Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 26 september 2023

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.06.H

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht (hierna: de provincie) samen met andere wegbeheerders in het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (hierna: LVMB). om kennis en expertise te bundelen over verkeersmanagement Hiervoor hebben Gedeputeerde Staten (hierna: GS) op 21 maart 2023 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Om verder invulling te kunnen geven aan deze samenwerkingsovereenkomst stellen GS nu de samenwerkingsagenda 2023-2024 vast. Ook stellen GS en de Commissaris van de Koning (hierna: CvdK) een bevoegdhedenbesluit vast zodat Rijkswaterstaat (hierna: RWS), als gemandateerd uitvoerder van de samenwerkingsagenda, rechtmatig de financiële bijdrage van de provincie kan besteden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bevoegdhedenbesluit Landelijk Verkeersmanagementberaad, voor zover het de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten van Utrecht aangaat, vast te stellen;
  2. de samenwerkingsagenda voor 2023/2024 vast te stellen als annex op de samenwerkingsovereenkomst.


  De Commissaris van de Koning besluit:
  1. het bevoegdhedenbesluit Landelijk Verkeersmanagementberaad, voor zover het de eigen bevoegdheid aangaat, vast te stellen.

 2. 0.20.H

  Essentie / samenvatting:
  Het Natura 2000 beheerplan voor het IJsselmeergebied voor de periode 2017-2023 nadert haar einddatum. De trekker voor dit gebied is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Zij zijn voornemens om het beheerplan eenmalig met een periode van zes jaar te verlengen; gelijktijdig worden er enkele vrijstellingen voor de vergunningplicht van de Wet natuurbescherming gewijzigd. Het Ministerie verzoekt aan Gedeputeerde Staten om in te stemmen met het Ontwerpbesluit Verlenging en Wijziging Beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. in te stemmen met de eenmalige verlenging van zes jaar van het Natura 2000 Beheerplan IJsselmeergebied 2017 - 2023 met de wijzigingen zoals opgenomen in het Ontwerpbesluit verlenging en wijziging beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied;
  2. de statenbrief “Verlengen en wijzigen Natura 2000 beheerplan IJsselmeergebied” vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten door te sturen.

 3. 0.22.H

  Essentie / samenvatting: 
  De Gemeenschappelijke regeling Gasdistributie Zeist en omstreken (GZO) zal formeel worden opgeheven. Het algemeen bestuur van GZO heeft in november 2022 het principebesluit tot opheffing genomen en een liquidatieplan opgesteld. Deze regeling had als doel het verzorgen van de gasdistributie, tegen gelijke prijzen, in de deelnemende gemeenten, en hield zich bezig met het verhuren van warmwaterapparatuur en het bevorderen van een doelmatig energiebeheer in de deelnemende gemeenten. Al jaren is er sprake van een slapend orgaan. Er vinden geen activiteiten meer in plaats. Omdat er nog een kleine kans op een slotuitkering bestond, die samenhing met de verkoop van de aandelen aan Eneco en de splitsing van het netwerkbedrijf van Eneco, is de gemeenschappelijke regeling in stand gelaten. Nu de Hoge Raad vorig jaar juni in de rechtszaak heeft besloten ten nadele van onder andere Stichting Beheer Belangen GCN (GCN), waarbij GZO aangesloten is, is er aanleiding om het proces tot opheffing te doorlopen. Het algemeen bestuur heeft een liquidatieplan opgesteld dat ook de goedkeuring van Gedeputeerde Staten moet krijgen. De financiële en personele gevolgen hiervan zijn beperkt.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Gasdistributie Zeist en omstreken goed te keuren.

