Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 25 april 2023

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.03.H

  Essentie / samenvatting:
  Het Gemeenschappelijk Orgaan siteholder werelderfgoed Hollandse Waterlinies (GO HWL) dient jaarlijks een kadernota, jaarverslag en begroting vast te stellen. De ontwerpstukken moeten vóór eind april aan de Provinciale Staten van de vier aan het GO HWL deelnemende provincies worden voorgelegd ter kennisname. Over de Ontwerpbegroting kunnen Provinciale Staten vóór 15 juni 2023 een zienswijze indienen. In Utrecht is deze bevoegdheid door Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten gedelegeerd. Het orgaan heeft nu haar Ontwerpkadernota 2024-2027, Jaarverslag en jaarrekening 2022 en Ontwerpbegroting 2024 toegezonden. Aan GS wordt geadviseerd om geen gebruik te maken van de mogelijkheid van het indienen van een zienswijze op de Ontwerpbegroting 2024

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. geen gebruik te maken van de mogelijkheid om namens Provinciale Staten een zienswijze in te dienen bij het Gemeenschappelijk Orgaan op de Ontwerpbegroting 2024;
  2. de Statenbrief “Ontwerpbegroting, -kadernota en jaarstukken van het Gemeenschappelijk Orgaan Siteholder werelderfgoed Hollandse Waterlinies” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  3. de antwoordbrief over de Ontwerpbegroting 2024 vast te stellen en toe te zenden aan het Gemeenschappelijk Orgaan siteholder werelderfgoed Hollandse Waterlinies.

 2. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  Door bezwaarmakers is op 5 september 2022 en 21 september 2022 een handhavingsverzoek ingediend om de verslechtering van Natura 2000-gebied Kolland en Overlangbroek tegen te gaan. Verzocht is om op grond van artikel 2.7 Wet natuurbescherming (hierna: Wnb), te handhaven op een aantal vermeende overtredingen. Op 31 oktober 2022 is door GS is besloten om de beslistermijn te verlengen tot 1 mei 2023. Hiertegen hebben bezwaarmakers bezwaar gemaakt. Bezwaarmakers zijn van mening dat de verlenging tot 1 mei 2023 onevenredig lang is. Door een van de bezwaarmakers is op 16 december 2022 een ingebrekestelling gestuurd, die door GS op 28 december 2022, prematuur is verklaard. Ook hiertegen is door de bezwaarmaker bezwaar ingesteld, omdat hij van mening is dat de verlening onrechtmatig is en dus ook de beslistermijn verstreken was op het moment dat de ingebrekestelling is verstuurd. De Awb-adviescommissie van PS en GS heeft op 22 februari 2023 een gecombineerd advies (BZW.22.060.001, BZW.22.064.001 en BZW.23.007.001) uitgebracht over de ingediende bezwaren en adviseert de bezwaren ongegrond te verklaren, het besluit in stand te laten en voor de motivering van de beslissing op bezwaar, met toepassing van artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht, te verwijzen naar het advies van de commissie.

  Besluit

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  Met betrekking tot bezwaarmaker 1:
  1. conform het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS het door bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift, nummer BZW.22.060.001, ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit van 7 november 2022 in stand te laten;
  3. de beslissing op bezwaar vast te stellen, nummer UTSP-2103594948-12249, te verzenden en voor de motivering daarvan te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS d.d. 22 februari 2023.


  Met betrekking tot bezwaarmaker 2:
  1. conform het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS de door bezwaarmaker ingediende bezwaarschriften, nummers BZW.22.064.001 en BZW.23.007.001, ongegrond te verklaren;
  2. de bestreden besluiten van 31 oktober 2022 en 28 december 2022 in stand te laten;
  3. de beslissing op bezwaar vast te stellen, nummer UTSP-2103594948-12251, te verzenden en voor de motivering daarvan te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS d.d. 22 februari 2023.

