Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 9 mei 2023

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.03.H

  Essentie / samenvatting:
  Omdat het aangevraagde bedrag restauratiesubsidies het subsidieplafond fors overschrijdt, wordt voorgesteld het plafond van de Uitvoeringsverordening subsidie Erfgoedparels provincie Utrecht 2020-2023 te verhogen voor het jaar 2022. Er zijn 20 complete en kansrijke subsidieaanvragen voor urgente restauratie- en herbestemmingsprojecten ingediend uit een breed scala aan categorieën zoals historische buitenplaatsen, openbare gebouwen en religieus erfgoed. Ze voldoen aan beleidscriteria ten aanzien van publieke toegankelijkheid, sociaal-maatschappelijke herbestemming en verduurzaming, zoals vastgesteld in het Cultuur- en erfgoedprogramma provincie Utrecht 2020-2023 ‘Voor Jong & Altijd’. Door het betrekken van een deel van het op 9 november 2022 door Provinciale Staten beschikbaar gestelde bedrag van 5 miljoen euro voor het wegwerken van de restauratieachterstand kunnen deze aanvragen gehonoreerd worden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het subsidieplafond 2022 Van de Uitvoeringsverordening subsidie Erfgoedparels provincie Utrecht 2020-2023 vast te stellen op € 6.900.000;
  2. het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsverordening subsidie Erfgoedparels provincie Utrecht 2020-2023, nummer UTSP-1935164504-33393 vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal blad;
  3. de statenbrief vast te stellen en samen met de gewijzigde uitvoeringsverordening toe te sturen aan Provinciale Staten.

 2. 0.04.H

  Essentie / samenvatting:
  Aanvrager van POP3-subsidie heeft een bezwaar ingediend tegen de beslissing tot afwijzing van POP3-subsidie aan het project met als titel ‘investering in precisie sleepslangbemestercombinatie’ en projectnummer UT-00425 in het kader van de Regeling ‘Fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector provincie Utrecht 2022’. De Awb-adviescommissie van PS en GS (hierna: commissie) heeft, nadat op 21 maart 2023 een hoorzitting heeft plaatsgevonden, het advies uitgebracht om het bezwaar ongegrond te verklaren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van GS, ongegrond te verklaren en de kosten van rechtsbijstand niet te vergoeden;
  2. het bestreden besluit van GS tot afwijzing van POP3 subsidie met kenmerk 82602D5B, in stand te laten;
  3. de beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering – met toepassing van artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht – te verwijzen naar het advies d.d. 4 april 2023 van de Awb-adviescommissie van PS en GS.

 3. 0.07.H

  Essentie / samenvatting:
  In de inspraakperiode van het Provinciaal Programma Wonen-Werken 2023 (PPWW23) zijn een aantal zienswijzen binnen gekomen die (deels) betrekking hebben op de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Gaasperwaard 3 in de gemeente Vijfheerenlanden. Eerder is aan Provinciale Staten toegezegd om deze zienswijzen beschikbaar te stellen, zodat ze kunnen meegenomen worden in de besluitvorming over het statenvoorstel regionaal bedrijventerrein Gaasperwaard 3. In de ingesloten statenbrief staat een samenvatting van de zienswijzen vermeld, voorzien van een eerste reflectie vanuit Gedeputeerde Staten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief Zienswijzen PPWW23 betreffende regionaal bedrijventerrein Gaasperwaard 3 vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 4. 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  Met de verruimde doelstellingen van de NV OMU op het gebied van intensivering en verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen en de extra beschikbaar gestelde middelen, was er een noodzaak om de structuur en governance aan te passen. Om Raad van Commissarissen (RvC), Investeringscommissie (IC) en directie van NV OMU goed te kunnen laten samenwerken, is er een reglement inzake de governance van NV OMU en haar dochtermaatschappijen opgesteld. Daarnaast heeft NV OMU een uitvoeringskader gemaakt, waarin de kaders 2 van 4 staan weergegeven waarbinnen NV OMU, als uitvoeringsorganisatie zich moet begeven. Dit voorstel zorgt voor goedkeuring van de nieuwe reglementen en het uitvoeringskader, als laatste deel van de aanpassing van de structuur en governance van NV OMU.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de nieuwe reglementen inzake de governance van de NV OMU en haar dochtermaatschappijen vast te stellen;
  2. het uitvoeringskader NV OMU vast te stellen;
  3. de gedeputeerde economie te mandateren om in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de NV OMU, de besluiten betreffende reglementen en uitvoeringskader goed te keuren.

