Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 14 maart 2023

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.05.H

  Essentie / samenvatting:
  De vragen en antwoorden die voorliggen betreffen de aardbeving in Turkije en Syrië. Meer specifiek de (mentale) schade die daardoor is ontstaan, de hulp die wordt geboden en de rol van de provincie Utrecht bij die hulp. Daarnaast zien de vragen op regels die in Nederland gelden voor aardbevingsbestendig bouwen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden Karataş, Van der Steeg, Eggermont en Lejeune van respectievelijk Groenlinks, Partij voor de dieren en Pvda betreffende Turkije en Syrië vast te stellen en te verzenden.

 2. 0.07.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 21 november 2022 heeft een journalist van de NRC een verzoek op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo) ingediend en verzocht om openbaarmaking van informatie over het interbestuurlijk toezicht op de huisvesting van vergunninghouders. Het betreft de documentatie rondom gemeenten die op trede 3 van de interventieladder zijn geplaatst tussen begin 2015 en eind 2022. Afgesproken is om het Woo-verzoek te beantwoorden in deelbesluiten. Het eerste deelbesluit ziet toe op de gearchiveerde stukken betreffende de formele besluitvorming van alle 27 dossiers over de periode 2015 t/m heden. Dit besluit dient te worden genomen door Gedeputeerde Staten voorafgaand aan openbaarmaking. Mocht de journalist naar aanleiding van de geopenbaarde stukken verdere informatie willen ontvangen, dan zal deze openbaar worden gemaakt middels een eventueel vervolgbesluit.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de documentatie verzameld ten behoeve van het Woo-verzoek omtrent het interbestuurlijk toezicht op de huisvesting van vergunninghouders openbaar te maken;
  2. het Woo-besluit 'Woo-besluit over huisvesting statushouders’ vast te stellen en te versturen naar de indiener van het verzoek.

 3. 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  Om gebruik te kunnen maken van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) werken de provincies Noord-Holland. Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht sinds 2006 samen in het samenwerkingsverband Kansen voor West (KvW). Het Kansen voor West III programma is gestart op 1 juni 2022. In samenwerking met de regio is voor 2023 een openstellingsstrategie voor Utrecht opgesteld. De programmering betreft een specifieke openstelling op de prioriteit Innovatie per 15 april 2023 van € 5,7 miljoen voor het versterken van regionale economische ecosystemen. Voor het najaar van 2023 is een aanvulling van het fondsvermogen van het Proof Of Concept-fonds en het Participatiefonds van de ROM Region Utrecht en het Health Seed Fund van UMC Utrecht Holdings vanuit KvW voorzien.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de openstellingsprogrammering Kansen voor West 2021-2027 voor 2023 vast te stellen;
  2. de statenbrief ‘Openstellingsprogrammering Programma Kansen voor West 2021-2027 voor 2023’ vast te stellen en toe te sturen naar Provinciale Staten.

 4. 03

  Essentie / samenvatting:
  De MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) is een succesvolle innovatiestimuleringsregeling om het Utrechtse MKB te ondersteunen bij haalbaarheidsonderzoeken en/ of R&D- samenwerkingsprojecten. Om deze regeling ook in 2023 uit te kunnen voeren, is de onderliggende uitvoeringsverordening geactualiseerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de wijzigingen op de Uitvoeringsverordening MKB Innovatiestimulering provincie Utrecht vast te stellen;
  2. de statenbrief ‘Actualisatie 2023 Uitvoeringsverordening MKB Innovatiestimulering Topsectoren provincie Utrecht’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

  \

 5. 04

  Essentie / samenvatting:
  In februari 2022 is door Provinciale Staten het Handelingskader Stikstof vastgesteld. De verbrede aanpak van dit Handelingskader naar 5 hoofdopgaven voor het landelijk gebied (water en bodem, klimaat, natuur, stikstof en transitie landbouw) is ook in de Startnotitie voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied opgenomen. Voor het realiseren van de in het NPLG opgenomen opgaven en doelen is het noodzakelijk te kunnen beschikken over een instrumentenkoffer. De subsidieregeling verplaatsing en beëindiging veehouderijen is een van de instrumenten die zullen bijdragen aan de reductie van de stikstofuitstoot. Met het vaststellen van deze regeling is het mogelijk om veehouderijen in de provincie die op vrijwillige basis besluiten te verplaatsen dan wel te beëindigen financieel te ondersteunen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de subsidieregeling verplaatsing en beëindiging veehouderijen Utrecht, UTSP-1088738041-9761, vast te stellen;
  2. het bijbehorende openstellingsbesluit, UTSP-1088738041-9762, vast te stellen;
  3. de subsidieregeling te publiceren in het provinciaal blad samen met het openstellingsbesluit;
  4. de bijbehorende statenbrief met de titel “Vaststelling subsidieregeling verplaatsing en beëindiging veehouderijen Utrecht” vast te stellen en te versturen naar Provinciale Staten.

