Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 28 maart 2023

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.06.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 19 april en 5 juli hebben Gedeputeerde Staten in 2022 de Presentatieregeling Talentvolle Makers en de Programmeringsregeling 3 vastgesteld. Deze twee subsidieregelingen zijn onderdeel van het brede Steun- en Herstelpakket COVID-19. Er is veel gebruik gemaakt van de regelingen en van beide is het subsidieplafond ruimschoots overschreden. In totaal hebben 50 organisaties uit de gehele regio een aanvraag ingediend. Door de subsidieplafonds van beide regelingen op te hogen, kunnen 9 aanvragers alsnog een subsidie ontvangen. Hiermee hoeven zij niet te wachten op ronde 4 van de programmeringsregeling met nieuwe doorlooptijden en onnodige administratieve lasten. Het subsidieplafond voor de Programmeringsregeling 3 wordt verhoogd met een bedrag van € 50.000 en voor de Presentatieregeling Talenvolle Makers met een bedrag van € 250.000. Dit bedrag is inclusief € 150.000 cofinanciering van gemeente Utrecht. De dekking hiervan wordt financieel neutraal verwerkt in de zomernota.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het wijzigingsbesluit Presentatieregeling voor talentvolle makers in het kader van de gevolgen van de coronacrisis provincie Utrecht, geregistreerd onder nummer UTSP-409503556-9978, vast te stellen en te publiceren in het provinciaal blad;
  2. het wijzigingsbesluit Programmeringsregeling 3 voor cultuurinstellingen in het kader van de gevolgen van de coronacrisis provincie Utrecht geregistreerd onder nummer UTSP-409503556-9977, vast te stellen en te publiceren in het provinciaal blad;
  3. het subsidieplafond van de Programmeringsregeling 3 op te hogen met een bedrag van € 50.000;
  4. het subsidieplafond van de Presentatieregeling Talenvolle op te hogen met een bedrag van € 250.000;
  5. de Statenbrief ‘Wijzigingsbesluit Presentatie- en Programmeringsregeling Steun- en Herstelpakket COVID 19’ vast te stellen en ter informatie te verzenden naar Provinciale Staten.

 2. 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht en de gemeente Veenendaal hebben in samenwerking met enkele adviesbureaus het afgelopen jaar de mogelijkheid van warmtewinning uit asfalt van de N233 nader uitgewerkt. Op basis van gedetailleerde thermische berekeningen blijkt dit echter niet haalbaar. Door de relatief hoge temperaturen in de warmtenetten van de beoogde afnemer (warmtebedrijf DEVO) is het rendement van de asfaltcollectoren te laag. Hierdoor is de toepassing van asfaltwarmte in verhouding tot andere aardgasvrije technieken te duur en is bovendien een onrealistisch groot wegoppervlak nodig om voldoende warmte op te wekken. Deze conclusie geldt enkel voor deze casus; in andere gevallen kan warmtewinning uit asfalt mogelijk wel een goede keuze zijn. De resultaten van deze studie zullen dan ook worden gebruikt om andere kansen voor het winnen van warmte uit asfalt te identificeren en waar mogelijk te benutten. Bijvoorbeeld bij initiatieven waarbij de warmte gebruikt kan worden voor lage temperatuur toepassingen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief ‘Uitkomst verdiepende studie warmtecollectoren N233’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 3. 0.12.H