 4. 03

  Essentie/ samenvatting:
  Met de Programmabegroting 2024 stellen Provinciale Staten de kaders vast voor de uitvoering van het beleidsdoelen opgenomen in de 9 beleidsprogramma’s en het Overzicht overhead (Bedrijfsvoering).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Statenvoorstel met daarin de Programmabegroting 2024, MIP Mobiliteit 2024 en MOP Mobiliteit 2024  vast te stellen;
  2. coördinerend portefeuillehouder Bakker te mandateren om tekstuele wijzigingen door te voeren en nadien de Programmabegroting 2024, MIP Mobiliteit 2024, MOP Mobiliteit, en het bijbehorende Statenvoorstel aan Provinciale Staten toe te zenden;
  3. het A-stuk en het Statenvoorstel met alle bijlagen wordt conform vastgesteld.

 5. 04

  Essentie / samenvatting:
  GS kunnen op basis van de Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) subsidies verstrekken voor: het beheer van natuurterreinen, de functieverandering en inrichting van landbouwgrond naar natuur en de aankoop en ontpachting van grond ten behoeve de realisatie van het NNN en de Groene contour, kwaliteitsverbetering van natuurgebieden, het uitbreiden of verbeteren van leefgebieden bedreigde soorten, het opstellen van soortenmanagementplannen en het bestrijden en beheersen van exoten. Jaarlijks vindt openstelling van deze subsidieregelingen plaats. Het Openstellingsbesluit subsidies natuur 2024 bepaalt waarvoor op basis van de regelingen subsidie kan worden aangevraagd ten laste van het boekjaar 2024, hoeveel geld daarvoor beschikbaar is, in welke periode en hoe de subsidie kan worden aangevraagd. Daarnaast worden de SVNL2016 en de SKNL aangepast op basis van de geactualiseerde modelverordening en -regeling.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten: 
  1. het Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2024 vast te stellen;
  2. het aanvraagformulier en Gegevensleveringsprotocol voor de subsidie natuurbeheer vast te stellen;
  3. de Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer te wijzigen zoals vermeld in het Besluit tot wijziging van de SVNL2016;
  4. de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap te wijzigen zoals vermeld in het Besluit tot wijziging van de SKNL;
  5. de besluiten genoemd bij beslispunt 1, 3 en 4 te publiceren in het Provinciaal Blad; 6. de statenbrief ‘Openstellingsbesluit subsidies natuur 2024 en Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap', vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 6. 05

  Essentie / samenvatting:
  De Statenfractie van de PVV heeft vragen gesteld over de gevolgen van de val van het kabinet voor het UPLG. In dit voorstel zijn deze vragen beantwoord.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex. art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Nagtegaal van de PVV betreffende betekenis van de val van het kabinet voor het UPLG vast te stellen en te verzenden.

 7. 07

  Essentie / samenvatting:
  Met de Statenbrief betreffende het proces vervolg windenergie worden Provinciale Staten geïnformeerd over het vervolgproces rondom windenergie in de provincie Utrecht. Tevens dient deze brief ter agendering van het startgesprek deel 1 in de commissie M&M. Het voeren van een startgesprek is opgenomen in de Werkwijze Programma’s en Projectbesluiten. GS en PS gaan hierbij in gesprek over bijgevoegd participatieplan, het Beleidskader Lokaal Eigendom en het vervolgproces voor een eventuele projectbesluitprocedure. Daarnaast wordt, indien de inzet van projectbesluiten medio 2024 op basis van de tweede Tussenbalans nodig blijkt, een startgesprek deel 2 gevoerd met Provinciale Staten. In dit tweede deel kan PS aandachtspunten meegeven voor de keuze van gebieden voor projectbesluiten. Er is voor gekozen om het startgesprek in twee delen te splitsen. Dit eerste deel richt zich meer op aandachtspunten voor het participatieproces. Bij het tweede deel zal meer bekend zijn over eventuele locatiekeuze waarbij de Staten, op basis van alle op dat moment beschikbare informatie, aandachtspunten mee kunnen geven over deze keuze. Hiermee brengen we PS in positie bij zowel het te doorlopen participatieproces als de keuze voor gebieden bij de inzet van projectbesluiten. Met deze brief informeren GS PS tevens over de vastgestelde Nota van Beantwoording (NvB) op de zienswijzen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ten behoeve van het planMER windenergie. Daarnaast wordt PS ook geïnformeerd over het aangepast Participatieplan Windenergie PU. Hierin is de invulling van participatie verder uitgewerkt ten opzichte van de versie die in februari is vastgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Notitie Reikwijdte en Detailniveau PlanMER windenergie provincie Utrecht vast te stellen;
  2. de Nota van Beantwoording op zienswijzen Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau PlanMER windenergie provincie Utrecht vast te stellen;
  3. het Aangepast Participatieplan Windenergie Provincie Utrecht vast te stellen;
  4. de Statenbrief proces vervolg windenergie vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten.

