Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 31 oktober 2023

09:00 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  Op zaterdag 30 september is een veehouder uit Oudewater aangehouden vanwege een illegale slachterij. Dat berichtten o.a. het AD en RTV Utrecht. Naar aanleiding van deze berichtgeving en de zorgen over de gegevensuitwisseling heeft de Partij voor de Dieren enkele vragen gesteld of de provincie een rol kan spelen in deze situaties. De gemeente is het bevoegde gezag in dit geval. Uit informatie van de gemeente blijkt dat dit een incidentele zaak betreft en dat het uitsluitend vanuit de Nederlandse Voedsel- en Warenautoritie (NVWA) en politie is opgepakt. Dat betekent dat de provincie hierin geen rol kan spelen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Butterman van de Partij voor de Dieren betreffende de illegale slachterij in Oudewater vast te stellen en te verzenden.

 2. 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 5 oktober 2023 hebben Volt en Partij van de Dieren (PvdD) schriftelijke vragen ex. art. 47 gesteld, aangaande misstanden bij het aanvragen van landbouwsubsidies. Kern van de beantwoording is dat deze landbouwsubsidies niet onder verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten (GS) zijn verstrekt, maar onder het Rijk bij monde van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Handhaving en registratie is gelegen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Wanneer GS zelf binnen dossiers van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) of de niet grond gebonden subsidies vermoedens van fraude heeft, wordt altijd aangifte gedaan en worden de van toepassing zijnde sancties opgelegd, conform de Beleidsregel Verlagen Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)-subsidies en voor de toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)-subsidies. Dit is hier niet van toepassing. Om mogelijke toekomstige fraude door pachters te voorkomen, is het college bereid en voornemens om haar (niet verpachte) eigendommen bij RVO te registeren. Zo kan RVO beter controleren op fraude.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden A. de Jong van Volt en A. Travaille van Partij van de Dieren betreffende ‘misstanden aanvragen landbouwsubsidies’, vast te stellen en te verzenden.

 3. 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  De Statenfractie van de SGP heeft schriftelijke vragen gesteld over de Elster Buitenwaarden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid van den Dikkenberg van de SGP betreffende De Elster Buitenwaarden vast te stellen en te verzenden.

 4. 0.12.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 23 januari 2023 heeft de toezichthouder van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (hierna: RUD) een verborgen camera opgehangen bij de dassenburcht op het perceel K2430 gemeente Soest waarvan op 2 oktober 2022 een blokkade van de ingang was geconstateerd. Op 28 januari 2023 om 11:58 uur is door de RUD met behulp van de verborgen camera geconstateerd dat de perceeleigenaar een dassenburcht op zijn perceel K2430 gemeente Soest heeft beschadigd/vernield door de ingang van de dassenburcht opnieuw te blokkeren. De RUD acht het aannemelijk dat de overtreding van artikel 3.10, eerste lid aanhef en onder b van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) zal worden herhaald.
   Gedeputeerde staten (hierna: GS) hebben hun voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom kenbaar gemaakt aan de perceeleigenaar bij brief van 9 mei 2023. Hiertegen heeft de perceeleigenar een zienswijze ingediend. GS hebben besloten om met in achtneming van de zienswijze een last onder dwangsom op te leggen bij beschikking van 20 juni 2023. Bij brief van 26 juli 2023 (ontvangen: 28 juli 2023) heeft de perceeleigenaar tegen voornoemd besluit een bezwaarschrift ingediend. Gezien de strekking van het bezwaarschrift en de voorgeschiedenis rond de vernieling van een dassenburcht op het naastgelegen perceel K 2426 gemeente Soest (eveneens eigendom van dezelfde persoon) was een minnelijke oplossing volgens GS niet mogelijk.


  De Awb-adviescommissie is van mening dat geen van de aangevoerde bezwaren doel treft en dat GS terecht het besluit hebben genomen om een last onder dwangsom op te leggen. Daarom is de Awb-adviescommissie van mening dat het bezwaarschrift als ongegrond moet worden aangemerkt. Het voorstel aan GS is om te besluiten het advies over te nemen.


