Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 13 juni 2023

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.03.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 20 december heeft het college van GS een ontheffing verleend aan het college van B&W van Rhenen ten behoeve van de realisatie van 10 flexwoningen op een perceel in eigendom van de gemeente aan de Binnenweg te Rhenen. Vanwege gewijzigde inzichten en omstandigheden doet het college van B&W van Rhenen een gewijzigd ontheffingsverzoek als bedoeld in artikel 1.5 van de Interim Omgevingsverordening van de Provincie Utrecht (IOV) ten behoeve van het realiseren van 10 extra tijdelijke flexwoningen op hetzelfde perceel aan de Binnenweg te Rhenen. Het totale aantal flexwoningen op het perceel komt daarmee op 20.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. aan de gemeente Rhenen ontheffing te verlenen op basis van artikel 1.5 van de Interim Omgevingsverordening van de Provincie Utrecht van het bepaalde in artikel 9.2 in samenhang met artikel 9.8 ten behoeve van de realisatie van maximaal 20 flexwoningen Binnenweg te Rhenen (kadastrale aanduiding: RNN01G1569) onder de volgende voorwaarden:
  • Deze ontheffing geldt tot uiterlijk tot 31 december 2033;
  • Het groene boskarakter van dit perceel wordt bewaakt door niet of nauwelijks te kappen, de bebouwing maximaal 2 lagen hoog toe te staan en de groene randen van het perceel zoveel mogelijk in stand te houden. Als toch bomen gekapt moeten worden, worden deze op het perceel zelf gecompenseerd waarbij het bepaalde in artikel 6.20 e.v. van de Interim Omgevingsverordening van de Provincie Utrecht van toepassing is.
  • De gemeente Rhenen stelt voor afloop van de ontheffing in overleg met de Provincie een visie op voor de Kernrandzone waarin concrete afspraken worden vastgelegd over de ruimtelijke kwaliteit van ontheffingslocatie na afloop van de ontheffingstermijn;
  2. de brief aan de gemeente Rhenen waarin dit besluit tot ontheffing wordt medegedeeld en toegelicht vast te stellen en te versturen;
   3. de Statenbrief betreffende ontheffing van de Interim Omgevingsverordening voor de realisering van de flexwoningen vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te sturen.

 2. 0.04.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 14 februari jl. hebben Gedeputeerde Staten een aantal besluiten genomen betreffende de voortgang van windenergie. In lijn met het besluit van Provinciale Staten van 21 september 2022 hebben Gedeputeerde Staten besloten om anticiperend op de Omgevingswet de projectprocedure te doorlopen voor nog te onderzoeken windenergielocaties en zijn een aantal documenten vastgesteld, namelijk de statenbrief betreffende Voortgang Windenergie, de Provinciale Rapportage Voortgang Windenergie, de brief aan gemeenten over planMER windenergie, het participatieplan planMER Windenergie en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) PlanMER windenergie provincie Utrecht. Hierbij hebben Gedeputeerde Staten ook besloten de NRD 6 weken ter inzage te leggen. Tegen deze besluiten zijn twee bezwaarschriften ingediend. De Awb-adviescommissie van PS en GS heeft op 19 april jl. een advies uitgebracht over beide bezwaarschriften. In het advies wordt aanbevolen om de bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren, omdat deze niet gericht zijn tegen een appellabel besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Later in het proces zal er wel ruimte zijn voor beroep. Tegen besluitvorming over een mogelijk projectbesluit staat namelijk beroep open bij de Raad van State.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de bezwaarschriften niet ontvankelijk te verklaren;
  2. de beslissingen op bezwaar vast te stellen, aangetekend te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies van de Awb-commissie PS en GS van 19 april 2023 en een afschrift te verzenden naar de voorzitter en leden van de Awb-adviescommissie van PS en GS.

 3. 05

  Essentie / samenvatting:
  De Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) heeft GS verzocht tegen drie biomassacentrales in Amersfoort handhavend op te treden wegens overtredingen van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming (Wnb) omdat zij in bedrijf zijn zonder Wnb-vergunning. De RUD heeft deze verzoeken namens GS afgewezen en MOB is tegen deze afwijzingen in bezwaar gegaan. De Awb-adviescommissie adviseert het bestreden besluit onder toevoeging van een uitgebreidere motivering in stand te laten omdat bouw en gebruik van de biomassacentrales niet tot een toename van stikstofdepositie leiden en er daarom geen sprake is van een overtreding van artikel 2.7 van de Wnb. Gedeputeerde Staten besluiten dat advies over te nemen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bestreden besluit d.d. 17 februari 2023 onder toevoeging van een uitgebreidere motivering in stand te laten;
  2. de beslissing op bezwaar vast te stellen, aangetekend te verzenden en voor de motivering naar het advies van de Awb-adviescommissie d.d. 11 mei 2023 te verwijzen.