 3. 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  GS kunnen op basis van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) subsidies verstrekken voor de aanleg en kwaliteitsverbetering van natuurgebieden. Jaarlijks vindt openstelling van deze subsidieregeling plaats. Het Openstellingsbesluit subsidies natuur 2023 is op 27 september 2022 vastgesteld en bepaalt waarvoor op basis van de SKNL subsidie kan worden aangevraagd ten laste van het boekjaar 2023 en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is. In het openstellingsbesluit zijn de projecten uit Programma Natuur opgenomen en het bedrag dat per project is opengesteld. Voor één project uit het Programma Natuur is het op dit moment gewenst het subsidieplafond op te hogen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2023 te wijzigen zoals vermeld in het Besluit tot wijziging openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2023 en het Besluit tot wijziging te publiceren in het Provinciaal Blad.

 4. 0.15.H

  Essentie / samenvatting:
  De statenbrief bevat het derde voortgangsbericht over de Vitale Wijken aanpak. In het kader van de Regio Deal is voor 2023 een nieuw Uitvoeringsprogramma opgesteld. De problematiek in de vier kwetsbare wijken is vergroot door achtereenvolgens de coronapandemie en de koopkrachtcrisis. Dit heeft ertoe geleid dat de uitvoering op onderdelen bijgestuurd is of dient te worden geïntensiveerd. In 2023 wordt extra ingezet op het steunen van bewoners die niet meer rond kunnen komen en het ondersteunen van de jeugd door extra inzet op onderwijs en jongerenwerk.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief ‘stand van zaken Vitale Wijken aanpak’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 5. 0.19.H

  Essentie / samenvatting:
  Onderdeel van een integere organisatie is transparantie, daarom is in de gedragscode voor GS vastgelegd dat geschenken worden geregistreerd. Deze informatie wordt openbaar gemaakt zodat iedereen kan zien welke geschenken zijn ontvangen en wie de gever van het geschenk is. Dit overzicht betreft het eerste kwartaal 2023.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. vast te stellen dat er in het eerste kwartaal 2023 geen geschenken boven de €50,- zijn ontvangen;
  2. kennis te nemen van de ontvangen geschenken in het eerste kwartaal 2023 onder de € 50,-;
  3. kennis te nemen van de publicatie van de overzichten van de ontvangen geschenken over het eerste  kwartaal 2023 op de provinciale website.

 6. 04

  Essentie / samenvatting:
  De A28 is in de huidige situatie de noordgrens van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH). Het deel ten noorden van de A28 maakt vanuit het opzicht van bodem en landschap onderdeel uit van de heuvelrug als (natuur)gebied. In het Coalitieakkoord Nieuwe energie voor Utrecht 2019-2023 staat dat betrokken overheden en gebiedspartijen, waaronder de provincie, besluiten over de toekomst van het Nationaal park Utrechtse Heuvelrug. Het noordelijke deel van de heuvelrug maakt al onderdeel uit van het werkgebied van de Stichting NPUH. De Stichting en de provincie hebben met de betrokken partijen gesprekken gevoerd en draagvlak gevonden voor het herbegrenzen van het NPUH. De provincie gaat de benodigde aanvraag hiervoor indienen bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Als de aanvraag wordt gehonoreerd zal het deel ten noorden van de A28 tot aan de provinciegrens onderdeel worden van het NPUH.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de brief aanvraag herbegrenzing Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, gericht aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tot uitbreiding en herbegrenzing van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug vast te stellen en samen met de bijbehorende bijlagen te verzenden;
  2. de Statenbrief vast te stellen, en deze ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden.

 7. 05

  Essentie / samenvatting:
  De vragen van de heer Breur van de SP gaan over de stand van zaken rond de bouw door de provincie van een parkeergarage op de P+R Breukelen. De beantwoording geeft aan dat de realisatiekosten met een kleine verhoging vanwege omgevingseisen van de gemeente en verhoging door indexeringen nog steeds passen bij het beschikbare budget. Ook geeft de beantwoording aan dat er gekozen gaat worden voor invoering van betaald parkeren om oneigenlijk gebruik van de parkeergarage te voorkomen. De garage is bedoeld voor de overstap naar OV.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Breur van SP betreffende P+R Breukelen vast te stellen en te verzenden.

