Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 24 januari 2023

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.03.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 16 december 2022 ontving GS schriftelijke vragen ex artikel 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht 2020. De vragen zijn gesteld op 16-12-2022 door VVD fractie provincie Utrecht. De vragen hebben betrekking op actuele en transparante vergunningverlening voor zicht op waterkwaliteit.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid van Schie van VVD betreffende actuele en transparante vergunningverlening voor zicht op waterkwaliteit vast te stellen en te verzenden.

 2. 0.05.H

  Essentie / samenvatting:
  Door Gedeputeerde Staten (hierna: GS) is een ontheffing verleend in het kader van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het vangen en uitzetten van de verwilderde kat. De ontheffing is aangevraagd door Faunabeheereenheid Utrecht (hierna: FBE) om schade aan de natuur te beperken en hiermee een alternatief te bieden voor afschot van verwilderde katten. Stichting Huiskat Thuiskat (hierna: stichting) heeft bezwaar ingediend tegen uitzetten van de gevangen katten. De stichting stelt dat het buiten los laten lopen van katten onwettig is, omdat ze beschermde soorten doden. Een handhavingsverzoek bij het Rijk werd eerder afgewezen. Nu wendt de stichting zich tot GS om ervoor te zorgen dat er een verbod komt voor het buiten los laten lopen van katten, omdat ze beschermde soorten doden. Nadat de katten zijn gevangen, worden ze gecastreerd/gesteriliseerd voordat ze worden ondergebracht in eigenaarsverband. De Awb-adviescommissie (hierna: commissie) merkt op dat de ontheffing niet is aangevraagd voor het uitzetten van katten binnen de bebouwde kom. De commissie adviseert om de ontheffing op alleen dit onderdeel te herroepen en de rest van de ontheffing in stand te laten. Het advies aan GS is dan ook om het advies van de commissie over te nemen.

  Besluit

  GS besluiten:
  1. het bezwaarschrift, ingediend tegen de ontheffing van 25 mei 2022 die verleend is aan de Faunabeheereenheid Utrecht, gedeeltelijk gegrond te verklaren in overeenstemming met het advies van de commissie, en,
  2. de ontheffing van 25 mei 2022, voor zover deze is verleend voor het uitzetten van de verwilderde kat (Felis catus) binnen de bebouwde kom, op grond van artikel 3.34, eerste lid Wnb, in te trekken.

 3. 0.06.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 29 november 2022 is de Subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht vastgesteld, als opvolger van de Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland 2022, en op 1 januari 2023 in werking getreden. De subsidieregeling wordt nu op twee punten gewijzigd: er wordt een artikel Stimulering aanleg en herstel van kleine landschapselementen (KLE) toegevoegd en het artikel Verplaatsing van grondgebonden agrarische bedrijven in het kader van het NNN wordt gewijzigd n.a.v. de vaststelling van de Realisatiestrategie opgave NNN en ter voorkoming van overschrijding van het maximum subsidiebedrag.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht, geregistreerd onder nr UTSP-814175531-56, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.

 4. 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 30 maart 2022 is de Omgevingsverordening Provincie Utrecht door Provinciale Staten vastgesteld. Hierbij is motie 30 aangenomen, die opdraagt de meerwaardebenadering (hierna mwb) te evalueren. Hiertoe is de afgelopen maanden een verkenning uitgevoerd naar de toepassing van de mwb aan de hand van lopende dossiers/casussen en gesprekken met een aantal stakeholders. Op basis van de verkenning kan worden geconcludeerd dat er een verduidelijking van de regels, bijlage en toelichting wenselijk is en dat een handreiking moet worden opgesteld om de toepassing van de mwb te verduidelijken. Dat laatste in samenhang met de uitwerking van de wezenlijke kenmerken en waarden. Aangezien veel casussen nog niet ver genoeg zijn uitgewerkt blijft het van belang de lopende casussen goed te blijven volgen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. bij een eerstvolgende herziening van de Omgevingsverordening, de voorgestelde dan verder uitgewerkte wijzigingen ter verduidelijking van de toepassing van de meerwaardebenadering in het statenvoorstel mee te nemen, met het oog op de afwikkeling van motie 30 van 30 maart 2022;
  2. de Statenbrief en de bijbehorende bijlage Stand van zaken casussen vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten.

