Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 7 november 2023

09:00 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.08.H

  Essentie/ samenvatting
  Op 15 september jl. heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) de ontwerp bestuursrapportage 2023, met daarin opgenomen de derde begrotingswijziging 2023, vastgesteld. Het totale effect van deze begrotingswijziging is een beperkte daling van het verwachte positief resultaat van de RUD Utrecht van € 8.000 naar € 7.000 en heeft geen invloed op de bijdrage van de provincie Utrecht aan de RUD Utrecht. Geadviseerd wordt om geen zienswijzen in te brengen op de derde begrotingswijziging. Op basis van de Nota Samenwerkende partijen (11 mei PS2022BEM09) heeft u via delegatie de bevoegdheid gekregen om namens Provinciale Staten de zienswijze procedure te voeren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. na kennisgenomen te hebben van de derde begrotingswijziging 2023 hierop geen zienswijze in te dienen;
  2. de Statenbrief (UTSP- 1778809669-5535) ‘Ontwerp Bestuursrapportage 2023 inclusief de derde begrotingswijziging 2023 van de RUD Utrecht’ vast te stellen en naar Provinciale Staten te sturen;
  3. de brief (UTSP-1778809669-5536) vast te stellen, te ondertekenen en te sturen naar de RUD Utrecht.

 2. 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  Per 1-7-2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Deze wetswijziging heeft als voornaamste doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te vergroten. Daartoe worden de kaderstellende en controlerende rollen van onder meer gemeenteraden en Provinciale Staten bij gemeenschappelijke regelingen versterkt. Op grond van de gewijzigde Wgr moeten alle gemeenschappelijke regelingen (GR) daarop worden aangepast. Het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Hollandse Waterlinies heeft een ontwerpwijziging van deze GR toegezonden aan de deelnemende colleges van Gedeputeerde Staten. Daarin is onder andere de mogelijkheid tot zienswijze op ontwerpregeling toegevoegd, het GO heeft een actieve informatieplicht naar PS gekregen en de termijnen in de begrotingscyclus zijn verruimd, waardoor PS een maand meer heeft voor het indienen van een zienswijze. Gelet op de gewijzigde Wgr (artikel 40) stellen Gedeputeerde staten Provinciale Staten in de gelegenheid om zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de ontwerpwijziging hun zienswijze daarop te geven. De wijzigingen hebben geen consequentie voor de wijze waarop de provincies binnen het GO met elkaar samenwerken, geen financiële gevolgen en geen gevolgen voor de capaciteit. Het GO verzorgt vooral de afstemming tussen de provinciale werkzaamheden aan de Hollandse Waterlinies en de gezamenlijke verantwoording naar het Rijk en UNESCO. De wettelijke bevoegdheden voor de ruimte, het milieu en water veranderen niet. De GR is niet van toepassing op deze zaken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies met nummer UTSP-1106832717-23470 vast te stellen;
  2. de statenbrief “ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies” vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te sturen.

 3. 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 4 oktober 2023 hebben de Statenleden Batteau en Van Elteren schriftelijke vragen ex. art. 47 gesteld betreffende Maatregelen Blauwtong-virus. De vragen gaan met name om de verspreiding van het virus en de ziekte (aantal bedrijven en besmette dieren), het aantal steekvliegen en het verband met ‘vernat natuurgebied’, landbouwgrond en de ecologische toestand van de verschillende gebieden.


  Wij willen voorop stellen dat het vreselijk is te zien dat het Blauwtongvirus zo hard om zich heen grijpt en zoveel slachtoffers maakt. Naast het leed voor de getroffen dieren, is het ook een drama voor de getroffen veehouders. Bij de beantwoording wordt expliciet gemaakt dat de provinciale overheid geen taak heeft bij (de bestrijding van) de ziekte Blauwtong. Dat gezegd hebbende wordt wel ingegaan op een eventueel oorzakelijk verband tussen natte natuur, agrarische gebieden, het aantal knutten en de ziekte Blauwtong. Deze gestelde vragen spelen ook in andere provincies en op nationaal niveau. Mede met oog op de rol van de provincie, wordt in de beantwoording expliciet verwezen naar een kamerbrief die op het moment van beantwoording van de statenvragen beschikbaar was. Aanvullend is gebruik gemaakt van verschillende publicaties en berichten die op dit moment rondgaan in de media en het internet. Zonder uitputtend te willen zijn.