  In een parallelle procedure heeft op 22 augustus 2023 de economische politierechter van de rechtbank MiddenNederland de perceeleigenaar een geldboete opgelegd voor overtreding van het voorschrift gesteld bij artikel 3.10, eerste lid aanhef en onder b van de Wnb

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de bezwaren van de bezwaarmaker zoals gemeld in het bezwaarschrift d.d. 26-07-2023 tegen het door GS genomen besluit ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit van GS d.d. 20-06-2023 tot opleggen van een last onder dwangsom niet te herroepen;
  3. in de beslissing op het bezwaarschrift de motivering aan te vullen en te verbeteren, door de locatie waar de overtreding is geconstateerd weer te geven, te weten perceel K2430 gemeente Soest;
  4. de beslissing op bezwaar vast te stellen, aangetekend te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van 04-10-2023.

 5. 06

  Essentie / samenvatting:
  In het coalitieakkoord is aangekondigd dat er een Energievisie zal worden opgesteld. De Energievisie is nodig voor het opstellen van het P-MIEK 2.0 (Provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat), het herijkte programma Energietransitie 2025-2029 en voor het wijzigen van de Omgevingsvisie. De komende periode zal de Energievisie worden opgesteld. De Energievisie zal om de vier jaar vernieuwd worden. Om dat proces en de inhoud te duiden is de startnotitie opgesteld. Tevens zal de startnotitie aan de Staten en aan de regionale energietafels worden gestuurd. Daarvoor zijn brieven opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de startnotie Energievisie met het tijdspad vast te stellen;
  2. de Statenbrief startnotitie Energievisie vast te stellen en naar de Staten ter informatie te versturen;
  3. de brief over de startnotitie Energievisie aan de regionale Energietafels vast te stellen en aan de regionale Energietafels te versturen;
  4. de brief over de startnotitie Energievisie aan de Energy Board vast te stellen en aan de Energy Board te versturen.

 6. 07

  Essentie / samenvatting:
  Er zijn statenvragen gesteld naar aanleiding van een artikel uit Trouw van 30 september over het oneigenlijk registeren van grondeigendommen van de overheid door agrarische ondernemers.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Overkleeft van D’66 betreffende artikel Trouw (30 september) naar aanleiding van onderzoek Investico vast te stellen en te verzenden.

 7. 11

  Essentie / samenvatting:
  Samen met waterschappen, gemeenten, de provincies Noord- en Zuid Holland en het Rijk werkt de provincie Utrecht aan complexe en urgente opgaven in het NOVEX-gebied Groene Hart. In het NOVEX-gebied Groene Hart is een Ontwikkelperspectief 1.0 opgesteld. Het Bestuurlijk Platform Groene Hart heeft het Ontwikkelperspectief 1.0 ter consultatie naar alle betrokken overheden (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk) gestuurd met de vraag om voor 10 november een reactie uit te brengen. In de reactiebrief geeft GS aan dat de opgaven uit het Ontwikkelperspectief herkenbaar zijn, en vraagt GS aandacht voor Groen Groeit Mee, waterveiligheid, de diversiteit tussen verschillende deelgebieden in het Groene Hart en samenhang met lopende gebiedsprocessen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de reactiebrief op de consultatieronde voor het Ontwikkelperspectief 1.0 vast te stellen en te verzenden aan Bestuurlijk Platform het Groene Hart.

