Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 5 september 2023

09:30 - 12:30
Locatie

Paushuize

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.07.H

  Essentie / samenvatting:
  Om de kavelruil Kamerik-Harmelen te begeleiden hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht in maart 2020 op grond van artikel 82 van de provinciewet de Kavelruilcommissie Kamerik-Harmelen ingesteld. Gedeputeerde Staten hebben in de vergadering van 25 april 2023 het definitieve kavelruilplan vastgesteld. Er is met de kavelruil ruimschoots voldaan aan de door GS gestelde projectdoelen. De bereikte doelen zijn door middel van een persbericht en een Statenbrief uitgebreid gecommuniceerd. Op 11 mei 2023 is de akte voor kavelruil Kamerik-Harmelen gepasseerd en op 25 mei jl. is de kavelruil feestelijk afgesloten. Daarmee is een eind gekomen aan de werkzaamheden van de kavelruilcommissie Kamerik-Harmelen. Volgens artikel 10 van het Instellingsbesluit eindigen de werkzaamheden van de kavelruilcommissie na afronding van het proces. Het college van GS zal een besluit nemen om de kavelruilcommissie na afronding van het proces op te heffen. Met bijgaand opheffingsbesluit wordt hieraan invulling gegeven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Kavelruilcommissie Kamerik-Harmelen, zoals ingesteld op grond van het Herzien instellingsbesluit provincie Utrecht, d.d. 30 augustus 2022, nr. 824C47FF, op te heffen;
  2. het opheffingsbesluit te publiceren in het provinciaal blad.

 2. 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  Aanvrager van POP3-subsidie heeft een bezwaar ingediend op 4 april 2023 en aangevuld op 1 juni 2023, tegen de beslissing tot intrekking van de verleende POP3-subsidie in het kader van de Regeling ‘POP3 Samenwerking voor duurzame waardeketens EIP provincie Utrecht 2022’. De subsidie was verleend aan het project met als titel ‘Polderpaneer en meer’ met projectnummer UT-00342. De Awb-adviescommissie van PS en GS (hierna: commissie) heeft, nadat op 11 juli 2023 een hoorzitting heeft plaatsgevonden, het advies uitgebracht om het bezwaar ongegrond te verklaren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten: 
  1. tot het in stand laten van het bestreden besluit van GS met kenmerk 82633140 waarbij het eerdere besluit tot verlening van subsidie is herroepen en de verleende subsidie is ingetrokken, zulks onder aanpassing van de rechtsgrond; 
  2. de kosten van rechtsbijstand niet te vergoeden; 
  3. de beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering – met toepassing van artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht – te verwijzen naar het advies d.d. 18 juli 2023 van de Awbadviescommissie van PS en GS.

 3. 03

  Essentie / samenvatting:
  Het Algemeen Dagblad (hierna: AD) heeft op 3 augustus 2023 een artikel gepubliceerd over de situatie bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht (hierna: AGV). Dit artikel was aanleiding voor JA21 om hierover een aantal vragen te stellen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex. art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Stefan Berlijn van JA21 over het artikel in het AD van 3 augustus 2023, vast te stellen en te verzenden.

 4. 04

  Essentie / samenvatting:
  Op 7 augustus 2023 heeft de heer S. Berlijn (JA21) in het kader van artikel 47 van het Regelement van Orde Provincie Utrecht een overzicht gevraagd van de gemaakte kilometers op de fiets voor (werk)afspraken door leden van Gedeputeerde Staten gedurende het jaar 2022, in verhouding tot gemaakte kilometers voor (werk)afspraken van minder dan 15 kilometer per auto. De fietskilometers worden echter niet geregistreerd. In 2022 zijn er 215 ritten van minder dan 15 kilometer door het college gemaakt.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Berlijn van JA21 betreffende Rittenregistratie vast te stellen en te verzenden.

