Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 21 maart 2023

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.06.H

  Essentie / samenvatting:
  Ter uitvoering van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai stellen Gedeputeerde Staten iedere vijf jaar een geluidsbelastingkaart vast. De geluidsbelastingkaart 2021 geeft een beeld van de geluidsbelasting op woningen afkomstig van het verkeer op alle provinciale wegen binnen Utrecht. De EU-geluidsbelastingkaart moet nu met een Europese rekenmethode worden bepaald en de berekeningen wijken significant af van eerdere berekeningen op basis van de gebruikelijke Nederlandse rekenmethode. Dat wil niet zeggen dat de geluidssituatie in Nederland met de Nederlandse rekenmethode beter of slechter wordt weergegeven. De EU-geluidsbelastingkaart op basis van de Europese rekenmethode moet worden gepubliceerd. Dit jaar laat de provincie op basis van de meest recente verkeersgegevens (na de coronapandemie) een nieuwe doorrekening uitvoeren met de Nederlandse rekenmethode. De resultaten van de nieuwe doorrekening zullen verwerkt worden in een statenbrief en openbaar beschikbaar gesteld als kaartlaag in de provinciale Atlas.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de EU-geluidsbelastingkaart provincie Utrecht 2021 vast te stellen;
  2. de statenbrief ‘Vaststelling EU-geluidsbelastingkaart provinciale wegen Utrecht 2021’ vast te stellen en samen met de rapportage van adviesbureau Goudappel BV ‘EU-geluidsbelastingkaart provincie Utrecht 2021’ ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 2. 0.07.H

  Essentie / samenvatting:
  Door een overeenkomst met de gemeente Bunnik aan te gaan over de aanleg van de doorfietsroute in Bunnik en Odijk, kan deze gemeente alsnog aansluiten bij de andere partijen die samenwerken aan de realisatie van de doorfietsroute USP-Veenendaal. Na een positief besluit van Gedeputeerde Staten, wordt deze overeenkomst over dit deel van de doorfietsroute door de provincie Utrecht en de gemeente Bunnik ondertekend. De realisatie van het Bunnikse deel van de doorfietsroute USP-Veenendaal is hiermee een stap verder.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de samenwerkingsovereenkomst betreffende de aanleg van de doorfietsroute USP-Veenendaal in de gemeente Bunnik, inclusief bijlagen, vast te stellen en aan te gaan;
  2. de Statenbrief over de samenwerkingsovereenkomst voor de doorfietsroute door Bunnik vast te stellen en deze ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 3. 0.13.H

  Essentie/ samenvatting:
  Het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB) is een ambtelijk samenwerkingsverband van wegbeheerders (Rijkswaterstaat, provincies en grote gemeenten). Het is opgericht in 2009 met als doel om samen te gaan werken op het domein van overstijgend (dynamisch) verkeersmanagement en het beïnvloeden van de verkeersstromen voor betere doorstroming op het wegennetwerk. Resultaten van de samenwerking zijn onder andere het gezamenlijk uitvoeren van onderzoeksprojecten, het uniformeren van standaarden en regelgeving, kennisuitwisseling en afstemmen van innovaties. De provincie Utrecht is vanaf het begin partij bij dit samenwerkingsverband. Het wordt door partijen, waaronder de provincie Utrecht, van wezenlijk belang geacht om als wegbeheerders op de gebruikelijke wijze te kunnen blijven samenwerken aan de gezamenlijke belangen in het LVMB vanuit overstijgend (dynamisch) verkeersmanagement. Met het vaststellen en aangaan van deze samenwerkingsovereenkomst wordt de samenwerking binnen het LVMB voor de jaren 2023 en daarna eenduidig vastgesteld en voor de toekomst geborgd door daar aan een legitieme rechtsgrond te verlenen. Op basis van deze rechtsgrond kunnen partijen binnen het samenwerkingsverband elkaar (tegen betaling) rechtmatig (dienstverlenings-) opdrachten verlenen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de samenwerkingsovereenkomst Landelijk Verkeersmanagement Beraad vast te stellen en aan te gaan.

