Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 12 december 2023

09:30 - 12:30
Locatie

Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49, 3512 HE Utrecht

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.07.H

  Essentie/ samenvatting:
  De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Daaraan gekoppeld gaat de Omgevingsverordening provincie Utrecht in. Gedeputeerde Staten (hierna: GS) stellen met dit besluit beleidsregels voor hoofdstuk 4 (Bereikbaarheid en mobiliteit) van de Omgevingsverordening vast. Deze worden onder meer als toetsingskader voor vergunningsaanvragen gebruikt.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de beleidsregels kabels en leidingen provincie Utrecht 2023 vast te stellen;
  2. de beleidsregels kabels en leidingen Interimverordening Omgevingsverordening 2021, in te trekken;
  3. de beleidsregels Evenementen en Wegwedstrijden provincie Utrecht 2023 vast te stellen;
  4. de beleidsregels Evenementen en Wegwedstrijden Interimverordening Omgevingsverordening 2021, in te trekken;
  5. de beleidsregels Brandstofverkooppunten provincie Utrecht 2023 vast te stellen;
  6. de beleidsregels Brandstofverkooppunten Interimverordening Omgevingsverordening 2021, in te trekken;
  7. de beleidsregels Objectbewegwijzering provincie Utrecht 2023 vast te stellen;
  8. de beleidsregels Objectbewegwijzering Interimverordening Omgevingsverordening 2021, in te trekken;
  9. de beleidsregels Uitwegen Interim Omgevingsverordening 2021, in te trekken;
  10. deze beleidsregels in te trekken dan wel in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2024 of de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

 2. 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  Op grond van de Wet lokaal spoor (Wls) is de provincie Utrecht (hierna: de provincie) eindverantwoordelijk voor het tramvervoersysteem in Utrecht. Gedeputeerde Staten (hierna GS) hebben het team Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) aangewezen als beheerder van het lokaal spoor in de provincie. Naast de infrastructuur zorgt TBO voor het beheer en onderhoud van het trammaterieel en de overige assets van het tramsysteem. Daarnaast onderhoudt ze ook een aantal assets voor het regionale busvervoer. Op grond van artikel 21 van de Wls is TBO jaarlijks verplicht een beheerplan op te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan GS. In het Beheerplan Wet lokaal spoor 2024 geeft TBO weer hoe het beheer en onderhoud komend jaar wordt uitgevoerd. TBO geeft daarmee invulling aan de vastgestelde Beheervisie Tramsysteem 2020-2024 en de daarin opgenomen doelen. Tegelijkertijd is, in het kader van de herpositionering Trambedrijf, van belang dat GS de Beheervisie Tramsysteem 2020-2024 met een jaar verlengen om beter aan te sluiten bij de toekomstige situatie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Beheervisie Tramsysteem 2020-2024 met een jaar te verlengen tot en met 09 maart 2025;
  2. het Beheerplan Wet lokaal spoor 2024 goed te keuren;
  3. de Statenbrief Beheerplan Wet lokaal spoor 2024 vast te stellen en deze ter informatie te versturen aan Provinciale Staten.

 3. 0.12.H

  Essentie / samenvatting:
  Na de doorstart van het project verbreding Rijnbrug Rhenen in december 2022 is als eerste de stikstofopgave in beeld gebracht en worden er nu voorstellen voor mogelijke oplossingen uitgewerkt. Dit vraagt een zorgvuldig proces en dat kost tijd. Als er zicht is op een oplossing voor de stikstofopgave wordt de planvoorbereiding verder opgepakt met het voorbereiden van een vergunning Wet natuurbescherming (hierna Wnb), de Milieueffectrapportage (MER) en een Projectbesluit. De verantwoordelijke portefeuillehouders van de provincies Gelderland en Utrecht willen zich samen inzetten om zo snel mogelijk de uitvoering van de verbreding van de Rijnbrug Rhenen te starten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Voortgang N233 Verbreding Rijnbrug vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden.

