Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 7 februari 2023

09:30 - 12:30
Locatie

16.79 Vergaderkamer CvdK

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.03.H

  Essentie / samenvatting:
  De Statenfractie van BVNL heeft vragen gesteld over het stikstofdashboard. In dit voorstel zijn deze vragen beantwoord.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de het Statenlid R. Dercksen (BVNL) betreffende het stikstofdashboard zoals gebruikt in het kader van de Gebiedsgerichte Aanpak Landelijk Gebied vast te stellen en te verzenden.

 2. 0.04.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 7 december jl. hebben Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten een brief ontvangen van bewoners aan de Groenewoudseweg in Cothen. De bewoners spreken hun zorgen uit over de plannen vanuit de gemeente Wijk bij Duurstede om 32 flexwoningen aan de Groenwoudseweg te realiseren. De omwonenden geven aan zich geconfronteerd te zien met plannen die een aanzienlijk impact hebben op de waarde van hun woningen en het woongenot, vragen rondom veiligheid, geluidsoverlast e.d., alsmede aantasting van de kernwaarden van het buitengebied en de Groenewoudseweg in het bijzonder. Naar aanleiding van berichtgeving in de krant en deze brief zijn er artikel 47 vragen gesteld door BVNL. Deze vragen zijn op 10 januari 2023 beantwoord. Er zijn nu aanvullende vragen gesteld door BVNL.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van BVNL betreffende flexwonen Cothen vast te stellen en te verzenden.

 3. 0.07.H

  Essentie / samenvatting:
  In de Wet Milieubeheer is bepaald dat de provincies er bestuurlijk en financieel voor verantwoordelijk zijn dat stortplaatsen na sluiting geen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken. Hiertoe dient eeuwigdurende nazorg plaats te vinden. De middelen hiervoor worden bijeengebracht in een (provinciaal) nazorgfonds. Het bestuur van het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen provincie Utrecht (verder: “het Nazorgfonds”), bestaande uit het college van Gedeputeerde Staten, stelt het jaarverslag 2020 vast van het Nazorgfonds. Daarnaast herbenoemt het bestuur de leden van de Adviescommissie voor een periode van 2 jaar (conform het Statuut van het nazorgfonds).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. tot het vaststellen van de normenkaders rechtmatigheid over de jaren 2020, 2021 en 2022;
  2. tot het vaststellen van de jaarrekening 2020 van het Nazorgfonds;
  3. tot het vaststellen van de Begroting 2022 van het Nazorgfonds;
  4. tot het instemmen met de (her)benoemingen in de Adviescommissie voor de zittingsperiode van 01.01.2023 tot en met 31.12.2024;
  5. de Statenbrief ‘Nazorgfonds gesloten stortplaatsen provincie Utrecht” vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 4. 0.15.H

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO-bestuur vergadert op 9 februari 2023 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie voor deze bestuursvergadering opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over het volgende punt vast te stellen:

  1. 4a. ‘Kennisplatform Verkeer en Vervoer’;
  2. 4b. ‘Implementatie verordening hergebruik effluent’;
  3. 4c. ‘Samenwerkingsovereenkomst Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie (LVO)’;
  4. 4d. ‘Actualiteiten werkgeverszaken’.
 5. 05

  Essentie / samenvatting:
  Het dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o. (LSD) en het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) hebben ingestemd met de ontwerp kadernota 2024. Als deelnemer aan de gemeenschappelijke regelingen LSD en SGL hebben ook Provinciale Staten (PS) deze documenten ontvangen en worden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Met het vaststellen van de nota Samenwerkende Partijen (11 mei 20, PS2022BEM09), hebben PS het college van GS gedelegeerd om de financiële stukken te behandelen, inclusief de zienswijzeprocedure. Het betreffen beleidsarme kadernota’s waarvoor er geen noodzaak is een zienswijze in te dienen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de ontwerp kadernota 2024 voor het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de ontwerp kadernota 2024 voor de BVO Plassenschap Loosdrecht e.o. voor kennisgeving aan te nemen;
  2. geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpkadernota voor het recreatieschap Stichtse Groenlanden en de BVO Plassenschap Loosdrecht e.o;
  3. de statenbrief ‘Ontwerp kadernota 2024 Recreatieschap Stichtse Groenlanden en BVO Plassenschap Loosdrecht e.o. ’ vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 6. 06

