Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 20 juni 2023

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 03

  Essentie / samenvatting:
  GS kunnen subsidies verstrekken voor de realisatie van natuur op basis van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Om de realisatie van natuur te versnellen is op 14 april 2021 het Instrumentenkader uitvoering Groene Contour vastgesteld en op 13 december 2022 de Realisatiestrategie Natuuropgave provincie Utrecht vastgesteld. Om een aantal actiepunten hieruit te effectueren wordt het Openstellingsbesluit subsidies natuur 2023, de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) en de Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden provincie Utrecht (UVAN) gewijzigd. Hierdoor worden de subsidiemogelijkheden voor de realisatie van natuur verruimd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2023 te wijzigen zoals vermeld in het Besluit tot wijziging openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2023;
  2. de Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden provincie Utrecht te wijzigen zoals vermeld in het Besluit tot wijziging uitvoeringsverordening aankoopsubsidie natuur provincie Utrecht;
  3. de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht te wijzigen zoals vermeld in het Besluit tot wijziging Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht; 4. de genoemde wijzigingsbesluiten bij beslispunt 1 t/m 3 te publiceren in het Provinciaal Blad.

 2. 04

  Essentie / samenvatting:
  Het ‘Ontwerpbesluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2023’ heeft na vaststelling door GS op 21 maart 2023, gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Op het ontwerpbesluit zijn door 25 indieners in totaal 32 formele zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de Nota van beantwoording. Een deel van de zienswijzen heeft geleid tot aanpassing van het besluit. Het Natuurbeheerplan vormt het toetsingskader voor het verlenen van subsidies voor agrarisch natuurbeheer, het beheer van natuurterreinen, inrichting en kwaliteitsverbetering van natuurterreinen, functieverandering van landbouwgrond naar natuur en de aankoop en ontpachting van landbouwgrond ten behoeve van functieverandering naar natuur. Het Natuurbeheerplan, met name de daarbij behorende kaarten, geeft aan waar en voor welke natuurdoelen subsidie mogelijk is.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Nota van beantwoording van de zienswijzen ‘Ontwerpbesluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2023’ vast te stellen en de indieners hierover per brief te informeren;
  2. het Besluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2023 vast te stellen en het besluit te publiceren;
  3. de Statenbrief vast te stellen en met de Nota van beantwoording zienswijzen toe te zenden aan Provinciale Staten.

 3. 05

  Essentie / samenvatting:
  Er zijn diverse aanleidingen om de subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland (AVP) te wijzigen. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen worden voorgesteld voor het artikel Verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven in het kader van het NNN en het artikel Leefbaarheid en kleine kernen. Voor een aantal andere artikelen worden kleine inhoudelijke wijzigingen voorgesteld. Daarnaast wordt voorgesteld om eind dit jaar de subsidie Recreatiebanken te stoppen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht, geregistreerd onder nr UTSP-814175531-106 vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad;
  2. de Statenbrief Wijziging Subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland met nummer UTSP-814175531-116 vast te stellen en door te sturen naar Provinciale Staten.

 4. 06

  Essentie / samenvatting:
  De Subsidieregeling Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen 2021-2023 is een integrale subsidieregeling van het Programma Klimaatadaptatie (2020), het Innovatieprogramma Gezonde Leefomgeving (2022) en de Aanpak Biodiversiteit in Stad en Dorp (2021). Deze gezamenlijke subsidieregeling stimuleert en maakt initiatieven mogelijk in verschillende fasen (onderzoek, planvorming of uitvoering) en op verschillende schaalniveaus. In de periode vanaf 2021 tot nu, medio 2023, is gebleken dat de regeling erg populair is, specifiek de categorie “Groenblauwe schoolpleinen”. Voor de categorie groenblauwe schoolpleinen was het oorspronkelijke subsidieplafond van 2023, € 550.000, binnen een week na openstelling al bereikt. Het beschikbare budget was, gezien het succes in voorgaande jaren al ruim hoger gesteld dan in 2022. Desondanks is dit ontoereikend om alle aanvragen toe te kennen. Voor deze categorie wordt het subsidieplafond 2023 daarom verder opgehoogd van € 550.000 naar € 850.000. Een deel van de in januari ontvangen aanvragen kunnen hiermee alsnog toegekend worden. Voor de twee andere categorieën, te weten ‘groene daken’ en ‘andere activiteiten’, blijven de subsidieplafonds gelijk.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten: 
  1. het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen 2021-2023, geregistreerd onder nummer UTSP-744160172-537, vast te stellen en te publiceren in het provinciaal blad;
  2. de statenbrief Subsidieregeling Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 5. 08

  Essentie / samenvatting:
  In het dagblad de Volkskrant van 20 mei jl. was een artikel geplaatst met als titel ‘De simpelste oplossing voor het stikstofdossier werkt allang.’. Naar aanleiding van dit artikel heeft dhr. Overkleeft van de fractie D66 schriftelijke vragen gesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid dhr. Overkleeft (D66-fractie) betreffende het artikel in de Volkskrant van 20-5-2023, ‘De simpelste oplossing voor het stikstofdossier werkt allang.’, vast te stellen en te verzenden.

 6. 09

  Essentie / samenvatting:
  Op 15 juni 2023 heeft het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) Noordwest plaatsgevonden tussen een Utrechtse bestuurlijke afvaardiging en bewindspersonen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken (EZK) en Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV). De Staten worden over de uitkomst van dit bestuurlijke overleg door middel van bijgevoegde Statenbrief geïnformeerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Statenbrief ‘Uitkomst Bestuurlijk Overleg Leefomgeving Noordwest 15 juni 2023’ vast te stellen;
  2. de Statenbrief ter informatie aan de Staten te versturen nadat de brieven ‘Uitkomsten BO’s Leefomgeving’ (ministerie van BZK) en ‘MIRT-brief voorjaar 2023’ (ministerie van IenW) naar de Tweede Kamer zijn verzonden.

