Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 17 januari 2023

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  Op uitnodiging van Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal Gedeputeerde Mirjam Sterk 19 en 20 januari 2023 een werkbezoek brengen aan de vakbeurs 'internationale Grüne Woche' in Berlijn. Er kan hier kennis genomen worden van de ontwikkelingen in andere EU-lidstaten rondom de onderwerpen Landbouw en Voedsel. Bovendien gaan een aantal andere provincies en het Rijk ook met bestuurlijke en ambtelijke delegaties naar de beurs. Dit vormt hiermee een goede gelegenheid voor kennisuitwisseling en het onder de aandacht brengen van de Utrechtse belangen bij het Rijk.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. in te stemmen met de buitenlandse dienstreis aan de 'internationale Grüne Woche 2023' in Berlijn op 19 en 20 januari 2023;
  2. het ingevulde formulier ‘Melding buitenlandse reizen conform artikel 5.2 van de Gedragscode integriteitcommissaris van de Koning en voor gedeputeerden provincie Utrecht’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 2. 0.11.H

  Essentie / samenvatting:
  In het Programma "Asbestdaken op nul in 2030" is het voornemen opgenomen om een leningsregeling voor asbestdakvervanging op te zetten. Deze leningsregeling kan worden uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Voor de samenwerking met SVn moet daartoe de Deelnemersovereenkomst 2022 worden ondertekend. Dit stuitte aanvankelijk op rechtmatigheidsbezwaren. Na tussenkomst en advies van advocaten van de provincie Utrecht en SVn hebben de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van SVn ingestemd met aanpassing van hun reglementen. Hierdoor zijn de rechtmatigheidsbezwaren weggenomen en kan alsnog de Deelnemersovereenkomst 2022 worden gesloten. Daaropvolgend zal door Gedeputeerde Staten een besluit worden genomen over de leningsregeling asbestdaken die dan als Annex onder de Deelnemersovereenkomst 2022 kan worden opgenomen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de “Deelnemersovereenkomst 2022 Provincie Utrecht” met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten vast te stellen en aan te gaan.

 3. 03

  Essentie / samenvatting:
  Om het project baggeren, als dragend deelproject van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om door middel van de hardheidsclausule uit de Interim Omgevingsverordening (IOV) een vergunning te verleden voor een tijdelijk baggerdepot (inclusief leidingen) op de locatie polder Mijnden. Het baggerdepot op de huidige locatie is namelijk strijdig met provinciale regelgeving. Wij hebben besloten, na integrale afweging van provinciale belangen, dat in dit concrete geval de realisatie van het baggerdepot met het oog op de te revitaliseren natuur, (Kaderrichtlijn) water en recreatie zwaarder weegt dan de (tijdelijke) verstoring van de ganzen in het ganzenrustgebied, en daarom deze vergunning te verlenen, zodat het akkoord kan worden uitgevoerd. Het akkoord is eind 2017 gesloten en betreft een nauwe samenwerking van 21 partijen in het gebied van de Oostelijke Vechtplassen, met als doel om het gebied te revitaliseren op het vlak van natuur, water en recreatie. Hiervoor zijn meer dan 30 projecten benoemd in het akkoord die in de periode 2018 t/m 2027 gerealiseerd worden. In de voorschriften zijn compenserende en mitigerende maatregelen opgenomen, zodat de impact van het project op de status en functionaliteit van het ganzenrustgebied, waar polder Mijnden deel van uitmaakt, zoveel als mogelijk verkleind wordt.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. vergunning te verlenen voor het afwijken van een bepaling in de IOV;
  2. in de vergunning de compenserende en mitigerende maatregelen als voorschriften op te nemen, zoals in de zienswijze en ecologische onderbouwing zijn aangeleverd;
  3. de bijgevoegde vergunning vast te stellen en te verzenden;
  4. de Statenbrief "baggerdepot polder Mijnden" vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 4. 04

  Essentie / samenvatting:
  De BVNL vraagt naar de rol die de regiodeal Foodvalley zou hebben bij het oprichten van Global Coordinating Secretariat voor het Food Innovation Hubs waarbij het World Economic Forum een rol speelt. De regiodeal Foodvalley speelt hier geen rol in, de BVNL verwart de regiodeal met Foodvalley NL.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van BVNL betreffende Foodvalley vast te stellen en te verzenden.