 5. 0.14.H

  Essentie / samenvatting:
  In de Belemmeringenwet Privaatrecht (Stb. 1927,159) is bepaald dat een partij die in het kader van het openbaar belang verantwoordelijk is voor de aanleg van een openbaar werk, de minister van Infrastructuur en Waterstaat kan verzoeken te bepalen dat de eigenaar (rechthebbende) van een betreffend perceel moet gedogen (gedoogplicht) dat in of op zijn perceel het betreffende openbare werk wordt aangelegd en in stand gehouden. In dit geval betreft het de aanleg van een infrastructureel werk te weten een gasleiding bestemd voor het transport van hoogcalorisch aardgas naar de energiecentrales van Eneco. Dit is een werk van algemeen belang. Nadat het Gasunie na herhaalde pogingen niet is gelukt met de eigenaar van een perceel een overeenkomst te sluiten over toestemming tot aanleg van de leiding, heeft Gasunie de minister verzocht de gedoogplicht op te leggen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de minister van Infrastructuur en Waterstaat te adviseren in dit dossier de gedoogplicht op te leggen.

 6. 02A

  Essentie / samenvatting:
  De Statenbrief bevat een vooraankondiging van de organisatieontwikkeling. De Statenbrief bevat ook procesinformatie over het voorleggen van het voorgenomen besluit en voorstel aan de Ondernemingsraad, waarvan de uitkomsten nog aangeboden worden aan Provinciale Staten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief “Informatie over het voorgenomen besluit aanpassing van de organisatiestructuur van provincie Utrecht” vast te stellen en ter informatie te sturen naar Provinciale Staten.

 7. 04

  Essentie / samenvatting:
  Op 18 juni 2021 heeft een valwind in Leersum veel schade aangericht aan twee percelen aan de Lomboklaan. Vervadon Vastgoed B.V. (hierna: Vervadon), de eigenares van deze percelen, heeft de omgewaaide en beschadigde bomen direct na de valwind gekapt in verband met de veiligheid. Op13 oktober 2021 heeft een omwonende een melding gedaan bij de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (hierna: RUD) van een mogelijke overtreding van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) vanwege het kappen van de bomen. Op 14 oktober 2021 heeft de toezichthouder van de RUD ter plekke een controle uitgevoerd. De toezichthouder heeft geen sporen aangetroffen die wijzen op een overtreding van de Wnb. Op 30 mei 2022 heeft de vereniging Burenkring Lombok (hierna: bezwaarmakers) een handhavingsverzoek ingediend bij burgemeester en wethouders (hierna: B&W) van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Bezwaarmakers verzoeken om Vervadon te gelasten de onrechtmatige situatie te herstellen door het opleggen van een last onder dwangsom. Aangezien het handhavingsverzoek betrekking heeft op een mogelijke overtreding van de Wnb, hebben B&W dit verzoek doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten (hierna: GS) en hebben GS dit verzoek ex artikel 7.2, eerste lid, van de Wnb in behandeling genomen. GS hebben het verzoek tot handhaving afgewezen. Bezwaarmakers hebben tegen deze afwijzing een bezwaar ingediend op 29 augustus 2022. De Awb adviescommissie heeft geadviseerd dat geen van de aangevoerde bezwaren doel treft en dat GS terecht stellen, niet bevoegd te zijn om aan Vervadon een last onder dwangsom op te leggen. Daarom is de Awb-adviescommissie van mening dat het bezwaarschrift als ongegrond moet worden aangemerkt. GS hebben besloten het advies over te nemen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift van Vereniging Burenkring Lombok d.d. 29-08-2022 tegen het geweigerde handhavingsverzoek als ontvankelijk aan te merken;
  2. het bezwaarschrift van de Vereniging Burenkring Lombok tegen het geweigerd handhavingsverzoek ongegrond te verklaren;
  3. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen;
  4. de beslissing op bezwaar vast te stellen, aangetekend te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van 15-12-2022).