 4. 06

  Essentie / samenvatting:
  De Randstedelijke Rekenkamer (RRK) heeft op 23 mei 2023 haar onderzoek Circulaire Economie, “Hoe dragen de Randstedelijke provincies bij aan de transitie naar een circulaire economie?”, afgerond en vastgelegd in een concept Bestuurlijke Nota Circulaire Economie, die aan het college van GS is voorgelegd in het kader van het bestuurlijk wederhoor. Gedeputeerde Staten delen de bevinding dat de transitie naar een circulaire economie steeds urgenter wordt. De transitie naar een circulaire manier van produceren en consumeren is volgens Gedeputeerde Staten randvoorwaardelijk om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen en heeft daarom urgentie en politieke prioriteit. De nog altijd groeiende vraag naar grondstoffen vergroot de druk op klimaat, natuur en leefomgeving en dat moet anders. Ook wordt steeds duidelijker dat een meer onafhankelijke en stabiele grondstoffenpositie van strategisch en economisch belang is voor Nederland. Een circulaire manier van produceren draagt dan ook bij aan de leveringszekerheid van grondstoffen en aan die strategische onafhankelijkheid. En als meest competitieve regio van Europa voelen Gedeputeerde Staten zich schatplichtig om innovatief voorop te lopen in deze transitie en daarmee ook te werken aan de nieuwe economie van morgen. Gedeputeerde Staten nemen de conclusies en aanbevelingen van de RRK ter harte, maar de snelheid waarmee gewerkt kan worden aan de aanbevelingen en de hoogte van de ambitie is mede afhankelijk van de ruimte die een nieuw college van Gedeputeerde Staten daarvoor vrijmaakt.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de reactie op de concept Bestuurlijke Nota Circulaire Economie vast te stellen en uiterlijk 19 juni 2023 naar de RRK te sturen.

 5. 07

  Essentie/ samenvatting:
  De provincie Utrecht (hierna: de provincie) voert mede namens de gemeente Amersfoort en het Waterschap Vallei en Veluwe (hierna: het Waterschap) het vaarwegbeheer en het nautisch beheer van rivier de Eem uit van het Eemmeer tot aan het Valleikanaal. Het beheer wordt uitgevoerd aan de hand van een beheerplan. Voor het beheer van de vaarweg is een nieuw beheerplan opgesteld, omdat de oude beheervisie een aantal jaren was verlopen en omdat de uitvoering van het beheer niet meer aansluit op de huidige inzichten. In het nieuwe beheerplan wordt tegemoetgekomen aan wensen van verschillende stakeholders met betrekking tot de oeverinrichting, veiligheid voor te water geraakte personen en dieren en natuurwaarden. De scope van dit nieuwe beheerplan is beperkt tot het beheer van de vaarweg (oever tot oever) binnen bestaande beleidskaders. Tijdens het proces bleek dat er ook behoefte is aan een gebiedsagenda voor de rivier en de directe omgeving daarvan, waarin functies integraal worden afgewogen. Het maken van een dergelijke gebiedsagenda is als opdracht in het beheerplan opgenomen. In 2027 wordt het beheerplan geëvalueerd en waar nodig aangepast aan de ambities uit de dan opgestelde gebiedsagenda.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het definitief beheerplan de Eem, kenmerk BI4486-RHDHV-ZZ-XX-RP-Z-0001 vast te stellen;
  2. de Statenbrief beheerplan rivier de Eem vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te zenden.

 6. 08

  Essentie / samenvatting:
  Vanuit de meicirculaire 2023 volgen financiële bijstellingen die betrekking hebben op de uitkering uit het provinciefonds en de opbrengst motorrijtuigenbelasting. Over de jaren 2024 tot en met 2027 is voor de uitkering uit het provinciefonds sprake van een positief effect van cumulatief € 49,628 miljoen ten opzichte van de informatie uit de decembercirculaire 2022. In de Kaderbrief 2024-2027 rekenden wij op een positief effect van cumulatief € 51,804 miljoen. Ten opzichte van de Kaderbrief is voor de uitkering vanuit het provinciefonds dus sprake van een negatief cumulatief effect van € 2,176 miljoen. De opbrengst motorrijtuigenbelasting valt juist hoger uit dan waar we in de Kaderbrief op rekenden. Over de jaren 2024 tot en met 2027 is de extra baten € 8,563 miljoen. Het totale cumulatieve effect op het begrotingssaldo 2024-2027 is daarmee € 6,387 miljoen voordelig. Het structureel effect vanaf het jaar 2027 bedraagt 7,291 miljoen positief.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Uitkomsten meicirculaire provinciefonds 2023 vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden.

 7. 09

  Essentie / samenvatting:
  De Nota parallelwegen en landbouwverkeer (hierna: de Nota) is een verdere uitwerking van het Netwerkperspectief 2040 (hierna: Netwerkperspectief). Daarin wordt de 60km/u als snelheid op de hoofrijbaan geïntroduceerd en 30km/u voor de provinciale parallelwegen. Tevens is in het Netwerkperspectief aangegeven dat het huidige beleid voor parallelwegen en landbouwverkeer moet worden herzien. Het doel van de Nota is duidelijkheid te bieden over het gewenste gebruik van provinciale parallelwegen, de daarbij passende inrichting en de gewenste positie van het landbouwverkeer. Dit zodat iedereen deze wegen veilig kan gebruiken. Deze Nota bevat een afwegingskader voor de beste plek van het landbouwverkeer op het netwerk en geeft duidelijkheid over de inrichting van de parallelweg. De uitvoering van de voorgenomen maatregelen wordt meegenomen in het groot onderhoud. Hiermee worden de Nota’s: Provinciale wegen’ (2011) en ‘Landbouwverkeer’ (2017) vervangen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Nota parallelwegen en landbouwverkeer vast te stellen;
  2. de Statenbrief (Nota parallelwegen en landbouwverkeer) vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te sturen;
  3. de Nota’s Provinciale wegen’ (2011) en ‘Landbouwverkeer’ (2017) in te trekken.