  Kern van de beantwoording is dat wij als provincie niet apart van het Rijk en instellingen bijhouden hoe de ziekte zich verspreid. Wij beschikken dan ook niet over gegevens die iets zouden kunnen zeggen over zaken als de aard van de bedrijven die zijn getroffen en de ligging ten opzichte van natuurgebieden. Verder kan gesteld worden dat er geen onderzoek of gegevens bekend zijn die het verband tussen (natte) natuur en een verhoogd risico op infecties bij vee, door een toename in de populatie knutten onderschrijven. De uitbraak van de ziekte is voor ons dan ook geen aanleiding om nader onderzoek te doen naar bijvoorbeeld de invloed van bemesting in de nabijheid van natuurgebieden of de rol van doorstroming van water in deze gebieden. Dit laat onverlet dat de ecologische toestand van verschillende waterlichamen nog verbetering behoeft. Maar de uitbraak van deze ziekte vormt geen aanleiding om het beleid hiervoor aan te passen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden Batteau en Van Elteren betreffende ‘Maatregelen Blauwtong-virus’, vast te stellen en te verzenden.

 4. 0.11.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 28 september 2023 hebben de Statenleden Nagtegaal, Verleun, Fiscalini, Hoek en Van den Dikkenberg, schriftelijke vragen ex. art. 47 gesteld betreffende Zorgen vanuit agrariërs over het Blauwtong-virus. Centraal in de vraagstelling staat de relatie tussen het Utrechtse natuurbeleid en de toename van ziekten bij vee, zoals het Blauwtong-virus. Wij willen voorop stellen dat het vreselijk is te zien dat het Blauwtongvirus zo hard om zich heen grijpt en zoveel slachtoffers maakt. Naast het leed voor de getroffen dieren, is het ook een drama voor de getroffen veehouders. Bij de beantwoording wordt expliciet gemaakt dat de provinciale overheid geen taak heeft bij (de bestrijding van) de ziekte Blauwtong. Dat gezegd hebbende wordt wel ingegaan op een eventueel oorzakelijk verband tussen natte natuur, het aantal knutten en de ziekte Blauwtong. Deze gestelde vragen spelen ook in andere provincies en op nationaal niveau. Mede met oog op de rol van de provincie, wordt in de beantwoording expliciet verwezen naar een kamerbrief die op het moment van beantwoording van de statenvragen beschikbaar was. Aanvullend is gebruik gemaakt van verschillende publicaties en berichten die op dit moment rondgaan in de media en het internet. Zonder uitputtend te willen zijn. Kern van de beantwoording is dat er geen onderzoek of gegevens bekend zijn die het verband tussen (natte) natuur en een verhoogd risico op infecties bij vee, door een toename in de populatie knutten onderschrijven. De knuttensoort die het meest van belang lijkt voor de verspreiding van het virus wordt vooral in agrarische gebieden aangetroffen. Op basis van wat op dit moment bekend is, zien wij geen aanleiding om een nieuw onderzoek in te stellen naar het Utrechts natuurbeleid.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden Nagtegaal, Verleun, Fiscalini, Hoek en Van den Dikkenberg, betreffende ‘Zorgen vanuit agrariërs over het Blauwtong-virus , vast te stellen en te verzenden.

 5. 0.17.H

  Essentie / samenvatting:
  De tekst van het Voorbereidingsbesluit 2023 moet technisch aangepast worden ten opzichte van het vastgestelde Voorbereidingsbesluit uit 2022.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het statenvoorstel vast te stellen en met bijlage ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.

