Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 3 oktober 2023

09:00 - 11:00
Locatie

Den Haag

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.03.H

  Essentie / samenvatting:
  De Statenfractie van de PvdA heeft vragen gesteld over kinderen in de crisisnoodopvang. Momenteel verblijven 336 kinderen (167 alleenstaande minderjarige vreemdelingen, 169 kinderen met familie) in de provincie Utrecht in (crisis)noodopvang (332 in noodopvang, 4 in crisisnoodopvang). Deze opvangsituatie is niet ideaal voor kinderen en brengt uitdagingen mee op gebied van zorg (met name Jeugdgezondheidszorg) en onderwijs. Meer reguliere opvangplekken zullen eraan bijdragen dat minder (gezinnen met) kinderen in de (crisis)noodopvang terecht zullen komen. De Utrechtse gemeenten werken samen in de Provinciale Regietafel (PRT) aan de opgave van reguliere asielopvang. Naast bestuurlijke afspraken om meer definitieve opvangplekken wordt ook in gesprekken met COA aandacht gevraagd om de verhuisbewegingen van kinderen tot een absoluut minimum te beperken. Dit is ook een van de onderdelen van het Actieplan Minderjarigen waaraan het PRT Kansenmakersteam werkt.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Adriani van de PvdA betreffende kinderen in (crisis)noodopvang vast te stellen en te verzenden.

 2. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO-bestuur vergadert op 4 oktober 2023 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie voor deze bestuursvergadering opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over de volgende punten vast te stellen:
  1. 3d. ‘Betalen naar Gebruik’, met inachtneming van de opmerking in het advies;
  2. 4b. ‘Actualiteiten Werkgeverszaken’, met inachtneming van de opmerking in het advies;
  3. 5a. ‘Najaarsnota 2023’;
  4. 5b. ‘Vergaderschema 2024’;
  5. 5c. ‘Herbouwtrajecten van informatieproducten’, met inachtneming van de opmerkingen in het advies.

 3. 04

  Essentie / samenvatting:
  Op 3 november 2022 heeft de RUD Utrecht, namens de provincie Utrecht, een controle uitgevoerd op de locatie Dwarsweg 73a in Overberg. Hierbij is geconstateerd dat er 2 borden zijn geplaatst met de tekst ‘Landal’. De geplaatste borden zijn een overtreding van artikel 7.14, eerste lid, van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht (hierna: IOV). Vanwege strijd met voorschriften uit de IOV leggen Gedeputeerde Staten uiteindelijk een last onder dwangsom op. Daartegen is bezwaar gemaakt. Na het kenbaar maken van het voornemen een last onder dwangsom op te leggen heeft bezwaarde, middels tussenkomst van een gemachtigde, een zienswijze ingediend. Naar aanleiding van de zienswijze hebben GS gemotiveerd waarom de zienswijze geen reden gaf om af te zien van handhaving en legden hierna de last onder dwangsom op. Een oplossing in der minne bleek niet mogelijk, daar bezwaarde het alsnog niet eens was na motivering van GS.


  De Awb-adviescommissie van PS en GS stelt dat er geen redenen zijn om af te zien van handhaving, en adviseert om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Gedeputeerde Staten besluiten dat advies over te nemen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift d.d. 17 mei 2023 van de Vereniging van Eigenaars recreatiewoningen de Amerongse Berg Dwarsweg 73a te Overberg tegen een opgelegde last onder dwangsom vanwege een overtreding van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit d.d. 16 maart 2023 tot oplegging van de last onder dwangsom niet te herroepen;
  3. de beslissing op bezwaar vast te stellen, aangetekend te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS van 3 juli 2023.

 4. 06

  Essentie / samenvatting:
  In februari is de startnotitie voor het Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort (HPB) naar PS gestuurd. Hierin staat dat het stuk ter consultatie zal worden voorgelegd aan PS en uiteindelijk in december door hen zal worden vastgesteld. De laatste tijd is er veel over gesproken hoe de verhouding tussen het HPB en het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) ligt. Uit deze gesprekken werd duidelijk dat het HPB niet kaderstellend is. Het stuk is een regionale ruimtelijke visie van de Utrechtse gemeenten in de regio Amersfoort. Gezien de status van het stuk ligt het niet in de rede PS te vragen het vast te stellen.
  Richting de regio is gecommuniceerd dat het stuk in december zal worden voorgelegd aan GS met het verzoek in te stemmen met het stuk. Daarna zal het stuk ter kennisname aan PS worden gestuurd. Om PS van deze wijziging op de hoogte te brengen stellen we voor een Statenbrief te sturen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief “Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort” vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 5. 07

  Essentie / samenvatting:
  Vanuit de septembercirculaire 2023 volgen financiële bijstellingen die betrekking hebben op de uitkering uit het provinciefonds. Over de jaren 2023 tot en met 2027 is voor de uitkering uit het provinciefonds sprake van een positief effect van cumulatief € 24,386 miljoen ten opzichte van de meicirculaire 2023.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief septembercirculaire provinciefonds 2023 vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden.