Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 11 april 2023

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.03.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 28 februari ontvingen Gedeputeerde Staten van Utrecht een brief van Gedeputeerde Staten van Flevoland waarin zij hun zorgen uiten over het drinkwaterzoekgebied Eemdijk. In deze brief stellen GS van Flevoland voor om te komen tot bestuurlijke afspraken over het benutten van het grondwatersysteem waar de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor dragen. De provincie Gelderland en Vitens hebben een vergelijkbare brief ontvangen. Op 24 maart 2023 is de inhoud van de brief besproken in een bestuurlijk overleg. In dit overleg zijn de zorgen besproken en is afgesproken om zowel een gezamenlijk onderzoek te doen naar het grondwatersysteem, als gezamenlijk opties te onderzoeken voor het veiligstellen van de drinkwatervoorziening op de korte termijn.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de reactie op de brief Bestuurlijke afspraken grondwatersysteem, d.d. 28 februari van het college van Flevoland vast te stellen en te verzenden.

 2. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  GS informeren PS over de voortgang van de maatregelen in de herijkte Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht regio Utrecht 2018-2023. Verder hebben GS besloten om de Herijkte Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht te verlengen tot aan de herziening van het Omgevingswetprogramma Gezond en Veilig 2022-2025. De Herijkte Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht regio Utrecht valt onder het Omgevingswetprogramma Gezond en Veilig en geeft de nadere concretisering van de aanpak op luchtkwaliteit. Het is daarom logisch om de looptijd en besluitvorming synchroon te laten verlopen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de herijkte Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht regio Utrecht 2018–2023 te verlengen tot aan de herziening van het Omgevingswetprogramma Gezond en Veilig 2022-2025;
  2. de Statenbrief “Voortgang en verlengen herijkte Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 3. 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  Om eigenaren van asbestdaken te stimuleren hun asbestdak te vervangen zijn in 2021 diverse stimuleringsactiviteiten gestart. Om de laatste (financierings)drempel weg te nemen is een leningregeling opgezet. Voor senioren en de minst draagkrachtige eigenaren komen speciale leningvormen beschikbaar zodat iedereen tegen een aantrekkelijke rente een lening voor de dakvervanging kan afsluiten. De leningen voor de minst draagkrachtige eigenaren worden voor 25% medegefinancierd door het Rijk. Via de gemeente kunnen particuliere eigenaren een lening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlands Gemeenten (SVn). Als zij hun asbestdak laten vervangen biedt dat een koppelkans voor het plaatsen van dakisolatie en zonnepanelen op het nieuwe dak. Daarvoor kan dan geld worden bijgeleend.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de uitgangspunten voor de Utrechtse leningregeling asbestdaken vast te stellen, zoals opgenomen in de Notitie leningregeling asbestdaken;
  2. een subsidie te verlenen in de vorm van een lening van 5 miljoen euro aan Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) ten behoeve van leningen voor de vervanging van asbestdaken van particuliere eigenaren;
  3. de Annex leningregeling asbestdaken als bijlage bij de Deelnemersovereenkomst SVn vast te stellen en aan te gaan;
  4. de Statenbrief leningregeling asbestdaken vast te stellen en ter informatie te verzenden aan Provinciale Staten.

 4. 04

  Essentie / samenvatting:
  Eind 2022 heeft de Europese Commissie het Nationaal Strategisch Plan (NSP) vastgesteld. Hiermee is de nieuwe periode (2023-2027) aangebroken van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie. Het NSP is de opvolger van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). De provincies staan aan de lat voor de uitvoering van een aantal maatregelen uit het NSP:

  • grondgebonden maatregelen (agrarisch natuur- en landschapsbeheer),
  • niet grondgebonden maatregelen (de projectsubsidies) en
  • LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale).

  Voor besluitvorming liggen een aantal formele besluiten voor. De Bestuurlijke adviescommissie Vitaal Platteland (BAC-VP) heeft ingestemd met de governance van het programma en deze worden voor vaststelling voorgelegd in een Convenant en Aansturingsprotocol voor de uitvoering van het NSP.


  Specifiek voor LEADER moet op korte termijn een aantal zaken geregeld worden: het publiceren van de Open Call voor LEADER, zodat de Lokale Ontwikkelingsstrategieën (LOS-en) die nu in twee gebieden in de provincie Utrecht in ontwikkeling zijn, kunnen worden ingediend. Daarnaast het instellen van een onafhankelijk selectiecomité om de LOS-en te kunnen beoordelen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:

  1. het ‘Convenant uitvoering NSP GLB 2023-2027’ vast te stellen en door de portefeuillehouder Landbouw te laten ondertekenen;
  2. het ‘Aansturingsprotocol uitvoering NSP GLB 2023-2027’ vast te stellen en door de portefeuillehouder Landbouw te laten ondertekenen;
  3. de ‘Open Call LEADER-NSP provincie Utrecht’ vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad;
  4. het ‘Instellingsbesluit LEADER Selectiecomité Lokale Ontwikkelingsstrategieën provincie Utrecht’ vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad;
  5. de concernmanager Landelijke Leefomgeving mandaat te verlenen voor de volgende onderdelen van het ‘Instellingsbesluit LEADER Selectiecomité Lokale Ontwikkelingsstrategieën provincie Utrecht’:
  • het benoemen van leden voor het ‘Selectiecomité Lokale Ontwikkelingsstrategieën provincie Utrecht’ (overeenkomstig artikel 4, derde lid)
  • het beslissen over de opvolging van de voorzitter of een lid (artikel 4, vierde lid)
  • het schorsen en ontslaan van de voorzitter of een lid (artikel 4, vijfde lid)
  • het opheffen van het selectiecomité (artikel 4, zevende lid);
  1. de secretaris van het selectiecomité mandaat te verlenen voor het bijeenroepen van het selectiecomité volgens artikel 6, eerste lid, van het ‘Instellingsbesluit LEADER Selectiecomité Lokale Ontwikkelingsstrategieën provincie Utrecht’;
  2. de Statenbrief ‘NSP: Convenant en Aansturingsprotocol, Instellingsbesluit, LEADER Open Call’ vast te stellen en te verzenden aan Provinciale Staten.
 5. 05