 8. 08

  Essentie / samenvatting:
  Op 14 december 2022 heeft Vialis B.V. (hierna: "Vialis") bezwaar gemaakt tegen het besluit van Gedeputeerde Staten (hierna: GS) van 22 november 2022. In dat besluit werd het verzoek van Vialis op grond van de Wet open overheid (hierna: "de Woo") van 16 september 2022 afgewezen. Kortgezegd is het verzoek van Vialis afgewezen omdat het (kennelijk) een ander doel heeft dan het verkrijgen van publieke informatie. Naar aanleiding van de hoorzitting van de Awb-adviescommissie (hierna: de commissie) hebben Vialis en de provincie Utrecht (hierna: de provincie), op advies van de commissie, nader overleg gevoerd. Het doel van dit overleg was om het oorspronkelijk Woo-verzoek van Vialis nader te preciseren en af te bakenen. Zodoende is het oorspronkelijke verzoek in vijf deelonderwerpen afgebakend en nader gespecificeerd. Afgesproken is dat GS per deelonderwerp een deelbesluit nemen. Het voorliggende besluit ziet op deelonderwerp 1. Hierin wordt gevraagd het volgende openbaar te maken: “Interne stukken van de provincie en/of van de gemeenten Houten, Utrecht en Woerden en correspondentie tussen de provincie en de gemeenten Utrecht, Houten en/of Woerden respectievelijk leveranciers/aannemers waarmee voornoemde partijen direct voorafgaande aan de inwerkingtreding van het ‘Prestatiecontract instandhouding openbare verlichting en verkeersregelinstallaties 2019 -2023’ (hierna: het Prestatiecontract) samenwerkten inzake het onderhoud en beheer van het Areaal. De stukken hebben betrekking op a) de bepaling van het aantal storingen in het areaal zoals genoemd in de tender- en aanbestedingsdocumentatie voor het Prestatiecontract en b) (de standpuntbepaling omtrent) het verschil tussen het aantal storingen zoals genoemd in de aanbestedingsdocumentatie en het aantal daadwerkelijke storingen tijdens de uitvoering van het Prestatiecontract en de discussie daarover met Vialis.” GS besluiten het verzoek van Vialis dat betrekking heeft op deelonderwerp 1 gedeeltelijk te honoreren en een aantal documenten vallende onder deelonderwerp 1 gedeeltelijk openbaar te maken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten: 
  1. de documentatie die ten behoeve van deelonderwerp 1 van het gepreciseerde Woo-verzoek van Vialis is verzameld gedeeltelijk openbaar te maken. In deelonderwerp 1 wordt gevraagd het volgende openbaar te maken:
   Interne stukken van de provincie en/of van de gemeenten Houten, Utrecht en Woerden en correspondentie tussen de provincie en de gemeenten Utrecht, Houten en/of Woerden respectievelijk leveranciers/aannemers waarmee voornoemde partijen direct voorafgaande aan de inwerkingtreding van het Prestatiecontract samenwerkten inzake het onderhoud en beheer van het Areaal. De stukken hebben betrekking op a) de bepaling van het aantal storingen in het areaal zoals genoemd in de tender- en aanbestedingsdocumentatie voor het Prestatiecontract en b) (de standpuntbepaling omtrent) het verschil tussen het aantal storingen zoals genoemd in de aanbestedingsdocumentatie en het aantal daadwerkelijke storingen tijdens de uitvoering van het Prestatiecontract en de discussie daarover met Vialis.
  2. Deelbesluit 1 in het kader van de beslissing op bezwaar vast te stellen.

