Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 4 april 2023

09:30 - 12:00
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.03.H

  Essentie / samenvatting:
  De vragenstellers zijn benieuwd naar de mening van GS op het belang van natuureducatie in brede zin en specifiek over educatie op het gebied van samenleven met de wolf. De antwoorden geven aan dat de provincie dit ook belangrijk vindt en daar in het beleid en daarbij behorende instrumenten ook aandacht aan besteed. Specifiek voor de wolf en educatie over samenleven met wolven is in het beleid nog niets opgenomen. Dat zal wel een plek krijgen in het dit jaar op te stellen Interim Omgevingsprogramma Faunabeleid en Monitoring.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  De beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenleden de Droog van D66, van Elteren van Groen Links en van der Steeg van Partij voor de Dieren betreffende de wolf en natuureducatie in brede zin vast te stellen en te verzenden.

 2. 0.07.H

  Essentie / samenvatting:
  In de periode 2012 t/m 2022 heeft de provincie Utrecht samen met Staasbosbeheer, Natuurmonumenten en waterschap Amstel Gooi en Vecht gewerkt aan het inrichtingsproject Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen, een uniek natuurgebied in het noordwestelijk gedeelte van de provincie Utrecht. De lessen die tijdens het project zijn opgedaan, zijn gebundeld in het memo ‘Leerpunten inrichtingsproject Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen’.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief “Memo Leerpunten inrichtingsproject Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen” vast te stellen en samen met het memo ter informatie te verzenden aan Provinciale Staten.

 3. 04

  Essentie / samenvatting:
  Sinds 21 april 2022 is de Subsidieregeling Hollandse Waterlinies provincie Utrecht van kracht. Met deze subsidieregeling worden activiteiten gestimuleerd die bijdragen aan het vergroten van de bekendheid, toegankelijkheid, beleefbaarheid, restauratie en herbestemming van de Hollandse Waterlinies. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Europese staatssteunvrijstelling voor cultuur en erfgoed. Voorgesteld wordt om deze subsidieregeling te wijzigen.
  Ten eerste is het van belang de staatssteun mogelijkheden binnen de regeling te vergroten. Voorgesteld wordt om de staatssteunbepaling te verruimen, zodat subsidies die niet geheel binnen genoemde vrijstelling voor cultuur en erfgoed vallen (zoals subsidies waarmee duurzaamheid en klimaatadaptatie worden bevorderd), op een andere manier kunnen worden verstrekt. Daarnaast is het nodig om het subsidieplafond voor 2023 te verhogen en het subsidieplafond voor 2024 in de regeling op te nemen. Daarmee wordt het mogelijk om de subsidieregeling over de periode 2023 en 2024 kennis te geven bij de Europese Commissie. Dit heeft als voordeel dat de subsidiebesluiten staatssteunproof zijn zonder dat er per voorgenomen besluit een staatssteuntoets moet plaatsvinden. Het vereenvoudigt de uitvoering van de regeling en maakt het proces efficiënter.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:

  1. het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Hollandse Waterlinies provincie Utrecht voor de jaren 2023 en 2024 vast te stellen op respectievelijk € 1.400.000,- en € 1.200.000,-,;
  2. de Subsidieregeling Hollandse Waterlinies provincie Utrecht met nummer UTSP-1106832717-19734 vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal blad;
  3. deze regeling kennis te geven bij de Europese Commissie binnen het kader van artikel 53 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening;
  4. de statenbrief Wijziging Subsidieregeling Hollandse Waterlinies provincie Utrecht vast te stellen en tezamen met de subsidieregeling toe te sturen aan Provinciale Staten.
 4. 06

  Essentie / samenvatting:
  De mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug (mastergrex HvdH) en de grondexploitatie Vliegbasis Soesterberg (grex VBS) zijn integrale weergaven van alle per 1-1-2023 geactualiseerde grondexploitaties van de projecten binnen het programma Hart van de Heuvelrug en het project Vliegbasis Soesterberg, aangevuld met een risicoanalyse. De mastergrex HvdH en grex VBS bieden hiermee een compleet overzicht van de financiële stand van zaken van het Programma HvdH en het project VBS met bijbehorende toelichting. Het nadelige resultaat op het Programma HvdH op de eindwaarde is - € 1 mln. na verrekening van de afdracht van de bijdrage van de woonwijk. De grondexploitatie Vliegbasis Soesterberg heeft een positief resultaat op eindwaarde van circa € 3,8 mln. Het berekende risicoprofiel op alle projecten is ten opzichte van 2022 in enige mate toegenomen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. in te stemmen met de geactualiseerde mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug 2023 en de grondexploitatie Vliegbasis Soesterberg 2023 inclusief risicoanalyses;
  2. ten aanzien van de bijlagen Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug, de risicoanalyse Hart van de Heuvelrug, de grondexploitatie Vliegbasis Soesterberg en risicoanalyse Vliegbasis Soesterberg, geheimhouding op te leggen overeenkomstig artikel 84 van de Provinciewet omdat er sprake is van belang zoals genoemd in artikel 5.1, tweede lid onder b van de Woo;
  3. de Statenbrief “Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug 2023 en Grondexploitatie Vliegbasis Soesterberg 2023” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten. Deze brief is openbaar, de bijlagen zijn geheim.

