Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 19 september 2023

09:00 - 11:30
Locatie

Provincie Zuid-Holland, Den Haag

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 04

  Essentie / samenvatting:
  Op 18 maart 2019 heeft er een aanslag plaatsgevonden in één van onze trams. De dader is op 20 maart 2020 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf en tot betaling van schadevergoeding aan de gevoegde slachtoffers. Op 24 oktober 2022 zijn enkele nabestaanden van één van de slachtoffers een civiele procedure gestart tegen onder andere de provincie Utrecht. In deze procedure vorderen de nabestaanden vergoeding van de schade die zij stellen te lijden als gevolg van de tramaanslag. Voor het voeren van verweer en voor de rechtsgeldige vertegenwoordiging door onze advocaat in deze rechtszaak nemen Gedeputeerde Staten een formeel procesbesluit.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten respectievelijk de commissaris van de Koning besluiten het bijgevoegde procesbesluit en de machtiging vast te stellen.

 2. 05

  Essentie / samenvatting:
  De Lekdijk tussen Schoonhoven en Amerongen – een primaire waterkering - beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstromingen. De dijk voldoet niet meer aan de nieuwe wettelijke veiligheidseisen uit 2017 en moet worden versterkt. Een van de deelprojecten is dijkversterking Wijk bij Duurstede - Amerongen. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft ten behoeve van dijkversterking Wijk bij Duurstede - Amerongen een projectplan Waterwet opgesteld. Voor dit project is ook een Milieueffectrapport opgesteld.
  Het projectplan beschrijft de verschillende maatregelen die moeten worden genomen om aan de veiligheidseisen te voldoen. Op grond van de Waterwet behoeft een projectplan voor een versterking van een primaire waterkering goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het Projectplan Dijkversterking Lekdijk Wijk bij Duurstede - Amerongen goed te keuren middels het ondertekenen en bekendmaken van het goedkeuringsbesluit.

 3. 06

  Essentie / samenvatting:
  Op 30 juni 2023 maakte minister Adriaansens (EZK) bekend dat 18 projecten (met een investering van 4 miljard euro) uit de derde ronde van het Nationaal Groeifonds (NGF) zijn gehonoreerd. Net zoals eerdere rondes wordt een deel van deze projecten ondersteund door de provincie Utrecht en haar partners in de regio aangezien zij bijdragen aan de (economische) doelstellingen van de provincie. Deze statenbrief gaat in op de voor Utrecht relevante projecten uit deze nieuwe ronde, blikt terug op de voortgang van eerdere rondes en blikt vooruit op de nieuwe aanvraagronde.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief vast te stellen en te verzenden aan Provinciale Staten.

 4. 08

  Essentie / samenvatting:
  U wordt voorgesteld de provinciale erepenning toe te kennen aan de heer H.H. (Herman) Sietsma, voor zijn bijzondere en langdurige verdiensten voor de provincie Utrecht.

  Voorgesteld besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de provinciale erepenning toe te kennen aan de heer H.H. (Herman) Sietsma, voor zijn bijzondere en langdurige verdiensten voor de provincie Utrecht en de deze uit te reiken tijdens zijn afscheid als directeur-bestuurder van kasteel Amerongen op 5 oktober aanstaande.

 5. 09

  Essentie / samenvatting:
  Op basis van de subsidieregeling Recreatie en Toerisme 2022-2025, is op 3 augustus 2023 een subsidieaanvraag binnengekomen voor het ISDP-congres van 25-28 juli 2023. Dit is nadat het congres heeft plaatsgevonden. Op grond van de genoemde subsidieregeling kan echter geen subsidie verstrekt worden aan kennisevenementen die al hebben plaatsgevonden voordat de subsidieaanvraag is ingediend. Vanwege gewekt vertrouwen aan de aanvrager en de specifieke omstandigheden, wordt het college gevraagd ondanks genoemde weigeringsgrond, artikel 9, 2e lid onder b van de Subsidieregeling Recreatie en Toerisme 2022- 2025, buiten toepassing te laten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. Met betrekking tot de subsidieaanvraag ten behoeve van het ISDP congres de weigeringsgrond van artikel 9, 2e lid onder b van de Subsidieregeling Recreatie en Toerisme 2022-2025, op basis van gewekt vertrouwen, buiten toepassing te laten;
  2. Aan de domeinmanager Stedelijke Leefomgeving het mandaat te verlenen om het subsidiebesluit te ondertekenen en verder af te handelen;
  3. Akkoord te gaan met het melden van een financiële onrechtmatigheid voor een totaalbedrag van € 8.440 aan de accountant ten behoeve van de jaarrekening 2023.