Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 4 juli 2023

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.05.H

  Essentie / samenvatting:
  De Europese Commissie heeft het Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse uitwerking van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027 in december 2022 goedgekeurd. Met deze goedkeuring zijn middelen beschikbaar gesteld door Europa voor innovatie en verduurzaming van het landelijk gebied en de agrarische sector waarbij toekomstbestendig boeren sterker beloond gaat worden. De uitvoering van het nationaal strategisch plan verloopt via Rijk en provincies. Provincies hebben de mogelijkheid om subsidies te verstrekken op het gebied van maatregelen over innovatie, kennisoverdracht, investeringen en gebiedsgerichte samenwerking. Om subsidieverstrekking mogelijk te maken is het noodzakelijk een algemene subsidieverordening vast te stellen. Op basis van deze verordening die met voorliggend besluit wordt vastgesteld, kan de provincie Utrecht vervolgens openstellingsbesluiten nemen waarmee beleidsinhoudelijk invulling wordt gegeven aan de maatregelen in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de ontwerp Verordening Europese Landbouwsubsidies provincie Utrecht 2023-2027, vast te stellen;
  2. het Statenvoorstel vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan provinciale staten;
  3. onder voorbehoud dat PS de Verordening vaststelt, de Beleidsregel verlagen GLB subsidies, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.

 2. 0.07.H

  Essentie / samenvatting:
  De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist werken samen aan de visievorming voor de transformatie van het gebied rond station Driebergen-Zeist. Deze gemeenten hebben de provincie gevraagd te participeren in dit proces en ook deel te nemen aan de ambtelijke projectorganisatie en de bestuurlijke Stuurgroep. In de Provinciale Omgevingsvisie is dit gebied aangeduid als potentiële locatie voor integrale ontwikkeling van wonen en werken rondom OV-knooppunten en in Utrecht Nabij is dit gebied aangeduid als Groene Poort. Daarnaast is het gebied aangeduid als regiopoort in de programmalijn Regiopoorten van UNED, het samenwerkingsverband van het Rijk, de Provincie Utrecht en de regio. Ook bevinden zich in de directe omgeving van dit gebied diverse provinciale belangen, waaronder NNN en cultuurhistorische waarden. Door actief deel te nemen in dit proces van visievorming kan worden bijgedragen aan de borging en versterking van de provinciale opgaven op het gebied van o.a. verstedelijking, natuur, cultuurhistorie en bereikbaarheid.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de brief aan de gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug over betrokkenheid bij de gebiedsvisie Driebergen-Zeist vast te stellen en te versturen aan de colleges van beide gemeenten;
  2. de Statenbrief “gebiedsvisie Driebergen Zeist” vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten;
  3. de gedeputeerde Ruimtelijke Ordening namens de provincie Utrecht deel te laten nemen aan de bestuurlijke Stuurgroep +.

 3. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  De Utrechtse Depositiebank is een dataregister om depositieruimte beschikbaar te maken voor ontwikkeling en de natuur niet verder te belasten. Diverse economische- en maatschappelijke initiatieven in Utrecht hebben stikstofdepositieruimte (vergunning) nodig om doorgang te kunnen vinden. Daarnaast is er een legalisatieopgave (PAS-melders en andere agrarische vergunningen) waar stikstofdepositieruimte voor gevonden moet worden. Voor al deze vergunningverlening is een registratiesysteem in de vorm van een provinciale doelgebonden depositiebank nodig om gebiedsgericht maatwerk te kunnen leveren. Op 21 juni 2023 is het voorgenomen instellingsbesluit geconsulteerd in Statencommissie RGWW. Deze consultatie leidt niet tot aanpassingen van het eerdere voorgenomen instellingsbesluit. Besluitvorming over het separate beleidskader voor onder andere de uitgifte van stikstofdepositieruimte wordt in principe aan de volgende GS gelaten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Instellingsbesluit Depositiebank Utrecht (UTSP-367003060-1715) vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal blad;
  2. de Statenbrief (UTSP-367003060-1710) vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 4. 0.11.H

  Essentie / samenvatting:
  Het ‘Ontwerpbesluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2023’ heeft na vaststelling door GS op 21 maart 2023, gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Op het ontwerpbesluit zijn door 25 indieners in totaal 32 formele zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de Nota van beantwoording. Een deel van de zienswijzen heeft geleid tot aanpassing van het besluit.


  Het Natuurbeheerplan vormt het toetsingskader voor het verlenen van subsidies voor agrarisch natuurbeheer, het beheer van natuurterreinen, inrichting en kwaliteitsverbetering van natuurterreinen, functieverandering van landbouwgrond naar natuur en de aankoop en ontpachting van landbouwgrond ten behoeve van functieverandering naar natuur. Het Natuurbeheerplan, met name de daarbij behorende kaarten, geeft aan waar en voor welke natuurdoelen subsidie mogelijk is.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten: 
  1. de volgende documenten in te trekken: 
  - het B-stuk Besluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2023, met kenmerk UTSP-522568655- 23296 vastgesteld op 20 juni 2023; 
  - de Nota van beantwoording van de zienswijze ‘ontwerpbesluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2023 met kenmerk UTSP-522568655-23152, vastgesteld op 20 juni 2023; 
  - het besluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2023 met kenmerk UTSP-522568655-23281, vastgesteld op 20 juni 2023; 
  - de Statenbrief Besluit tot wijziging van het natuurbeheerplan met kenmerk UTSP-522568655-23167. 