 6. 0.21.H

  Essentie / samenvatting:
  Met deze Statenbrief wordt voldaan aan de toezegging aan Commissie Milieu & Mobiliteit (hierna: Cie M&M) over het informeren met betrekking tot het onderzoek naar knelpunten door landbouwvoertuigen op gemeentelijke wegen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief (knelpunten door landbouwvoertuigen op gemeentelijke wegen) vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 7. 03

  Essentie / samenvatting:
  De Slotwijziging 2023 is een financiële afwijkingenrapportage van het lopende begrotingsjaar met als peildatum voor de financiële realisatie 31 augustus 2023. De Slotwijziging is het laatste product in de planning- en controlcyclus dat de mogelijkheid biedt om bijstellingen door te voeren in de begroting 2023. In de Slotwijziging wordt geen voortgang gerapporteerd over de beleidsdoelen, maar zijn enkel financiële bijstellingen op de begroting opgenomen. Deze bijstellingen dienen te worden vastgesteld en hebben tot doel om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de verwachte omvang van baten en lasten zoals die straks in de Jaarstukken 2023 worden gepresenteerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het Statenvoorstel 'Slotwijziging 2023' en de Slotwijziging 2023 vast te stellen en ter besluitvorming aan Provinciale Staten toe te sturen.

 8. 04

  Essentie / samenvatting:
  Met motie 38 is het college opdragen om wijzigingsvoorstel op de programmabegroting 2024 in te dienen gebaseerd op de strategische college agenda. Tegelijkertijd zijn er enige autonome ontwikkelingen die tevens verwerkt moeten worden in de begroting. In de voorliggende begroting worden de autonome ontwikkelingen apart gepresenteerd.


  Met deze begrotingswijziging worden twee voorstellen gedaan. Namelijk de verwerking van de landelijke afspraken over de bodemtaken en het organiseren van een IPO-congres. Tegelijkertijd wordt de meerjarige doorwerking van de eindafsluiting inzichtelijk gemaakt in de eerste begrotingswijziging.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de eerste begrotingswijziging vast te stellen waarin de autonome ontwikkelingen separaat van het coalitieakkoord worden verwerkt. Deze begrotingswijziging heeft een geprognosticeerd nadelig effect op het begrotingssaldo van 850.000 in 2024 en 771.000 in 2025;
  2. het statenvoorstel vast te stellen en ter besluitvorming aan Provinciale Staten toe te sturen.

 9. 05

  Essentie / samenvatting:
  Het betreft de tweede begrotingswijziging waarmee het coalitieakkoord wordt verwerkt in de begroting. De begrotingswijziging verwerkt alle voorstellen uit het coalitieakkoord die zonder verdere uitwerking kunnen worden meegenomen. De overige voorstellen worden in een stelpost opgenomen onder de algemene middelen, deze worden pas beschikbaar gesteld als er een uitgewerkt plan door de Staten is vastgesteld. Verder worden de Staten geïnformeerd over de fondsen en investeringen die in het coalitieakkoord zijn opgenomen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de tweede begrotingswijziging vast te stellen en daarmee de budgettaire verwerking van een groot gedeelte van de voorstellen uit het coalitieakkoord;
  2. de Staten te informeren over de onderwerpen die nog verdere uitwerking behoeven en over de fondsen en investeringen. Deze worden pas voorgelegd ter vaststelling als verdere uitwerking heeft plaatsgevonden;
  3. het Statenvoorstel bij de tweede begrotingswijziging vast te stellen en ter besluitvorming aan Provinciale Staten te versturen.

 10. 06

  Essentie / samenvatting:
  Met dit voorstel worden Provinciale Staten gevraagd te besluiten om:
  ● de adviesraad voor de fysieke leefomgeving Provincie Utrecht in te stellen als onafhankelijke adviesraad voor de provincie Utrecht door middel van bijgevoegd ontwerp-instellingsbesluit en deze te publiceren in het Provinciaal Blad;
  ● het instellingsbesluit Provinciale Commissie Leefomgeving provincie Utrecht uit 2008 in te trekken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het instellingsbesluit vast te stellen;
  2. het statenvoorstel inzake ‘De adviesraad voor de fysieke leefomgeving provincie Utrecht’ naar Provinciale Staten vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.