 7. 10

  Essentie / samenvatting:
  Stedin Holding N.V. (Stedin) heeft de niet-aandeelhoudende provincies en gemeenten in haar verzorgingsgebied gevraagd om aandeelhouder te worden. Stedin staat voor aanzienlijke investeringen die nodig zijn om de energietransitie doorgang te laten vinden. Inmiddels worden ook veel andere opgaven geraakt door de problemen met de netcapaciteit waaronder de woningbouwopgave en de ontwikkeling en verduurzaming van bedrijven. De provincies Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht en de gemeenten Utrecht en Amersfoort, de zogenoemde Cornerstone Investors (CI) trekken gezamenlijk op om de mogelijkheden van aandeelhouderschap te onderzoeken. Het financiële onderzoek door een externe expert is afgerond en voorgesteld wordt om een volgende verkennende fase te starten over de voorwaarden waaronder aandeelhouderschap kan worden overwogen. Hiermee wordt benodigde informatie verzameld op basis waarvan een volgend college van Gedeputeerde Staten de onderhandelingen kan voeren en indien gewenst een voorstel voor deelname ter besluitvorming voor kan leggen aan Provinciale Staten. Als dit voorstel zal worden voorgelegd aan Provinciale Staten zal dit onderwerp eerst via een informatiebijeenkomst na het zomerreces worden ingeleid bij Provinciale Staten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de onderzoeksfase naar een deelneming in Stedin af te sluiten;
  2. de verdere verkenning omtrent de omvang van de deelneming en de voorwaarden voor deelneming op te starten, onder voorbehoud van de instemming van de andere Cornerstone Investors, met als doel: een gezamenlijke deelneming van de cornerstone investors met een streefbedrag van 100 miljoen Euro in 2024 en 200 miljoen euro door de huidige niet aandeelhoudende gemeenten in 2026. Daarbij wordt ingezet op de volgende randvoorwaarden:
  a) Alle noodzakelijke documenten zijn beschikbaar, de update van de GRE-Uplift vanuit Stedin is ontvangen, de noodzaak voor investeringen op de korte termijn is aangetoond, het dividendbeleid is helder en de pay-out ratio blijft 50% zodat een passende businesscase gemaakt kan worden en een vorm van zeggenschap is voorzien.
  b) Gelijke voorwaarden, governance en eventueel mix aandelenpakket als de huidige gemeentelijke aandeelhouders.
  c) Stedin verklaart/garandeert dat de kapitaalstorting via deelname daadwerkelijk in 2023 en 2024 wordt uitgegeven in de vorm van investeringen. Daarbij wordt eventueel een systeem van Cash Call overwogen dat wil zeggen volstorting van de aandelen op afroep aan de hand van de noodzaak tot financiële uitgaven.
  d) Toelating van Cornerstone Investors op basis van regionale spreiding in de Aandeelhouders Commissie.
  3. de Statenbrief “voortgang aandeelhouderschap Stedin” vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 8. 11

  Essentie / samenvatting:
  Het jaarverslag 2022 geeft een getrouw beeld van de financiële situatie van de NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (NV OMU) en de behaalde financiële en ruimtelijke resultaten in 2022. Dit beeld is bekrachtigd door een goedkeurende verklaring van extern accountant Baker Tilly. Het financiële resultaat is in 2022 minder negatief dan begroot. Dit financieel resultaat is beïnvloed door het uitstaan van veel bestaande financiële middelen en het voorbereiden van nieuwe investeringen door het vullen van de pijplijn. In de bedrijfsvoering zijn vooral veranderingen geweest in de organisatiestructuur van NV OMU. De ruimtelijke resultaten lopen, vergelijkbaar met voorgaande jaren, in 2022 voor bedrijventerreinen achter op schema. Voor de kantoortransformaties geldt dat daar, ondanks een verdere daling in 2022, gemiddeld nog steeds voor wordt gelopen op de doelstellingen. Het jaar 2022 kende veel activiteiten ter voorbereiding op nieuwe investeringen met nieuwe middelen door NV OMU, resulterend in een eerste aankoop einde 2022.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten: 
  1. goedkeuring te verlenen aan het besluit van het bestuur van de NV OMU tot vaststelling van het Jaarverslag en Jaarrekening 2022;
  2. de Gedeputeerde Financiën te mandateren in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV OMU, de besluiten betreffende het Jaarverslag 2022 (incl. Jaarrekening 2022) goed te keuren;
  3. de Statenbrief over de jaarcijfers 2022 van NV OMU (bijlage 9) vast te stellen en met het Jaarverslag 2022 (bijlage 4) ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden, na goedkeuring in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 juni 2023;
  4. gedeputeerde Economie te mandateren in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV OMU, de gewijzigde bijlage 12 en 14 van het Uitvoeringskader (respectievelijk Inkoopbeleid en Verwervingsbeleid) goed te keuren en bijlage 3 van het Uitvoeringskader (WOO-verklaring) te verwijderen.

 9. 13

  Essentie / samenvatting:
  De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 maart 2023 in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Met deze brief informeren GS PS over de stand van zaken van de voorbereidingen op de inwerkingtreding bij de provincie Utrecht en bij de landelijke voorziening.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Stand van zaken implementatie Omgevingswet vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te verzenden.