 5. 08

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht beheert het nazorgfonds van de voormalige stortplaats Omega die zich bevindt aan de Bovendijk 14a -16a te Wilnis. Het fonds is in 1995 ingesteld om te voorzien in de kosten van het milieuhygiënisch beheer en onderhoud van de stortplaats na beëindiging van de stortactiviteiten en dient tot meerdere zekerheid van de verplichtingen van het bedrijf ten aanzien van de nazorg. Op 1 maart 2025, 30 jaar na beëindiging van de stortactiviteiten, houdt het nazorgfonds zoals contractueel is vastgelegd op te bestaan. De provincie vindt het in samenspraak met de eigenaar wenselijk het nazorgfonds vervroegd op te heffen. Door jarenlange monitoring blijkt dat er geen schadelijke stoffen uittreden en is verder nazorg niet meer nodig.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de beëindiging van het nazorgfonds goed te keuren;
  2. goed te keuren om het vrijkomende geld op te nemen in de egalisatiereserve Bodemsanering;
  3. de Statenbrief ‘Opheffen nazorgfonds voormalige stortplaats Omega te Wilnis’ vast te stellen en deze ter informatie aan Provinciale Staten te sturen.

 6. 09

  Essentie / samenvatting:
  Voor het gebied Kromme Rijn Oost start een vrijwillige kavelruil, waarbij de provincie een kavelruilcoördinator opdracht geeft om de huidige provinciale gronden en opstallen in het gebied in te zetten voor ruiling/verkoop/bedrijfsverplaatsing. In deze kavelruil wordt geprobeerd om op vrijwillige basis afspraken met de eigenaren en - gebruikers van gronden in het gebied te maken over de realisatie van de natuurgebieden en het meer toekomstbestendig maken van agrarische bedrijven. Het gaat om nog te ontwikkelen natuur in de Uiterwaarden van de Lek (Natura 2000), Overlangbroek, Kolland en langs de Kromme Rijn (Natuurnetwerk Nederland, NNN). De kavelruil kan grondmobiliteit stimuleren en bijdragen aan het realiseren van provinciale doelen, ook die buiten de directe natuuropgave. Ook wordt in samenwerking met het Hoogheemraadschap (HDSR) geprobeerd om eigenaren die gronden hebben moeten afstaan voor de versterking van de Lekdijk, te compenseren. Daarnaast kunnen ruilgronden worden ingebracht of aangekocht. Afstemming met andere provinciale opgaven en processen vindt eveneens plaats. Indien er nieuwe ontwikkelingen komen van het Rijk of de gebiedsprocessen, dan worden deze meegenomen in het kavelruilproces. Juist vanwege deze dynamische omgeving wordt de kavelruil gefaseerd uitgevoerd in de tijd. Er zullen stapsgewijs weloverwogen ruilingen plaatsvinden die toekomstige ontwikkelingen niet in de weg staan. Naar aanleiding van het persbericht in oktober 2022 betreffende De Groote Maat en de aankondiging van een kavelruilproces zijn er al verkennende keukentafelgesprekken gevoerd met een aantal belangstellenden. De officiële start is voorzien in april 2023 en gestreefd wordt naar afronding in najaar 2027.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. alle beschikbare ruilgrond en de agrarische bedrijfslocaties, die zijn aangekocht in het kader van het programma Agenda Vitaal Platteland, in te brengen in de kavelruil Kromme Rijn Oost, mits er een koppeling is met realisatie van de natuurdoelen en/of overige provinciale opgaven;
  2. maximaal 75 hectare ruilgrond binnen het plangebied aan te kopen in de kavelruil Kromme Rijn Oost, mits er zicht is op inzet voor natuurrealisatie binnen een termijn van 5 jaar na aankoop;
  3. om team Grondzaken en Bedrijfsvoering (GEB) opdracht te geven de verschillende transacties binnen de kaders van de vastgestelde Nota Grondbeleid 2020 en het Uitvoeringskader Grondbeleid 2020 uit te voeren en notarieel en administratief af te laten handelen;
  4. de kosten van de Kavelruil Kromme Rijn Oost te dekken uit de middelen voor natuurrealisatie binnen het programma Agenda Vitaal Platteland.