 11. 12

  Essentie / samenvatting:
  Door de heer De Jong van Volt zijn vragen gesteld over vervuilende lozingen op het oppervlaktewater van de watersystemen in de provincie Utrecht. Dit naar aanleiding van een publicatie van Investico over deze problematiek. In de beantwoording schetst GS de Utrechtse situatie van de lozingen op oppervlaktewater. Vervolgens worden de Utrechtse activiteiten en plannen op basis van de Kaderrichtlijn water benoemd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid De Jong van Volt betreffende vervuilende lozingen op Utrechts water vast te stellen en te verzenden.

 12. 13

  Essentie / samenvatting:
  Bezwaarmaker heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 14 juni 2023, waarin het college van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht (hierna: GS) aan Dream Fireworks B.V. een ontbrandingstoestemming heeft verleend. Het gaat om een toestemming zoals beschreven in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit (Vwb). De ontbrandingstoestemming is verleend voor het ontbranden van vuurwerk op een bruiloftsfeest op 14 oktober 2023 tussen 23.00 en 01.00 uur, in het park van Slot Zeist, aan de Zinzendorflaan 1 (3703 CE) te Zeist. De Awb-adviescommissie heeft GS geadviseerd om het bezwaar gegrond te verklaren. Volgens de Awb-adviescommissie is de ontbrandingstoestemming van 14 juni 2023 onvoldoende is gemotiveerd, omdat GS heeft nagelaten om het belang van de bescherming van omwonenden en de risico’s voor de gezondheid van de mens te betrekken in de beoordeling. Besloten is af te wijken van het advies van de Awb-commissie, en het bezwaar ongegrond te verklaren en de ontbrandingstoestemming in stand te laten, omdat er geen indicaties zijn voor het bestaan van ontoelaatbare risico’s voor de directe fysieke veiligheid van mensen en dieren die zich bij en nabij de ontbrandingslocatie bevinden. Voor het overige geldt dat de bezwaargronden politiek van aard zijn en/of buiten het toetsingskader van het Vwb vallen. De ontbranding van het vuurwerk heeft reeds plaatsgevonden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. af te wijken van het advies van de Awb-adviescommissie;
  2. het bezwaarschrift van 29 juni 2023 ongegrond te verklaren;
  3. de beslissing op bezwaar vast te stellen en aangetekend te verzenden.

 13. 14

  Essentie/ samenvatting:
  De ‘Subsidieregeling versterking sport -en beweegaanbod in de openbare ruimte’ is bedoeld om sporten en bewegen in de buitenruimte te stimuleren. De projecten leveren een bijdrage aan sport -en beweegaanbod in de openbare ruimte, recreatiegebieden en/of sportlocaties. Met name gemeenten, (sport)organisaties, sport- en wijkverenigingen en stichtingen met creatieve ideeën worden opgeroepen om een aanvraag te doen. De regeling is opgezet om kleine bedragen aan projecten toe te kennen tot een plafond van € 125.000. Subsidies worden in mandaat verleend door Team Sportservice provincie Utrecht met een maximum van € 5.000, - per aanvraag. Voor de uitvoering door Team Sportservice wordt een bedrag gereserveerd van € 30.000, -.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de ‘Subsidieregeling versterking sport -en beweegaanbod in de openbare ruimte’ vast te stellen;
  2. het ‘Mandaatbesluit Team Sportservice provincie Utrecht inzake de subsidie versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte provincie Utrecht 2024‘ vast te stellen;
  3. om het benodigde budget van € 155.000, - vanuit het bestaande budget voor het Beleidskader Sport en bewegen hiervoor beschikbaar te stellen.

 14. 15

  Essentie / samenvatting:
  In de Statenvergadering van 13 december 2023 ligt het voorstel aan Provinciale Staten voor om een nieuw onafhankelijk adviesorgaan in te richten. Dien ten gevolge wordt de Provinciale Commissie Leefomgeving opgeheven. De voorzitter en de leden dienen daarvoor ontslag te worden verleend.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. per 31 december 2023 ontslag te verlenen aan mevrouw D. de Wit, voorzitter van de Provinciale Commissie Leefomgeving;
  2. per 31 december 2023 ontslag te verlenen aan de heer H.J. Hegeman, mevrouw Th. Fonds, mevrouw E.M. van Grol, de heer R. Lohr, de heer G.J. Hospers, de heer P. Renooij, mevrouw M. van den Ham en mevrouw M. van Rooij, leden van de Provinciale Commissie Leefomgeving;
  3. het statenvoorstel 'Verlenen ontslag voorzitter en leden Provinciale Commissie Leefomgeving' vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten voor de vergadering van 13 december 2023.

 15. 16

  Essentie/ samenvatting:
  Vanaf boekjaar 2023 wordt de rechtmatigheidsverantwoording ingevoerd die onderdeel gaat uitmaken van de jaarstukken. In de rechtmatigheidsverantwoording verklaren Gedeputeerde Staten (GS) de stukken (financieel) rechtmatig voor wat betreft de criteria begrotingsrechtmatigheid, voorwaardencriterium en Misbruik- en Oneigenlijk gebruik. Naar aanleiding van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording moeten een aantal technische wijzigingen ten aanzien van verantwoordelijkheden worden doorgevoerd in de controleverordening. De accountant geeft namelijk geen oordeel meer over de rechtmatigheid maar dat doen GS vanaf boekjaar 2023 expliciet zelf in de rechtmatigheidsverantwoording. De accountant zal de getrouwheid van deze verantwoording nog wel controleren omdat het onderdeel is van de jaarrekening.


  Het voorwaardencriterium toetsen GS aan de hand van een door PS vast te stellen normenkader rechtmatigheid. In dit normenkader rechtmatigheid is alle van belang zijnde wet- en regelgeving opgenomen. Omdat wet- en regelgeving voortdurend verandert, wordt het normenkader jaarlijks geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. De wijzigingen zijn gespecificeerd in het ‘overzicht wijzigingen normenkader 2023’. De commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht de provincies in de kadernota rechtmatigheid 2023 om een verantwoordingsgrens en rapportagegrens vast te stellen voor de Rechtmatigheidsverantwoording en paragraaf Bedrijfsvoering. Deze moet vastgelegd worden in de financiële verordening. Daarnaast geeft de Commissie BBV aan dat er afspraken gemaakt moeten worden over hoe er omgegaan wordt met begrotingsafwijkingen. Ook deze moeten in de financiële verordening worden vastgelegd. PS bepaalt de verantwoordingsgrens

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het Statenvoorstel ‘Normenkader 2023 en wijzigingen in financiële en controle verordening’ vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten. Provinciale Staten wordt daarbij gevraagd om het normenkader voor het voorwaardencriterium te beperken tot die bepalingen die recht, hoogte en/of duur van besteding of inning van gelden betreffen.

 16. 18

  Essentie / samenvatting:
  In het protocol Geheimhouding maken GS en PS nadere afspraken met elkaar over hoe zij omgaan met het opleggen en opheffen van geheimhouding op informatie. Naar aanleiding van nieuwe wetgeving (aanpassing Provinciewet (Pw) en Wet open overheid (Woo) als vervanger van de Wet openbaar bestuur) is het noodzakelijk dat het Protocol Geheimhouding GS en PS Provincie Utrecht op een aantal punten gewijzigd wordt. Belangrijkste wijzigingen in de Pw zijn dat geheimhouding niet alleen op documenten gelegd kan worden, maar op ‘informatie’ in brede zin, Provinciale Staten nu als enige bevoegd zijn om de geheimhouding op te heffen als geheime informatie in hun bezit is én dat geheime informatie niet meer met één of enkele Statenleden gedeeld kan worden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Protocol Geheimhouding GS en PS 2023 vast te stellen, voor zover het haar bevoegdheden betreft en onder voorbehoud van vaststelling door Provinciale Staten;
  2. het huidige Protocol Geheimhouding GS en PS in te trekken voor zover het haar bevoegdheden betreft en onder voorbehoud van intrekking door Provinciale Staten;
  3. kennis te nemen van het Statenvoorstel Protocol Geheimhouding GS en PS 2023 dat door de Statengriffie ter besluitvorming wordt voorgelegd aan Provinciale Staten.

