Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 18 april 2023

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 03

  Essentie / samenvatting:
  De Programmeringsregeling 2023 is onderdeel van het Steun- en herstelpakket Cultuur & Erfgoed COVID-19. Met deze vierde en laatste tranche van de Programmeringsregeling kunnen podia in de breedste zin van het woord zoals theaters, musea, festivals en bibliotheken een subsidie ontvangen voor programmering. Hiermee kunnen organisaties in deze laatste fase van herstel na corona een aantrekkelijk programma samenstellen, (nieuw) publiek aantrekken en makers een eerlijke beloning geven volgens de principes van de fair practice code.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de ‘Programmeringsregeling 2023’ vast te stellen;
  2. de Statenbrief ‘Programmeringsregeling vierde tranche 2023’ vast te stellen en aan PS te verzenden.

 2. 04

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten voor het programma Hart van de Heuvelrug voor 12,6 hectare al aangeplant bos een ontheffing ex artikel
  4.5 Wet natuurbescherming aan te vragen voor de termijn van herbeplanting en voor de verplichting tot
  herbeplanting op dezelfde grond.

 3. 05

  Essentie / samenvatting:
  Binnen het programma Hart van de Heuvelrug is 12,6 ha bos aangeplant wat mede is bedoeld als compensatie voor de kap van bomen elders binnen het programma. Om de aanplant en vellingen met elkaar te verbinden moet eenmalig en met terugwerkende kracht ontheffing worden verleend van de termijn tot herbeplanting voor de kap en ontheffing van de verplichting tot herbeplanting op dezelfde grond. Het verdisconteren van deze al uitgevoerde herplantverplichting is in lijn met de oorspronkelijke intenties van de betrokken partijen. Met dit besluit komen ze dus in overeenstemming met de Wet natuurbescherming en is voor dit deel voldaan aan de hoofdregel behoud bosareaal.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de bijgevoegde ontheffing met nummer D2022-00002384 te verlenen zodat op grond van artikel 4.5 Wet natuurbescherming met terugwerkende kracht ontheffing wordt verleend van de termijn tot herbeplanting voor de kap en ontheffing van de verplichting tot herbeplanting op dezelfde grond zoals aangegeven in de ontheffing en het daarbij behorende kaartje;
  2. te rekenen met het toen geldende beleid van 1 op 1 compensatie voor vellingen van voor 2017, en voor vellingen van na 2017 de nu geldende toeslag te gebruiken;
  3. de bijgevoegde ontheffing vast te stellen en te verzenden.

 4. 06

  Essentie / samenvatting:
  Volgens de landelijke afspraken over de Regionale Energiestrategieën (RES) heeft de RES regio U16 een voortgangsrapportage opgesteld. Hierin wordt een beeld gegeven van de voortgang van de RES 1.0. Er is hiermee geen sprake van een wijziging of herijking van de RES 1.0. De doelstelling van de RES U16 is 1,8 TWh (Terrawattuur) aan grootschalige opwek van zonne- en windenergie in 2030. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat hiervan op dit moment maar een klein deel is gerealiseerd, namelijk 0,23 TWh aan zon op dak en 0,12 TWh aan wind en zon op land. Daarnaast is er voor 0,51 TWh in projecten geconcretiseerd. Ongeveer de helft van de doelstelling is dus nog niet geconcretiseerd en hiervoor zijn nog geen ruimtelijke procedures gestart. De verhouding van opwek in de huidige plannen is 92% zonne-energie en 8% windenergie. Extra inzet is nodig om de opgave van de RES U16 te realiseren. De voortgangsrapportages van de RES regio’s Amersfoort en Foodvalley volgen in de loop van dit voorjaar. De voortgangsdocumenten moeten voor 1 juli aangeboden zijn aan het Nationaal Programma RES.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Voortgangsdocument RES U16 vast te stellen;
  2. de statenbrief ‘Voortgangsrapportage RES U16’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 5. 07

  Essentie/ samenvatting:
  Het IPO verzoekt de werkgevers binnen de provincies (Gedeputeerde Staten en de werkgeverscommissie Provinciale Staten) om mandaat te verlenen aan de Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie (BOD) om: “de noodzakelijke beslissingen te nemen in het traject, tot de nieuwe ABP pensioenregeling tot stand is gekomen”.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten Mandaat te verlenen aan de Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie (BOD) om de noodzakelijke beslissingen te nemen in dit traject tot de nieuwe ABP-pensioenregeling tot stand is gekomen.