Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 14 november 2023

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.1

  Essentie / samenvatting:
  De afgelopen twee maanden is de Strategische collegeagenda uitgewerkt. De basis voor de Strategische collegeagenda wordt gevormd door de ambities en acties uit het coalitieakkoord “Aan de slag voor Utrecht”. Op de Strategische collegeagenda zijn de onderwerpen opgenomen die de komende jaren betrokkenheid van PS vergen. De Strategische collegeagenda biedt hiermee inzicht in de meerjarenplanning voor de verdere uitwerking van de plannen en ambities uit het coalitieakkoord.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Strategische collegeagenda en bijbehorende statenbrief vast te stellen en te verzenden aan provinciale staten en hiermee motie 38 “Aan de slag gaan we samen” af te doen.

 2. 0.2

  Essentie / samenvatting:
  In overeenstemming met de toezegging in het Statenvoorstel bij de Programmabegroting 2024 is een stresstest gemaakt over de begroting 2024 inclusief de 2e begrotingswijziging met de verwerking van het coalitieakkoord. In deze stresstest worden via vier scenario’s de effecten van enkele omgevingsfactoren op de begroting in beeld gebracht. Die effecten brengen we tot uitdrukking in de ontwikkeling van de financiële kengetallen. Uit deze stresstest blijkt dat in geval van een beperkte verandering het kengetal Structurele exploitatieruimte afneemt maar positief blijft. De overige kengetallen blijven minimaal op een neutrale waarde. In de scenario’s met hoge effecten ontstaat met uitzondering van een hoge rente een structureel begrotingstekort welke vraagt om een bijsturing in het beleid van de provincie. De saldireserve is nog toereikend om tijdelijk de verandering op te vangen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief over de stresstest Begroting 2024 incl. de 1e en 2e begrotingswijziging vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden.

 3. 0.04.H

  Essentie / samenvatting:
  De statenfractie Utrecht Nu! heeft schriftelijke vragen ex. art. 47 gesteld over de vragenlijst windenergie. Hiervoor is een beantwoording opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de heren Berlijn, Fiscalini en Nagtegaal van de statenfractie UtrechtNu! betreffende vragenlijst windenergie vast te stellen en te verzenden aan Provinciale Staten.

 4. 0.05.H

  Essentie / samenvatting:
  De VVD-fractie heeft een aantal vragen gesteld over beperking van de aanleg van zonneparken op landbouw- en natuurgronden. Aanleiding voor deze vragen is de brief aan de Tweede Kamer over de bestuurlijke afspraken voorkeursvolgorde zon tussen het Rijk, IPO, VNG, UvW en Netbeheer Nederland.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid De Man van de VVD betreffende beperking zonneparken op landbouw- en natuurgronden vast te stellen en te verzenden.

 5. 0.06.H

  Essentie / samenvatting:
  Naar aanleiding van een nieuwsitem over een experiment met rijstteelt in Zuid-Holland zijn vragen gesteld over hoe het zit in Utrecht met onderzoek naar rijstteelt en vergelijkbare natte teelten, dit in relatie tot het beleid met betrekking tot de broeikasgasuitstoot uit veenweiden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Overkleeft van D66 betreffende rijsteelt in Utrecht vast te stellen en te verzenden.

 6. 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 21 september 2023 hebben GS van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) het verzoek ontvangen om in het kader van de Mijnbouwwet advies te geven over de aanvraag startvergunning wetenschappelijke boring aardwarmte Ede/Veenendaal. Het gebied waar de vergunningaanvraag op van toepassing is ligt voor een deel in de provincie Utrecht en voor een deel in de provincie Gelderland.


  Aardwarmte kan een grote bijdrage leveren aan de transitie naar duurzame energie en de uitfasering van aardgas. De kennis over de (diepe) ondergrond en de potentie van aardwarmte in de provincie Utrecht is nog beperkt. GS zijn voorstander van verder onderzoek naar aardwarmte en van het uitvoeren van deze wetenschappelijke boring. De resultaten leveren een beter beeld op of er in onze ondergrond geschikte lagen voor het winnen van aardwarmte aanwezig zijn en of deze aardwarmte duurzaam en veilig winbaar en exploiteerbaar is. Wel vraagt het onderzoek naar aardwarmte om zorgvuldigheid. In het advies aan EZK geven GS hierover een aantal aandachtspunten mee.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de brief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met het advies over de aanvraag startvergunning wetenschappelijke boring aardwarmte Ede/Veenendaal vast te stellen;
  2. gedeputeerde met de portefeuille bodem en water te mandateren de brief namens GS te ondertekenen en te verzenden aan EZK;
  3. de Statenbrief ‘Advies aanvraag startvergunning wetenschappelijke boring aardwarmte Ede/Veenendaal’ vast te stellen en te versturen aan PS.

