Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 24 oktober 2023

09:00 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.03.H

  Essentie / samenvatting:
  Het Programma Natuur omvat maatregelen die gericht zijn op het bereiken van een gunstige staat van instandhouding voor stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden. Het Rijk heeft hiervoor aan de provincie Utrecht € 17,4 mln. beschikbaar gesteld via de Specifieke Uitkering (SPUK) Programma Natuur. In de eerste fase ligt de focus op fysieke maatregelen in de Natura 2000-gebieden zelf die tot 2023, met een uitloop naar 2025, uitgevoerd worden. Onderdeel van de middelen van het Rijk zijn ook apparaatskosten (€ 1,35 mln.). Dit geld is bedoeld om de natuur beherende terreineigenaren en waterschappen tegemoet te komen voor onder andere de inzet van personeel ten behoeve van overleg en planvorming in het kader van fase 1 en fase 2 van Programma Natuur, het leveren van specialistische kennis en ecologische data. Hiervoor is een subsidieregeling apparaatskosten Programma Natuur opgesteld voor activiteiten uitgevoerd in de periode tot en met 2023. Deze regeling wordt nu gewijzigd zodat ook apparaatskosten in de jaren 2024 en 2025 binnen de reikwijdte van de subsidieregeling vallen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het wijzigingsbesluit van de Subsidieregeling Apparaatskosten Programma Natuur Provincie Utrecht vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.

 2. 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 21 september 2022 hebben Provinciale Staten (hierna: PS) het principebesluit (PS2022MM39) genomen om een provinciale beheerorganisatie Trambedrijf als aparte juridische entiteit in te richten. Dit zal in de vorm van één of meerdere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn, waarbij de provincie Utrecht (hierna: de provincie) 100% aandeelhouder is. Het streven was om in 2023 definitieve besluitvorming hierover plaats te laten vinden. De planning verschuift echter, waardoor dit niet meer realistisch is. Aan Gedeputeerde Staten (hierna: GS) wordt gevraagd de Statenbrief vast te stellen en hiermee PS te informeren over de voortgang.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief “Ontvlechting beheerorganisatie OV-assets update najaar 2023” vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te zenden.

 3. 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  Met het vaststellen van de voorliggende samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor de doorfietsroute (DFR) UtrechtHilversum, komen de gemeenten Utrecht, De Bilt, Hilversum, de provincies Utrecht en Noord-Holland tot een akkoord over het tracé, het voorlopig ontwerp, de kostenverdeling en de uitvoeringsafspraken voor de realisatie van de route. Wanneer ook de andere colleges de overeenkomst hebben vastgesteld, kan op 31 oktober 2023 ondertekening plaatsvinden en kunnen alle partijen overgaan tot de voorbereiding en realisatie van deze DFR. Als alles volgens planning verloopt, is de DFR eind 2028 als geheel gerealiseerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de samenwerkingsovereenkomst van de doorfietsroute Utrecht-Hilversum, inclusief bijlagen, vast te stellen en aan te gaan;
  2. de Statenbrief ‘Samenwerkingsovereenkomst voor de doorfietsroute Utrecht-Hilversum’ vast te stellen en deze ter informatie naar Provinciale Staten te sturen op 1 november 2023.

 4. 0.11.H

  Essentie / samenvatting:
  Het Strategisch bosbeleid is op 11 mei 2022 vastgesteld door Provinciale Staten. Dit markeerde de start van de uitvoering en sindsdien hebben de ontwikkelingen zich in hoog tempo opgevolgd. In de voortgangsrapportage worden de ontwikkelingen van het afgelopen jaar gedeeld.


  Het Strategisch bosbeleid van de provincie Utrecht (ook wel Bossenstrategie genoemd) heeft als overkoepelende visie: “Meer, vitaal, toekomstbestendig, beschermd en maatschappelijk gewaardeerd bos”. Dat houdt onder andere in de realisatie van 1500 hectare nieuw bos in 2040, het revitaliseren van bestaand bos (kwaliteit), het verhogen van het aandeel natuurbos, het actualiseren van beschermingsbeleid voor oude bosgroeiplaatsen, het stimuleren van duurzame houtoogst en het verkleinen van de omvang van kapvlakten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de ‘Voortgangsrapportage uitvoering Strategisch bosbeleid 2023’ vast te stellen;
  2. de Statenbrief vast te stellen en met de bijlage ‘Voortgangsrapportage uitvoering Strategisch bosbeleid 2023’ ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden.