 17. 19

  Essentie / samenvatting:
  De vastgoedmonitor werklocaties kijkt terug naar de actuele situatie in 2022 op de vastgoedmarkten voor bedrijventerreinen, kantoren en winkels. De behoefteramingen bedrijventerreinen en kantoren kijken vooruit naar de verwachte ontwikkeling van de ruimtevraag voor deze werklocaties tot 2030, met een doorkijk tot 2040. De behoefteramingen vormen input voor onder andere aanpassing van de Omgevingsvisie en -verordening, het ruimtelijk voorstel en het Kader voor programmeren (Provinciaal Programma Wonen-Werken). Op basis van deze beleidsneutrale (zonder rekening te houden met beleidsaanpassingen) behoefteramingen moeten keuzes gemaakt worden over de hoeveelheid ruimte die gegeven wordt aan (nieuwe) bedrijventerreinen en kantoorlocaties. De belangrijkste bevindingen zijn: een verwacht tekort aan ruimte op bedrijventerreinen bij een nu al krappe markt; een mogelijk teveel aan kantoorruimte op de meeste locaties, met uitzondering van een beperkt aantal toekomstbestendige kantoorlocaties. Begin 2024 ontvangt Provinciale Staten een statenvoorstel over aanpassing van het kader voor programmeren (provinciaal programma wonen-werken). In dit voorstel zitten ook de beleidsmatige keuzes die worden voorgesteld op basis van deze behoefteramingen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten: 
  1. om de behoefteraming bedrijventerreinen 2023-2030/2040 vast te stellen;
  2. om de behoefteraming kantoren 2023-2030/2040 vast te stellen;
  3. de statenbrief behoefteramingen bedrijventerreinen en kantoren en vastgoedmonitor werklocaties vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 18. 20

  Essentie / samenvatting:
  In de Eindrapportage Programma Klimaatadaptatie 2020-2023 doet het programmateam klimaatadaptatie verslag van de uitvoering van het Programma Klimaatadaptatie in de periode 2020 tot en met 2023. De rapportage geeft weer welke acties zijn uitgevoerd, waar de provincie nu staat op het gebied van klimaatadaptatie en welke aanbevelingen eruit voortkomen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten: 
  1. de Eindrapportage van het Programma Klimaatadaptatie 2020-2023 vast te stellen;
  2. de Statenbrief Eindrapportage Programma Klimaatadaptatie 2020-2023 vast te stellen en, tezamen met de tijdens de infosessie van 12 oktober toegezegde samenvatting van de ‘Quick-scan Kosten en Baten klimaatbestendigheid provincie Utrecht’, ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 19. 22

  Essentie / samenvatting:
  In de startnotitie visie landbouw en voedsel leggen gedeputeerde staten aan provinciale staten voor hoe zij het proces vorm willen geven om te komen tot een herziening van de Landbouwvisie 2018, en daarbij horend, de herziening van het onderdeel landbouw bij de herziening van de Omgevingsvisie provincie Utrecht in 2025. Door middel van een brede toekomstverkenning, waarbij de hele agroketen in de provincie wordt meegenomen, wordt toegewerkt naar een gewenst toekomstbeeld in 2050. Ook de huidige Landbouwvisie 2018 en Omgevingsvisie richten zich op dit jaartal. Door de vele ontwikkelingen in de afgelopen jaren achten wij een actualisatie van de Landbouwvisie noodzakelijk. Het maken van een nieuwe landbouwvisie is opgenomen in het Coalitieakkoord 2023- 2027:“We maken een landbouwvisie voor de lange termijn die ook economisch perspectief biedt voor de landbouw, waarin de doelen voor stikstof, klimaat, natuur en water leidend zijn en die voor alle partijen duidelijkheid geeft.”

