Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 27 juni 2023

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.05.H

  Essentie / samenvatting: "
  Conform het Protocol Geheimhouding houden Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten in een register bij op welke documenten zij wettelijke geheimhouding hebben opgelegd, waarom dat is en – indien mogelijk – hoelang deze geheimhouding duurt. Dit register wordt elk half jaar geactualiseerd. De actualisatie heeft plaatsgevonden over de registers van de jaargangen 2015-2018, 2019-2020, 2021 en 2022. Deze actualisatie heeft geleid tot aanpassingen in de registers over 2021 en 2022. De registers over de jaren 2015-2018 en 2019-2020 zijn ongewijzigd. Het geactualiseerde register wordt ter informatie naar Provinciale Staten gestuurd en gepubliceerd op de provinciale website.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. vast te stellen de geactualiseerde registers Geheime Stukken GS en PS 2021 en 2022,waarin de documenten waar GS geheimhouding hebben opgelegd van de volgende onderwerpen openbaar zijn geworden, omdat de geheimhouding was opgelegd tot een bepaalde gebeurtenis en deze gebeurtenis inmiddels heeft plaatsgevonden: 
  a. B-stuk Aankoop van een agrarisch bedrijf te Ouderkerk aan de Amstel t.b.v. stikstofreductie d.d. 19 januari 2021; 
  b. B-stuk en bijlage Aankoop percelen te Schoonrewoerd t.b.v. natuur totaal 28.74.05 ha, d.d. 30 maart 2021; 
  c. A-stuk en Statenbrief Subsidiering incubators en accelerators, d.d. 1 juni 2021; 
  d. B-stuk en bijlagen Aankoop agrarisch bedrijf t.b.v. van natuur in Schoonrewoerd, d.d. 29 maart 2022; 
  e. B-stuk en bijlagen Aankoop agrarisch bedrijf ten behoeve van natuur in Marickenland (locatie Wilnis (totaal 33,8 ha.) d.d. 12 april 2022; 
  f. B-stuk en bijlagen Aankoop 9,8570 ha. Cultuurgrond aan de Autenasekade in Vijfheerenlanden t.b.v. de natuurcompensatiebank, d.d. 5 juli 2022; 
  g. B-stuk en bijlagen Aankoop 3,8 ha grond nabij IJsselbos te IJsselstein d.d. 23 augustus 2022; 
  h. B-stuk en bijlagen Aankoop 14 ha. Ruilgrond binnen de Oostelijke Vechtplassen (nabij Kerkdijk te Westbroek), d.d. 6 september 2022; 
  i. B-stuk en bijlagen Aankoop van een perceel grond van 9 ha. ten behoeve van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Natura 2000 in Oosterwijk bij Leerdam, d.d. 13 september 2022; 
  j. B-stuk en bijlagen Aankoop 32 ha. Ruilgrond, groene contour en opstallen in Polder Mijnden (nabij Zandpad te Nieuwersluis) d.d. 27 september 2022; 
  k. Bijlage betreffende de kostenraming behorende bij het B stuk over de realisatieovereenkomst onderdoorgangen Maarsbergen Tunnel, GS besluit van 18 oktober 2022. 
  2. de Statenbrief actualisatie Register Geheime Stukken GS en PS vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 2. 03

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht wil samen met de regio's Amersfoort, Foodvalley en U10 het gebruik van de speedpedelec stimuleren als duurzame mobiliteitsoplossing. Een belemmering voor gebruik is dat een speedpedelec geen gebruik mag maken van het fietspad, maar op de rijbaan moet. De provincie wil bestuurders van speedpedelecs door middel van een ontheffing op kenteken de keuzevrijheid bieden tussen het gebruik van de rijbaan of – als gast – van het fietspad. De provincie, gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort trekken in de pilot gezamenlijk op. Taken, verantwoordelijkheden en afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De gemeente Utrecht verzorgt het ontheffingsloket. Deelnemende wegbeheerders dienen een besluit te nemen om aan het college van B&W van Utrecht mandaat te verlenen voor het verlenen van een ontheffing voor hun fietspaden. Met dit mandaatbesluit te nemen door Gedeputeerde Staten wordt dit geregeld voor de fietspaden die in het beheer zijn van de provincie Utrecht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. om ontheffing toe te staan voor de speedpedelec om gebruik te maken van de provinciale fietspaden aangeduid met de borden G11 en G13 op grond van art. 87 en art. 6 lid 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);
  2. aan gemeente Utrecht het mandaat, volmacht en machtiging te verlenen om ontheffingen te verlenen aan speedpedelecs voor het gebruik maken van fietspaden en om (rechts)handelingen te verrichten ter uitvoering van de pilot speedpedelec;
  3. om vrijstelling te verlenen voor de leges voor de ontheffingen die zullen worden verleend op grond van art. 87 en art. 6 lid 2 RVV 1990 aan speedpedelecs; de Statenbrief Start provinciale pilot ontheffing speedpedelec vast te stellen en ter informatie te versturen aan Provinciale Staten.

