wettelijk belang zou zijn afgegeven. Het verzoek wordt afgewezen nu de verleende ontheffing de uit te voeren werkzaamheden voldoende dekt. Er wordt dus niet gehandeld in strijd met de Wet natuurbescherming.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het verzoek van de stichting Animal Rights om preventief handhavend op te treden tegen het vangen en zenderen van een wolf af te wijzen;
  2. de afdoeningsbrief vast te stellen en te verzenden.

 5. 0.15.H

  Essentie / samenvatting:
  Utrecht werkt samen als één overheid. Dat is de slogan van de regionale samenwerking op het gebied van de Omgevingswet. De samenwerking levert ons allen veel op en willen we graag behouden. De uitvoering onder de Omgevingswet vanaf 1 januari betekent een grote verandering. De verwachting is dat we te maken krijgen met kinderziektes en beperkingen van het DSO die invloed zullen hebben op de samenwerking en dienstverlening. Dit vraagt om het gezamenlijk blijven werken aan de oplossingen Daarom is, op verzoek van alle samenwerkende partijen, gewerkt aan een RHBO (regionale hulp bij Omgevingswet). Bij de RHBO kunnen samenwerkingspartners terecht met complexe technische/operationele vragen en vindt er centrale coördinatie van vragen en problemen plaats. Alle samenwerkingspartners hebben aangegeven dat de regionale ondersteuning van groot belang is. Het biedt een goede hulp voor vragen bij uitvoering en biedt een goed netwerk om gezamenlijk in de regio te werken aan oplossingen. Met en voor elkaar willen we dit goed organiseren.


  Om daadwerkelijk te komen tot een goed werkende ondersteuning in de regio in de vorm van een RHBO is er meer nodig dan een kwartiermaker, die wordt gefinancierd door BZK. Vanwege de te verwachten kinderziektes en de benodigde ondersteuning van de regionale samenwerking in de voorbereiding zetten we daar als regio zelf extra capaciteit bij. Hierbij wordt gedacht aan een adviseur en een ondersteuner. De bijdrage is gevraagd voor één jaar.


  De benodigde kosten voor de regionale ondersteuning zullen we als samenwerkingspartners gezamenlijk moeten dragen. De verwachting is dat de overige partners zullen bijdragen aan de RHBO.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. in te stemmen met de gevraagde eenmalige bijdrage ad € 50.000,00 ten behoeve van de RHBO, zoals verzocht in de brief van 4 juli 2023;
  2. de door samenwerkingspartners ingebrachte gelden en de organisatie van de RHBO voor 1 jaar onder te brengen bij de provincie Utrecht;
  3. het bedrag van € 50.000,- te dekken uit de reserve van het Programma Omgevingswet. Er wordt € 20.000 vrijgemaakt in 2023 en € 30.000 in 2024;
  4. de statenbrief “Regionale hulp bij Omgevingswet” vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 6. 03

  Essentie / samenvatting:
  In het coalitieakkoord zoals dat op 5 juli jongstleden is gepresenteerd, is het volgende opgenomen over onafhankelijke advisering: “De Provinciale Commissie Leefomgeving en de Provinciale Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit worden opgevolgd door een Utrechtse adviesraad.” Om een nieuw stelsel van onafhankelijke advisering in te stellen is een aantal processtappen benodigd. Provinciale Staten, Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) en Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) dienen hiervan op de hoogte te worden gesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten: 
  1. de Statenbrief “Proces en Planning instelling Utrecht Advies: de Utrechtse Adviesraad voor de fysieke leefomgeving” vast te stellen en ter informatie te versturen aan Provinciale Staten;
  2. de brief aan de Provinciale Commissie Leefomgeving vast te stellen en te versturen;
  3. de brief aan de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit vast te stellen en te versturen.