 8. 06

  Essentie / samenvatting:
  Statenlid Nagtegaal heeft een aantal vragen gesteld over de positie van de provincie Utrecht in het kader van de uitgifte van nieuwe vergunning voor standplaatshouders door een aantal gemeenten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  De beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Nagtegaal van PVV betreffende positie provincie aangaande situatie standplaatshouders vast te stellen en te verzenden.

 9. 07

  Essentie/ samenvatting:
  Verschillende bezwaarmakers hebben een bezwaarschrift ingediend tegen het GS-besluit van 17 maart 2022 waarbij een ontheffing is verleend op basis van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het opzettelijk doden en verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis, de das en de ringslang. De ontheffing is vanwege woningbouw op de locatie Utrechtseweg 341 in De Bilt. De Awb-adviescommissie van PS en GS (hierna: commissie) heeft op 9 augustus 2022 het advies uitgebracht over de ingediende bezwaren en adviseert de bezwaren van één van de bezwaarmakers die betrekking hebben op de gewone dwergvleermuis en de ringslang niet-ontvankelijk te verklaren, de bezwaren gedeeltelijk gegrond en voor het overige ongegrond te verklaren, het besluit van 17 maart 2022 deels te herroepen door voorschriften hieraan toe te voegen, het besluit voor het overige in stand te laten onder aanvulling van de motivering en met toepassing van artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), te verwijzen naar het advies van de commissie. De commissie adviseert om de ingediende bezwaren over de alternatievenafweging, een afweging voor het bouwen op andere locaties binnen de gemeente De Bilt zoals Stationsgebied Bilthoven en de Schapenweide in Bilthoven, in relatie tot het plan Bloeyendael waarvoor ontheffing is verleend, gegrond te verklaren vanwege het ontbreken van een financiële onderbouwing. Vanwege het ontbreken van deze essentiële onderbouwing is er geen andere keus dan het intrekken van de ontheffing.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  Bezwaren Stichting Milieuzorg Zeist e.o.
  1. De bezwaren gedeeltelijk gegrond en voor het overige ongegrond te verklaren.
  2. Het besluit van 17 maart 2022 in te trekken.
  3. De beslissing op bezwaar, nummer 82649D6D, vast te stellen, te verzenden en voor de motivering daarvan te verwijzen naar het advies van de commissie d.d. 9 augustus 2022, nummer BZW.22.02.001.


  Bezwaren Stichting Dassenwerkgroep & ’t Gooi.
  1. De bezwaren voor zover de betrekking hebben op de gewone dwergvleermuis en de ringslang, niet ontvankelijk te verklaren.
  2. De bezwaren gedeeltelijk gegrond en voor het overige ongegrond te verklaren.
  3. Het besluit van 17 maart 2022 in te trekken.
  4. De beslissing op bezwaar, nummer 82649D72, vast te stellen, te verzenden en voor de motivering daarvan te verwijzen naar het advies van de commissie d.d. 9 augustus 2022, nummer BZW.22.02.002.


  Bezwaren Bewonersvereniging Leefklimaat Utrechtseweg.
  1. Conform het advies van de commissie de bezwaren ongegrond te verklaren.
  2. De beslissing op bezwaar, nummer 82400C6, vast te stellen, te verzenden en voor de motivering daarvan te verwijzen naar het advies van de commissie d.d. 9 augustus 2022, nummer BZW.22.02.003.


  Bezwaren de heer mr. F. van der Brug.
  1. Conform het advies van de commissie de bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren.
  2. De beslissing op bezwaar van, nummer 824F00AB, vast te stellen, te verzenden en voor de motivering daarvan te verwijzen naar het advies van de commissie d.d. 9 augustus 2022, nummer BZW.22.02.004.