  Essentie / samenvatting:
  De gemeente Utrecht is al geruime tijd bezig met de planvoorbereiding voor het project Lombokplein nabij Utrecht Centraal, op basis van de vastgestelde Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein (2017) en Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp Lombokplein (2021). Een onderdeel hiervan is de inpassing van de toeleidende bus- en trambanen in deze stedelijke ontwikkelingslocatie, waaronder de gelijkvloerse oversteek ter hoogte van het Park Plaza Hotel. De provincie heeft in juli 2022 via de Safety Board (adviesorgaan voor het tramvervoersysteem) aangegeven een aanvraag voor de vereiste indienststellingsvergunning niet kansrijk te achten. Hierna is een impasse ontstaan. Om te voorkomen dat de gehele planvorming werd stilgelegd heeft de gemeente Utrecht in het ontwerpbestemmingsplan een tweetal varianten opgenomen: een gelijkvloers en een ongelijkvloers alternatief. De sterke voorkeur van de gemeente gaat uit naar de gelijkvloerse variant. Onder begeleiding van een onafhankelijke externe procesbegeleider is het proces tot nu toe geëvalueerd en onderzocht welke scenario’s mogelijk zijn om uit deze impasse te komen. Dit heeft niet geleid tot een ander standpunt van de Safety Board: zij acht de aanvraag voor de indienststellingsvergunning ook bij de nieuwe geoptimaliseerde gelijkvloerse variant niet kansrijk.
  Met een statenbrief worden de staten en de gemeenteraad geïnformeerd over dit advies. Ook worden zij geïnformeerd over het, onder begeleiding van een externe procesadviseur, doorlopen proces en de leerpunten die hieruit gekomen zijn.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief “Lombokplein - HOV Oversteek” vast te stellen en deze ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 6. 06

  Essentie / samenvatting:
  Bij de bespreking van de Provinciale programmabegroting 2023 is motie 100 ‘Steun voor dierenopvang provincie Utrecht’ aangenomen. Met het aannemen van de motie vragen Provinciale Staten een voorstel uit te werken om € 100.000 beschikbaar te stellen aan de dierenopvangen en dierenvoedselbanken. Aanleiding voor de motie vormen de stijgende prijzen voor onder meer energie en voedsel. De besluitvorming over de € 100.000 loopt via de Zomernota. Het plan van aanpak is om het bedrag via een subsidie aan de stichting DierenLot ten gunste te laten komen van de dierenopvangen en dierenvoedselbanken. Dit vanwege de ervaring die DierenLot al heeft op dit punt en vanwege hun bekendheid met het netwerk van voornamelijk vrijwilligers. Bij het opstellen van het plan van aanpak ter onderbouwing van de subsidieaanvraag kan en zal DierenLot de dierenopvangen en dierenvoedselbanken betrekken zodat men met elkaar een systematiek kan bepalen die tegemoetkomt aan de heersende problematiek. Tevens wordt op deze wijze invulling gegeven aan het in de motie gestelde dat de verdeling van het bedrag in samenspraak met de betrokken instanties adequaat verdeeld wordt. Stichting DierenLot brengt geen proceskosten in rekening, zodat het hele bedrag ten gunste van de dierenopvangcentra en dierenvoedselbanken komt.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de procedure ‘aanvraag subsidie stichting DierenLot bedoelt voor steun aan de dierenopvangen en dierenvoedselbanken’ in gang te zetten;
  2. de Statenbrief ‘Aanpak motie 100 Steun voor dierenopvang provincie Utrecht’ vast te stellen en ter kennisname toe te zenden aan Provinciale Staten;
  3. de benodigde dekking voor de uitvoering van motie 100 te betrekken bij de Zomernota 2023.

 7. 07

  Essentie / samenvatting:
  Momenteel werkt de provincie Utrecht met Rijk en gemeenten aan de MIRT-verkenning OV en Wonen in de regio Utrecht. In deze verkenning worden maatregelen verkend die nodig zijn voor de OV schaalsprong om een gezonde groei van de regio Utrecht mogelijk te maken. De opgaven waar de MIRT-verkenning invulling aan moet geven zijn:
  • het voorkomen van overbelasting rond Utrecht Centraal;
  • het Utrecht Science Park (USP) beter bereikbaar maken per OV;
  • het beter bereikbaar maken per OV van nieuwe woon-en werklocaties in Utrecht Zuidwest en Nieuwegein in 2030 en verder.
  Belangrijk tussenresultaat is de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Hierin worden de samengestelde basisalternatieven beschreven, de onderzoekswerkwijze, het beoordelingskader en de participatieaanpak. De verwachting is dat eind april de inspraak start op het concept.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de gedeputeerden Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening te machtigen om in de Programmaraad U Ned in te stemmen met het vrijgeven van de concept Notitie van Reikwijdte en Detailniveau voor inspraak;
  2. de statenbrief ‘MIRT-verkenning OV en Wonen: concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ vast te stellen en deze te versturen naar Provinciale Staten.