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief visie landbouw en voedsel met startnotitie visie landbouw en voedsel vast te stellen en te verzenden naar Provinciale Staten.

 20. 23

  Essentie / samenvatting:
  De voorliggende Statenbrief informeert de staten over wanneer zij de Planning en Control (P&C) producten in 2024 mogen verwachten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de planning van de P&C-cyclus vast te stellen en met een statenbrief de Provinciale Staten hierover te informeren.

 21. 24

  Essentie / samenvatting:
  Op 12 september 2023 hebben Gedeputeerde Staten het Vervoerplan 2024 van de U-OV-concessie (Qbuzz) en de Syntus Utrecht-concessie (Keolis) vastgesteld (documentnummer: UTSP-251466488-74086). Daarbij is gelijk de kanttekening gemaakt, ook richting Provinciale Staten, dat Qbuzz heeft aangegeven vanaf de start van de nieuwe dienstregeling niet het volledige Vervoerplan uit te kunnen voeren vanwege het aanhoudende personeelstekort. Inmiddels heeft Qbuzz een (hopelijk tijdelijk) afschalingspakket ontwikkeld dat als noodmaatregel wordt ingezet tot er weer opgeschaald kan worden. Keolis heeft eerder aangegeven het volledige Vervoerplan vanaf komende december weer te gaan rijden, maar moet een kleine ingreep doen in een deel van het nachtnet om de dienstregeling betrouwbaar uit te kunnen gaan voeren. Provinciale Staten worden geïnformeerd over de afschaling van 16% van Qbuzz en de zeer geringe afschaling van Keolis.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief “Afschalingen OV per 10 december 2023” vast te stellen en ter informatie te verzenden aan Provinciale Staten.

 22. 25

  Essentie / samenvatting:
  Het convenant Duurzame Woningbouw is ongeveer een jaar geleden ondertekend. Bij de ondertekening in september 2022 was dit met meer dan 90 partijen en de Metropool Regio Amsterdam (Flevoland en Noord-Holland). Inmiddels zijn er meer dan 110 partijen en 4 provincies partner van het convenant. Zuid-Holland is er per februari 2023 bij gekomen en de provincies Noord-Holland en Flevoland hebben het stokje over genomen van de MRA.
  Afgelopen jaar hebben verschillende activiteiten rondom de implementatie van het convenant plaatsgevonden. Er zijn diverse kennissessies georganiseerd met onder andere de volgende onderwerpen: hoe borg je het convenant in beleid, het integraal afwegingskader en de evaluatie van het convenant na 1 jaar. In november 2023 wordt de verbeterde versie van het convenant gepresenteerd. De belangrijkste wijzigingen betreffen:
  - Het samengaan van het convenant Toekomstbestendige Woningbouw van de MRA en het convenant Duurzame Woningbouw provincie Utrecht. Dit wordt één document met de naam Toekomstbestendig Bouwen.
  - Het wijzigen van de indicatoren drinkwatergebruik en gezonde leefomgeving.
  Daarnaast lopen er vanaf het voorjaar gesprekken met het ministerie van BZK en brancheverenigingen over de standaardisatie. Daarin wordt het convenant en Het Nieuwe Normaal[1] als uitgangspunt gebruikt. De kamerbrief van 4 oktober 2023 gaat hierop in.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief vast te stellen en te zenden aan Provinciale Staten.

  .

 23. 26

  Essentie / samenvatting:
  De Statenbrief betreffende Voortgang Utrecht Talent Alliantie (UTA) informeert Provinciale Staten (PS) over de recente voortgang van de Utrecht Talent Alliantie. In de vijfde voortgangsbrief staan de belangrijkste ontwikkelingen die betrekking hebben op de realisatie van de provinciale onderwijs-arbeidsmarkt ambities, zoals geformuleerd door de Utrecht Talent Alliantie. De brief zoomt in op de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in het tweede deel van 2023.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Voortgang Utrecht Talent Alliantie’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 24. 27