 3. 04

  Essentie / samenvatting:
  De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) heeft in mei 2023 advies uitgebracht aan de Minister van IenW. RLI geeft advies over welk overheidsbeleid nodig is om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) zo snel als mogelijk te realiseren en om de behaalde doelen vervolgens te bestendigen. Dit advies was aanleiding voor GroenLinks om een aantal vragen te stellen over de betekenis van dit advies voor het provinciaal beleid en de uitvoering.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Virginia van GroenLinks betreffende RLI advies ‘Goed water, goed geregeld’ vast te stellen en te verzenden.

 4. 06

  Essentie/ samenvatting:
  Met voorliggend besluit wordt het bestek vastgesteld voor de OV-concessies 2025-2035. Dit bestek omvat de aanbestedingsstukken voor de aanbesteding van deze concessies, inclusief het definitieve Programma van Eisen (PvE). Kort na het vaststellen van deze aanbestedingsstukken worden deze gepubliceerd en start de aanbesteding van de nieuwe OV-concessies in juli 2023.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bestek voor de aanbesteding van de OV-concessies Utrecht Binnen en Utrecht Buiten vast te stellen, inclusief het definitieve Programma van Eisen en de Nota van Beantwoording, en de aanbesteding te starten;


  2. de ambtelijk opdrachtgever openbaar vervoer en OV-knooppunten en de concernmanager Mobiliteit te mandateren om het bestek op ondergeschikte onderdelen of redactioneel te wijzigen naar aanleiding van vragen in de Nota’s van Inlichtingen; 
  3. Provinciale Staten te informeren door bijgevoegde Statenbrief vast te stellen en te verzenden met het definitieve Programma van Eisen en de Nota van Beantwoording als bijlagen.

 5. 07

  Essentie/ samenvatting:
  Het eerste concept van het Bereikbaarheidsprogramma 2024-2029 (hierna: BBP) is opgesteld. Dit concept geeft de complete en integrale bereikbaarheidsopgave weer en bevat een aanpak voor de komende jaren, nog zonder politieke en financiële keuzes. De koers van het nieuwe college moet hierin nog worden verwerkt. Omdat de onderhandelingen over een nieuw coalitieakkoord nog lopen, zal het concept BBP na de zomer verder toegespitst worden op de keuzes van het nieuwe college. Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten worden geïnformeerd over de stand van zaken van het BBP en de globale planning van het vervolg. Ook wordt inzicht gegeven in een aantal scenario’s, waarover een keuze moet worden gemaakt in het nieuwe BBP.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘voortgang Bereikbaarheidsprogramma’ vast te stellen met bijlage 'concept Bereikbaarheidsprogramma’, ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 6. 10

  Essentie / samenvatting:
  In het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) onderzoekt het Rijk waar rijksgronden zo optimaal mogelijk en met maatschappelijk draagvlak kunnen worden ingezet voor het opwekken van hernieuwbare energie. Dit programma wordt door Rijkswaterstaat (RWS) uitgevoerd in opdracht van het ministerie van EZK. Voor het traject Rijksweg A2 tussen Utrecht en De Ronde Venen, is de provincie Utrecht één van de deelnemers in een verkenning naar de mogelijkheden van duurzame opwek. In deze verkenningsfase worden deelnemers gevraagd een intentieverklaring te tekenen waarin zij aangeven te willen verkennen hoe de gronden ingezet kunnen worden voor opwek van zonne- een windenergie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Intentieverklaring Opwek Energie A2 Noord vast te stellen en aan te gaan.