 8. 13

  Essentie / samenvatting:
  Er is een bezwaarschrift ingediend tegen een door de RUD namens gedeputeerde staten opgelegde last onder dwangsom om acht omgekeerde vlaggen te verwijderen van het perceel van de bezwaarde naast de A1. Daarin verzoekt de bezwaarde de dwangsom te herroepen wegens strijd met artikel 7 van de Grondwet en de proceskosten volledig te vergoeden. De voorzieningenrechter heeft op 30 mei 2023 de dwangsom geschorst. De rechter oordeelde dat het verbod waarop de dwangsom was gebaseerd, art. 7.14, eerste lid, Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht (hierna: IOV), in strijd is met art. 7 Grondwet en dat de motivering in strijd is met art. 10 EVRM. De dwangsom is op dezelfde dag door de RUD ambtshalve ingetrokken. De bezwaarde heeft zijn bezwaar niet ingetrokken. De Awb-adviescommissie heeft afgezien van het horen van de bezwaarde en heeft geadviseerd het bezwaar kennelijk gegrond te verklaren, omdat bij het intrekkingsbesluit geen proceskosten zijn vergoed. Op advies van de huisadvocaat is de bezwaarde ambtelijk gehoord op 28 september 2023 en wordt voorgesteld het bezwaarschrift gegrond te verklaren met de motivering dat de dwangsom was gebaseerd op een onverbindende bepaling uit de IOV. Voorgesteld wordt om wegens bijzondere omstandigheden de volledige proceskosten van de bezwaarde te vergoeden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift van 1 mei 2023 tegen de last onder dwangsom tot verwijdering van omgekeerde vlaggen gegrond te verklaren;
  2. bij de beslissing op bezwaar het intrekkingsbesluit van 30 mei 2023 aan te vullen met de volgende motivering: De last onder dwangsom was gebaseerd op een bepaling in de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht die wegens strijd met artikel 7 Grondwet als onverbindend wordt aangemerkt, omdat de bepaling aan een vlag in het buitengebied als zelfstandig uitingsmiddel redelijkerwijs geen gebruik van enige betekenis laat;
  3. de volledige proceskosten wegens bijzondere omstandigheden te vergoeden op grond van artikel 2 lid 3 Besluit proceskosten;
  4. De beslissing op bezwaar vast te stellen en aangetekend te verzenden.

 9. 14

  Essentie / samenvatting:
  Na twee ongelukken binnen anderhalf jaar op de Koekoekslaan te Nieuwegein tussen de tram en kruisend verkeer is toegezegd in de commissie Milieu en Mobiliteit (Cie. M&M, d.d. 30 augustus 2023) de plaatsing van een automatische halve overgang (AHOB) op de twee locaties in Nieuwegein versneld uit te voeren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het Statenvoorstel Investeringen overgang Koekoekslaan en Randijk in Nieuwegein vast te stellen en ter besluitvorming aan Provinciale Staten toe te sturen.

 10. 15

  Essentie / samenvatting:
  Teneinde de kwaliteit van de heffingsverordeningen en de toepassing ervan te garanderen worden deze verordeningen jaarlijks gecontroleerd en waar nodig geactualiseerd. Per 1 januari 2024 treedt na veel oponthoud, uitstel en daarmee samenhangende onzekerheid de Omgevingswet in werking. De invoering van de Omgevingswet en daaraan gekoppeld de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 hebben grote gevolgen voor de leges en de heffingen van de provincie. Dit is één van de aspecten die een substantiële actualisatie van de Legesverordening provincie Utrecht 2018 en de bijbehorende tarieventabel noodzakelijk maakt. Bovendien is het noodzakelijk dat de bestaande Heffingsverordening ontgrondingen provincie Utrecht 2002 en de Grondwaterheffingsverordening provincie Utrecht 2012 worden vervangen door respectievelijk de Heffingsverordening ontgrondingen provincie Utrecht 2024 en de Grondwateronttrekkingsheffingsverordening provincie Utrecht 2024.


  De Verordening nazorgheffing provincie Utrecht 1999 behoeft geen actualisatie.


  Het statenvoorstel tot wijziging van de Legesverordening provincie Utrecht 2018 en de bijbehorende tarieventabel, alsmede de vaststelling van de Heffingsverordening ontgrondingen provincie Utrecht 2024 en de Grondwateronttrekkingsheffingsverordening provincie Utrecht 2024, wordt ter vaststelling aangeboden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het statenvoorstel tot actualisatie van de Legesverordening provincie Utrecht 2018 en de bijbehorende tarieventabel voor het jaar 2024 en tot vaststelling van de Heffingsverordening ontgrondingen provincie Utrecht 2024 en de Grondwateronttrekkingsheffingsverordening provincie Utrecht 2024 per 1 januari 2024 vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.