 4. 03

  Essentie / samenvatting:
  Het Natuurbeheerplan vormt het toetsingskader voor het verlenen van subsidies voor agrarisch natuurbeheer, het beheer van natuurterreinen, inrichting en kwaliteitsverbetering van natuurterreinen, functieverandering van landbouwgrond naar natuur en de aankoop van landbouwgrond ten behoeve van functieverandering naar natuur. Het Natuurbeheerplan, met name de daarbij behorende kaarten, geeft aan waar en voor welke natuurdoelen subsidie mogelijk is. In het ontwerpbesluit wordt het Natuurbeheerplan 2023 gewijzigd. Hiermee worden beleidswijzigingen uit de Realisatiestrategie Natuuropgave Provincie Utrecht, die tot doel hebben de realisatie van het NNN te versnellen, geïmplementeerd. Daarnaast vinden actualisaties en verbeteringen van kaarten plaats.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2023 vast te stellen, te publiceren en gedurende zes weken ter inzage te leggen;
  2. de kennisgeving Inspraak Ontwerpbesluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2023 vast te stellen en te publiceren;
  3. de Statenbrief vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 5. 04

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht werkt samen met Destinatiemarketing organisaties (DMO’s) op het terrein van vrijetijdseconomie. De DMO's zijn een belangrijke partner bij de uitvoering van het toerismebeleid. Zij dragen er mede zorg voor dat de regio Utrecht een authentieke bestemming blijft met passende bezoekers. Op 1 maart jl. heeft een stuurgroep van DMO’s de Marketingcoöperatie Regio Utrecht opgericht. Deze coöperatie versterkt de onderlinge samenwerking tussen de DMO’s onderling en met de provincie, en heeft meer slagkracht tot resultaat. De coöperatie is een samenwerkingsverband met specifieke expertise over en netwerk in de regio Utrecht op het gebied van de vrijetijdseconomie en bestemmingsmanagement, waar andere partijen niet over beschikken. Om subsidie te kunnen verlenen aan de coöperatie moeten allereerst de activiteiten die de coöperatie wil uitvoeren voldoen aan de Europese regelgeving met betrekking tot staatssteun. Gezien het algemeen belang van de uit te voeren activiteiten, is het advies om deze activiteiten aan te wijzen als zogenoemde dienst van algemeen economisch belang (DAEB). De DAEB-activiteiten dragen namelijk bij aan bestemmingsmanagement en regiomarketing en daarmee aan een aantrekkelijke leefomgeving. Daarnaast is het nodig om de subsidieregeling Recreatie en Toerisme aan te passen. De voorgestelde aanpassingen maken het mogelijk voor de coöperatie en andere partijen om projecten uit te voeren die een grotere impact en bereik hebben en waarmee nog beter uitvoering wordt gegeven aan het omgevingswetprogramma Recreatie en Toerisme 2022-2025, bijvoorbeeld met betrekking tot spreiding. Tevens kan de coöperatie een exploitatiesubsidie aanvragen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het DAEB-aanwijzingsbesluit ‘Regiomarketing provincie Utrecht’ voor de periode 2023-2028 vast te stellen;
  2. het besluit tot wijziging van de subsidieregeling Recreatie en Toerisme 2022-2025 Provincie Utrecht, nummer UTSP-432403905-6139 vast te stellen;
  3. het besluit tot wijziging van de subsidieregeling Recreatie en Toerisme 2022-2025 Provincie Utrecht en het DAEB-aanwijzingsbesluit te publiceren in het provinciaal blad;
  4. de Statenbrief ‘DAEB-aanwijzingsbesluit Regiomarketing provincie Utrecht en wijzigingsbesluit subsidieregeling Recreatie en Toerisme’ vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te versturen.

 6. 05

  Essentie / samenvatting:
  Door de Stichtingen Fauna4Life/Animal Rights en stichting De Faunabescherming zijn bezwaarschriften ingediend tegen het besluit van 31 augustus 2020 waarbij aan de Faunabeheereenheid Utrecht een ontheffing, op basis van de Wet natuurbescherming, is verleend voor doden van vossen. Tegen de beslissingen op bezwaar is door bovengenoemde partijen beroep ingesteld. De rechtbank heeft de beroepen gegrond verklaard, de eerdere beslissingen op bezwaar vernietigd en de ontheffing geschorst tot 6 weken na de datum van een nieuwe beslissing op bezwaar. Als gevolg van deze uitspraak dient er opnieuw op de bezwaren beslist te worden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de bezwaren van de stichtingen Fauna4Life/Animal Rights en stichting De Faunabescherming deels gegrond te verklaren en het besluit 31 augustus 2020, met kenmerk Z-WNB-BSB-2020-0902, te wijzigen;
  2. de afdoeningsbrieven vast te stellen en te verzenden.