 5. 05

  Essentie / samenvatting:
  Management van de provincie, gedeputeerde staten en provinciale staten hebben behoefte aan een duidelijker beeld van de gevolgen van de Porthos-uitspraak (Raad van State 2 nov. 2022: geen vrijstelling meer voor tijdelijke stikstofemissies tijdens de bouwfase) voor de ambities van de provincie. De notitie geeft een tussenstand over de betekenis voor bereikbaarheid, woningbouw, werklocaties, energietransitie, netcongestie, dijkversterking en natuurprojecten. Ook is in beeld gebracht welke handelingsperspectieven er zijn. De tussenstand laat zien dat er voor de projecten aanvullende inspanningen in gang zijn gezet, die extra onderzoeksgeld en capaciteit vragen, maar in de meeste gevallen niet leiden tot grote vertraging. Veel bouwprojecten kunnen gewoon of met kleine aanpassingen doorgaan. Voor de bouwfase kan het verleasen (tijdelijk huren) van stikstofemissies een oplossing bieden. Voor een aantal grotere projecten daarentegen, vooral op het gebied van infrastructuur, betekent deze uitspraak een extra probleem, naast het al bekende probleem van stikstofruimte voor de gebruiksfase. Stikstofruimte beschikbaar krijgen voor extern salderen is een groot knelpunt. Vooral bij mobiliteit en mogelijk ook bij de aanpak van netcongestie zijn er aanzienlijke consequenties (vertragingen en kosten). Dit vraagt om gerichte acties om belemmeringen weg te nemen. En dit vraagt ook, mede gezien andere belemmerende factoren, om een gesprek of een aantal grotere infraprojecten niet (tijdelijk) stopgezet moeten worden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief vast te stellen en daarmee de notitie toe te zenden aan Provinciale Staten om te betrekken bij de coalitiebesprekingen.

 6. 06

  Essentie / samenvatting:
  Vanuit het traject van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) hebben alle provincies van het Rijk de opdracht gekregen om op 1 juli 2023 een concept Provinciaal Gebiedsprogramma op te leveren waarin beschreven staat hoe zij de NPLG-opgaven gaan realiseren. In deze gebiedsprogramma’s worden ook de gebiedsplannen voor stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden geïntegreerd, zodat daarmee voldaan wordt aan de Wet stikstofreductie en natuurverbetering die per 1 juli 2021 in werking is getreden. Na toetsing door het Rijk zetten de provincies dit concept om in een definitief gebiedsprogramma. De Provinciale Gebiedsprogramma’s vormen de basis waarmee het Rijk haar middelen vanuit het Transitiefonds Landelijk Gebied toedeelt aan de provincies. Het Utrechtse Provinciale Gebiedsprogramma heet het Utrechts Programma Landelijk Gebied (het UPLG). Ter vaststelling ligt voor de Startnotitie Utrechts Programma Landelijk Gebied met Statenbrief. De Startnotitie geeft de aanpak en het proces weer waarmee het Utrechts Programma Landelijk Gebied, in nauwe samenwerking met onze gebiedspartners, wordt opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de ‘Startnotitie Utrechts Programma Landelijk Gebied’ vast te stellen;
  2. de Statenbrief ‘Startnotitie Utrechts Programma Landelijk Gebied’ vast te stellen en te versturen naar Provinciale Staten.

 7. 09

  Essentie / samenvatting:
  Binnen het programma Hart van de Heuvelrug is 12,6 ha bos aangeplant. Deze ha’s aanplant zijn mede bedoeld als compensatie voor de kap van bomen elders binnen het programma. Om te kunnen voldoen aan de bedoelingen van de Wet natuurbescherming is het nodig hiervoor ontheffing te vragen ex artikel 4.5 van die wet voor de termijn van herbeplanting en voor de locatie. Hiertoe is op 18 april 2023 besloten. Vervolgens resteert nog 6,79 ha aangeplant bos binnen programma Hart van de Heuvelrug dat kan worden ingezet voor de provinciale bossenstrategie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. een bedrag van € 679.000, -- te verrekenen vanuit de post onvoorzien door toevoeging aan het programma Hart van de Heuvelrug, waarbij dit bedrag wordt gelabeld voor toekomstige bossencompensatie, bij vaststelling van de zomernota te betrekken;
  2. kennis te nemen van het memo over de risicovoorziening voor de bomencompensatie dat de portefeuillehouder Hart van de Heuvelrug stuurt naar de Statencommissie RGW.