 7. 03

  Essentie / samenvatting:
  De gemeente Amersfoort heeft op 22 juni 2023 verzocht om ontheffing van de instructieregels als bedoeld in artikel 1.5 van de Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht. De gemeente wil graag een initiatief faciliteren waarbij 1.500m2 van het kloostercomplex Onze Lieve Vrouw ter Eem (Hierna: Eemklooster) in Amersfoort als kantoor gebruikt kan worden als onderdeel van een grotere ontwikkeling en vraagt hiervoor ontheffing van instructieregel 9.7 van de IOV waarin functiewijziging naar kantoor van een bestaande stedelijke functie in het landelijk gebied uitgesloten wordt.


  Hoewel functiewijziging naar kantoor in het landelijk gebied uitgesloten is kan geconcludeerd worden dat gezien de omvang van de bestaande stedelijke functie het Eemklooster in combinatie met de locatie aan het stedelijk gebied van Amersfoort functiewijziging naar 1.500m2 kantoor passend is, en het strikt toepassen van instructieregel 9.7 van de IOV onevenredig belemmerend. Dit vanwege de beperkte wijzigingsmogelijkheden voor dit deel van het gebouw door de bouwkundige vormgeving en de monumentale status, alsmede de geschiktheid van de locatie voor een gemengd milieu waar wonen, werken en ontspanning samenkomt en wonen en ontspanning al voorzien zijn. En de bijdrage van de nieuwe functie aan de restauratie en een duurzame instandhouding van de Erfgoedparel het kloostercomplex Onze Lieve Vrouw ter Eem in het landelijk gebied.


  Hiermee kan geconcludeerd worden dat het gemeentelijk beleid onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met de provinciale instructieregels te dienen provinciale belangen. Het ontheffingsverzoek voldoet hiermee aan de criteria van de ontheffingsbevoegdheid in de interim omgevingsverordening. Gelet op het voorgaande wordt voorgesteld om de ontheffing vast te stellen en te verzenden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de ontheffing met kenmerk UTSP-1516440129-377 op grond van artikel 1.5 van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht (hierna: IOV), vast te stellen en met begeleidende brief te verzenden, waarmee de gemeente Amersfoort ontheffing wordt verleend van de bepaling als bedoeld in artikel 9.7 van de IOV om binnen het kloostercomplex Onze Lieve Vrouw ter Eem in Amersfoort de functiewijziging naar 1.500m2 kantoorruimte te faciliteren in een opvolgend ruimtelijk besluit;
  2. de statenbrief vast te stellen en te verzenden aan Provinciale Staten.

 8. 07

  Essentie / samenvatting:
  Er ligt een natuuropgave op provinciale gronden langs de Bijleveld-Breudijk. Deze opgave wordt momenteel uitgewerkt in een inrichtingsschets. Hierover is veel afstemming geweest met de omgeving. Het plan is daartoe aangepast. De volgende stap is de bestemmingswijziging door de gemeente Woerden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid van den Dikkenberg van SGP en Verleun van BBB betreffende Bijleveld-Breudijk vast te stellen en te verzenden.

 9. 10

  Essentie / samenvatting:
  Op 7 november 2023 zijn in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) drie gespreksonderwerpen aan de orde geweest: de bespreking van de herprioritering Mobiliteitsfonds, de voortgang op de dossiers verstedelijking en mobiliteit en tot slot was er ruimte voor een strategisch gesprek over de mobiliteitstransitie. Door de demissionaire status van het kabinet is tijdens dit BO MIRT hoofdzakelijk de voortgang van diverse dossiers besproken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief “Uitkomst BO MIRT 2023” vast te stellen en op het moment dat de Tweede Kamer brief beschikbaar is, te verzenden naar Provinciale Staten.

 10. 11

  Essentie / samenvatting:
  Tijdens de stuurgroep Maarsbergen op 5 oktober 2023 heeft ProRail een memo met betrekking tot stikstof en het aanpassen van de uitvoeringsplanning toegelicht. In de stuurgroep is vastgesteld dat dit leidt tot het aanpassen van de planningsmijlpalen voor de uitvoering. De onderdoorgang voor snelverkeer zal in het tweede kwartaal van 2026 worden gerealiseerd en de onderdoorgang voor langzaam verkeer in het tweede kwartaal van 2027. Deze vertraging gaat gepaard met een kostenverhoging van circa € 2,0 tot 2,5 miljoen. Deze schatting valt binnen het risicoprofiel van het project en daarmee binnen het reeds beschikbaar gestelde krediet van het PS-besluit voor de spooronderdoorgang Maarsbergen. De Statenbrief informeert Provinciale Staten (hierna: PS) over deze wijziging van de planning en de kostenverhoging.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘uitvoeringsplanning spooronderdoorgang Maarsbergen’ vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten.

 11. 12

  Essentie / samenvatting:
  Voor Provinciale Staten (PS) is de voortgangsrapportage opgesteld van de vergunningverlening Wet natuurbescherming (Wnb) gebiedsbescherming stikstof over het tweede en derde kwartaal van 2023 (1-04-2023 tot en met 30-09-2023). In deze rapportage is de voortgang van afhandeling van vergunning dossiers beschreven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief betreffende voortgang vergunningverlening stikstof tweede en derde kwartaal 2023 vast te stellen en aan PS te verzenden ter informatie.