 7. 04

  Essentie / samenvatting:
  De waterschappen brengen jaarlijks verslag uit aan Gedeputeerde Staten over de voortgang van het uitvoeringsprogramma regionale keringen. De voorliggende rapportages geven inzicht in de voortgang van de verbeteropgave, toetsing en het algemene waterveiligheidsbeeld. De rapportages gaan over het jaar 2022. Samenvattend, ligt de planning van de verbeteropgave en toetsing op koers en er hebben zich in de provincie Utrecht geen calamiteiten voorgedaan bij de regionale keringen. Provinciale Staten worden via een Statenbrief op de hoogte gebracht van de voortgang op basis van de rapportages.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de statenbrief met titel ‘Voortgangsrapportages waterschappen regionale waterkeringen 2022’ vast te stellen en deze ter informatie aan PS te verzenden;
  2. de reactiebrief aan Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden vast te stellen en te verzenden;
  3. de reactiebrief aan Waterschap Vallei en Veluwe vast te stellen en te verzenden;
  4. de machtigingsbrief aan de provincie Zuid-Holland voor gezamenlijke beantwoording aan Waterschap Rivierenland vast te stellen en te verzenden;
  5. de machtigingsbrief aan de provincie Noord-Holland voor gezamenlijke beantwoording aan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vast te stellen en te verzenden.

 8. 06

  Essentie / samenvatting:
  De vragenstellers hebben kennisgenomen van het nieuws dat er schapen in de provincie Utrecht zijn omgekomen, vermoedelijk door een wolf. De vragenstellers maken zich zorgen over de groeiende onrust, materiële en emotionele schade onder veetelers en over onrust bij inwoners als gevolg van zulke incidenten. Tevens zijn de vragenstellers (fracties van de PVV, SGP, 50PLUS, FVD, JA21 en de BBB) kritisch ten aanzien van de aanwezigheid van wolven binnen de Provincie Utrecht. De fracties zijn van mening dat Gedeputeerde Staten meer kan en moet doen om de verdere verspreiding van dit roofdier te voorkomen en de agrarische sector in onze provincie actief te ondersteunen. De vragen hebben betrekking op deze zorgpunten en op de inzet van Gedeputeerde Staten op het wolvendossier. De vragen betreffen de mogelijkheid om instrumenten in te zetten, welke communicatie inzet er is en hoe een constructieve dialoog opgezet wordt. De antwoorden geven het inzicht in de activiteiten van Gedeputeerde Staten op deze onderwerpen. Dit binnen het kader van het interprovinciaal wolvenbeleid.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden Nagtegaal (PVV), van den Dikkenberg (SGP), Hoek (50PLUS), van Breukelen (FVD), Fiscalini (JA21) en Vogel (BBB) betreffende mogelijke aanvallen van de wolf vast te stellen en te verzenden.

 9. 10

  Essentie / samenvatting:
  De Regeling buitenlandse dienstreizen provincie Utrecht 2023 is gewijzigd. Hierover is overeenstemming bereikt met de vakbonden. Duidelijker dan voorheen is beschreven wie voor welke buitenlandse dienstreis bevoegd is. Daar waar mogelijk zijn bevoegdheden lager in de organisatie belegd. Tevens is expliciet in de regeling als uitgangspunt opgenomen dat de buitenlandse dienstreis zowel qua manier van reizen als voor wat betreft het te kiezen vervoersmiddel duurzaam dient te zijn, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Regeling buitenlandse dienstreizen provincie Utrecht 2023 met ingang van 1 november 2023 vast te stellen;
  2. de Regeling buitenlandse dienstreizen provincie Utrecht 2020 met ingang van 1 november 2023 te laten vervallen.

 10. 13

  Essentie / samenvatting:
  Op 8 februari 2023 is de motie ‘Veilig geparkeerd staat netjes’ aangenomen met betrekking tot truckparkeren. In de motie wordt verzocht om in overleg met de logistieke sector te komen tot een plan voor beveiligde langparkeervoorzieningen inclusief de benodigde voorzieningen voor chauffeurs. De provincie inventariseert via haar samenwerking in het Logistiek Platform Utrecht welke grote knelpunten worden ervaren. Daarmee verkennen wij ook op welke manier de provincie de verantwoordelijke wegbeheerders (gemeenten, Rijkswaterstaat) kan helpen in de versnelling van de aanpak.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief truckparkeren vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 11. 14

