Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 21 november 2023

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.03.H

  Essentie / samenvatting:
  De Uitvoeringsprogramma's voor Fiets, Openbaar Vervoer, Goederenvervoer, Knooppunten, Verkeersveiligheid, Provinciale wegen en vaarwegen en Smart Mobility en het Programma Doelgroepenvervoer hebben een looptijd tot en met 31 december 2023. Samen met de Omgevingsvisie provincie Utrecht vormen zij de beleidsgrondslag voor de Uitvoeringsverordening subsidies Mobiliteit 2019-2023 provincie Utrecht. Met deze verordening kunnen subsidies worden verstrekt voor de onderwerpen fiets, verkeersveiligheid, openbaar vervoer, infrastructuur, multimodale knooppunten, toegankelijkheid openbaar vervoer en goederenvervoer. Het is van belang de looptijd van de Uitvoeringsprogramma's als ook de Uitvoeringsverordening te verlengen van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025 om de subsidies ook in 2024 te kunnen verstrekken. Hiervoor is een wijzigingsvoorstel opgesteld. In 2024 wordt een nieuwe subsidie verordening opgesteld welke vanaf 1 januari 2025 van kracht zal gaan.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2023, het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2019-2023, het Uitvoeringsprogramma Openbaar Vervoer 2019-2023, het Uitvoeringsprogramma Multimodale Knooppunten 2019-2023, het Uitvoeringsprogramma Goederenvervoer 2019-2023, het Uitvoeringsprogramma Provinciale wegen en vaarwegen 2019-2023, het Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 2019-2023 en het Programma Vernieuwing doelgroepenvervoer en aanvullend openbaar vervoer 2019-2023 te verlengen met één jaar voor de periode vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024;
  2. het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsverordening subsidies Mobiliteit 2020-2023 provincie Utrecht, geregistreerd onder nummer UTSP-806222231-10060, vast te stellen;
  3. dit besluit tot wijziging te publiceren in het Provinciaal Blad; 4. de Statenbrief Verlengen Uitvoeringsverordening subsidies Mobiliteit 2020-2023 provincie Utrecht vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te sturen.

 2. 0.07.H

  Essentie / samenvatting:
  Revolve Mobility BV heeft bezwaar aangetekend tegen de afwijzing door GS van haar subsidieaanvraag voor het project ‘Revolve: The smallest foldable Manual Wheelchair in the world’ in het kader van de Uitvoeringsverordening MKB innovatiestimulering topsectoren provincie Utrecht. De Awb-adviescommissie van PS en GS adviseert het bestreden besluit niet te herroepen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het besluit d.d. 18 juli 2023 met nummer 830-4000000488 in stand te laten;
  2. de brief beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering van hun beslissing op bezwaar -met toepassing van artikel 3:49 van de Awb- te verwijzen naar het advies van de Awbadviescommissie van PS en GS.

 3. 04

  Essentie / samenvatting:
  Het inpassingsplan maakt de uitbreiding van het bestaande transformatorstation Breukelen- Kortrijk 380-150kV gelegen in de gemeente Stichtse Vecht planologisch en juridisch mogelijk. Deze uitbreiding is noodzakelijk omdat het elektriciteitsnet van de provincie Utrecht onder druk staat en er onvoldoende capaciteit is om de geplande ruimtelijke ontwikkelingen te elektrificeren. Om te zorgen dat er in de toekomst (duurzame) energie geleverd kan worden en nieuwe woningen, bedrijven en maatschappelijke voorzieningen kunnen worden aangesloten op het net is het noodzakelijk om het transformatorstation Breukelen-Kortrijk te verzwaren. Er is een ontwerpinpassingsplan gereed dat ter inzage kan worden gelegd. GS stellen het ontwerpinpassingsplan vast en daarmee start de wettelijke procedure.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de overlegreactienota Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan ‘Uitbreiding transformatorstation BreukelenKortrijk 380-150 kV’ vast te stellen;
  2. het ontwerpinpassingsplan 'Uitbreiding transformatorstation Breukelen-Kortrijk 380-150 kV’, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie: NL.IMRO.9926.IP2304UHSBreukelen-VO01, vast te stellen;
  3. het ontwerpinpassingsplan conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening voor een ieder ter inzage te leggen van 30 november 2023 t/m 25 januari 2024;
  4. de Statenbrief ‘Ontwerpinpassingsplan Uitbreiding transformatorstation Breukelen-Kortrijk 380-150 kV’ vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten samen met het ontwerpinpassingsplan;
  5. het nieuwsbericht op de website te publiceren op 23 november; 6. de brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht vast te stellen en aan de gemeente toe te zenden.