  Essentie / samenvatting:
  Het Rijk legt aan de gemeenten per half jaar een taakstelling op voor het huisvesten van vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfsstatus). Gedeputeerde Staten houden interbestuurlijk toezicht (IBT) op het realiseren van deze taakstelling. De ‘Voortgangsrapportagehuisvesting vergunninghouders 2022 (tweede helft) – 2023 (eerste helft)’ neemt Provinciale Staten mee in de resultaten en beoordelingen van Utrechtse gemeenten, acties die de provincie onderneemt, en verdere ontwikkelingen op dit dossier in de afgelopen twee taakstellingsperioden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders 2022 (tweede helft) – 2023 (eerste helft) vast te stellen;
  2. de Statenbrief vast te stellen en samen met de voortgangsrapportage ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  3. akkoord te gaan met het opschuiven van de publicatiecyclus van de jaarlijkse Voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders met een half jaar, beginnend in het voorjaar van 2024.

 25. 28

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO-bestuur vergadert op 9 november 2023 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie voor deze bestuursvergadering opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over het volgende punt vast te stellen:
  1. 2a. ‘Verkiezingen 2023', met inachtneming van de opmerkingen in het advies;
  2. 2b. ‘Elke Regio Telt!';
  3. 2d. ‘Interprovinciale Computer Security Incident Response Team', met inachtneming van de opmerking in het advies;
  4. 3b. ‘Actualiteiten werkgeverszaken'; 5. 4a. ‘Verlenging huurcontract huisvesting BIJ12’.

 26. 29

  Essentie / samenvatting:
  In de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij (plus) (LBV(+)) is de verplichting opgenomen om stallen te slopen als hiervoor een restwaardevergoeding wordt verkregen. De Ruimte-voor-ruimte-regeling (RvR) in de Utrechtse (Interim) Omgevingsverordening kent ook een sloopverplichting. Gedeputeerde Staten besluiten over de mogelijkheid en wenselijkheid om als provincie mee te werken aan de toepassing van ruimte-voor-ruimte als de eigenaar voor dezelfde gebouwen een sloopverplichting heeft vanwege een LBV(+)-subsidie van LNV (combinatie LBV en RvR, ook wel “stapeling” genoemd). De combinatie van LBV(+) en RvR is tijdelijk toegestaan om te stimuleren dat op korte termijn meer ondernemers gebruik maken van de beëindigingsregelingen LBV en LBV+. In beginsel is de stapeling echter ongewenst. Een aanpassing van de Omgevingsverordening wordt voorbereid zodat deelnemers aan eventuele nieuwe toekomstige beëindigingsregelingen de subsidie niet met RvR kunnen combineren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de combinatie van Ruimte-voor-ruimte, zoals bedoeld in artikel 9.11 van de (Interim) Omgevingsverordening, met sloopverplichting vanwege een subsidie op grond van de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij (plus) tijdelijk toe te staan;
  2. aanpassing van de Omgevingsverordening voor te bereiden zodat deelnemers aan eventuele nieuwe toekomstige beëindigingsregelingen de subsidie niet met Ruimte-voor--ruimte kunnen combineren; 3. de portefeuillehouder Transitie Landelijk Gebied te mandateren om in samenspraak met de portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling gemeenten over het standpunt per brief te informeren.

 27. 30

  Essentie/ samenvatting:
  Gedeputeerde Staten stellen de inschrijving van de te verpachten percelen open en de gebruiksvoorwaarden voor 2024, de puntentelling voor de selectie van pachters en de voorgenomen pachtprijs per hectare vast.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de gebruiksvoorwaarden 2024 voor de pacht van percelen in eigendom van de provincie Utrecht vast te stellen;
  2. de puntentelling waarmee de toewijzing van pachtgrond aan criteria wordt verbonden vast te stellen;
  3. de pachtprijs van € 850,- per hectare voor agrarische grond en van € 200 per hectare voor natuurgrond, voor 2024 vast te stellen.
  4. de Statenbrief ‘openstelling pachtgronden 2023’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.