Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

vrijdag 14 juli 2023

09:30
Locatie

Digitale ronde

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 01

  Essentie / samenvatting:
  Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet en daarmee ook de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 in werking. De Omgevingsverordening is op 30 maart 2022 door Provinciale Staten vastgesteld en behoeft op een aantal punten herziening en actualisatie. Met het ontwerp 1e Wijziging Omgevingsverordening 2022 wordt hierin voorzien. In het ontwerp 1e Wijziging Omgevingsverordening zijn voor een aantal onderwerpen inhoudelijke wijzigingen opgenomen, zoals voor natuur, energie, landbouw, mobiliteit en wonen en werken. Daarnaast gaat het vooral om veel technische, tekstuele en verduidelijkende wijzigingen. De 1e wijziging wordt van dinsdag 22 augustus 2023 tot en met maandag 2 oktober 2023 ter inzage gelegd. In deze periode kan iedereen zienswijzen indienen op de ontwerp wijzigingen. Op 6 september 2023 organiseert de provincie een informatieavond en op 21 september 2023 is er een hoorzitting voor mensen die hun zienswijzen alleen mondeling indienen. Daarna wordt een concept Nota van Beantwoording opgesteld. Naar verwachting stellen Provinciale Staten begin 2024 het statenvoorstel met de definitieve wijzigingen in de Omgevingsverordening vast. De 1e wijziging Omgevingsverordening kan dan op 1 maart 2024 in werking treden, met uitzondering van de wijziging van de vrijstellingslijst “vergunningplicht andere soorten” (bijlage X), die in werking treedt op 1 september 2024.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het ontwerp 1e Wijziging Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 vast te stellen en ter inzage te leggen van 22 augustus tot en met 2 oktober 2023;
  2. de Statenbrief vast te stellen en met het ontwerp 1e Wijziging Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 ter kennisname toe te zenden aan Provinciale Staten;
  3. de gedeputeerde Omgevingswet en de gedeputeerde Natuur te mandateren om Bijlage XI Wezenlijke kenmerken en waarden van het ontwerp 1e Wijziging Omgevingsverordening provincie Utrecht 2024 vast te stellen en de uitgewerkte Bijlage bij het ontwerp 1e Wijziging Omgevingsverordening provincie Utrecht 2024 te voegen voordat het ontwerp ter inzage wordt gelegd en voordat de Statenbrief ter kennisname aan Provinciale Staten wordt verzonden; 4. de leidraad “Behoud door ontwikkeling op historische buitenplaatsen 2023” vast te stellen.