Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 29 augustus 2023

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.04.H

  Essentie / samenvatting:
  Voorgesteld wordt vier leden te benoemen als lid van de Awb-adviescommissie (Awb is de afkorting van Algemene wet bestuursrecht) en één van hen aan te wijzen als voorzitter. Per 1 november a.s. loopt de benoemingstermijn af voor drie leden van deze commissie. Een van deze vertrekkende leden is aangewezen als voorzitter. Daarom wordt ook voorgesteld een nieuwe voorzitter aan te wijzen. Met de benoeming van deze vier nieuwe leden komt het totale aantal leden op elf. Het minimum aantal leden dat Verordening bezwaarschriften, klachten en administratief beroep provincie Utrecht 2021 (de Verordening) voorschrijft is tien. De leden worden benoemd nadat overleg heeft plaatsgevonden met het fractievoorzittersoverleg uit Provinciale Staten (het FVO). Vanuit het FVO waren er geen opmerkingen, zij stemmen in met de voordracht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. mevrouw mr. P. Weggemans en de heren ir. R.M. van der Graaf, mr. A.C. van der Gugten en mr. B.J. Walraven met ingang 1 september 2023 te benoemen als lid van de Awb-adviescommissie voor een termijn van ten hoogste vier jaar;
  2. mevrouw mr. P. Weggemans met ingang van 1 november 2023 aan te wijzen als voorzitter;
  3. de benoemingsbrieven, de aanwijzingsbrief en de bedankbrieven vast te stellen en te versturen.

 2. 0.06.H

  Essentie / samenvatting:
  De Uitvoeringsverordening Subsidie Biodiversiteit maart 2022 (hierna: USB) is het provinciale kader op grond waarvan subsidies kunnen worden verstrekt voor: 1. Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten (actieve soortenbescherming), 2. Soortenmanagementplan (passieve soortenbescherming) en 3. Bestrijding en beheersing invasieve exoten. Met de wijziging wordt de subsidie voor het SoortenManagementPlan meer toegesneden op SoortenManagementPlannen voor het stedelijk gebied. En in het kader van onze Aanpak Biodiversiteit in Stad en Dorp vooral gericht op de zogenoemde “gebouwbewonende soorten” (vleermuizen, huismussen, gierzwaluwen). De subsidie kan na wijziging uitsluitend besteed worden aan SMP’s die bijdragen aan de integrale opgaven en ambities op het gebied van zowel natuur, verduurzaming en bouw. Voorts betreft het een technische wijziging inzake hoofdstuk 1, namelijk een wijziging die het vaste subsidiabele uurloon in overeenstemming brengt met de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 2022. De openstelling en subsidieplafond voor SoortenManagementPlannen (SMP’s) wordt geregeld in het openstellingsbesluit subsidies natuur 2023. Voor SMP’s is daarin 400.000 euro opgesteld voor subsidiejaar 2023.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de ‘Uitvoeringsverordening Subsidie Biodiversiteit provincie Utrecht maart 2022’ te wijzigen zoals vermeld in het ‘Besluit tot wijziging van de Uitvoeringsverordening Subsidie Biodiversiteit 2023’;
  2. het ‘Besluit tot wijziging van de Uitvoeringsverordening Subsidie Biodiversiteit 2023’ te publiceren in het Provinciaal Blad.

 3. 05

  Essentie / samenvatting:
  Het vervangend Aanwijzingsbesluit bijzondere (Islamitische) begraafplaats Tolsteeg, vervangt een eerder genomen besluit d.d. 15 maart 2023 van GS, vanwege daarin geconstateerde onvolkomenheden. Dit zijn het ontbreken van de aanduiding 'gedeeltelijk' bij alle kadastrale percelen. Daarnaast was per abuis een artikel weggelaten over inwerkingtreding van het aanwijzingsbesluit na privaatrechtelijke overdracht van de grond van de gemeente aan de Verenigde Utrechtse Moslims (VUMO). 


  Tegen het besluit van 15 maart 2023 resp. tegen een beslissing op administratief beroep tegen de aanwijzing, is beroep ingesteld bij de rechtbank Midden-Nederland door VUMO en de gemeente Utrecht resp. omwonenden. VUMO en de gemeente hebben aangegeven dat zij hun beroep intrekken als het aanwijzingsbesluit wordt vervangen.

  Besluit

  Gedeputeerde staten besluiten:
  1. een vervangend Aanwijzingsbesluit bijzondere (Islamitische) begraafplaats Tolsteeg, gemeente Utrecht met indicatietekening vast te stellen;
  2. gedeputeerde staten besluiten de brieven aan VUMO, de gemeenteraad en omwonenden vast te stellen en te ondertekenen. Hierin wordt mededeling gedaan van het vervangend aanwijzingsbesluit.

 4. 07

  Essentie / samenvatting:
  Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 28 juni 2023 is in het kader van de Jaarstukken 2022 door de Partij voor de Dieren, VOLT, 50Plus en BBB de motie Behoud Landgoed Oude Tempel ingediend en met meerderheid van stemmen aanvaard. Provinciale Staten worden geïnformeerd over de opvolging van de motie. Er wordt toegelicht wat de financiële impact is van het eventueel stopzetten van de woningbouwplannen voor Oude Tempel, de gevolgen voor de bestuurlijke samenwerking en de consequenties voor de woningbouwproductie. In dit stuk wordt toegelicht dat er geen alternatieve woningbouwlocaties beschikbaar en op welke manier opvolging is gegeven aan de oproep aan de gemeente Soest om geen onomkeerbare besluiten te nemen zolang verzoeken zoals opgenomen in de motie niet zijn uitgevoerd en de uitkomsten nog niet zijn teruggekoppeld aan Provinciale Staten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Statenbrief “Opvolging motie behoud landgoed Oude Tempel” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten. Deze brief en bijlage 3 zijn openbaar en bijlage 2 is geheim. 
  2. ten aanzien van bijlage 2 geheimhouding op te leggen overeenkomstig artikel 84 van de Provinciewet.

 5. 08

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO-bestuur vergadert op 30 augustus 2023 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie voor deze bestuursvergadering opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over de volgende punten vast te stellen:
  1. 2a. ‘Overhedenoverleg’, met inachtneming van de opmerkingen in het advies;
  2. 2b. ‘Controversieel verklaringen’, met inachtneming van de opmerkingen in het advies;
  3. 2c. ‘Verkiezingen Tweede Kamer’, met inachtneming van de opmerkingen in het advies;
  4. 2d. ‘Samenstelling IPO Bestuur 2023-2027'.

 6. 09

  Essentie / samenvatting:
  Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet – Landelijk Voorziening (DSO-LV) is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. De kosten voor het DSO worden gedragen door het Rijk en de koepels IPO, VNG en UvW. De verdeling van (stijgende) kosten is met regelmaat onderwerp van gesprek in het Bestuurlijk Overleg over de Omgevingswet. Net voor het zomerreces zijn de afspraken herijkt aan de huidige inzichten over de stand van zaken DSO en de daarbij behorende financiële consequenties. Omdat dit voorstel anders is dan de kaders die provincies meegegeven hebben aan het IPO bestuur moet hiervoor opnieuw goedkeuring worden gevraagd aan de colleges. Dit aangepaste voorstel ligt voor ter voorbereiding van het IPO bestuur op 7 september a.s.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten in het IPO bestuur akkoord te gaan met de verhoging van de meerjarige provinciale bijdrage voor beheer en doorontwikkeling DSO-LV 2024-2029.