 5. 0.13.H

  Essentie / samenvatting: Met de komst van de Omgevingswet gaan de taken op het gebied van bodem(sanering) grotendeels over van de Provincie naar de gemeenten. Deze taken, met een opdrachtwaarde van circa 1,7 mln per jaar, werden in opdracht van de Provincie door de RUD Utrecht uitgevoerd. Een deel van deze kosten wordt gedekt door het Rijk die al geruime tijd een apparaatskostenvergoeding van € 770.632,- per jaar voor VTH bodemtaken verstrekt. Onder de Omgevingswet zullen de Omgevingsdiensten RUD Utrecht (RUD) en Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) de taken verplicht, op basis van een AMvB, voor gemeenten gaan uitvoeren. Door de Omgevingswet zullen de Provinciale taken -en daarmee opdracht aan RUD- met circa 1,1 mln gefaseerd afnemen. Bij de Kadernota 2022 is daarom deze besparing van 1,1 mln (gefaseerd) ingeboekt. Nadien is er echter een landelijke afspraak gemaakt tussen het Rijk, IPO en VNG waarin is besloten dat het Rijk de komende jaren nog de apparaatskosten VTH bodem blijft vergoeden maar dat de Provincie deze zal doorzetten aan de Omgevingsdiensten (OD’s) voor de uitvoering van de bodemtaken onder de Omgevingswet. Dit om de zogenaamde ‘warme overdracht’ van bodemtaken aan gemeenten mogelijk te maken, gekwalificeerd personeel bij OD’s in dienst te houden en frictiekosten bij de RUD door afname van provinciale taken te voorkomen. Gelijktijdig zal er op landelijk niveau de komende jaren gemonitord worden hoeveel gemeenten daadwerkelijk nodig hebben voor de nieuwe bodemtaken en zal er toegewerkt worden naar een nieuwe verdeelsleutel voor apparaatskosten per gemeente.


  Ter uitvoering van deze landelijke afspraak is het voorstel om voor de jaren 2024 en 2025 € 770.632,- per jaar voor VTH bodemtaken aan de omgevingsdiensten te verstrekken. Omdat deze echter bij de kadernota 2022 als besparing zijn ingeboekt zal aan Provinciale Staten worden voorgesteld om deze middelen voor 2024 en 2025 bij de begrotingswijziging voor het coalitieakkoord beschikbaar te stellen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de door het Rijk beschikbaar gestelde apparaatskosten bodem van maximaal € 770.632,- per jaar in 2024 en 2025 door te zetten naar de Omgevingsdiensten RUD Utrecht en Omgevingsdienst Regio Utrecht, voor uitvoering van de gemeentelijke basistaken bodem onder de Omgevingswet, onder voorbehoud dat PS deze middelen bij de begrotingswijziging voor het coalitieakkoord voor 2024 en 2025 beschikbaar zal stellen;
  2. ter uitvoering van beslispunt 1 een (aanvullende) opdracht aan de RUD Utrecht en Omgevingsdienst Regio Utrecht te verstrekken voor uitvoering van de gemeentelijke bodemtaken volgens het memo Afspraken over financiering van bodemtaken 2024 en 2025.

 6. 04

  Essentie / samenvatting:
  Op 19 september 2023 zijn door de CDA-fractie artikel 47-vragen gesteld aan het college van GS. De vragen hebben betrekking op het bouwplan voor de Utrechtseweg 341 in De Bilt. Aanleiding voor de vragen zijn de recente Raad van State-uitspraak over het bestemmingsplan en de relatie met de Wnb-ontheffing voor het plan. In dit Bstuk wordt GS gevraagd om een besluit te nemen over de beantwoording van de vragen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de vragen van de heer M. Koren van de fractie CDA over de herontwikkeling van het Verweliusterrein in gemeente De Bilt vast te stellen.

 7. 05

  Essentie / samenvatting:
  Op 18 april 2023 hebben Gedeputeerde Staten de Programmeringsregeling 2023 in het kader van herstel na corona vastgesteld. Deze subsidieregeling is onderdeel van het brede Steun- en Herstelpakket COVID-19, waarvan 2023 het laatste jaar is. De noodzaak voor het openstellen van de regeling blijkt uit het aantal aanvragen. De sector heeft na corona nog steeds te maken met grote financiële uitdagingen met als gevolg dat de programmering onder druk komt te staan. In totaal hebben 33 organisaties uit de gehele provincie een aanvraag ingediend voor deze regeling met een totaalbedrag van circa € 840.000. Helaas bedraagt het subsidieplafond € 600.000. Door het subsidieplafond met € 240.000 te verhogen kunnen 12 organisaties die momenteel buiten het plafond vallen maar wel in aanmerking komen en de steun hard nodig hebben alsnog een subsidie ontvangen, zodat alle aanvragers kunnen worden geholpen. De middelen kunnen worden gedekt uit het beschikbare budget à € 1.200.000 voor 2023.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het wijzigingsbesluit Programmeringsregeling 2023 voor cultuurinstellingen in het kader van herstel na corona provincie Utrecht geregistreerd onder nummer UTSP-409503556-9956, vast te stellen en te publiceren in het provinciaal blad.