 8. 07

  Essentie / samenvatting:
  Afgelopen augustus was het zo ver, na uitstel vanwege de coronapandemie in 2020 werd La Vuelta Holanda gereden In Nederland. Een evenement waarin provincie Utrecht deel heeft genomen als publiek partner (samen met de gemeenten Utrecht, Breda en 's Hertogenbosch en provincie Noord-Brabant). De eindverantwoording wordt afgelegd door middel van het aanbieden van de eindrapportage welke inclusief de financiële eindafrekening is. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Statenbrief eindrapportage Vuelta vast te stellen en deze (inclusief bijlage 1 t/m 3) te verzenden naar Provinciale Staten op 26 januari a.s. Het betreft de volgende bijlagen:
  - rapportage Vuelta 2022 rondom de 2e  etappe provincie Utrecht (bijlage 1)
  - Eindrapportage Vuelta Holanda inclusief financiële verantwoording (bijlage 2)
  - Eindevaluatie USBO koersen tussen ambitie en budget (bijlage 3)
  2. de gedeputeerde sport mandaat te geven om de liquidatie van de stichting af te handelen zolang dit binnen de gestelde (financiële kaders) blijft.

 9. 09

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht heeft een aantal forse uitdagingen voor het verbeteren van de bedrijfsvoering. Deze uitdagingen worden op een aantal wijzen opgepakt. Voor de korte en middellange termijn wordt er aan twee verbeterprogramma’s gewerkt onder de noemer "De basis op orde". Dit zijn de programma’s:


  • Verbeteren Bedrijfsvoering (BV Beter);
  • Versterken ICT-Functie en Digitale Routekaart.


  In de Statenbrief “Voortgang Bedrijfsvoeringsbrede verbeterprogramma’s 4e kwartaal 2022” wordt de commissie BEM geïnformeerd over het programma Verbeteren Bedrijfsvoering en de versterking van de ICT-Functie inclusief de voortgang van de agenda’s van de Digitale Routekaart. Doelstelling is om het eerstgenoemde ambitieuze programma per maart 2023 af te ronden. Het programma wordt afgesloten met een eindrapportage aan Provinciale Staten (maart 2023).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Voortgang Bedrijfsvoeringsbrede Verbeteringsprogramma’s 4e kwartaal 2022 (inclusief bijlage) vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden.

 10. 11

  Essentie / samenvatting:
  De beide concessiehouders (U-OV en Syntus) stellen jaarlijks een Vervoerplan op voor het jaar erna. De provincie stelt als concessieverlener jaarlijks eerst uitgangspunten vast, met kaders en richtingen waarbinnen zowel U-OV als Syntus een nieuw Vervoerplan opstellen. De uitgangspunten voor 2024 staan in het teken van herstel na de coronapandemie en de personeelsproblematiek. Momenteel rijden de vervoerders nog een afgeschaalde dienstregeling als gevolg van personeelsproblematiek. De afgeschaalde dienstregeling die begin 2023 nog wordt gereden, heeft tot gevolg dat dat er minder dienstregelinguren (DRU’s) worden gereden, waardoor de exploitatiebijdrage minder hoog is dan eerder (september 2022) vastgesteld. Dit zorgt ervoor dat deze DRU’s terug kunnen vloeien naar de reiziger en gebruikt kunnen worden om de dienstregeling (beperkt) uit te breiden om de eerdere afschaling vanwege corona deels ongedaan te maken. Omdat er nog onzekerheden hieromheen kleven wordt dit uitgevraagd als een ‘Pluspakket’, dat bij vaststelling van het Vervoerplan in september 2023 al dan niet wordt afgenomen. Qua inhoudelijke uitgangspunten worden naast een aantal gezamenlijke onderzoeksopgaves voor beide vervoerders nog onderzoeksopgaves per concessie meegegeven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de uitgangspunten Vervoerplannen 2024 U-OV en Syntus vast te stellen;
  2. de Statenbrief vast te stellen en deze met de uitgangspunten Vervoerplannen 2024 U-OV en Syntus toe te zenden aan Provinciale Staten.