  Bezwaarmaker
  1. Conform het advies van de commissie de bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren.
  2. De beslissing op bezwaar van, nummer 824F00A8, vast te stellen, te verzenden en voor de motivering daarvan te verwijzen naar het advies van de commissie d.d. 9 augustus 2022, nummer BZW.22.02.005.

 10. 11

  Essentie / samenvatting:
  De gemeente De Ronde Venen heeft in het kader van het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen een ontheffingsverzoek voor het verstedelijkingsverbod (artikel 9.2 van de Interim Omgevingsverordening) ingediend. Provincie en gemeente trekken sinds 2021 intensiever samen op in dit bestemmingsplantraject (waar de gemeente al ruim 10 jaar mee bezig is) om samen tot een passende oplossing te komen voor dit complexe gebied. Over het ontheffingsverzoek zijn gemeente en provincie al langer in gesprek, provincie is ook voornemens de ontheffing te verlenen, maar wel op basis van een integraal bestemmingsplan waar de provinciale aandachtspunten goed in zijn verwerkt. Op dit moment is dat nog niet het geval, waardoor er nog geen integrale afweging gemaakt kan worden en de ontheffing nog niet kan worden verleend. Een ontheffing wordt alleen in uitzonderlijke situaties verleend. De ontheffing voor het verstedelijkingsverbod voor dit gebied is dus een belangrijk besluit voor de provincie. Dit komt door de omvang van de bebouwing in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en ligging tegen Natura 2000 gebied de Botshol aan. De gemeente wil verder met het bestemmingsplantraject en kiest ervoor het Ontwerpbestemmingsplan uiterlijk 28 april ter inzage te leggen (met of zonder ontheffing). Voorgesteld besluit is om nog niet over te gaan tot verlening van de ontheffing, maar via een brief aan de gemeente kenbaar te maken dat we samen blijven optrekken en onder welke voorwaarde we toewerken naar een formeel besluit over de ontheffing.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de brief ‘Ontheffing Verstedelijkingsverbod Vinkeveense Plassen’ vast te stellen en te versturen aan het college van B&W van gemeente De Ronde Venen.

 11. 12

  Essentie / samenvatting:
  Iedere verkeersdeelnemer moet veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. De recente publicatie van het aantal verkeersdoden door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) laat zien dat veilig thuiskomen niet vanzelfsprekend is. Het CBS registreerde in de provincie Utrecht 42 verkeersdoden in 2022. Cijfers over het aantal ernstige verkeergewonden in 2022 zijn nog niet beschikbaar, maar afgelopen jaren laten zien dat het aantal ernstige verkeersgewonden langzaam toeneemt. De doelstelling in het ‘Mobiliteitsprogramma 2019-2023’ is duidelijk: “Minder is beter: tussen 2019 en 2028 is er een continue dalende trend zichtbaar in het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden in de provincie Utrecht”. Via deze brief en bijgevoegd rapport ‘De Utrechtse Staat van de verkeersveiligheid 2023 - SWOV’ van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), informeert de provincie Provinciale Staten over de ontwikkeling van het aantal verkeersdoden, het aantal ernstig verkeersgewonden en het aantal aanrijdingen met wild. Op hoofdlijnen blijkt dat het aantal ernstig verkeersgewonden langzaamaan toeneemt. Het aantal verkeersdoden in Utrecht nam af ten opzichte van 2021, maar laat over de langere tijd geen duidelijk afnemende trend zien.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Staat van de verkeersveiligheid 2023’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 12. 13