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten hebben voor 2023 een nieuw Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) opgesteld. De provincie is wettelijk verplicht om dit jaarlijks te doen. Het merendeel van de VTH-taken waarvoor de provincie Utrecht bevoegd gezag is, heeft de provincie in mandaat belegd bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. De provinciale taken op het gebied van Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO, VTH-taken wat betreft risicovolle bedrijven) worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) te Zaandam. Aan beide taakvelden liggen aparte Dienstverleningsovereenkomsten (DVO/UVO) ten grondslag. In een DVO staat wat de provincie Utrecht van de betreffende uitvoeringsdienst verwacht en waartoe elk van de uitvoeringsdiensten zich heeft verplicht. Alle vergunning- en ontheffingverlenende werkzaamheden vanwege de Wet natuurbescherming en de interim Omgevingsverordening (onderdelen voor natuur en landschap) provincie Utrecht 2021 voert de provincie (team VVN) zelf uit.
  Andere vertrek- en uitgangspunten (naast de beide DVO’s) voor dit nieuwe Uitvoeringsprogramma VTH waren net als in 2022 de voorbereiding op de Omgevingswet, de ambities op het gebied van energie, natuur en veiligheid en vanzelfsprekend alle andere VTH-uitvoeringsresultaten uit 2022. Er is voor het Uitvoeringsprogramma VTH 2023 uitgegaan van de huidige wetten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:

  1. het Uitvoeringsprogramma VTH 2022 vast te stellen (incl. de Dienstverleningsovereenkomst 2021 RUD Utrecht en Dienstverleningsovereenkomst 2022 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied);
  2. de Statenbrief vast te stellen en deze met het Uitvoeringsprogramma VTH 2023 ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  3. gezien het ontoereikende budget voor RUD Utrecht de benodigde verhoging van €549.000, in verband met het uitstel van de Omgevingswet, te betrekken in de Zomernota 2023 en deze ter besluitvorming aan te bieden aan PS;
  4. de meerjarige effecten van de tariefstijging en uitstel Omgevingswet mee te nemen in de Kaderbrief 2024.
 7. 08

  Essentie / samenvatting:
  In de kamerbrief 'Strategisch Vastgoedplan Defensie' van 2 december 2022 worden de plannen en ambities van Defensie voor de driehoek Amersfoort - Zeist- Leusden beschreven. De Statenbrief geeft een samenvatting van de kamerbrief en een overzicht van vervolgstappen.

  Besluiten

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief over de kamerbrief 'Strategisch Vastgoedplan' van Defensie van 2 december 2022 vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief over de kamerbrief 'Strategisch Vastgoedplan' van Defensie van 2 december 2022 vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 8. 09

  Essentie / samenvatting:
  In maart 2022 hebben Provinciale Staten de participatievisie vastgesteld en kennis genomen van de bijbehorende leidraad. Nu het visievormende traject is afgerond, staat het vervolgtraject in het teken van de uitvoering en implementatie van de visie en leidraad. Het is grotendeels een intern traject, dat erop gericht is om mederwerkers in de organisatie te ondersteunen en te inspireren in het betrekken van inwoners bij provinciale projecten en programma’s en om aan te sluiten bij initiatieven van inwoners. De Statenbrief ‘Uitvoering participatievisie- en leidraad’ informeert over de wijze waarop dat afgelopen maanden heeft plaatsgevonden. Daarnaast komen enkele actuele (landelijke) ontwikkelingen op het gebied van participatie aan bod en wordt uitvoering gegeven aan motie 15 ‘Effectieve participatie’ door het toevoegen van een beleidsuitgangspunten aan de leidraad over monitoring en evaluatie van participatietrajecten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de gewijzigde participatieleidraad ‘Leidraad voor het samenspel tussen de provincie Utrecht en haar inwoners’ met een aanvulling over beleidsuitgangspunten voor monitoring en evaluatie van participatietrajecten vast te stellen;
  2. de bijgevoegde Statenbrief ‘Uitvoering participatieleidraad- en visie’ vast te stellen en deze toe te zenden aan Provinciale Staten.