  Essentie / samenvatting:
  Het elektriciteitsnet in de provincie Utrecht zit vol. Grootschalig opgewekte duurzame energie kan niet meer worden teruggeleverd aan het net en grootverbruikers van elektriciteit kunnen niet meer worden aangesloten. In dit kader zijn de provincies gevraagd vanuit hun rol als ruimtelijk regisseur te helpen bij de afstemming van ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie op de investeringsplannen van de netbeheerders. Hiervoor stelt de provincie een zogenaamd provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur energie & klimaat (p-MIEK) op. Met het Rijk en IPO is afgesproken dat de provincies dit p-MIEK zo mogelijk op 31 maart 2023 opleveren. Dit is voor veel provincies, waaronder provincie Utrecht niet haalbaar. Het voorstel is daarom een brief te sturen aan het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) waarin een toelichting wordt gegeven op de wijze waarop samen met de regio’s en de netbeheerders in bredere zin invulling wordt gegeven aan het vraagstuk van netcongestie. Als bijlage bij deze brief wordt een tussenproduct van het p-MIEK meegestuurd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de brief ‘Stand van zaken p-MIEK provincie Utrecht’ vast te stellen en aan het Ministerie van EZK te versturen;
  2. het tussenproduct p-MIEK als bijlage bij de brief mee te sturen;
  3. de Statenbrief betreffende het provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur energie & klimaat (p-MIEK) vast te stellen en samen met bovengenoemde stukken ter informatie te zenden aan Provinciale Staten.

 4. 0.17.H

  Essentie/ samenvatting:
  Middels dit document wordt toestemming gevraagd voor de verkoop van een perceel landbouwgrond te Woudenberg, met een totale oppervlakte van 2.67.40 ha, aan het aangrenzende landgoed De Boom. Gekoppeld aan de verkoop realiseert het landgoed ca. 9,35 ha natuur nabij Groot Zandbrink, hetgeen onderdeel gaat uitmaken van Natuurnetwerk Nederland

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. tot de marktconforme verkoop van 2.67.40 ha cultuurgrond - kadastraal bekend als Woudenberg G 804 – gekoppeld aan natuurrealisatie op grond van het landgoed, indien geen andere serieuze gegadigde zich meldt die gekoppeld aan de aankoop van de grond tevens provinciale (natuur)doelen kan realiseren;
  2. team Grondzaken en Bedrijfsvoering opdracht te geven deze transactie binnen de kaders van de vastgestelde nota grondbeleid en bijbehorend uitvoeringskader grondbeleid 2020 uit te voeren en notarieel af te laten handelen;
  3. de met de verkoop gepaard gaande opbrengsten te verrekenen met de balanspost ‘AVP grondvoorraad ruilgronden’ en eventuele meer- of minder opbrengsten te laten verlopen via de exploitatie van het programma AVP, dat is opgenomen onder beleidsdoel 2.1: het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld);
  4. geheimhouding opleggen op dit B-stuk en na verkoop deze geheimhouding weer opheffen conform artikel 55 van de Provinciewet in samenhang met artikel 5, tweede lid, onder b van de Wet open overheid (Woo).

 5. 03

  Essentie / samenvatting:
  In het duidingsdebat van 17 maart 2023 (over de voorlopige uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023) heeft de Commissaris van de Koning toegezegd een lijst op te laten stellen van controversiële onderwerpen. Om tot een oordeel te komen over welke besluitvorming eventueel aangehouden moet worden, totdat er een nieuw college geïnstalleerd is, is een inventarisatie gemaakt van de onderwerpen waarvoor tot het zomerreces 2023 besluitvorming door GS voorzien was. Vervolgens is een inschatting gemaakt welke van deze onderwerpen mogelijk als controversieel beschouwd kunnen worden en er is aangegeven of de besluitvorming uitstelbaar is. In het bijgevoegde overzicht is aangeven voor welke onderwerpen voorgesteld wordt geen collegebesluiten te nemen, zolang er geen nieuw college geïnstalleerd is. Indien besluitvorming noodzakelijk blijkt, wordt dit aan PS voorgelegd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het “Overzicht van onderwerpen waar komende tijd besluitvorming voor voorzien is, met de aanduiding of deze al dan niet controversieel zijn” vast te stellen;
  2. over de als controversieel aangeduide onderwerpen geen collegebesluiten te nemen zolang er geen nieuw college geïnstalleerd is, en indien besluitvorming noodzakelijk blijkt dit aan PS voor te leggen;
  3. de statenbrief “Besluitvorming mogelijk controversiële onderwerpen” vast te stellen en deze na bespreking in het fractievoorzittersoverleg -met de lijst als bijlage- te verzenden aan PS.