 4. 0.16.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 18 december 2023 vindt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van de NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) plaats. In deze vergadering wordt door de OMU de begroting 2024 ter goedkeuring aan de provincie Utrecht voorgelegd. De begroting voor 2024 en de raming van de daarvoor benodigde financiële middelen is deels gebaseerd op de lopende activiteiten van OMU (bestaande middelen), en deels op de uitvoering van de extra taken voor OMU. De activiteiten in Herstructureringsfonds A komen op stoom. Er ontstaat weer wat ruimte voor nieuwe projecten in het Transformatiefonds. Herstructeringsfonds B wordt nog niet gebruikt in afwachting van helderheid over een EU-melding over staatssteun. In de begroting 2024 wordt rekening gehouden met een klein overschot in het Transformatiefonds (€ 0,3 miljoen), een klein tekort in Herstructeringsfonds A (€ 3 miljoen) en nog geen overschot/tekort voor Herstructureringsfonds B.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. goedkeuring te verlenen aan het besluit van het bestuur van de NV OMU tot vaststelling van de Begroting 2024;
  2. de Gedeputeerde Economie te mandateren in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV OMU, de besluiten betreffende de Begroting 2024 goed te keuren;
  3. ten aanzien van bijlage A (concept notulen AvA 26-06-23) geheimhouding op te leggen overeenkomstig artikel 84 van de Provinciewet en op grond van artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Wet Open Overheid (WOO).

 5. 0.17.H

  Essentie / samenvatting:
  Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 moeten de provinciale regels aansluiten op de nieuwe grondslag en terminologie van deze wet. De beleidsregels natuur en landschap (Bnl) zijn hierop aangepast en gaan voor het grootste deel beleidsneutraal over. Alle wijzigingen zijn opgenomen in het document ‘Wijzigingsoverzicht tekst Bnl naar Omgevingswet’.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beleidsregels natuur en landschap 2024 vast te stellen en te publiceren.

 6. 0.20.H

  Essentie / samenvatting:
  De Regiotaxi combineert vraagafhankelijk Openbaar Vervoer (hierna: OV) met gemeentelijk WMO vervoer (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De samenwerking van de provincie Utrecht (hierna: de provincie) en de gemeenten op het gebied van de Regiotaxi is vastgelegd in twee convenanten (Regiotaxi Veenweide en Regiotaxi Eemland-Heuvelrug) voor de huidige contracten. Vanwege vertraging in het door de gemeenten getrokken aanbestedingsproces van de nieuwe Regiotaxicontracten is verlenging van de huidige convenanten nodig, zodat de provincie namens de gemeenten langer de regie kan blijven voeren over de Regiotaxi tot de nieuwe contracten in gaan. De verlenging van de convenanten verloopt via twee addenda die ondertekend moeten worden door de colleges van gemeenten en provincie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de overeenkomsten “Addendum van convenant Regiotaxi Veenweide, GS 12 december 2023” en “Addendum van convenant Regiotaxi Eemland-Heuvelrug, GS 12 december 2023” vast te stellen en aan te gaan.

 7. 0.21.H

  Essentie/samenvatting:
  Na evaluatie op de samenwerking met de gebiedspartners Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR), Rijkswaterstaat (RWS), gemeente Lopik en Staatsbosbeheer (SBB) is besloten om nadere afspraken te maken in die samenwerking, waarbij de nadruk ligt op financiën en grip op sturing op het proces van samenwerking. Centraal in de wijzigingsovereenkomst (WOK) staan de afspraken over de verdeling van de extra kosten ten opzichte van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor de planuitwerkingsfase van de meekoppelkans natuurontwikkeling in de uiterwaarden. Partijen zijn overeengekomen om deze afspraken in deze wijzigingsovereenkomst vast te leggen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de wijzigingsovereenkomst planuitwerkingsfase dijkversterking Salmsteke-Schoonhoven (SAS) vast te stellen en aan te gaan;
  2. portefeuillehouder Water & Bodem te machtigen te wijzigingsovereenkomst mede namens de portefeuillehouder Natuur te ondertekenen, en voor zover nodig op ondergeschikte onderdelen of redactioneel te wijzigen.

 8. 03

  Essentie / samenvatting:
  De gemeenteraad Utrecht heeft op 7 december 2023 het ‘Besluit tot wijziging van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen gemeente Utrecht’ vastgesteld. Met de wijziging is deze Verordening in strijd met hogere regelgeving (Ministeriële Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden / Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990). De burgemeester van Utrecht heeft op 8 december 2023 op basis van de Gemeentewet, art. 273, melding gemaakt bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van dit besluit en verzocht tot vernietiging van dit besluit. In dit vernietigingstraject hebben Gedeputeerde Staten (GS) een adviesrol richting de minister. GS ondersteunen met het advies aan de minister het vernietigingsverzoek van de burgemeester.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het verzoek van de burgemeester van de gemeente Utrecht aan de minister inzake vernietiging raadsbesluit ‘Wijziging van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen gemeente Utrecht’ te ondersteunen wegens strijd met het recht;
  2. de brief aan de minister met dit advies vast te stellen en te versturen naar de minister van BZK.