 9. 09

  Essentie/ samenvatting:
  In de periode 2014-2022 is een LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) -programma uitgevoerd in de provincie Utrecht. Dit maakte onderdeel uit van het EU-programma POP3 (2014-2022). De provincie Utrecht was verantwoordelijk voor de uitvoering en heeft een belangrijk deel van de cofinanciering en uitvoeringskosten op zich genomen. Om terug te blikken op de afgelopen LEADER-periode heeft GS een opdracht verleend voor een onafhankelijke evaluatie aan adviesbureau EMMA. De vragen die in de evaluatie centraal stonden waren: welke doelen zijn bereikt? Hoe verliep de uitvoering en de samenwerking? En welke lessen zijn hieruit te trekken voor de toekomstige LEADER-periode? De evaluatie is een procesevaluatie en geen eindverantwoording van het LEADER -programma, en wordt ter kennisname naar PS gestuurd.


  De evaluatie is op veel punten positief over de LEADER aanpak, maar er zijn ook aanbevelingen voor de nieuwe LEADER periode (2023-2027). Deze zijn meegenomen in de totstandkoming van het nieuwe LEADER programma. Het programma bestaat uit twee Lokale Ontwikkeling Strategieën: de LOS Weidse Veenweiden en de LOS Utrecht Oost. Deze liggen nu gelijktijdig voor besluitvorming voor aan GS (UTSP-4437239-3696).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de evaluatie van LEADER 2014-2022 in de provincie Utrecht vast te stellen en de aanbevelingen over te nemen;
  2. de Statenbrief Evaluatie LEADER 2014-2022 vast te stellen en ter informatie aan PS te verzenden.

 10. 10

  Essentie / samenvatting:
  Eind 2022 heeft de Europese Commissie het Nationaal Strategisch Plan (NSP) vastgesteld. Hiermee is de nieuwe periode (2023-2027) aangebroken van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie. Het NSP is de opvolger van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). De provincies staan aan de lat voor de uitvoering van een aantal maatregelen uit het NSP:
  - grondgebonden maatregelen (agrarisch natuur- en landschapsbeheer),
  - niet grondgebonden maatregelen (de projectsubsidies) en
  - LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale).
  In de gebieden Utrecht-Oost en Weidse Veenweiden is in het voorjaar van 2023 door Lokale Actiegroepen (LAG) gewerkt aan Lokale Ontwikkelingsstrategieën (LOS) voor LEADER. Dit is een bottom-up proces waarbij gebiedspartijen zijn uitgenodigd om mee te denken over de ontwikkeling van het buitengebied. De LOS-en zijn door een onafhankelijk selectiecomité beoordeeld en geselecteerd en moeten nu door GS worden goedgekeurd. Een LOS biedt in de periode 2023-2027 het kader op basis waarvan projecten subsidie kunnen ontvangen. De LAG voert de LOS uit. De penvoerder van de LAG kan voor de beheerskosten subsidie aanvragen via de NSP-regeling die provincie Utrecht op 1 december 2023 openstelt. Daarna volgt nog een NSP-regeling om de subsidiegelden voor de projecten beschikbaar te maken. Die openstelling wordt in het tweede kwartaal van 2024 verwacht.

  Voorgesteld besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Lokale ontwikkelingsstrategie LEADER Weidse Veenweiden 2023-2027 goed te keuren;
  2. de Lokale ontwikkelingsstrategie LEADER Utrecht-Oost 2023-2027 goed te keuren.

 11. 11

  Essentie / samenvatting:
  Na vaststelling in Provinciale Staten van de Verordening Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 provincie Utrecht kan Gedeputeerde Staten van Utrecht de eerste openstellingen van subsidieregelingen in het kader van het (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid – Nationaal Strategisch Plan) GLB-NSP openstellen. De openstelling ‘beheerkosten LEADER GLB 2023-2027 provincie Utrecht 2023’ is urgent om tijdig het bottom-up LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale)-programma te kunnen opstarten en voltooien. Ook de openstelling ‘niet-productieve investeringen in het bodem- en watersysteem GLB-NSP provincie Utrecht 2023’ is belangrijk om zo snel mogelijk in de periode van het NSP te doen vanwege de grotere omvang en lange doorlooptijd van de projecten.

