Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 12 september 2023

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.08.H

  Essentie/samenvatting:
  De tweede tranche van de gewijzigde ‘Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw’ is door het ministerie van Binnenlandse Zaken opnieuw opengesteld, in verband met de verruiming van de beschikbare middelen. Het ministerie verstrekt op aanvraag van Gedeputeerde Staten een specifieke uitkering, de zgn. flexpoolgelden, voor de financiering van flexibele inzet van expertise en capaciteit bij o.a. gemeenten, corporaties en waterschappen ter versnelling van de woningbouw.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten: 
  1. de aanvraag voor de tweede tranche van de gewijzigde ‘Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw’ in te dienen bij het ministerie van BZK;
  2. de voorwaarde van BZK, om deze flexpoolregeling na afloop van de door hen beschikte subsidie voort te zetten met provinciale middelen, te accepteren.

 2. 04

  Essentie / samenvatting:
  De vervoerders U-OV en Syntus stellen minimaal eenmaal per jaar een vervoerplan op met daarin wijzigingsvoorstellen voor de dienstregeling. De vervoerplannen moeten leiden tot een nieuwe dienstregeling die ingaat op 10 december 2023. Op 24 januari 2023 hebben GS de uitgangspunten voor de vervoerplannen 2024 vastgesteld met hierin een Basispakket, qua omvang gelijk aan de vervoerplannen 2023, en een Pluspakket, dat gefinancierd wordt uit ingehouden dienstregelinguren (hierna: DRU’s) vanwege het rijden van een afgeschaalde dienstregeling door aanhoudende personeelstekorten. Op basis van deze uitgangspunten hebben de vervoerbedrijven concept vervoerplannen opgesteld die uitgebreid ter consultatie zijn gelegd bij gemeenten, de U10, ROCOV Utrecht (hierna: ROCOV) en inwoners van de provincie Utrecht (hierna: de provincie). Beide vervoerders hebben aangegeven dat het gezien de aanhoudende personeelstekorten en hoog ziekteverzuim niet waarschijnlijk is dat de maatregelen van het Pluspakket (al per december 2023) kunnen worden afgenomen. Een gefaseerde invoering van het Pluspakket in 2024 lijkt nu het meest haalbaar. Zoals de situatie nu is zal men al voldoende uitdaging hebben om het Basispakket volledig te kunnen rijden zonder overmatige ongeplande rituitval. Met name voor de U-OV concessie is de uitdaging groot, ook voor het Basispakket, en vervoerder Qbuzz ziet zich genoodzaakt daarom nu ook scenario’s te ontwikkelen om de huidige afgeschaalde dienstregeling te blijven rijden en nog iets verder af te schalen. Dit om grote ongeplande rituitval te kunnen voorkomen. Er moet terdege rekening mee worden gehouden dat het Basispakket niet volledig gereden kan gaan worden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Vervoerplan 2024 U-OV en Vervoerplan 2024 Syntus vast te stellen;
  2. de brieven “Vaststelling Vervoerplan 2024 U-OV” en “Vaststelling Vervoerplan 2024 Syntus” vast te stellen en te verzenden aan de vervoerders;
  3. de reactiebrief op de brief van de U10 vast te stellen en te verzenden aan de U10;
  4. de Statenbrief “Vervoerplannen 2024 U-OV en Syntus” vast te stellen en deze met de Vervoerplannen 2024 ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 3. 05

  Essentie / samenvatting:
  In buitengebieden in de provincie Utrecht wordt zo nu en dan illegaal achtergelaten drugsafval aangetroffen. De Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Utrecht 2021-2024 wordt gewijzigd in verband met enkele technische en inhoudelijke wijzigingen. Gedupeerden in de provincie Utrecht, die kosten maken voor het opruimen van drugafval, kunnen op grond van die regeling een vergoeding aanvragen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft voor dit doel jaarlijks landsbreed € 1.500.000,- beschikbaar gesteld. Het subsidieplafond voor de provincie Utrecht is gestegen tot € 50.000,- per jaar. Alle provincies stellen een nagenoeg identieke wijziging van de subsidieregeling vast. De uitvoering is in handen van BIJ12 (de uitvoeringsorganisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten: het wijzigingsbesluit voor de Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Utrecht 2021-2024, nummer (UTSP-255965938-7292), vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.

 4. 06

  Essentie / samenvatting:
  De Rapportage natuur- en boscompensatie 2022 geeft een overzicht en een toelichting op de uitvoering van natuur- en boscompensatie voor de periode t/m 2022. De rapportage vloeit voort uit aanbevelingen die door de Randstedelijke Rekenkamer zijn gedaan in 2017 in haar Eindrapport ‘Natuurlijk Bevoegd’ over de uitvoering van natuur- en boscompensatie. In de rapportage komen achtereenvolgens aan bod: 1) natuurcompensatie Natuurnetwerk Nederland (NNN), 2) boscompensatie Wet natuurbescherming (Wnb) en 3) compensatie rijksprojecten Rijkswaterstaat (RWS). In de rapportage wordt verder stil gestaan bij het functioneren van de provinciale natuurcompensatiebank.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief en de ‘Rapportage natuur- en boscompensatie in de provincie Utrecht 2022’ vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten.

 5. 07

  Essentie / samenvatting:
  In 2022 heeft de regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht Region verder gewerkt aan het versterken van de regionale economie door te investeren, innoveren en internationaliseren. Middels een Statenbrief informeren wij provinciale staten over de belangrijkste aspecten van het jaarverslag 2022. Het publieksvriendelijke jaarverslag 2022 van de ROM wordt meegezonden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief “jaarverslag 2022 ROM Utrecht Region” vast te stellen en met het jaarverslag ter informatie aan provinciale staten te sturen.