Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 22 augustus 2023

09:30 - 12:30
Locatie

Paushuize

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 03

  Essentie / samenvatting:
  De constituerende vergadering van Gedeputeerde Staten dient ter bekrachtiging van het gesloten coalitieakkoord en de definitieve verdeling van de portefeuilles. Daarnaast wordt een aantal logistieke zaken rond de collegevergaderingen besproken en wordt onder andere de wegwijzer GS vastgesteld. Tevens wordt een aantal voorstellen gedaan voor de invulling van de komende periode en voor de nadere invulling van de wijze van samenwerken van GS.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het coalitieakkoord “Aan de slag voor Utrecht” tussen de fracties Groen Links, VVD, D66, CDA en PvdA over te nemen als uitgangspunt voor het beleid;
  2. de secretaris opdracht te geven om:
  a. de secretaris opdracht te geven een strategische college-agenda op te stellen met daarin een meerjarenplanning voor de verdere uitwerking van de plannen en ambities uit het coalitieakkoord, inclusief de planning voor de inhoudelijke en financiële kaderstelling door Provinciale Staten voor de verschillende onderdelen van het akkoord. In de Statenvergadering van december 2023 wordt een wijzigingsvoorstel op de programmabegroting 2024, gebaseerd op de strategische college-agenda, ter besluitvorming voorgelegd aan de Staten;
  b. de secretaris opdracht te geven om, zoals opgenomen in het coalitieakkoord, het idee van een contactgedeputeerde nader uit te werken ten behoeve van een oriënterende bespreking met het college  uiterlijk half oktober 2023.
  3. de portefeuilleverdeling vast te stellen;
  4. tijdens de heidagen in december 2023 en juni/ juli 2024 de vastgestelde portefeuilleverdeling te evalueren en zo nodig bij te stellen;
  5. de verdeling van eigenaarschap en opdrachtgeverschap van de Verbonden Partijen, zoals opgenomen in het memo “Bestuurlijke vertegenwoordiging en vervanging” vast te stellen;
  6. de verdeling van de functies bij het IPO, zoals opgenomen in het memo “Bestuurlijke vertegenwoordiging en vervanging” vast te stellen;
  7. de verdeling van de bestuurders over de bestuurlijke overleggen, zoals opgenomen in het memo “Bestuurlijke vertegenwoordiging en vervanging”, vast te stellen;
  8. de volgorde van de lococommissaris en van de primes-secundus verdeling n vast te stellen;
  9. de wegwijzer voor Gedeputeerde Staten 2023 vast te stellen;
  10. kennis te nemen van het overzicht van de gezamenlijke afspraken in de eerste werkweken en het vergaderoverzicht GS 2023.