  Voorgesteld besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. Openstellingsbesluit subsidie beheerkosten LEADER GLB 2023-2027 provincie Utrecht 2023 GS vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad;
  2. Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen in het bodem- en watersysteem GLB-NSP provincie Utrecht 2023 vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad;
  3. de Statenbrief NSP openstellingen vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden.

 12. 13

  Essentie / samenvatting:
  Ter voorbereiding op de nieuwe beleidsperiode Cultuur & Erfgoed 2025-2028 wordt de ‘Nadere Kaderstelling Omgevingswetprogramma Cultuur & Erfgoed 2025-2028’ voorgelegd aan PS. Hiertoe is besloten in de Commissie BEM d.d. 25 januari bij de bespreking van de Verkenning ten behoeve van het nieuwe Omgevingswetprogramma. In de Nadere Kaderstelling zijn de relevante aanvullingen op de ambities uit de Omgevingsvisie opgenomen, voortkomend uit diverse ontwikkelingen zoals het coalitieakkoord, moties en landelijke ontwikkelingen. Op dit moment heeft UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies nog een apart uitvoeringsprogramma. In de nieuwe beleidsperiode 2025-2028 worden beide programma’s geïntegreerd tot één Omgevingswetprogramma. In het najaar van 2023 wordt het nieuwe programma uitgewerkt in samenwerking met de stakeholders. De Nadere Kaderstelling en de Omgevingsvisie dienen na besluitvorming gezamenlijk als inhoudelijk kader voor de uitwerking. De uitkomsten worden in het eerste kwartaal van 2024 middels een Ontwerp Omgevingswetprogramma ter besluitvorming voorgelegd aan GS en met een Statenbrief geagendeerd in de Commissie BEM. Eventuele wijzigingen in de middelen ten behoeve van het nieuwe programma komen terug via de P&C cyclus van 2024.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Nadere Kaderstelling en het Statenvoorstel vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan PS.

 13. 14

  Essentie / samenvatting:
  Aanleiding voor dit GS-voorstel is een wijziging van de Algemene wet bestuursrecht die op 1 januari 2024 samen met de Omgevingswet in werking treedt. Daarmee wordt een algemene regeling voor nadeelcompensatie ingevoerd (nieuwe titel 4.5). Nadeelcompensatie is een vergoeding die de overheid soms moet uitkeren hoewel haar handelen niet onrechtmatig was, zoals bijvoorbeeld bij schade door een wegreconstructie. In de Algemene wet bestuursrecht wordt vastgelegd, wanneer sprake is van een recht op nadeelcompensatie, in welke vorm de vergoeding kan plaatsvinden, welke kosten mogen worden meegenomen en hoe de besluitvorming op hoofdlijn moet plaatsvinden. De nieuwe regeling geldt voor alle aanvragen om nadeelcompensatie tenzij een specifieke wet anders bepaalt. Zij geldt ook voor aanvragen in het kader van de Omgevingswet die titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht als uitgangspunt neemt. In IPO-verband is vastgesteld dat behoefte bestaat aan een aanvullende verordening met procedurevoorschriften voor de afhandeling van aanvragen om nadeelcompensatie. Dit voorstel voorziet hierin. In de verordening is gebruik gemaakt van de (nieuwe) bevoegdheid om voor het indienen van een aanvraag een recht te heffen als financiële drempel om lichtvaardige aanvragen te voorkomen en is een adviescommissie opgenomen die zo een solide basis krijgt. Tot slot wordt in de verordening voorgesteld dat afhandeling van aanvragen die zijn gericht tot provinciale staten, via delegatie bij gedeputeerde staten worden gelegd. Dit ontlast provinciale staten van financieel technische uitvoeringskwesties en maakt het proces efficiënter.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het statenvoorstel met nummer UTSP-1716389265-48915 vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan provinciale staten.