 4. 05

  Essentie / samenvatting:
  Op 22 december 2022 zijn tijdens een controle op de locatie Lingedijk 8 te Leerdam diverse overtredingen geconstateerd. Hierop is een waarschuwingsbrief aan O-I Netherlands B.V gestuurd met het verzoek om de overtredingen ongedaan te maken. Na deze waarschuwing is, toen bleek dat de overtredingen voortduurden, een voornemen tot het opleggen van een dwangsom verstuurd. Hierop heeft O-I Netherlands B.V. zienswijzen ingediend. Bij besluit van 28 juni 2023, briefnummer D2023-152953, zijn aan O-I Netherlands B.V zeven lasten onder dwangsom opgelegd.
  O-I Netherlands B.V is het niet eens met het besluit tot oplegging van deze zeven lasten en heeft daartegen bezwaar gemaakt op 10 juni 2023. Het bezwaar is behandeld door de Awb-commissie. Er heeft een hoorzitting plaatsgevonden op 26 september 2023. De commissie heeft op 26 oktober 2023 geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. Er is inmiddels voor € 19.000,- aan dwangsommen verbeurd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift van O-I Netherlands B.V. als ontvankelijk aan te merken;
  2. het bestreden besluit d.d. 28 juni 2023 niet te herroepen;
  3. de beslissing op bezwaar vast te stellen, aangetekend te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS van 26 oktober 2023.

 5. 06

  Essentie / samenvatting:
  PLTFRM BV heeft bezwaar aangetekend tegen de afwijzing door GS van haar subsidieaanvraag voor het project ‘Marktplaats IT Managed Services’ in het kader van de Uitvoeringsverordening MKB innovatiestimulering topsectoren provincie Utrecht. De Awb-adviescommissie van PS en GS adviseert het bestreden besluit niet te herroepen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het besluit d.d. 27 maart 2023 met nummer 532-400000218 in stand te laten;
  2. de brief beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering van hun beslissing op bezwaar -met toepassing van artikel 3:49 van de Awb- te verwijzen naar het advies van de Awbadviescommissie van PS en GS.

 6. 08

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten hebben besloten om de B.V. Hart van de Heuvelrug op te richten waarmee de provincie een Ontwikkelovereenkomst zal sluiten ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van de woningbouwlocaties Woonwijk Vliegbasis Soesterberg, Sortie 16 en Kavels Westflank. De Provincie Utrecht wordt 100% aandeelhouder van deze besloten vennootschap. Provinciale Staten hebben geen wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt betreffende het besluit tot oprichting van de B.V.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. over te gaan tot de oprichting van de B.V. Hart van de Heuvelrug conform de op 23 mei vastgestelde (concept) Akte van oprichting en geven de gedeputeerde met Organisatie en Participatie in portefeuille het mandaat voor het doorvoeren van eventuele tekstuele wijzigingen en andere wijzigingen van ondergeschikt belang;
  2. de met de Belastingdienst gemaakte afspraken, zoals in dit B-stuk bepaald onder horizontaal toezicht, op te nemen in de op 23 mei 2023 vastgestelde (concept) Ontwikkelovereenkomst;
  3. Na oprichting van de B.V. over te gaan tot het aangaan van de aangepaste Ontwikkelovereenkomst met de B.V.;
  4. de Statenbrief ‘Oprichting B.V. Hart van de Heuvelrug’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 7. 09

  Op 31 augustus jl. heeft de PCL een advies over de toekomstwaarde en bouwcultuur voor ruimtelijke kwaliteit in de provincie Utrecht uitgebracht aan u, Provinciale Staten en de ambtelijke organisatie met de titel ‘Wat is Ruimte ons waard?’. In de bijlage treft u de reactiebrief op dit advies, een B-stuk en een Statenbrief. Het advies van de PCL is te vinden via de link in de Statenbrief en bij het B-stuk.

  Besluit

  De bijgevoegde reactiebrief vast te stellen en deze te verzenden aan de Provinciale Commissie Leefomgeving, met een afschrift aan Provinciale Staten.

 8. 11

  Essentie / samenvatting:
  Onderdeel van een integere organisatie is transparantie, daarom is in de gedragscode voor GS vastgelegd dat geschenken worden geregistreerd. Deze informatie wordt openbaar gemaakt zodat iedereen kan zien welke geschenken zijn ontvangen en wie de gever van het geschenk is. Dit overzicht betreft het derde kwartaal 2023.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. vast te stellen dat er in het derde kwartaal 2023 geen geschenken boven de €50,- zijn ontvangen;
  2. kennis te nemen van de ontvangen geschenken in het derde kwartaal 2023 onder de € 50,-;
  3. kennis te nemen van de publicatie van de overzichten van de ontvangen geschenken over het derde kwartaal 2023 op de provinciale website.