  Essentie / samenvatting:
  CO2-reductie staat hoog op de politieke agenda. De provincie vraagt veel van haar inwoners, gemeenten en bedrijven. Dit kan niet zonder zelf het goede voorbeeld te geven. In 2020 zijn de doelen voor de CO2-routekaart door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Deze doelen zijn: certificering op de CO2 prestatieladder, reductie van de CO2 uitstoot, inzicht in de prestaties rondom de CO2 uitstoot, en het geven van het goede voorbeeld op het gebied van CO2 reductie met de eigen organisatie. In de routekaart is de ambitie opgenomen om de eigen CO2-uitstoot in 2030 met 100% gereduceerd te hebben en de overige uitstoot met 75%. In het voorliggende uitvoeringsplan wordt langs drie werklijnen beschreven hoe de provincie Utrecht als organisatie hieraan gaat werken. Om inzicht te krijgen in de voortgang wordt jaarlijks een CO2-voetafdruk opgesteld, gerapporteerd over de voortgang in de klimaatparagraaf van de programmabegroting en in een dashboard bijgehouden of de organisatie de gestelde doelen gaat halen. Als blijkt dat de doelen niet bereikt worden, kunnen desgewenst maatregelen worden benoemd voor bijsturing.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten: 
  1. het ‘Uitvoeringsplan CO2-routekaart: De provincie als voorbeeld’ ter informatie aan te nemen; 
  2. de statenbrief Uitvoeringsplan CO2 routekaart vast te stellen en samen met bovengenoemd stuk ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 12. 16

  Essentie / samenvatting:
  Voor Marickenland is op 2 juli 2020 een Samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierin zijn principe-afspraken gemaakt door de meefinancierende partijen (provincie, gemeente, waterschap, Staatsbosbeheer). Hoewel Marickenland nog niet is ingericht als natuurgebied met recreatie (inrichting start in 2024) is er al wel een beheeren onderhoudsplan gemaakt. De financiële afspraken over het beheer en onderhoud tussen de partijen zijn in bijgevoegde ‘allonge’ op de Samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de allonge op de Samenwerkingsovereenkomst Marickenland vast te stellen en aan te gaan.

 13. 17

  Essentie / samenvatting:
  Onderdeel van een integere organisatie is transparantie, daarom is in de gedragscode voor GS vastgelegd dat geschenken worden geregistreerd. Deze informatie wordt openbaar gemaakt zodat iedereen kan zien welke geschenken zijn ontvangen en wie de gever van het geschenk is. Dit overzicht betreft het tweede kwartaal 2023. Gedeputeerde van Muilekom heeft deze periode geen geschenken ontvangen.

  Besluiten

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. vast te stellen dat er in het tweede kwartaal 2023 geschenken boven de €50,- zijn ontvangen;
  2. kennis te nemen van de ontvangen geschenken in het tweede kwartaal 2023 onder de € 50,-;
  3. kennis te nemen van de publicatie van de overzichten van de ontvangen geschenken over het tweede kwartaal 2023 op de provinciale website.

  Bij een volgend B-stuk over de geschenken worden alle gedeputeerden meegenomen ook als zij niets hebben ontvangen.


  Het voorstel is conform besloten.

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. vast te stellen dat er in het tweede kwartaal 2023 geschenken boven de €50,- zijn ontvangen;
  2. kennis te nemen van de ontvangen geschenken in het tweede kwartaal 2023 onder de € 50,-;
  3. kennis te nemen van de publicatie van de overzichten van de ontvangen geschenken over het tweede kwartaal 2023 op de provinciale website.

 14. 18

  Essentie / samenvatting:
  Momenteel werkt de provincie Utrecht (hierna: de provincie) met Rijk en gemeenten aan de Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) verkenning OV en Wonen in de regio Utrecht. In deze verkenning worden maatregelen verkend die nodig zijn voor de OV schaalsprong om een gezonde groei van de regio Utrecht mogelijk te maken. De opgaven waar de MIRT-verkenning invulling aan moet geven zijn:
  • het voorkomen van overbelasting rond Utrecht Centraal;
  • het Utrecht Science Park (USP) beter bereikbaar maken per OV;
  • het beter bereikbaar maken per OV van nieuwe woon-en werklocaties in Utrecht Zuidwest en Nieuwegein in 2030 en verder.


  Belangrijk tussenresultaat is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin worden de alternatieven beschreven, de onderzoekswerkwijze, het beoordelingskader en de participatieaanpak. Van 16 mei tot en met 26 juni 2023 was het voor iedereen mogelijk zienswijzen in te dienen. De NRD is nu afgerond en wordt op 13 oktober 2023 aangeboden aan de Programmaraad U Ned voor besluitvorming.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de gedeputeerden Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening te machtigen om in de Programmaraad U Ned in te stemmen met de definitieve Notitie van Reikwijdte en Detailniveau.