Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 28 november 2023

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.03.H

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Gelderland heeft op 7 november 2023 het ontwerp beheerplan Lingegebied & Diefdijk-Zuid vastgesteld en vraagt GS Utrecht schriftelijk om instemming, waarna de procedure van terinzagelegging kan starten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het ontwerp beheerplan Lingegebied & Diefdijk-Zuid vast te stellen, waarvoor instemming per brief wordt verleend aan de provincie Gelderland, zodat de terinzageleggingsprocedure kan starten;
  2. de Statenbrief ontwerp beheerplan Lingegebied & Diefdijk-Zuid vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden.

 2. 0.06.H

  Essentie / samenvatting:
  De Omgevingswet treedt per 1 januari 2024 in werking. Een van de verbeterdoelen is een snellere besluitvorming. Om die reden is de reguliere (korte) procedure uitgangspunt wanneer gemeenten voor initiatieven willen afwijken van het omgevingsplan. Om aan deze snellere besluitvorming tegemoet te komen en er bovendien van verzekerd te zijn dat termijnen worden gehaald, wordt het Organisatiebesluit hierop aangepast. De huidige werkwijze wordt op vergelijkbare manier voortgezet onder de Omgevingswet.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het besluit tot wijziging van het Organisatiebesluit provincie Utrecht 2022, nummer UTSP-1332698155- 1310, vast te stellen en te publiceren in het provinciaal blad.

 3. 04

  Voor twee locaties in de gemeente De Bilt heeft de RUD Utrecht namens GS van Utrecht op 5 augustus en op 10 augustus 2022 ontheffingen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) als start- en landplaats voor een paramotor afgegeven die door een de paramotorvlieger aangevraagd waren. Nadat van drie natuurorganisaties tegen beide TUG-ontheffingen bezwaarschriften ontvangen waren, heeft de Bezwaarschriftencommissie van GS op 9 december 2022 een advies over de verdere afhandeling van deze bezwaarschriften uitgebracht. Daarin wordt onder meer geadviseerd om nader natuuronderzoek uit te voeren zodat GS dit kunnen betrekken bij de beslissing met betrekking tot de twee TUG-ontheffingen. Het door een ecoloog van de RUD Utrecht verrichte onderzoek komt tot de conclusie dat de bestreden TUG-ontheffingen niet in stand kunnen blijven. Daarom wordt nu aan GS voorgesteld om deze twee TUG-ontheffingen te herroepen.

  Besluit

  1. de bezwaarschriften tegen de TUG-ontheffing van 5 augustus 2022 met briefnummer D2022-147851 (Noordweg 4, De Bilt) van de Vereniging Werkgroep Natuurlijk Zeist-West van 8 september 2022, van de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. van 9 september 2022 en van de Stichting Utrechts Landschap van 14 september 2022 alsmede tegen de TUG-ontheffing van 10 augustus 2022 met briefnummer D2022-147465 (Utrechtseweg 91, De Bilt) van de Vereniging Werkgroep Natuurlijk Zeist-West van 15 september 2022, van de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. van 9 september 2022 en van de Stichting Utrechts Landschap van 14 september 2022 gegrond aan te merken;
  2. de bestreden TUG-ontheffingen d.d. 5 augustus 2022 met briefnummer D2022-147851 (Noordweg 4, De Bilt) en d.d. 10 augustus 2022 briefnummer D2022-147465 (Utrechtseweg 91, De Bilt) te herroepen;
  3. de beslissing op bezwaar vast te stellen, aangetekend te verzenden en voor de motivering met toepassing van artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS van 6 juli 2023 en naar het advies van de ecoloog van de RUD Utrecht van 7 september 2023.

 4. 05

  Essentie / samenvatting:
  De Regionale uitvoeringsdienst regio Utrecht (RUD Utrecht) en de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) verkennen een traject om samen één nieuwe omgevingsdienst op te richten binnen de provincie Utrecht. De provincie Utrecht ondersteunt dit initiatief en heeft in haar begroting voor 2024 e.v. een bedrag van twee miljoen euro opgenomen als tegemoetkoming van frictiekosten die ontstaan. De vastgestelde brief aan de RUD Utrecht en de ODRU bevat de voorwaarden waaronder deze gelden ingezet kunnen worden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de brief aan de Regionale uitvoeringsdienst Utrecht en de Omgevingsdienst regio Utrecht d.d. 28 nov 2023 (UTSP 1778809669-5613) vast te stellen en te versturen;
  2. de provinciale bijdrage van maximaal twee miljoen euro als tegemoetkoming van frictiekosten die ontstaan bij de vorming van een nieuwe omgevingsdienst in de provincie Utrecht beschikbaar te stellen en te dekken uit de daarvoor beschikbaar gestelde projectreserve en in de zomernota voor te stellen het kasritme aan te passen.

 5. 07

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten (hierna GS) zijn verantwoordelijk voor het jaarlijks vaststellen van de reizigerstarieven in het ov (hierna: ov) per bus en tram. Dit wordt met één besluit voor beide concessies (U-OV en Syntus Utrecht) gedaan, in dit geval voor het kalenderjaar 2024.


  Het reizigersplatform ROCOV Utrecht heeft adviesrecht en heeft grotendeels positief geadviseerd over de voorgestelde tarieven. Een uitzondering geldt de tijdens de ROCOV-behandeling nog niet bekende neutralisatie van de indexering als gevolg van de uitvoering van de Tweede Kamermotie Bikker ‘voorkomen van de voorziene prijsstijgingen in 2024 in het regionaal openbaar vervoer’.