 14. 15

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten (GS) hebben de wettelijke toezichttaak om toe te zien op de huisvesting van vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) door gemeenten. Twee maal per jaar bepaalt de Rijksoverheid hoeveel vergunninghouders gemeenten moeten huisvesten (de halfjaarlijkse ‘taakstelling’), en twee maal per jaar beoordeelt de provincie of gemeenten de taakstelling hebben gerealiseerd. Momenteel staan gemeenten onder grote druk om aan de huisvestingsopgave te voldoen en voldoende vergunninghouders te huisvesten. Om betere invulling te geven aan het toezicht op de huisvesting van vergunninghouders is een aanvullend beleidskader Interbestuurlijk Toezicht (IBT) huisvesting vergunninghouders opgesteld. Dit aanvullend beleidskader geeft GS extra handvatten voor het uitvoeren van de wettelijke toezichttaak en is gebaseerd op het algemene Beleidskader IBT Provincie Utrecht 2021-2024 en de landelijk gehanteerde IBT-interventieladder.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het aanvullend beleidskader IBT huisvesting vergunninghouders vast te stellen; 
  2. de Statenbrief vast te stellen en samen met het aanvullend beleidskader IBT huisvesting vergunninghouders ter informatie toe te zenden aan de Provinciale Staten.

 15. 16

  Essentie / samenvatting:
  De regio Utrecht heeft bijna 925 miljoen euro aan Europese subsidies ontvangen in de periode 2014-2020. Om beter inzicht in Europese geldstromen te krijg heeft de provincie Utrecht de belangrijkste Europese programma's laten inventariseren van de budgetperiode 2014-2020 met ijkdatum 1-9-2022. Uit dit onderzoek blijkt dat er subsidie is toegekend aan 1318 verschillende organisaties in de regio Utrecht. De kennisinstellingen en het midden- en klein bedrijf hebben de meeste projecten binnengehaald.
   De 3061 projectdeelnames van organisaties uit onze regio genereerde een investeringsimpuls van bijna 1,3 miljard euro. Dit resulteert in een werkgelegenheidseffect van meer dan 18.000 banen. De provincie heeft de resultaten in een online magazine gepubliceerd. URL: https://magazine.provincie-utrecht.nl/europa-investeert-in-de-provincie-utrecht/cover.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het online magazine met URL: https://magazine.provincie-utrecht.nl/europa-investeert-in-de-provincie-utrecht/cover vast te stellen;
  2. de Statenbrief “Regio Utrecht ontvangt 925 miljoen euro aan Europese subsidies” vast te stellen en ter informatie aan PS te verzenden

 16. 17

  Essentie / samenvatting:
  Op 7 juni 2022 is de Uitvoeringsagenda Wij doen mee! van de Sociale Agenda (SA) vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Om Provinciale Staten te informeren over de resultaten van deze Sociale Agenda ligt het besluit voor om de Statenbrief ‘Evaluatie Sociale Agenda 2022 – 2023’ vast te stellen en ter informatie aan hen toe te zenden. Uit de evaluatie blijkt dat de Sociale Agenda steeds meer leeft in zowel de organisatie als bij het college. In elke portefeuille zijn concrete voorbeelden te noemen van projecten waar aandacht is voor inclusiviteit, een belangrijk onderdeel uit de Sociale Agenda: ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. Ook wordt aandacht voor de ‘Sociale bril’ getoetst door de paragraaf “Kijk ook door de Sociale bril” die eind 2022 is toegevoegd aan het format van de Statenvoorstellen. De samenwerking met relevante partners is versterkt en gemeenten zijn enthousiast over de leernetwerkbijeenkomsten waarbij men ervaringen deelt en inspiratie opdoet voor toepassing. Maar we zijn er nog niet: het bereiken van de hoofddoelstelling (een inclusieve provincie én organisatie) is niet in één jaar voltooid. Dit is een proces, waarin het afgelopen jaar de eerste stappen zijn gezet. We willen nog meer medewerkers bereiken, de behaalde successen borgen, en het gedachtegoed van de Sociale Agenda nog verder versterken en uitdragen samen met onze gemeenten en samenwerkingspartners.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Evaluatie Sociale Agenda 2022-2023’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 17. 18

