Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 6 juni 2023

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 03

  Essentie / samenvatting:
  Tijdens de afgelopen IPO-bestuursvergadering (d.d. 11 mei 2023) heeft het IPO een presentatie gegeven in het kader van de slagvaardigheid van het IPO. De eerder ontvangen adviezen van extern adviesbureau Anderson Elffers Felix (AEF) zijn in deze presentatie verwoord tot een voorstel met betrekking tot de verkenning en uitwerking van scenario 0 (gedrag) en 1 (organisatie). Met de voorgestelde aanpassingen in de presentatie ambieert het IPO een meer slagvaardige, efficiënte en integrale samenwerking op te zetten met de verschillende betrokken partijen om hiermee de gezamenlijke belangenbehartiging, kennisuitwisseling en uitvoering te verbeteren. Via dit stuk wordt GS gevraagd akkoord te gaan met het verzenden van de bijgevoegde brief als reactie op het voorstel.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. De brief als reactie op het voorstel ‘Naar meer slagvaardigheid’, vast te stellen. Op hoofdlijnen worden de volgende zorgen genoemd:
  • Het IPO wordt gevraagd niet door te gaan met de voorgestelde wijzigingen in de BAC-structuur, maar in te zetten op een verdere professionalisering van deze structuur.
  • Het IPO wordt gevraagd om de AV- en Statenleden actief te betrekken bij voorstellen met betrekking tot de slagvaardigheid van het IPO.
  • Het IPO wordt gevraagd het onderzoeken van scenario twee en drie niet verder vooruit te schuiven.

 2. 04

  Essentie / samenvatting:
  Voor Provinciale Staten (PS) en Gedeputeerde Staten (GS) is de voortgangsrapportage opgesteld van de vergunningverlening Wet natuurbescherming (Wnb) gebiedsbescherming stikstof over het vierde kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 (1-10-2022 t/m 31-03-2023). In deze rapportage is de voortgang van afhandeling van vergunningdossiers beschreven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief betreffende voortgang vergunningverlening stikstof laatste kwartaal 2022 en eerste kwartaal 2023 vast te stellen en aan PS te verzenden ter informatie.

 3. 05

  Essentie / samenvatting:
  De statenbrief betreffende Voortgang Utrecht Talent Alliantie (UTA) informeert Provinciale Staten (PS) over de recente voortgang van de Utrecht Talent Alliantie. In de vierde voortgangsbrief staan de belangrijkste ontwikkelingen die betrekking hebben op de realisatie van de provinciale onderwijs-arbeidsmarkt ambities, zoals geformuleerd door de Utrecht Talent Alliantie. De brief zoomt in op de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in het eerste deel van 2023.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Voortgang Utrecht Talent Alliantie’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 4. 06

  Essentie / samenvatting:
  Volgens de landelijke afspraken over de Regionale Energiestrategieën (RES) hebben de RES regio’s Amersfoort en Foodvalley een Voortgangsrapportage opgesteld. Hierin wordt een beeld gegeven van de voortgang van de RES 1.0. Er is hiermee geen sprake van een wijziging of herijking van de RES 1.0. De doelstelling van de RES Amersfoort is 0,5 TWh (Terawattuur) aan grootschalige opwek van zonne- en windenergie in 2030. Uit de Voortgangsrapportage blijkt dat hiervan op dit moment circa 16% is gerealiseerd, namelijk 0,083 TWh. De doelstelling van de RES Foodvalley is 0,75 TWh aan grootschalige opwek van zonne- en windenergie in 2030. Uit de Voortgangsrapportage blijkt dat hiervan op dit moment ca 21% is gerealiseerd, namelijk 0,16 TWh. Een groot deel moet de komende jaren dus nog gerealiseerd worden en hiervoor moeten vaak nog de ruimtelijke procedures gestart worden. Extra inzet is nodig om de opgave van de RES’en te realiseren. Het Voortgangsdocument van de RES regio U16 is op 18 april met Provinciale Staten gedeeld. De Voortgangsdocumenten moeten voor 1 juli aangeboden zijn aan het Nationaal Programma RES.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Voortgangsdocument RES Amersfoort vast te stellen;
  2. het Voortgangsdocument RES Foodvalley vast te stellen;
  3. het stappenplan RES 3.0 regio Amersfoort vast te stellen;
  4. de statenbrief ‘Voortgangsrapportage RES Amersfoort en Foodvalley’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 5. 07

  Essentie / samenvatting:
  Op 8 juni 2023 is er een Bestuurlijk Overleg (BO) met (in ieder geval) de minister voor Natuur en Stikstof (NenS). Het overleg wordt gevoerd door de bestuurlijke kopgroep Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) (met uitnodiging van de overige BC-leden), de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De provinciale inbreng voor dit overleg is voorbereid via de interbestuurlijke lijn: themateams - Ambtelijke Commissie stikstof én Ambtelijke Advies Commissie Vitaal Platteland - Bestuurlijke Commissie (BC) stikstof. De geannoteerde agenda wordt aan de verscheidene GS’en van de provincies ter besluitvorming en eventuele bijsturing voorgelegd. Op de agenda staan enkele notities over extern salderen (verduidelijking van de interbestuurlijke afspraken, aanscherpen voorwaarden en sturing). Voorts is er een notitie over hoe om te gaan met vergunningverlening voor stalsystemen die minder effectief emissies reduceren dan gedacht. Tenslotte een notitie over de mijlpalen om te komen tot een Nationaal Programma Landelijk Gebied (via voorontwerp NPLG, ontwerp NPLG en Ontwerp PlanMER). Vaststelling van het definitieve NPLG is voorzien in het eerste kwartaal van 2024.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. niet akkoord te gaan met de annotatie, voorzover hierin is aangegeven om niet in te stemmen met beslispunt 3 (bij agendapunt 6 aanscherpen voorwaarden extern salderen). Het college besluit dat ook wordt ingestemd met beslispunt 3. De annotatie wordt op dit punt aangepast; 
  2. voor de overige punten akkoord te gaan met de insteek van de Bestuurlijke Commissie Stikstof voor het Bestuurlijk Overleg NPLG van 8 juni 2023, zoals verwoord in de geannoteerde agenda.