 5. 05

  Essentie / samenvatting:
  Op 7 augustus 2023 heeft dhr. Berlijn (JA21) artikel 47-vragen gesteld over de opgave voor de Utrechtse gemeenten om voldoende vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) te huisvesten in de tweede helft van 2023. Dit naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad van 4 augustus 2023. Bijgevoegde beantwoordingsbrief geldt als beantwoording voor deze vragen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Berlijn van JA21 betreffende statushouders n.a.v. het artikel van het AD van 4 augustus jl. 'Gemeente Utrecht moet in tweede halfjaar 704 statushouders huisvesten' vast te stellen en te verzenden.

 6. 06

  Essentie / samenvatting:
  De Stichting Natuurbelang Nederland heeft Gedeputeerde Staten op 8 februari 2023 verzocht om ten behoeve van het deel Overlangbroek van het Natura 2000-gebied Kolland en Overlangbroek wegens een overtreding van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming handhavend tegen HDSR op te treden. De in 2018 door HDSR uitgevoerde verbreding en versterking van de beheerpaden in dat gebied zou toen zonder verplichte natuurvergunning zijn gebeurd. Gedeputeerde Staten hebben het verzoek op 12 april 2023 tot handhaving afgewezen. De Stichting Natuurbelang Nederland heeft op 22 mei 2023 tegen die afwijzing bezwaar aangetekend. Op 6 juli 2023 heeft de Awb-adviescommissie van PS en GS in haar advies constateert dat er geen sprake is van een overtreding van artikel 2.7 Awb en dat daarom GS ook niet bevoegd waren handhavend op te treden. De commissie adviseert verder om het afwijzingsbesluit niet te herroepen. Gedeputeerde Staten besluiten het advies integraal over te nemen en dus inclusief de corrigerende opmerkingen die de commissie in haar advies over de overwegingen van het bestreden besluit maakt.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift van de Stichting Natuurbelang Nederland d.d. 22 mei 2023 tegen het afgewezen handhavingsverzoek als ongegrond aan te merken;
  2. het bestreden afwijzingsbesluit d.d. 12 april 2023 in stand te laten en niet te herroepen;
  3. de beslissing op bezwaar vast te stellen, aangetekend te verzenden en voor de motivering met toepassing van artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht te verwijzen naar het advies van de Awbadviescommissie van PS en GS van 6 juli 2023.

 7. 08

  Essentie / samenvatting: 
  A. Awb-adviescommissie: De Verordening bezwaarschriften, klachten en administratief beroep 2021 bepaalt: 
  “Voor de behandeling van een beroepschrift bestaat de kamer uit twee leden die voorzitter of plaatsvervangend voorzitter van de commissie zijn, alsmede een door gedeputeerde staten aangewezen, ander lid.” 


  Bij ontvangst van een administratief beroepschrift wordt nu steeds per geval besloten wie als ‘ander lid’ namens gedeputeerde staten zitting neemt in de Awb-adviescommissie. De (externe) leden van de Awb-adviescommissie worden aangewezen als ander lid namens gedeputeerde staten. Hiermee ontstaat dezelfde Awb-adviescommissie bij bezwaar als bij administratief beroep. Hiertoe wordt een aanwijzingsbesluit vastgesteld. 


  B. Besliskamer: Tevens wordt het voltallige college van GS aangewezen als kamer op grond van artikel 171 Provinciewet die het administratief behandelt en hierop beslist. Dit is een formaliteit, waaraan nog niet werd voldaan. Hiertoe wordt een instellingsbesluit vastgesteld. 


  Tenslotte, is de voorbereiding van de besluitvorming over een administratief beroepschrift, nadat de Awbadviescommissie heeft geadviseerd, ambtelijk belegd bij het Cluster Juridisch, team Inkoop, Juridische Zaken en Subsidies, domein Bedrijfsvoering. Voorheen gebeurde de voorbereiding van de besluitvorming afhankelijk van het onderwerp, bij verschillende domeinen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  A. de externe en onafhankelijke leden van de Awb-adviescommissie, aan te wijzen als - “door gedeputeerde staten aangewezen” - leden van de kamer die adviseert over administratief beroep. Hiervoor wordt een aanwijzingsbesluit vastgesteld. 