  De nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2024.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de regionale tarieven in het ov van de provincie Utrecht voor 2024 vast te stellen;
  2. de portefeuillehouder Mobiliteit te mandateren tot het vaststellen van kleine aanpassingen in de loop van 2024 en specifiek om toestemming te geven aan de vervoerders voor het uitfaseren van de pinapparatuur op de bussen per 1 juli 2024; 
  3. de portefeuillehouder Mobiliteit te mandateren tot het eventueel vaststellen van nieuw tarief voor het ovdeel van de regiotaxi per 1 april 2024;
  4. de Statenbrief Reizigerstarieven ov 2024 vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 6. 08

  Essentie / samenvatting:
  Het Rijk en provincie Utrecht hebben op basis van een dit jaar behaald onderhandelingsresultaat een vaststellingsovereenkomst opgesteld over de financiering van een sanering als gevolg van een verontreiniging met per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) op de voormalige Vliegbasis Soesterberg. De verwachte kosten van de totale sanering bedragen EUR 23,5 mln. Het Rijk draagt dit bedrag bij aan de sanering. Een deel van de gelden wordt ingezet voor een praktijkgericht kennisprogramma over PFAS-verontreinigingen. De provincie wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de sanering en is beslissingsbevoegd inzake de inzet van de gelden van het kennisprogramma.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de vaststellingsovereenkomst met het Rijk over de PFAS-sanering op de voormalige vliegbasis in Soesterberg, inclusief de bijbehorende bijlage over de intenties voor een kennisprogramma, gebaseerd op de sanering ‘Wonen met tuin met een leeflaag tot 18 μg/kg ds en sanering van het grondwater’ vast te stellen en aan te gaan;
  2. de Statenbrief Vaststellingsovereenkomst PFAS-sanering voormalige Vliegbasis Soesterberg vast te stellen en op 5 december ter informatie aan Provinciale Staten te sturen;
  3. bovenstaande besluiten pas op 5 december 2023 te publiceren, teneinde de colleges van B&W van Soest en Zeist in de gelegenheid te stellen hun gemeenteraden gelijktijdig met Provinciale Staten te informeren.

 7. 09

  Essentie / samenvatting:
  In 2022 heeft het Rijk de nieuwe handreiking “Klachtafhandeling bij aanbesteden” gepubliceerd. De huidige regeling van de provincie Utrecht, opgesteld en uitgevoerd in P4-verband (Het P4-verband bestaat uit de samenwerking tussen de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland), sluit hier grotendeels al op aan, maar bevat onder meer niet de in beginsel verplichte opschorting van de aanbestedingsprocedure. Deze opschorting in de meest recente handreiking is één van de grootste wijzigingen ten opzichte van een jaren eerder door het Rijk gepubliceerd richtsnoer ‘Klachtafhandeling bij aanbesteden’. Tegelijkertijd speelt op het moment ook de herziening van de Aanbestedingswet op het gebied van de rechtsbescherming, waaronder de klachtafhandeling. Hoewel nog niet duidelijk is hoe deze wijzigingen er definitief uit komen te zien, is het waarschijnlijk dat opschorting van de aanbestedingsprocedure bij klachten verplicht gaat worden. Nu het traject van wetswijziging nog geruime tijd kan duren, het ministerie van Economische Zaken verwacht de inwerkingtreding van de wet ergens in 2025, is het raadzaam om daar niet langer op te wachten en in aansluiting bij bovengenoemde handreiking ondernemers nu al een ruimere rechtsbescherming te bieden. De aangeboden klachtenregeling is in interprovinciaal verband opgesteld met het doel als provincies zoveel mogelijk uniform op te treden naar ondernemers bij klachtafhandeling. Dit om een lappendeken van regels voor ondernemers te voorkomen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de 'Klachtenregeling aanbesteden provincie Utrecht 2023' met ingang van 1 januari 2024 vast te stellen;
  2. de statenbrief vast te stellen en deze met de vastgestelde ‘Klachtenregeling aanbesteden provincie Utrecht 2023’ ter informatie naar Provinciale Staten te zenden; 
  3. het huidige klachtenreglement ‘Klachtafhandeling P4 Midden’ in te trekken op de dag dat de nieuwe klachtenregeling in werking treedt.

 8. 10

  Essentie / samenvatting:
  Op 14 november 2023 heeft GS de Strategische collegeagenda 2023-2027 vastgesteld en naar PS verstuurd. De basis voor de Strategische collegeagenda wordt gevormd door de ambities en acties uit het coalitieakkoord “Aan de slag voor Utrecht”. Op de Strategische collegeagenda zijn de onderwerpen opgenomen die de komende jaren betrokkenheid van PS vergen. De Strategische collegeagenda biedt hiermee inzicht in de meerjarenplanning voor de verdere uitwerking van de plannen en ambities uit het coalitieakkoord. Achterliggend bij de Strategische collegeagenda is een (separate) inventarisatie / uitwerking gemaakt van de acties uit het Coalitieakkoord 2023- 2027, die nu door GS wordt vastgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Inventarisatie / uitwerking acties Coalitieakkoord 2023-2027 t.b.v. Strategische collegeagenda vast te stellen.