  Essentie / samenvatting:
  Door de uitvoering van het Utrechtse Programma Landelijk Gebied (UPLG), landelijke stimulering van bedrijfsbeëindiging en vergrijzing onder agrarisch ondernemers zal de komende jaren sneller en meer agrarische bebouwing vrijkomen dan tot nu toe. In het Coalitieakkoord 2023-2027 is het voornemen opgenomen om het beleid voor vrijkomende en vrijgekomen agrarische bebouwing (VAB) te actualiseren en daarbij te zoeken naar meer ruimte voor woningen en sociale en economische functies, zonder afbreuk te doen aan een goede ruimtelijke kwaliteit. De notitie “Erven met perspectief” Ontwerp-VAB-aanpak 2024-2026 beschrijft de mogelijkheden voor deze actualisatie. Deze notitie is opgesteld om Provinciale Staten te consulteren over de keuze van instrumenten en daarbij passende inzet van de provincie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief over de aanpak vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) 2024-2026 vast te stellen en te verzenden naar Provinciale Staten.

 18. 21

  Essentie/ samenvatting:
  De provincie wil een parkeerplaats nabij het Fort aan de Buurtsteeg te Renswoude/Ede aan Staatsbosbeheer overdragen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. tot de marktconforme verkoop van circa 0.22.50 ha grond/parkeerplaats – kadastraal bekend Ede G 3555 gedeeltelijk en 3556 gedeeltelijk – aan Staatsbosbeheer, indien geen andere serieuze gegadigden zich melden voor de koop;
  2. team Grondzaken en Bedrijfsvoering opdracht te geven deze transactie binnen de kaders van de vastgestelde nota grondbeleid en bijbehorend uitvoeringskader grondbeleid 2020 uit te voeren en notarieel af te laten handelen;
  3. de met de verkoop gepaard gaande opbrengsten te verrekenen met de balanspost ‘AVP grondvoorraad ruilgronden’ en eventuele meer- of minder opbrengsten te laten verlopen via de exploitatie van het programma AVP, dat is opgenomen onder beleidsdoel 2.1: het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld);
  4. geheimhouding op te leggen inzake dit B-stuk en de bijlagen en na aankoop deze geheimhouding weer op te heffen overeenkomstig artikel 84 van de Provinciewet en op grond van artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Wet Open Overheid (Woo).

 19. 23

  Essentie / samenvatting:
  Voor het UPLG-deelgebied Utrechtse Waarden is een ‘Letter of Intent’ opgesteld. Met de Letter of Intent willen de drie overheden – provincie, gemeenten en waterschap - de Intentie uitspreken samen vorm en inhoud te geven aan de verschillende opgaven die vanuit het UPLG in het gebied Utrechtse Waarden uitgewerkt dienen te worden, en daarbij zoveel als mogelijk als één overheid op te treden. De Letter of Intent spreekt Intenties uit, en beschrijft de instelling van een bestuurlijke en ambtelijke begeleidingsgroep op het niveau van de Utrechtse Waarden. De belangrijkste partijen uit het deelgebied zullen zitting nemen in deze groepen, waarmee in breed verband gesproken kan worden over de (concrete uitwerking van de) opgaven, mogelijke maatregelen, knelpunten en koppelkansen. Resultaten uit verschillende polderprocessen worden samengebracht. De Letter of Intent kent geen harde, rechtstreeks bindende juridische afspraken. Besluitvorming over bijvoorbeeld concrete maatregelen, financiering, inzet van personeel of middelen vindt in een later stadium plaats.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Letter of Intent “samenwerken voor een duurzaam perspectief voor het landelijk gebied Utrechtse Waarden” vast te stellen en mede te ondertekenen.