 9. 04

  Essentie / samenvatting:
  De Rijksoverheid heeft in december 2022 alle provincies gevraagd om de opgaven uit nationale programma’s op het gebied van de fysieke leefomgeving ruimtelijk te vertalen, in te passen en te combineren met decentrale opgaven. Daarbij heeft ze gevraagd om in 2023 als resultaat een ruimtelijk voorstel op te leveren. Het Ruimtelijk Voorstel provincie Utrecht (RVpU) bestaat uit een hoofdrapport, een bijlagenrapport en een compacte folder. Deze set wordt op 14 december aan het Rijk aangeboden. Met de Statenbrief worden PS geïnformeerd over het RVpU en over de in dezelfde periode opgestelde ontwikkelperspectieven voor de vier NOVEX-gebieden. De onafhankelijk adviseurs van GS en PS, de Provinciale Commissie Leefomgeving en de Provinciale Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit, hebben beide in september een 2e advies uitgebracht over het RVpU, gericht op de hierin opgenomen agenda. Beide adviezen hebben doorgewerkt in het RVpU. In de antwoordbrieven is toegelicht op welke wijze.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Ruimtelijk Voorstel provincie Utrecht, het bijlagenrapport, de folder en de aanbiedingsbrief vast te stellen en te verzenden aan het Rijk;
  2. de Statenbrief ‘Ruimtelijk Voorstel provincie Utrecht’ vast te stellen en met bijlagen ter bespreking toe te sturen aan Provinciale Staten;
  3. de reactiebrief op het PCL advies ‘Kleur bekennen. Ambtelijk voorbereid, bestuur aan zet’ te verzenden aan de PCL, met afschrift aan PS; 4. de reactiebrief op het PARK-advies ‘ Agenda Provinciaal Ruimtelijk Voorstel’ te verzenden aan de PARK, met afschrift aan PS.

 10. 05

  Essentie / samenvatting:
  Op basis van het door de provincies vastgestelde addendum 2023, behorend bij het Interprovinciale wolvenplan 2019, stelt de provincie een driejarige subsidieregeling vast voor een bepaald gebied. Om hoefdierhouders in onze provincie de gelegenheid te geven maatregelen te nemen ter bescherming van hun dieren tegen een aanval door een wolf, stelt de provincie daarvoor een subsidie beschikbaar. De subsidieregeling wolf-werende rasters valt binnen het kader van conflict mitigerende maatregelen, net zoals de tegemoetkomingen in schade bij een doodgebeten dier. De regeling gaat open in januari 2024 voor geregistreerde houders van dieren, die met behulp van rasters hun dieren willen beschermen tegen mogelijke aanvallen door een wolf. Ook dierhouders die in de periode van 26 mei 2023 t/m 31 december 2023 al rasters hebben aangeschaft, komen voor subsidie in aanmerking. Per aanvrager geldt een maximaal subsidiebedrag van € 20.000. De hoogte van de subsidie hangt onder andere samen met het aantal gehouden dieren en het soort raster. Subsidie kan worden aangevraagd voor gronden gelegen binnen het leefgebied van de wolf, de Utrechtse Heuvelrug ruim begrensd, zoals is aangegeven op het kaartje bij de regeling. De regeling geldt voor drie jaar en loopt tot en met 25 mei 2026. Na die periode is het uitgangspunt dat de dierhouder gewend is aan een situatie waarin de wolf aanwezig is en zelf zorgdraagt voor de bescherming van zijn dieren. Het gaat hier dus om een tijdelijke subsidieregeling. De eerste openstelling is voor het jaar 2024.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten: "
  1. de Subsidieregeling wolf-werende rasters provincie Utrecht 2023 vast te stellen en voor jaar één (2024) open te stellen;
  2. de dekking van de Subsidieregeling wolf-werende rasters provincie Utrecht 2023 voor de jaren 2025 en 2026, te betrekken bij de Kadernota 2025 als onderdeel van de besluitvorming over het totaal aan benodigde financiële middelen voor het Ontwerp Omgevingsprogramma Faunabeleid en Monitoring;
  3. als begrenzing van het gebied waarbinnen subsidie kan worden aangevraagd De Utrechtse Heuvelrug, ruim begrensd via de buitengrenzen van de gemeenten: Amersfoort, Soest, Baarn, De Bilt, Bunnik, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Woudenberg, Rhenen, Renswoude, Houten en Leusden vast te stellen, het leefgebied van de wolf;
  4. de Statenbrief Subsidieregeling wolf-werende rasters provincie Utrecht 2023 vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 11. 08