 6. 05

  Essentie / samenvatting:
  Op 8 februari 2023 ontving GS schriftelijke vragen ex artikel 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht 2020 inzake funderingsschademeldingen in de provincie Utrecht ontvangen. De vragen zijn gesteld door de D66 en GroenLinks. De vragen hebben betrekking funderingsschademeldingen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid de Widt van D66 en Statenlid de Boer van GroenLinks betreffende funderingsschademeldingen vast te stellen en te verzenden.

 7. 07

  Essentie / samenvatting:
  Het betreft de besluitvorming over een verzoek op grond van de Wet open Overheid (hierna: Woo). Het verzoek komt van een journalist en heeft betrekking op de brand bij de busstalling Westraven op 13 januari 2023.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten akkoord te gaan met de voorgestelde wijze van afhandeling van het verzoek en het besluit op het Woo verzoek vast te stellen.

 8. 08

  Essentie / samenvatting:
  Provinciale Staten worden expliciet gevraagd om een besluit te nemen over het benoemen van het regionaal bedrijventerrein Gaasperwaard 3, voordat deze locatie kan worden vastgelegd in het definitieve Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023 (PPWW23). De locatie van het regionaal bedrijventerrein Gaasperwaard 3 is al opgenomen in het ontwerp PPWW. Hierin is expliciet vermeld dat deze locatie onder voorbehoud van besluitvorming door Provinciale Staten is opgenomen. Ingesloten statenvoorstel maakt deze besluitvorming mogelijk.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  het statenvoorstel ‘Regionaal bedrijventerrein Gaasperwaard 3’ vast te stellen en voor te leggen ter besluitvorming aan Provinciale Staten, met in dit statenvoorstel de volgende beslispunten:
  1. de nieuwe werklocatie Gaasperwaard 3 in de gemeente Vijfheerenlanden, dat onder voorbehoud is opgenomen in het ontwerp Programma Wonen en Werken 2023, te benoemen tot een regionaal bedrijventerrein;
  2. gedeputeerde Staten opdracht te geven om het regionaal bedrijventerrein Gaasperwaard 3 op te nemen in het definitieve Provinciaal Programma Wonen-Werken 2023;
  3. gedeputeerde Staten opdracht te geven om te zorgen voor borging van zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik, en sturingsmogelijkheden op het soort bedrijvigheid, in de (1e herziening) Omgevingsverordening, regionale uitgifte strategieën en/of bestuurlijke afspraken/overeenkomsten met gemeenten.

 9. 10

  Essentie / samenvatting:
  In 2022 heeft de provincie Utrecht - vanuit de wettelijke rol als interbestuurlijk toezichthouder (IBT) - bij een representatieve steekproef onder zes Utrechtse gemeenten onderzocht hoe het onderwerp constructieve veiligheid bij gemeenten in het beleidsproces en in de praktijk is geborgd. Per gemeente zijn twee dossiers opgevraagd van verleende omgevingsvergunningen voor gebouwen uit de periode 2012 tot 2022. Op basis van deze dossiers is door een extern bureau beoordeeld in hoeverre de gemeenten de constructieve veiligheid borgen in de fase van vergunningverlening en tijdens de realisatiefase (bouwtoezicht). Bij de toetsing van de dossiers zijn geen noemenswaardige onvolkomenheden geconstateerd. In de constructieve dossiers zijn de gegevens en bescheiden aanwezig die wettelijk vereist zijn. De gemeentelijke toetsingen van vergunningaanvragen op constructieve veiligheid zijn op een redelijk niveau, deels door inzet interne deskundigen, deels door inkoop van toetscapaciteit van adviesbureaus. Het gemeentelijke bouwtoezicht wordt niet altijd aantoonbaar optimaal uitgevoerd. Oorzaak hiervoor is mogelijk capaciteitsgebrek of beleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) waarin dit niet wordt gefaciliteerd of geëist. Hier is ruimte voor verbetering. Voorgeschiede

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het onderzoeksrapport ‘Beoordeling constructief dossier' van ingenieursbureau Seconed B.V. vast te stellen;
  2. de Statenbrief ‘IBT-themaonderzoek constructieve veiligheid’ vast te stellen en met het rapport ter informatie te zenden aan Provinciale Staten.