 11. 15

  Essentie / samenvatting:
  Op basis van de gewijzigde doelstellingen van NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) zijn verschillende aanpassingen van de structuur en governance van NV OMU doorgevoerd. Ook wat betreft de bezoldiging en de bemensing van de Raad van Commissarissen (RvC) en Investeringscommissie (IC) zijn wijzigingen noodzakelijk. Aangezien de Provincie Utrecht 100% eigenaar is van NV OMU moeten belangrijke besluiten over o.a. bezoldiging, ontslag en benoeming van RvC- en IC-leden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) worden goedgekeurd. Dit voorstel maakt besluitvorming mogelijk en mandatering van de gedeputeerde economie om in de AvA goedkeuring te verlenen aan een viertal besluiten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de heer G. Jautze per 31 december 2022 ontslag te verlenen als lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen;
  2. de heer J.H.R. Bergh vanaf 01-01-23 te (her)benoemen als lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen, voor een nieuwe termijn tot en met 31-12-27;
  3. mevrouw J. van der Veer vanaf 01-01-23 te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen, voor een eerste termijn tot en met 31-12-2027;
  4. de bezoldiging van de RvC- en IC-leden te wijzigen conform bijlage 1 (Overzicht bezoldiging RvC en IC-leden NV OMU);
  5. de Gedeputeerde Economische Zaken te machtigen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV OMU, de besluiten betreffende de gewijzigde bezoldiging, het ontslag van de heer Jautze als commissaris en de benoeming van heer Bergh en mevrouw Van der Veer als commissaris goed te keuren;
  6. de Wet Normering Topinkomens toe te passen als kader voor de bezoldiging voor de Raad van Commissarissen van NV OMU.

 12. 16

  Essentie / samenvatting:
  Vanwege de kwetsbare financiële situatie van de stichting Bevrijdingsfestival Utrecht wordt voorgesteld om voor 2023 de exploitatiesubsidie van € 84.000,- incidenteel te verhogen met € 50.000 tot € 134.000,-. Dit bedrag is gebaseerd op het kunnen opvangen van een ‘slecht weer scenario’ waardoor er minder eigen inkomsten kunnen worden gegenereerd. Het festival heeft in januari 2023 duidelijkheid nodig over de extra bijdrage, zodat er tijdig verplichtingen aangegaan kunnen worden om een editie 2023 te kunnen realiseren. Hiervoor is ook een extra financiële bijdrage van gelijke omvang voor nodig van gemeente Utrecht en het rijk. Daarnaast wordt samen met de gemeente Utrecht en het rijk bestuurlijk overleg met de stichting Bevrijdingsfestival Utrecht gevoerd. Dit heeft tot doel om een organisatorisch en financieel duurzaam festivalconcept voor 2024 en latere jaren te laten ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met het gegeven dat eigen inkomsten afhankelijk van het weer kunnen mee of tegenvallen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. een eenmalige aanvullende bijdrage van € 50.000,- voor de stichting Bevrijdingsfestival Utrecht te reserveren;
  2. deze € 50.000,- ten laste te brengen van de begrotingspost “Onvoorzien”;
  3. Gedeputeerde Cultuur met de stichting Bevrijdingsfestival Utrecht en de gemeente Utrecht in gesprek te laten gaan over een zowel organisatorisch als financieel solide Bevrijdingsfestival voor 2024 en latere jaren;
  4. aan de hand van een evaluatie voorafgaand aan de subsidievaststelling 2023 te bepalen of eventueel niet bestede middelen door de stichting Bevrijdingsfestival Utrecht mogen worden gereserveerd voor volgende jaren.