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht heeft de organisaties UtrechtInc en Dutch Game Garden (startup incubators) de afgelopen jaren met subsidie gesteund, waardoor zij door startups en scale-ups te ondersteunen en te verbinden een belangrijke bijdrage konden leveren aan de maatschappelijke opgaven en doelstellingen van een gezonde economie van de provincie. Daarnaast zijn deze organisaties van groot belang voor het ecosysteem voor ondernemerschap en dus voor het uitvoeren van het beleid van de provincie Utrecht voor startups en scale-ups. Omdat de juridische afdeling van de provincie in 2020 concludeerde dat deze steun staatssteun betreft, is gezocht naar mogelijkheden om deze steun wel geoorloofd te laten zijn. Het opleggen van een zogenoemde dienst van algemeen economisch belang (DAEB) is daarbij in een advies van advocatenkantoor AKD als oplossingsrichting naar voren gekomen. Gezien het algemeen belang van de uit te voeren activiteiten, heeft GS deze in 2022 en 2023 belast met een DAEB. Omdat de omstandigheden sindsdien niet zijn gewijzigd en het advies van AKD daarmee nog steeds van toepassing is, wordt GS via dit besluit gevraagd om de bestaande DAEB tot en met 2024 te verlengen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het DAEB-aanwijzingsbesluit voor Dutch Game Garden zoals vastgesteld voor 2023 te verlengen tot en met 2024 (UTSP-852987353-39391);
  2. het DAEB-aanwijzingsbesluit voor UtrechtInc zoals vastgesteld voor 2023 te verlengen tot en met 2024 (UTSP-852987353-39392).

 12. 10

  Essentie / samenvatting:
  Provinciale Staten (PS) worden met een statenbrief geïnformeerd over de stand van zaken rondom de activiteiten en initiatieven van GS op het gebied van circulair ondernemerschap.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Circulaire interventies Economie vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 13. 11

  Essentie / samenvatting:
  De ambitie die is opgenomen in de Green Deal Lage Weide is te komen tot een toekomstbestendig en dus klimaatneutraal, klimaatadaptief, circulair en groen bedrijventerrein met duurzame mobiliteit. Industriekring Lage Weide wil daarmee een voorloper zijn ten opzichte van de landelijke duurzaamheidsambities voor bedrijventerreinen. Dit gebeurt aan de hand van vier samenhangende programmalijnen: Energietransitie, Duurzame Mobiliteit, Klimaatadaptatie (incl. vergroening) en Circulaire Economie. Vanuit bedrijventerrein Lage Weide/ Industriekring Lage Weide (ILW) is gevraagd of de provincie Utrecht de Green Deal wil ondertekenen. De provincie Utrecht onderschrijft de ambities die omschreven staan in de Green Deal Lage Weide 2024. De ondertekening van de Green Deal is gepland op 15 januari 2024.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de overeenkomst Green Deal Lage Weide met Industriekring Lage Weide (ILW), Parkmanagement Lage Weide, Gemeente Utrecht, Rabobank Utrecht / Kring Midden, Energie Collectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), vast te stellen en aan te gaan;
  2. de portefeuillehouder Economie te machtigen de overeenkomst namens de andere gedeputeerden ieder voor hun portefeuilles te ondertekenen, en voor zover nodig op ondergeschikte onderdelen of redactioneel te wijzigen;
  3. de Statenbrief ‘Green Deal Lage Weide 2024’ vast te stellen, deze te dateren op 15 januari 2024 en deze na de ondertekening van de overeenkomst op 15 januari 2024 ter informatie aan Provinciale Staten te sturen.