 11. 16

  Essentie / samenvatting:
  Na een participatie traject vanaf maart 2023 heeft de provincie het Ontwerp Omgevingsprogramma Faunabeleid en Monitoring (OFM) vastgesteld. Het faunabeleid, dat binnen het natuurbeleid valt, is gericht op de balans tussen het behoud van soorten en het beperken van schade en/of overlast die deze soorten mogelijk veroorzaken aan door de Omgevingswet erkende belangen zoals gewasschade, openbare veiligheid en natuurschade. De belangrijkste redenen voor het nieuwe OFM zijn gerechtelijke uitspraken die eisen dat er verbetering komt en meer inzicht in de relaties tussen inzet preventieve maatregelen, afschot, schade en locaties. Om dat te verkrijgen is meer onderzoek en betere registratie en monitoring noodzakelijk en betere sturing op de inzet van preventieve diervriendelijke niet -dodende methoden. Verzameling van data is ook nodig om beter inzicht te krijgen in de staat van instandhouding van soorten. In het OFM zijn gelijktijdig de ambities uit de provinciale Omgevingsvisie en de voornemens uit het coalitieakkoord “Aan de slag voor Utrecht” 2023-2027 verder uitgewerkt. Het OFM inclusief de Nota van beantwoording inspraakreacties op de conceptversie zal van dinsdag 7 november 2023 tot en met maandag 18 december 2023 ter inzage worden gelegd. In deze periode kan iedereen een zienswijzen indienen op het ontwerp OFM. Daarna wordt de concept Nota van Beantwoording opgesteld. Naar verwachting stellen Gedeputeerde Staten het OFM op 27 februari 2024 vast.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het ontwerp Omgevingsprogramma Faunabeleid en Monitoring inclusief de Nota van beantwoording inspraakreacties op de conceptversie van het Interim Omgevingswetprogramma Faunabeleid en Monitoring vast te stellen en ter inzage te leggen van 7 november 2023 tot en met 18 december 2023;
  2. de Statenbrief vast te stellen en met het ontwerp Omgevingsprogramma Faunabeleid en Monitoring inclusief de Nota van beantwoording inspraakreacties op de conceptversie van het Interim Omgevingswetprogramma Faunabeleid en Monitoring ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;

 12. 17

  Essentie / samenvatting:
  Het proces van regionale programmering is een cyclisch proces waarbij gemeenten en provincie samen in regionaal verband toewerken naar een Provinciaal Programma Wonen en Werken (PPWW). Op 4 juli 2023 hebben wij het tweede Provinciaal Programma Wonen en Werken (PPWW23) vastgesteld. PS is daar via een statenbrief over geïnformeerd. In die statenbrief is ook aangekondigd dat PS na het zomerreces zal worden geïnformeerd over de planning en aanpak van de derde cyclus. Met het vaststellen van de statenbrief wordt invulling gegeven aan deze toezegging.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief Provinciaal programma Wonen en Werken - derde cyclus vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 13. 18

  Essentie / samenvatting:
  In het gebied Ockhuizen, ten noorden van Haarzuilens, werkt provincie Utrecht samen met gemeente Utrecht, Natuurmonumenten en particuliere grondeigenaren aan een gebiedsinrichting waarbij kansen worden gezocht op het gebied van o.a. duurzame energieopwekking, recreatie, cultuurhistorie en natuur. De opgaven en uitgangspunten zijn verwerkt een integraal programma van eisen (IPvE).


  Inmiddels is er met de betrokken partijen een intentieovereenkomst samengesteld. In deze intentieovereenkomst spreken de partijen af hoe ze komen tot een integraal plan voor gebied Ockhuizen. De uitvoering hiervan wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de intentieovereenkomst inclusief het IPvE voor de gebiedsontwikkeling Ockhuizen goed te keuren;
  2. gedeputeerde Transitie Landelijk Gebied, Natuur & Landbouw, Groen Groeit Mee en Europa te mandateren om de intentieovereenkomst namens GS te tekenen en het IPvE te paraferen (als bijlage bij de intentieovereenkomst).