 5. 05

  Essentie / samenvatting:
  De Statenfracties van PvdA en GroenLinks hebben vragen gesteld over de opkoop van boerderijen in de provincie Utrecht door Schiphol BV. In dit voorstel zijn deze vragen beantwoord.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden A. Krijgsman (PvdA) en M. van Elteren (Groen Links) betreffende opkoop van boerderijen door Schiphol vast te stellen en te verzenden.

 6. 06

  Essentie / samenvatting:
  Eerder hebben PS het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer getiteld “Een andere manier van werken” (11- 06-2018) besproken en de bijbehorende statenvoorstellen met daarin de aanbevelingen vastgesteld. Deze aanbevelingen zijn opgenomen in de monitor van het actiemanagement, en op basis van deze aanbevelingen zijn een aantal acties geformuleerd en in gang gezet. De afspraak is dat op het moment dat alle acties geïmplementeerd zijn en werkend, PS met een statenbrief actief worden geïnformeerd over de wijze waarop de aanbevelingen zijn afgedaan. Bijgaande statenbrief strekt daartoe.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief "Eindrapportage aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer onderzoek Een andere manier van werken" vast te stellen en ter informatie te zenden aan Provinciale Staten.

 7. 07

  Essentie / samenvatting:
  Samen met waterschappen, gemeenten, de provincies Noord- en Zuid Holland en het Rijk werkt de provincie Utrecht aan complexe en urgente opgaven in het NOVEX-gebied Groene Hart. In het NOVEX-gebied Groene Hart wordt een gezamenlijk ontwikkelperspectief opgesteld. Om te komen tot een ontwikkelperspectief is een plan van aanpak opgesteld. Met bijgevoegde Statenbrief worden PS geïnformeerd over het proces om te komen tot een ontwikkelperspectief.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Statenbrief ‘Start Ontwikkelperspectief NOVEX-gebied Groene Hart’ vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te sturen;
  2. kennis te nemen van het Plan van aanpak ontwikkelperspectief NOVEX-gebied Groene Hart.

 8. 08

  Essentie / samenvatting:
  Voorstel voor het aanpassen van de topstructuur van de provincie Utrecht. Bijgevoegd document beschrijft een hoofdontwerp voor de organisatie van de provincie Utrecht waarin de nieuwe topstructuur is opgenomen. Het geeft daarnaast het hoofdontwerp van de nieuwe organisatiestructuur weer. Op basis van dit hoofdontwerp worden deelontwerpen ontwikkeld met een detaillering van functies, rollen, domeinen, teams en besturing.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de topstructuur van de provincie Utrecht, met een meerhoofdige directie bestaande uit: Algemeen directeur / provinciesecretaris, Concerndirecteur Strategie & Bestuur / loco-provinciesecretaris / plaatsvervangend algemeen directeur, Concerndirecteur Bedrijfsvoering & Organisatie, Beleidsdirecteur Mobiliteit, Beleidsdirecteur Landelijke Leefomgeving, Beleidsdirecteur Stedelijke Leefomgeving, vast te stellen;
  2. in te stemmen met het voorleggen van dit voorgenomen besluit en de notitie aan de Ondernemingsraad.

 9. 12

  Essentie / samenvatting:
  De Utrechtse Voedselagenda 2021-2023 is een stimuleringsagenda die is vastgesteld door Provinciale Staten op 14 april 2021. Met de Voedselagenda richt de provincie zich op het versterken van korte, regionale voedselketens en het bevorderen van de consumptie van gezond en duurzaam voedsel in de provincie. Hierin is ook opgenomen dat de provincie het goede voorbeeld geeft. Dit is de reden dat de provincie de overeenkomst Green Deal Eten uit de Korte Keten in 2020 is aangegaan en de externe adviseur Greendish heeft uitgenodigd om de catering te verduurzamen op het provinciehuis. In 2023 zal de verduurzaming van onze eigen catering in het provinciehuis weer een belangrijk onderdeel van het uitvoeringsprogramma zijn. Om de Utrechtse gemeentes in de provincie een positief signaal te geven en om zelf de afspraken uit te voeren (voor zover daar nog niet aan wordt voldaan) ondertekent de provincie het Ambitiedocument Gezonder voedingsaanbod in gemeentehuizen en provinciehuizen van stichting JOGG - Gezonde jeugd, gezonde toekomst.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het ambitiedocument Gezonder voedingsaanbod in gemeentehuizen en provinciehuizen te ondertekenen.