 8. 06

  Essentie / samenvatting:
  De samenwerking tussen de Zandprovincies (Gelderland, Brabant, Limburg, Overijssel, Drenthe en Utrecht) en de deelsectoren veehouderij (varkens, kalveren, melkvee, pluimvee en geiten) zal worden uitgebreid van de huidige zes Zandprovincies naar alle twaalf provincies. Dit Samenwerkingsverband gaat vanaf eind 2023 subsidies van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontvangen. Deze subsidies maken het mogelijk om daadwerkelijk versnelling te creëren in de innovatie in de veehouderij door middel van pilots in onze en andere provincies. Het Rijk gaat voor het verkiezingsreces, dat op 27 oktober ingaat, over tot de oprichting van het Regieorgaan Versnellen innovatie emissiereductie duurzame veehouderij door ondertekening van een Convenant tussen het Rijk (Ministerie van LNV en Ministerie van IenW) en stakeholders, waaronder provincies, deelsectoren veehouderij, VNG en Dierenbescherming. Provincie Utrecht is voornemens het Convenant mede te ondertekenen. Ook andere provincies zullen naar verwachting ondertekenen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. In te stemmen met het Convenant Regieorgaan Versnellen innovatie emissiereductie duurzame veehouderij;
  2. de gedeputeerde voor Transitie landelijk gebied, Natuur en landbouw, Groen groeit mee en Europa aan te wijzen om het Convenant Regieorgaan Versnellen innovatie emissiereductie duurzame veehouderij namens GS te ondertekenen;
  3. de statenbrief "Samenwerkingsverband Versnellen innovatie emissiereductie duurzame veehouderij" vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te sturen.

 9. 08

  Essentie / samenvatting:
  Op 7 november 2023 worden in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) afspraken gemaakt tussen Rijk en regio over de aanpak van de Ruimtelijke opgaven onder andere in relatie tot de bereikbaarheid. Met de Statenbrief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de inzet van de provincie en de regio op het komende BO MIRT inclusief onze inzet ten aanzien van de herprioritering van de twee projecten uit onze regio het Mobiliteitsfonds.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Statenbrief “Inzet BO MIRT 2023” vast te stellen en te verzenden naar Provinciale Staten;
  2. kennis te nemen van het NOVEX Ontwikkelperspectief Utrecht Amersfoort waarvan de hoofdlijnen zijn verwerkt in het concept Ruimtelijk Voorstel Provincie Utrecht;
  3. de gedeputeerde Mobiliteit en de gedeputeerde Ruimtelijke ontwikkeling te mandateren om in afstemming met regiopartners tekstuele aanpassingen in de Statenbrief toe te passen.

 10. 12

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk voor Natuur Netwerk Nederland (hierna: NNN). In de Interim Omgevingsverordening (hierna: IOV) zijn hiertoe nadere regels gesteld. Hieruit volgt dat bij de realisatie van NNN er een privaatrechtelijke overeenkomst wordt gesloten met de grondeigenaar voor de borging van de natuur. In deze overeenkomst wordt een kwalitatieve verplichting opgenomen. Uit deze overeenkomst vloeien beperkingen voort voor het gebruik van het betreffende perceel, op overtreding van de voorwaarden is een boete gesteld. Over het algemeen houden grondeigenaren zich aan de beperkingen uit de overeenkomst. Bij overtredingen wordt eerst het gesprek aangegaan alvorens een boete wordt opgelegd. Tot op heden is niet verder gegaan dan een ingebrekestelling versturen. Echter, de eerste zaken beginnen zich voor te doen waarbij de terreineigenaar weigert zich aan de overeenkomst te houden. De vraag is nu op welke wijze de overeenkomst afgedwongen moet gaan worden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten akkoord te gaan met het opstarten van een juridische procedure tot het vorderen van nakoming tegen een grondeigenaar die herhaaldelijk een kwalitatieve verplichting heeft overtreden.

 11. 14

  Essentie / samenvatting:
  Vanuit het klimaatakkoord is er een Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) die tot doel heeft om een passende laadinfrastructuur te realiseren voor de transitie naar elektrische mobiliteit. Onderdeel van de NAL zijn 6 NAL regioorganisaties waar de uitvoeringstaken zijn belegd. De provincies Utrecht, Noord Holland en Flevoland werken samen aan de realisatie van publieke laadinfrastructuur in de NAL regio Noord West, ook wel MRA-E (Metropoolregio Amsterdam – Elektrisch) genoemd. In deze samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen de NAL regio’s en het Rijk wordt de taakstelling voor de NAL regio’s vastgelegd en de bijdrage van het Rijk aan de NAL regio’s om dit mogelijk te maken. Die overeenkomst is aan vernieuwing toe.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. akkoord te gaan met de Samenwerkingsovereenkomst Rijk en Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) regio Noord West tussen het Rijk en de NAL regio’s;
  2. de gedeputeerde Mobiliteit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland te mandateren om namens hen de samenwerkingsovereenkomst Rijk en NAL regio Noord West te ondertekenen.