  Essentie / samenvatting:
  De uitvoeringsagenda Blauwe Agenda Utrechtse Heuvelrug is het resultaat van een gebiedsgerichte samenwerking rondom het watersysteem van de Utrechtse Heuvelrug. Met deze uitvoeringsagenda wordt invulling gegeven aan het beleid voor een duurzaam en robuust bodem- en watersysteem, zoals is beschreven in de omgevingsvisie en het bodem- en waterprogramma (BWP). De uitvoeringsagenda vormt voor de Utrechtse Heuvelrug een nadere uitwerking van diverse structurerende keuzes uit de kamerbrief Water en Bodem Sturend (IENW/BSK 2022/283041 d.d. 25-11-22) en is ondersteunend aan het opstellen van het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de uitvoeringsagenda Blauwe Agenda Utrechtse Heuvelrug vast te stellen;
  2. de statenbrief Blauwe Agenda Utrechtse Heuvelrug inclusief uitvoeringsagenda ter informatie aan PS te verzenden.

 13. 14

  Essentie / samenvatting:
  De Kavelruil Kamerik-Harmelen is zowel gericht op landbouwstructuurverbetering als op de realisatie van maatschappelijke doelen zoals afremmen bodemdaling, versterken weidevogelbeheer en verbeteren waterkwaliteit en -beheer. De resultaten van de kavelruil zijn vastgesteld en er wordt 93,28 hectare provinciale grond verkocht ten behoeve van het kavelruilplan. Daarnaast wordt ca. 2975m2 aangekocht voor infrastructuurprojecten. De doelen die worden gerealiseerd zijn o.a. huiskavelvergroting en vermindering aantal veldkavels, afremmen bodemdaling en versterken weidevogelbeheer.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het definitieve kavelruilplan vast te stellen met de daaruit volgende markconforme inbreng (verkoop) van de percelen kadastraal bekend als gemeente Breukelen sectie L nummer 628 (2.17.30ha), Harmelen L nummers 1099 (2.76.70ha), 1100 (1.17.40ha) , 1290 (1.90.60ha), 1652 (0.00.19ha), 2105 (0.00.15ha), 2106 (1.08.86ha), Kockengen E nummers 406 gedeeltelijk (3.55.00ha), 406 gedeeltelijk (2.00.10ha), 406 gedeeltelijk (1.80.00ha), 634 (0.05.60ha), 635 (0.03.60ha), 928 gedeeltelijk (3.63.85ha), 928 2 van 8 gedeeltelijk (0.71.50ha), Kamerik K nummers 104 gedeeltelijk (2.26.65ha), 104 gedeeltelijk (5.12.40ha), 104 gedeeltelijk (3.25.00ha), 104 gedeeltelijk (2.48.20ha), 104 gedeeltelijk (0.64.00ha), 104 gedeeltelijk (1.52.50ha), 104 gedeeltelijk (1.12.00ha), 104 gedeeltelijk (2.27.45ha), 197 (1.09.40ha), 198 (0.99.30ha), 210 gedeeltelijk (3.70.60ha), 210 gedeeltelijk (0.08.00ha), 212 (2.52.50ha), 245 gedeeltelijk (0.08.00ha), 245 gedeeltelijk (3.23.65ha), 290 (0.52.00ha), 292 gedeeltelijk (4.63.00ha), 292 gedeeltelijk (2.66.15ha), 292 gedeeltelijk (3.49.50ha), 324 gedeeltelijk (5.51.20ha), 324 gedeeltelijk (0.76.50ha), 351 (1.66.45ha), 378 (0.73.10ha), 381 (6.09.20ha), 383 (5.45.30ha), 394 (0.04.70ha), 396 gedeeltelijk (3.01.50ha), 396 gedeeltelijk (1.77.74ha), 396 gedeeltelijk (0.10.00ha), 397 (0.00.31ha), 398 (0.00.89ha), 399 (0.96.06ha), 44 (3.63.90ha), 84 (2.52.20ha);
  2. opdracht te geven tot aankoop van gronden kadastraal bekend gemeente Kamerik K 233 gedeeltelijk (0.20.00ha) en Woerden A 8228 gedeeltelijk (0.09.75ha);
  3. Team Grondzaken en Bedrijfsvoering opdracht te geven deze transactie binnen de kaders van de vastgestelde nota grondbeleid en bijbehorend uitvoeringskader grondbeleid 2020 uit te voeren en notarieel af te laten handelen;
  4. de met de verkoop gepaard gaande opbrengsten te verrekenen met de balanspost ‘AVP grondvoorraad ruilgronden’ en eventuele meer- of minder opbrengsten te laten verlopen via de exploitatie van het programma AVP, dat is opgenomen onder beleidsdoel 2.1: het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld));
  5. de statenbrief “Vaststellen kavelruil Kamerik-Harmelen” vast te stellen en ter informatie naar provinciale staten te sturen.