 14. 13

  Essentie/ samenvatting:
  De drinkwatervraag in de provincie neemt toe. Daarom is drinkwaterbedrijf Vitens op zoek naar mogelijkheden om extra drinkwater te produceren. Uit gezamenlijke onderzoeken van de provincie en Vitens is gebleken dat een nieuwe drinkwaterwinning op het Eiland van Schalkwijk een goede optie is. Ter onderbouwing van een aanvraag om een vergunning om hier 7 miljoen m3 grondwater te onttrekken zal Vitens, als initiatiefnemer, een milieueffectrapport (MER[1]) opstellen. Vitens heeft hiertoe een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld en vraagt de provincie om advies daarover. De NRD beschrijft de scope van het initiatief en het uit te voeren onderzoek (wat zal er worden onderzocht en hoe). De NRD zal door de provincie als bevoegd gezag informeel ter inzage worden gelegd, zodat zienswijzen kunnen worden ingediend. Ook worden de commissie voor de milieueffectrapportage (commissie m.e.r.) en wettelijke adviseurs gevraagd om een reactie, die betrokken wordt bij het advies aan Vitens over de NRD. Hierna zal Vitens de benodigde onderzoeken uitvoeren, die naar verwachting in 2026 resulteren in een vergunningaanvraag waarbij de MER wordt gevoegd.


  [1] De afkorting “m.e.r.” wordt gebruikt voor de procedure die de milieueffecten van een plan of project in beeld brengt, terwijl met de afkorting “MER” het uiteindelijke milieueffectrapport wordt bedoeld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de concept NRD Drinkwaterwinning Eiland van Schalkwijk gedurende vier weken informeel ter inzage te leggen met ingang van week 2 2024 en daarbij kennis te geven van de start van de m.e.r.-procedure voor een nieuwe grondwaterwinning van Vitens op het Eiland van Schalkwijk;
  2. de commissie m.e.r. om advies te vragen over de concept NRD Drinkwaterwinning Eiland van Schalkwijk;
  3. de Statenbrief ‘Terinzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau nieuwe winning Vitens op Eiland van Schalkwijk’ vast te stellen en ter informatie aan PS te sturen.

 15. 14

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO-bestuur vergadert op 14 december 2023 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie voor deze bestuursvergadering opgesteld.

  Besluit

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over de volgende punten vast te stellen:
  5a. ‘Gezamenlijke Inkoop Provincies’, met inachtneming van de opmerking in het advies;
  5b. ‘Incidentele middelen energie-infrastructuur 2024 en 2025’;
  5c. ‘Beheer Single Digital Gateway'.

 16. 15

  Essentie / samenvatting:
  In het bestuurlijk overleg van 31 oktober 2022 is door de provincie Utrecht, vertegenwoordigd door toenmalig gedeputeerde Strijk, met wethouder Anja Vijselaar van de gemeente De Ronde Venen een principeafspraak gemaakt over een financiële bijdrage van de gemeente voor het voorkeursalternatief ‘versoberde strekking van de bocht bij Mijdrecht’ voor het project N201. In het besluit van Provinciale Staten (hierna PS) van 14 december 2022 (PS2022MM106) is opgenomen om deze principeafspraak na besluitvorming in PS in een overeenkomst nader uit te werken. Daarin worden dan ook afspraken geregeld over ruimtelijke procedures zoals bestemmingsplanwijzigingen. Dit is ondertussen gedaan en heeft geleid tot een samenwerking en realisatieovereenkomst.
  Er is afgesproken een feestelijk moment te koppelen aan de ondertekening. Voor ondertekening namens de provincie door portefeuillehouder Mobiliteit is het nodig dat Gedeputeerde Staten (hierna: GS) de overeenkomst vaststelt.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de overeenkomst Toekomst N201 met de gemeente De Ronde Venen, inclusief bijlagen, vast te stellen en aan te gaan;
  2. om in afwijking van het Uitvoeringskader Grondbeleid akkoord te gaan met het hanteren van de waarde van 1 euro bij deze grondruil.

 17. 18

  Essentie / samenvatting:
  In het Ontwerp 1e wijziging Omgevingsverordening is een wijziging opgenomen om kleine uitbreidingen van bestaande bedrijventerreinen toe te staan van maximaal 1 hectare per 10 jaar per gemeente (artikel 9.16, lid 1, onder a). Naar aanleiding van een aantal zienswijzen wordt vooruitlopend op de behandeling van de Nota van beantwoording een besluit gevraagd over de omgang met deze regeling. Daarbij is het voorstel om in de Nota van beantwoording vast te houden aan de voorgestelde tekst uit het Ontwerp waarbij maximaal 1 hectare bedrijventerrein (per gemeente) in het landelijk gebied gerealiseerd kan worden zonder dat daar een regionale afweging voor nodig is in het kader van het Provinciaal Programma Wonen en Werken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:

  1. in de concept Nota van beantwoording van de 1e wijziging Omgevingsverordening die ter vaststelling aan PS wordt voorgelegd uit te gaan van maximaal 1 hectare uitbreidingsruimte per bedrijventerrein, waarbij gemeenten 1 tot 3 bedrijventerreinen per 10 jaar kunnen uitbreiden op basis van het bedrijventerreinenareaal van de gemeente en de besluitvorming over deze uitbreiding niet gekoppeld is aan het proces van het Provinciaal Programma Wonen en Werken;
  2. de formulering van artikel 9.16 in de concept Nota van beantwoording van de 1e wijziging Omgevingsverordening als volgt aan te passen, waarbij lid 1, sub a en sub b worden vervangen door de volgende tekst: “a. de uitbreiding bedrijventerrein past in het door gedeputeerde staten vastgestelde programma Wonen en werken of de uitbreiding bedrijventerrein is een kleinschalige ontwikkeling tot 1 hectare netto per bedrijventerrein, waarbij een gemeente in totaal 1 tot en met 3 hectare netto per 10 jaar kan toevoegen op basis van de bestaande omvang van het huidige bedrijventerreinenareaal in een gemeente:

  i. maximaal 3 hectare per 10 jaar voor gemeente Utrecht, gemeente Vijfheerenlanden, gemeente Nieuwegein, gemeente Amersfoort, gemeente Veenendaal, gemeente Woerden, gemeente De Ronde Venen, gemeente Bunschoten;
  ii. maximaal 2 hectare per 10 jaar voor gemeente Soest, gemeente Houten, gemeente Zeist, gemeente Leusden, gemeente Stichtse Vecht, gemeente IJsselstein, gemeente Bunnik, gemeente Montfoort, gemeente Woudenberg, gemeente Wijk bij Duurstede;
  iii. maximaal 1 hectare per 10 jaar voor gemeente Rhenen, gemeente Utrechtse Heuvelrug, gemeente Lopik, gemeente Renswoude, gemeente Baarn, gemeente Oudewater, gemeente Eemnes.

 18. 19

  Essentie / samenvatting:
  Met de Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsgerichte samenwerking voorbeeldgebied Kromme Rijn Linie Landschap – Groen Groeit Mee gaan provincie Utrecht, gemeenten Bunnik, Zeist, Nieuwegein, Utrecht en Houten en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden de gebiedsgerichte samenwerking aan voor het Groen Groeit Mee voorbeeldgebied Kromme Rijn Linie Landschap.


  Doel van de samenwerking is het maken van afspraken over het uitwerken van een ontwikkelperspectief voor het voorbeeldgebied, inclusief uitvoeringsstrategie met projecten, fasering en bekostigingsvoorstellen. Daarnaast zetten de partijen zich in voor de realisatie van een aantal kansrijke (nader te definiëren) projecten op de kortere termijn die bijdragen aan de ambities van Groen Groeit Mee. Tenslotte heeft de samenwerking als doel om lessen te trekken die breder kunnen worden uitgewisseld met en toegepast in andere gebieden die voor het programma Groen Groeit Mee relevant zijn.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de samenwerkingsovereenkomst Gebiedsgerichte samenwerking Voorbeeldgebied Kromme Rijn Linie Landschap Groen Groeit Mee, vast te stellen en aan te gaan;
  2. de provinciale bijdrage van €116.250 voor 2024 aan deze samenwerking te dekken uit de bestemmingsreserve Groen Groeit Mee en daarvoor in de zomernota voor te stellen het kasritme aan te passen.

 19. 22

  Essentie / samenvatting:
  In het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) onderzoekt het Rijk waar rijksgronden zo optimaal mogelijk en met maatschappelijk draagvlak kunnen worden ingezet voor het opwekken van hernieuwbare energie. Dit programma wordt door Rijkswaterstaat (RWS) uitgevoerd in opdracht van het ministerie van EZK. Voor het traject Rijksweg A1 tussen Amersfoort en Eemnes, is de provincie Utrecht één van de deelnemers in een verkenning naar de mogelijkheden van duurzame opwek. In deze verkenningsfase worden deelnemers gevraagd een intentieverklaring te tekenen waarin zij aangeven te willen verkennen hoe de gronden ingezet kunnen worden voor zon (en eventueel wind) energie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Intentieverklaring Opwek Energie A1 Amersfoort-Eemnes vast te stellen en aan te gaan.