 9. 10

  Essentie / samenvatting:
  In februari 2019 hebben Provinciale Staten (PS) het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer getiteld ‘Energie in-transitie’ besproken en het bijbehorende statenvoorstel met daarin de aanbevelingen vastgesteld. Deze aanbevelingen zijn opgenomen in de monitor actiemanagement en op basis van deze aanbevelingen zijn een aantal acties geformuleerd en in gang gezet. De afspraak is dat op het moment dat alle acties geïmplementeerd zijn en werkend, PS met een statenbrief actief worden geïnformeerd over de wijze waarop de aanbevelingen zijn afgedaan. De statenbrief ‘Eindrapportage aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer onderzoek Energie-in transitie’ strekt daartoe.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief ‘Eindrapportage aanbevelingen Rekenkamer onderzoek Energie-in-transitie’ vast te stellen en ter informatie te zenden aan Provinciale Staten en in afschrift aan de Randstedelijke Rekenkamer.

 10. 11

  Essentie / samenvatting:
  In het voorjaar van 2022 hebben Provinciale Staten motie 79 aangenomen “Code Rood voor klimaat”. Hierin krijgen Gedeputeerde Staten de opdracht voor het uitwerken en inrichten van een Planning en Control/ Plan do check act (P&C cyclus) voor CO2-reductie en absorptie. Doel hiervan is om regelmatig en consistent te rapporteren aan Provinciale Staten over de voortgang op reductie en absorptie voor CO2 en mogelijkheden bieden om bij te sturen. Daarnaast heeft Price Waterhouse Coopers (PWC) in de tussentijdse bevindingen behorende bij de jaarrekening 2022 een aantal aanbevelingen opgenomen ten aanzien van klimaatdoelstellingen in relatie tot de P&C cyclus. In een startnotitie is het voorstel uitgewerkt om deze P&C/ PCDA-cyclus voor broeikasgassen te integreren in de huidige P&C cyclus van provincie Utrecht, en ten behoeve hiervan te starten met een separate klimaatparagraaf. Dit zal een paragraaf in opbouw zijn welke stap voor stap verder ontwikkeld wordt. Met de realisatie daarvan wordt opvolging gegeven aan zowel de aanbeveling van PWC om in de Planning & Control-producten een (centrale) plek te zoeken voor klimaat én motie Code Rood door een P&C-/PDCA-cyclus in te richten gericht op CO2-reductie en absorptie. In de kaderbrief 2024 worden de hoofdlijnen van de klimaatparagraaf in opbouw gegeven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de startnotitie "Klimaat in P&C-cyclus" vast te stellen;
  2. om in navolging van de startnotitie de eerste aanzet voor de klimaatparagraaf onderdeel te maken van de Kaderbrief 2024 en na besluitvorming door Provinciale Staten deze klimaatparagraaf mogelijk voor het eerst op te nemen in de programmabegroting 2024;
  3. de Statenbrief “startnotitie Klimaat in P&C-cyclus” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 11. 12

  Essentie / samenvatting:
  Bij wijze van pilot is, in het kader van het programma Slimmer met Data, in 2022 voor de eerste keer een trendanalyse brede welvaart provincie Utrecht samengesteld. Om PS te informeren, wordt de trendanalyse vergezeld van een statenbrief gestuurd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief inz brede welvaart provincie Utrecht vast te stellen en, vergezeld van de trendanalyse en de link naar de uitlegvideo, door te sturen naar Provinciale Staten.

 12. 16

  Essentie / samenvatting:
  In 2022 hebben de agrarische ondernemers in polder Spengen met denkkracht van overheden en gebiedsorganisaties de Toekomstvisie ‘Boeren met Toekomst in parel Spengen’ gemaakt. In deze visie geven de boeren invulling aan maatschappelijke opgaven op gebied van natuur, klimaat, bodem en water om duurzaam te kunnen blijven boeren. De toekomstvisie is de eerste stap naar een bredere gebiedsontwikkeling. Boeren en grondeigenaar A.S.R. willen samen met gebiedspartners Provincie Utrecht, Gemeente Stichtse Vecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de visie daadwerkelijk realiseren. Met de intentieovereenkomst spreken de partijen commitment uit om de Toekomstvisie ‘Boeren met Toekomst in parel Spengen’ een stap verder te brengen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de intentieovereenkomst ‘Boeren met Toekomst in parel Spengen’ vast te stellen en aan te gaan’.

 13. 17

  Essentie/ samenvatting:
  Jaarlijks wordt er aan Gedeputeerde Staten een issuekalender aangeboden en stellen Gedeputeerde Staten een overzicht vast van issues die dit jaar door provincie Utrecht worden ondersteund.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het overzicht te ondersteunen issues 2023 vast te stellen.