 10. 11

  Essentie / samenvatting:
  Bij memo van 9 september 2022 zijn PS over de planning van de 1e wijziging van de Omgevingsverordening geïnformeerd. In die planning wordt uitgegaan van besluitvorming door een nieuw College en door de nieuwe Staten. Er is uitgegaan van vaststelling van het ontwerp 1e wijziging door GS op 9 mei 2023. Dit hangt samen met het voor het zomerreces organiseren van de terinzagelegging. De mogelijkheid bestaat dat er op 9 mei nog geen nieuwe coalitie en College gevormd zullen zijn. Daarom is in de GS-vergadering van 21 februari 2023 tijdens de rondvraag verzocht om mogelijkheden in beeld te brengen voor een aangepaste planning waarbij de vaststelling van het ontwerp door GS meer naar achteren wordt geschoven. Dit betekent dat de terinzagelegging van het ontwerp na het zomerreces zal plaatsvinden. Het ontwerp van de 1e wijziging kan dan door GS op 4 juli 2023 vastgesteld worden. De 1e wijziging van de Omgevingsverordening treedt dan op 1 maart 2024 in werking. De Omgevingsverordening (die PS al hebben vastgesteld op 30 maart 2022) treedt tegelijkertijd met de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de planning van de 1e wijziging van de Omgevingsverordening aan te passen, waarbij de vaststelling van het ontwerp door Gedeputeerde Staten op 4 juli 2023 plaatsvindt en de datum van inwerkingtreding van de 1e wijziging 1 maart 2024 wordt;
  2. de Statenbrief Planning 1e wijziging Omgevingsverordening vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten.

 11. 13

  Essentie / samenvatting:
  De jaarrekening 2022 sluit naar verwachting met een positief resultaat van € 48 miljoen. Dit resultaat is circa € 26 miljoen positiever dan in de bijgestelde begroting in de Slotwijziging 2022. Het resultaat kan wijzigen naar aanleiding van de bevindingen van de accountant die zijn controle nog niet heeft afgerond. Naar verwachting is er echter inmiddels op hoofdlijnen een goed beeld. Het college moet nog oordelen over de bestemmingsvoorstellen en een voorstel voor vrijval reserves. Mogelijk neemt de algemene reserve per 31 december 2022 na bestemming van het resultaat toe tot € 287 miljoen. Het jaarresultaat heeft een veelheid aan verklaringen. Deze zijn te lezen in de Zomernota 2022, Slotwijziging 2022 en in mei in de definitieve Jaarrekening 2022. De statenbrief geeft een beeld op hoofdlijnen, waarover bij de definitieve jaarrekening graag nadere toelichting wordt gegeven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief voorlopig resultaat 2022 vast te stellen en ter informatie te versturen aan Provinciale Staten.

 12. 14

  Essentie / samenvatting:
  In het kader van de beheervisie Wet Lokaal Spoor 2021, voorgelegd aan de Staten op 15 september 2020 en in de consultatie van het Vervoerplan 2023 is de toezegging gedaan om te onderzoeken of het mogelijk is een tram te laten rijden in het weekend naar het Science Park, deze toezegging is tevens eerder gedaan in het beheerplan Wet Lokaal Spoor 2021 in september 2020. In de huidige situatie wordt van maandag tot en met vrijdag tussen 05.30 uur en 22.15 uur gereden. Het onderzoek, uitgevoerd door adviesbureau Goudappel, biedt geen aanleiding om ook in het weekend door te rijden naar het Science Park. De conclusie is dat de tram lage reizigersaantallen trekt, die bovendien voor het overgrote deel nu met de bus reizen en dus geen nieuwe OV-reizigers zijn. De lage reizigersaantallen en relatief hoge kosten geven nog geen aanleiding om de tram op korte termijn ook in het weekend te laten rijden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de tram in ieder geval in de huidige concessie tot december 2025 tussen Utrecht Centraal en Science Park niet in het weekend en de late avonduren te laten rijden;
  2. in gesprek te blijven met gemeente Utrecht en betrokkenenlangs de tram naar Science Park over een optimale ontsluiting met openbaar vervoer;
  3. bijgevoegde Statenbrief Tram in het Weekend vast te stellen en aan Provinciale Staten te verzenden.