 6. 06

  Essentie / samenvatting:
  Door de fracties van de SGP, ChristenUnie en PvdA zijn vragen gesteld over de wijze van uitgifte van de te verpachten percelen die in bezit zijn van de provincie Utrecht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid de heer van den Dikkenberg (SGP-fractie), mevrouw de Haan (ChristenUnie-fractie) en mevrouw de Boer (PvdA-fractie) betreffende pachtbeleid vast te stellen en te verzenden.

 7. 08

  Essentie/ samenvatting:
  Binnen de Utrechtse Moslimgemeenschap is behoefte aan een bijzondere (Islamitische) begraafplaats. Hiertoe zijn twee verzoeken ingediend bij de gemeente Utrecht. Bij besluit van 3 februari 2022 heeft de gemeenteraad van Utrecht het raadsbesluit “Aanwijzen grond bijzondere (Islamitische) begraafplaats Tolsteeg, naar aanleiding van verzoeken van VUMO en IKU” vastgesteld. Tegen het raadsbesluit is door een aantal omwonenden administratief beroep aangetekend. Er heeft een hoorzitting plaatsgevonden op 6 oktober 2022 waarbij een aantal omwonenden aanwezig en vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht door de Awb-adviescommissie gehoord zijn. De Awb adviescommissie heeft op 14 november 2022 een advies uitgebracht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het beroep niet-ontvankelijk te verklaren voor zover dat is ingesteld door B. van Berkel, T. Lucker, J.A. Schot, I Diteweg, K. Teeling, L. van Vuure, P. Karuza, J. Vogel. J. de Nijs, D.P. van der Velden, D. Rap, A.B.M. Bader, L. van Eijken, H. Diteweg, H. Brussel, J. den Besten, B. Vervoort, S. Mautman, W. Sandler, A. Hodgkinson, L. Heelzink, G. Gaucher, H. Janszen, M. Willems, R. van Trigt, J. Hady, J. B. Hady en R. Gijzen;
  2. het advies van de Awb-adviescommissie om een parkeer(druk)onderzoek uit te laten voeren door een onderzoeksbureau niet over te nemen;
  3. de beroepen van de omwonenden, uitgezonderd de beroepsgrond over de foutief aangewezen percelen en foutieve kadastrale gemeentelijke aanduiding, ongegrond te verklaren;
  4. het beroep van de omwonenden over de foutief aangewezen percelen en foutieve kadastrale gemeentelijke aanduiding, gegrond te verklaren.
  5. het raadsbesluit van 3 februari 2022 (nr. 19) onderdeel 1 in stand te laten.
  6. het raadsbesluit van 3 februari 2022 (nr. 19) onderdeel 2 te vernietigen voor wat betreft de vermelding van perceelnummer 2862 en de bijbehorende indicatietekening
  7. een nieuw besluit en een nieuwe indicatietekening vast te stellen en in de plaats te laten treden van onderdeel 2 van het raadsbesluit van 3 februari 2022 (nr. 19), onderdeel 2 en deze te publiceren;
  8. voor de motivering van de beslissing op beroep, met toepassing van 3:49 Awb, deels te verwijzen naar het advies van de commissie van 14 november 2022 en de motivering voor zover deze afwijkt van het advies van de commissie op te nemen in de beslissing op beroep ingevolge artikel 7:26 Awb.

 8. 09

  Essentie/ samenvatting:
  Binnen de Utrechtse Moslimgemeenschap is behoefte aan een bijzondere (Islamitische) begraafplaats. Hiertoe zijn twee verzoeken ingediend bij de gemeente Utrecht. Bij besluit van 3 februari 2022 heeft de gemeenteraad van Utrecht het raadsbesluit “Aanwijzen grond bijzondere (Islamitische) begraafplaats Tolsteeg, naar aanleiding van verzoeken van VUMO en IKU” vastgesteld. Tegen het raadsbesluit is door IKU administratief beroep aangetekend. Er heeft een hoorzitting plaatsgevonden op 6 oktober 2022 waarbij IKU en vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht gehoord zijn. De Awb-adviescommissie heeft op 14 november 2022 een advies uitgebracht. Gedeputeerde staten beslissen het advies van de Awb-adviescommissie om het besluit van de gemeenteraad van 3 februari 2022 (nr. 19), onderdeel 3 in stand te houden over te nemen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het administratief beroep van IKU ongegrond te verklaren;
  2. het besluit van 3 februari 2022 van de gemeenteraad Utrecht (nr. 19), onderdeel 3, in stand te laten;
  3. voor de motivering van de beslissing op het administratief beroepschrift met toepassing van de artikelen 3:49 Algemene wet bestuursrecht te verwijzen naar het advies van de Awb-commissie en de motivering in de beslissing op beroep zelf op grond van artikel 7:26 Algemene wet bestuursrecht.