 7. 08

  Essentie/ samenvatting:
  De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot grote vluchtelingenstromen naar West-Europa. Provincie Utrecht draagt actief bij aan deze opvang door sinds mei 2022 drie etages beschikbaar te stellen in het Huis voor de Provincie als opvanglocatie. De afspraak is destijds gemaakt dat deze etages minimaal voor 1 jaar beschikbaar zouden worden gesteld. De oorlog duurt echter voort met als resultaat een opvang crisis in Nederland. Daarom is besloten om de opvang voor Oekraïense vluchtelingen te verlengen.

  Besluiten

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de opvang van Oekraïense vluchtelingen op drie verdiepingen in het huis voor de provincie, in samenspraak met algemeen directeur/ provinciesecretaris, te verlengen waarbij de einddatum vooralsnog wordt gezet op 31-12-2024;
  2. normale huur, in lijn met de andere huurders, te gaan vragen aan de gemeente Utrecht voor de ter beschikking gestelde verdiepingen;
  3. een jaar voorafgaand aan 31-12-2024 in overleg te gaan met gemeente Utrecht om te spreken over de huidige situatie en op basis hiervan gezamenlijk te besluiten over de aangenomen einddatum;
  4. de statenbrief “Verlenging opvang Oekraïense vluchtelingen” vast te stellen en ter informatie aan PS te versturen.

  Gedeputeerde Strijk krijgt tekstmandaat om de Statenbrief aan te passen door een zin op te nemen dat de gemeente Utrecht door het Rijk gecompenseerd wordt voor de huur. Ook het beslispunt wordt aangepast namelijk door te besluiten dat het college dit aanbieden aan de stad Utrecht. Daarnaast wordt opgenomen in de Statenbrief dat de gemeente Utrecht zowel ambtelijk als bestuurlijk aan ons heeft gevraagd of wij de verdiepingen nog langer beschikbaar konden houden.
  Met inachtneming van bovenstaande tekstmandaat worden het B-stuk en de Statenbrief Verlenging opvang Oekraïense vluchtelingen vastgesteld.

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de opvang van Oekraïense vluchtelingen op drie verdiepingen in het huis voor de provincie, in samenspraak met algemeen directeur/ provinciesecretaris, te verlengen waarbij de einddatum vooralsnog wordt gezet op 31-12-2024;
  2. normale huur, in lijn met de andere huurders, te gaan vragen aan de gemeente Utrecht voor de ter beschikking gestelde verdiepingen;
  3. een jaar voorafgaand aan 31-12-2024 in overleg te gaan met gemeente Utrecht om te spreken over de huidige situatie en op basis hiervan gezamenlijk te besluiten over de aangenomen einddatum;
  4. de statenbrief “Verlenging opvang Oekraïense vluchtelingen” vast te stellen en ter informatie aan PS te versturen.

 8. 09

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Sterk heeft op donderdag 19 en vrijdag 20 januari 2023 een werkbezoek gebracht aan de vakbeurs 'internationale Grüne Woche' in Berlijn. Gedeputeerde Sterk werd tijdens het bezoek vergezeld door twee medewerkers uit de ambtelijke organisatie vanuit het cluster landbouw & voedsel van het team Natuur en Landbouw. Van de buitenlandse dienstreis is een verslag opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Verslag buitenlandse dienstreis aan de internationale Grüne Woche 2023’ vast te stellen en samen met het verslag toe te zenden aan Provinciale Staten.

 9. 12

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO-bestuur vergadert op 23 maart 2023 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie voor deze bestuursvergadering opgesteld.

  Besluit

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over de volgende punten vast te stellen:

  1. 2a. ‘Statenverkiezingen’;
  2. 2c. ‘Europese Samenwerking HNP, IPO en provincies’, met inachtneming van de opmerkingen in het advies;
  3. 5a. ‘Verdeelsleutel BIJ12’.