  B. een kamer in te stellen voor de behandeling van (beslissen op) administratief beroep die bestaat uit het (voltallige) College van gedeputeerde staten. Hiervoor wordt een instellingsbesluit vastgesteld.

 8. 10

  Essentie / samenvatting:
  De periode van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) 2014-2020, dat met twee jaar verlengd is tot en met 2022, is bijna afgerond. De laatste subsidieregeling, Fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector provincie Utrecht 2022, is op 21 oktober 2022 gesloten voor aanvragen. Er is met grote belangstelling op deze regeling ingeschreven, waarbij voor ca € 3.7 miljoen subsidie is aangevraagd. Er heeft een loting plaatsgevonden om de rangorde van subsidietoekenning te bepalen. Er zijn in twee dossiers subsidies verleend die op basis van de rangorde hiervoor niet in aanmerking kwamen, waardoor naderhand het subsidieplafond is verhoogd tot € 1.890.212,-. Nu zijn er nog twee dossiers, waarvan er één tegen de verwachting in (en daarom niet meegeteld is) wél subsidiabel is, en de andere uit de notariële loting door een menselijke fout op een niet-subsidiabele plek terecht kwam, in plaats van op een subsidiabele plek. Om deze gebreken te herstellen wordt een laatste plafondophoging voorgesteld van € 172.829,-. Van dit bedrag is 50% afkomstig van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en 50% van het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) van de provincie Utrecht. Alle dossiers zijn nu helemaal beoordeeld waardoor er geen wijzigingen meer te verwachten zijn

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)-wijzigingsbesluit ‘Fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector provincie Utrecht 2022’ vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad en daarmee het subsidieplafond met € 172.829,-. te verhogen.

 9. 11

  Essentie/ samenvatting
  De Rijksoverheid heeft op 12 december 2022 aan alle provincies gevraagd om de opgaven uit nationale programma’s op het gebied van de fysieke leefomgeving ruimtelijk te vertalen, in te passen en te combineren met decentrale opgaven. Daarbij heeft ze gevraagd om in de tweede helft van 2023 een Provinciaal Ruimtelijk Voorstel hierover op te leveren. In dit proces zijn er drie ijkmomenten, waar op directeurenniveau tussen Rijk en provincie de voortgang van het ruimtelijk voorstel wordt besproken. Voor het derde ijkoment op 2 oktober 2023 is de notitie ‘Agenda Provinciaal Ruimtelijk Voorstel’ opgesteld. Met de Statenbrief worden PS geïnformeerd over de voortgang van het Provinciaal Ruimtelijk Voorstel Utrecht en over het derde ijkmoment.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Notitie Agenda Provinciaal Ruimtelijk Voorstel Utrecht aan te nemen als derde tussendocument voor het ruimtelijk voorstel en daarmee als basis voor het ambtelijk overleg met het Rijk;
  2. de Statenbrief ‘Agenda Provinciaal Ruimtelijk Voorstel Utrecht’ vast te stellen en met de Agenda Provinciaal Ruimtelijk Voorstel Utrecht ter bespreking toe te sturen aan Provinciale Staten.

 10. 12

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO-bestuur vergadert op 7 september 2023 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie voor deze bestuursvergadering opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over de volgende punten vast te stellen: 
  1. 2c. ‘Bijdrage beheer en doorontwikkeling DSO-LV'; 
  2. 2d. ‘Begroting 2024'; 
  3. 4a. ‘Informatieproducten Externe Veiligheid (BIJ12); 
  4. 4b. ‘Tijdelijke Coördinator Afstemming Kennisproducten Soortenbescherming (BIJ12), met inachtneming van de opmerkingen in het advies.