 14. 16

  Essentie / samenvatting:
  De Utrechtse Voedselagenda 2021-2023 is een stimuleringsagenda welke is vastgesteld in PS van 14 april 2021. De Voedselagenda is de uitwerking van het voornemen in het coalitieakkoord om in samenwerking met kennisinstellingen, horeca, retail, agrariërs en burgers te werken aan een duurzaam voedselsysteem. Met de Voedselagenda richt de provincie zich op het versterken van korte, regionale voedselketens en het bevorderen van de consumptie van gezond en duurzaam voedsel in de provincie. De Voedselagenda is een stimuleringsagenda om partijen die betrokken zijn bij deze onderwerpen samen te laten werken en van elkaar te laten leren. Ook worden experimenten om verder te komen in de voedseltransitie vanuit de Voedselagenda gefaciliteerd. Om uitvoering te geven aan de Voedselagenda wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld. In het Uitvoeringsprogramma 2023, het laatste uitvoeringsjaar, zijn activiteiten en projecten opgenomen die in 2023 worden uitgevoerd. Om inzicht te geven in de voortgang van de Voedselagenda is ook de Voortgangsrapportage 2022 opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Uitvoeringsprogramma Voedselagenda 2023 vast te stellen;
  2. de Voortgangsrapportage Voedselagenda 2022 vast te stellen;
  3. de Statenbrief Voortgangsrapportage Voedselagenda 2022 en Uitvoeringsprogramma Voedselagenda vast te stellen en samen met het Uitvoeringsprogramma Voedselagenda 2023 en de Voortgangsrapportage Voedselagenda 2022 ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 15. 17

  Essentie / samenvatting:
  Hierbij wordt het Jaarverslag 2022 over Integriteit, Ondermijning/Wet Bibob en Informatieveiligheid en Privacy ‘Voor een weerbare overheid’ aangeboden.
  Dit online jaarverslag is in te zien via de volgende weblink: https://magazine.provincie-utrecht.nl/jaarverslag-2022

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Jaarverslag 2022 Integriteit en Ondermijning ‘Voor een weerbare overheid’ vast te stellen;
  2. de Statenbrief “Jaarverslag 2022 Integriteit en Ondermijning ‘Voor een weerbare overheid’” vast te stellenen en ter informatie te versturen aan Provinciale Staten.

 16. 18

  Essentie / samenvatting:
  In het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) onderzoekt het Rijk waar rijksgronden zo optimaal mogelijk en met maatschappelijk draagvlak kunnen worden ingezet voor het opwekken van hernieuwbare energie. Dit programma wordt door Rijkswaterstaat (RWS) uitgevoerd in opdracht van het ministerie van EZK. Voor het traject Rijksweg A28 tussen Utrecht en Amersfoort, aangevuld met het terrein Vlasakkers, is de provincie Utrecht één van de deelnemers in een verkenning naar de mogelijkheden van duurzame opwek. In deze verkenningsfase worden deelnemers gevraagd een intentieverklaring te tekenen waarin zij aangeven te willen verkennen hoe de gronden ingezet kunnen worden voor opwek van zonne- een windenergie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Intentieverklaring Opwek Energie A28 Amersfoort-Utrecht vast te stellen en aan te gaan.