 13. 15

  Essentie / samenvatting:
  Op 2 december 2022 is de vastgoedbrief van het ministerie van Defensie verschenen. Daarin staat beschreven dat Defensie haar terreinen in de driehoek Amersfoort - Soest - Zeist - Leusden wil gaan revitaliseren en intensiveren. Om ervoor te zorgen dat de defensieontwikkelingen goed afgestemd worden op de regionale opgaven, wordt in 2023 in kaart gebracht wat de defensieopgave precies voor het gebied betekent. De betrokken overheidslagen hebben het voornemen om dit gezamenlijk in kaart te brengen. Om dit bestuurlijk te bekrachtigen, is er een alliantieovereenkomst opgesteld voor en met betrokken overheidspartijen: gemeenten Soest, Zeist, Amersfoort en Leusden, waterschap Vallei en Veluwe, HDSR, de provincie Utrecht en Defensie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten bijgevoegde alliantieovereenkomst vast te stellen en aan te gaan.

 14. 18

  Essentie / samenvatting:
  Wij hebben onze huisstijl doorontwikkeld naar een stijl die ook digitaal toepasbaar en toegankelijk is, die eigentijds oogt en die flexibel inzetbaar is voor verschillende projecten en opgaven. Er is in opdracht van het CMT nadrukkelijk voor gekozen om de huidige stijl door te ontwikkelen en niet te vervangen, om continuïteit en herkenbaarheid te waarborgen en geen onnodige kosten te maken. In het voorstel voor de vernieuwde huisstijl is ook een advies opgenomen over het gebruik van het wapen in het logo (hierna: beeldmerk).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. in te stemmen met de doorontwikkelde huisstijl;
  2. in te stemmen met gebruik van het beeldmerk zonder wapen in de algemene corporate digitale communicatie van de provincie;
  3. in te stemmen met het gebruik van het beeldmerk met wapen bij formele en ceremoniële communicatiemiddelen. Hieronder valt de correspondentie van de commissaris van de Koning en alle besluitstukken, beschikkingen en vergunningverleningen van GS.

 15. 21

  Essentie / samenvatting:
  Op 30 maart 2023 is er een Bestuurlijk Overleg (BO) met de minister voor Natuur en Stikstof (NenS) en (in ieder geval) de minister van LNV. Het overleg wordt gevoerd door de bestuurlijke kopgroep NPLG (met uitnodiging van de overige BC-leden), de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
  De provinciale inbreng voor dit overleg is voorbereid via de interbestuurlijke lijn: themateams - Ambtelijke Commissie stikstof én Ambtelijke Advies Commissie Vitaal Platteland - Bestuurlijke Commissie (BC) stikstof. De geannoteerde agenda wordt aan de verscheidene GS’en van de provincies ter besluitvorming en eventuele bijsturing voorgelegd.
  Op de agenda staan een notitie over herbevestiging van de bestuurlijke afspraken inzake extern salderen. Voorts wordt gereflecteerd op de betekenis van de resultaten van de Provinciale Statenverkiezingen en het proces van de formaties van de Gedeputeerde Staten voor de samenwerking tussen het Rijk en de provincies over besluitvorming ter zake van het landelijk gebied. Ook geeft de minister van LNV naar verwachting inzicht in de stand van zaken van het landbouwakkoord.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. akkoord te gaan met de insteek van de Bestuurlijke Commissie Stikstof voor het Bestuurlijk Overleg NPLG van 30 maart 2023, zoals verwoord in de geannoteerde agenda;
  2. de provinciale delegatie voor het overleg te mandateren om namens Gedeputeerde Staten over de in de agenda opgenomen punten te onderhandelen;
  3. daarbij zonodig de bandbreedte in de onderhandelingsruimte aan te geven.