 9. 11

  Essentie / samenvatting:
  In het OV-netwerkperspectief (vastgesteld door Provinciale Staten op 11 mei 2022) is beschreven dat een spooragenda opgesteld wordt om de spoorse ambities in het OV-netwerkperspectief te concretiseren en verder te brengen. Eind 2021 is de provincie begonnen met het opstellen van de spooragenda in samenwerking met gemeenten, regio’s, spoorsector en het Rijk. Ook is het Reizigers Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer Utrecht (ROCOV) tweemaal geraadpleegd. De uitwerking heeft betrekking op de provinciale ambities en prioriteiten op het gebied van spoor. Na vaststelling van de ontwerp spooragenda worden betrokken partijen uitgenodigd om te reageren. Naar verwachting wordt de definitieve spooragenda na de zomer 2023 aangeboden ter besluitvorming.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Ontwerp Spooragenda vast te stellen en vrij te geven voor consultatie;
  2. de Statenbrief betreffende Ontwerp Utrechtse spooragenda vast te stellen en samen met de ‘ontwerp Spooragenda Utrecht’ ter informatie aan Provinciale Staten toe te sturen.

 10. 12

  Essentie / samenvatting:
  Bij de provincie Utrecht lagen er voor het verbeteren van onze bedrijfsvoering een aantal forse uitdagingen. Deze uitdagingen werden de afgelopen jaren op verschillende manieren opgepakt. Zoals bekend werd er gewerkt aan drie verbeterprogramma’s die vallen onder de noemer "De basis op orde".
  Dit zijn:


  • Versterken Financiële Functie;
  • Verbetering Bedrijfsvoeringsprocessen (BV Beter); 
  • Versterken ICT-functie en Digitale Routekaart.


  De projectmatige aanpak van het versterken van de financiële functie is in de zomer van 2021 afgerond en met onze statenbrief van 5 oktober 2021 (2021FAC44) hebben wij u hierover geïnformeerd. In deze Statenbrief wordt de commissie BEM geïnformeerd over de eindstand van het programma Verbetering Bedrijfsvoeringsprocessen. De circa 300 deelprojecten van het programma BV Beter hebben we samengevoegd in één rapportage en één gezamenlijk dashboard. In deze eindrapportage kijken we terug op het gehele verbeterprogramma. Het programma Versterken ICT-functie en Digitale Routekaart loopt nog door en wordt niet meegenomen in deze eindrapportage.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Eindrapportage Bedrijfsvoeringsbrede Verbeteringsprogramma’s vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden.

 11. 15

  Essentie / samenvatting:
  Middels dit document wordt er toestemming gevraagd voor de aankoop van een geitenhouderijbedrijf aan de Langbroekerdijk B 22 in Langbroek. De mogelijkheid doet zich nu voor om dit gehele bedrijf aan te kopen, inclusief grond en opstallen. De gronden (13 ha) liggen binnen de nieuwe zoekgebieden van Natuur Netwerk Nederland en kunnen worden ingezet voor het realiseren van nieuwe natuur. Deze aankoop draagt daarnaast bij aan de reductie van stikstof. Met deze aankoop wordt overeengekomen en vastgelegd dat de stikstofvergunning wordt ingeleverd, waarmee de stikstofdepositie op N2000 gebieden in de omgeving daalt. De financiering wordt gedaan vanuit het programma AVP.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. over te gaan tot het aankopen van de geitenhouderij aan de Langbroekerdijk B 22 te Langbroek;
  2. team GEB opdracht te geven de transactie binnen de kaders van de vastgestelde nota grondbeleid 2020 en het uitvoeringskader grondbeleid 2020 uit te voeren en notarieel af te laten handelen;
  3. geheimhouding op dit B-stuk en de bijlagen op te leggen en na aankoop deze geheimhouding weer opheffen, overeenkomstig artikel 55 van de Provinciewet in samenhang met artikel 5, tweede lid, onder b van de Wet open overheid.