  2. de volgende documenten daarvoor in de plaats te laten treden: 
  - het B-stuk Besluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2023, met kenmerk UTSP-522568655- 23383; 
  - de Nota van beantwoording van de zienswijzen ‘Ontwerpbesluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2023’ met kenmerk UTSP-522568655-23384 vast te stellen en de indieners hierover per brief te informeren; 
  - het Besluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2023 van 20 juni 2023 met kernmerk UTSP522568655-23353 vast te stellen en het besluit te publiceren; 
  - de Statenbrief Besluit tot wijziging van het natuurbeheerplan met kenmerk UTSP-522568655-23385 en bijlagen vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten.

 5. 0.12.H

  Essentie / samenvatting:
  In februari 2023 hebben de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) en Paul Roncken (Provinciaal Adviseur Ruimtelijk Kwaliteit, PARK) adviezen uitgebracht voor de scope van het Provinciaal Ruimtelijk Voorstel Utrecht. Zowel de PCL als de PARK hebben dit advies op 8 maart gepresenteerd aan de Statencommissie Omgevingsvisie. Voorgesteld wordt om schriftelijk te reageren middels bijgevoegde brieven aan de PCL en aan de PARK, met afschriften aan Provinciale Staten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de reactiebrief op het PCL advies ‘De grenzeloosheid voorbij’ te verzenden aan de PCL, met afschrift aan PS;
  2. de reactiebrief op het PARK-advies ‘Provinciaal ruimtelijk voorstel’ te verzenden aan de PARK, met afschrift aan PS.

 6. 0.14.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 13 december 2022 is de Realisatiestrategie natuuropgave provincie Utrecht vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Hiertegen hebben een aantal belanghebbenden bezwaar gemaakt. De Realisatiestrategie betreft beleid waartegen geen bezwaar gemaakt kan worden. Onlangs heeft de Awb-adviescommissie een advies over de bezwaren uitgebracht en dient een beslissing op bezwaar genomen te worden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten: 
  1. het advies van de Awb-commissie over te nemen en appellanten niet-ontvankelijk te verklaren;
  2. de beslissing op bezwaar vast te stellen en te verzenden.

 7. 0.15.H

  Essentie / samenvatting:
  De periode van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) 2014-2020, dat met twee jaar verlengd is tot en met 2022, is bijna afgerond. De laatste regeling, Fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector provincie Utrecht 2022, is op 21 oktober 2022 gesloten voor aanvragen. Er is met grote belangstelling op deze regeling ingeschreven, waarbij voor ca € 3.7 miljoen subsidie is aangevraagd. Het subsidieplafond is verhoogd van € 1.000.000,- naar € 1.788.000,-. Er heeft een loting plaatsgevonden met de notaris om de rangorde van subsidietoekenning te bepalen. Nu zijn er bij het verlenen van de subsidie abusievelijk twee dossiers verleend die op basis van de rangorde hiervoor niet in aanmerking kwamen. Daarom wordt een extra plafondophoging voorgesteld van € 102.212,-. Van dit bedrag is 50% afkomstig van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en 50% van het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) van de provincie Utrecht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)-wijzigingsbesluit ‘Fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector provincie Utrecht 2022’ vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.

 8. 0.16.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 17 april 2023 heeft de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) de groenkrant; 'Groen: een kwestie van doen! Groen in stad en dorp' uitgebracht. Tijdens de informatiemarkt voor de nieuwe Staten op 19 april 2023 is deze digitale krant aangeboden aan de Statenleden. Met deze groenkrant wil de PCL het belang van groen in de directe leefomgeving benadrukken en inspiratie en aanbevelingen geven voor de rol van de provincie Utrecht. Voorgesteld wordt om schriftelijk te reageren met bijgevoegde brief aan de PCL, met een afschrift aan Provinciale Staten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de reactiebrief op de Provinciale Commissie Leefomgeving groenkrant; 'Groen: een kwestie van doen! Groen in stad en dorp' aan de PCL, vast te stellen en te verzenden.

 9. 0.17.H

  Essentie / samenvatting:
  Op grond van de Provinciewet dienen neveninkomsten van de commissaris van de Koning en de gedeputeerden jaarlijks te worden gemeld aan het provinciebestuur. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, dienen neveninkomsten te worden verrekend met de bezoldiging.
  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft naar aanleiding van de opgaves over het jaar 2022 adviezen opgesteld.
  Op basis van de adviezen van BZK hoeft voor geen van de betrokkenen verrekening plaats te vinden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. op basis van de adviezen van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vast te stellen en te verklaren dat de commissaris van de Koning Oosters en de gedeputeerden Bruins Slot, Van Essen, Van Muilekom, Schaddelee, Sterk en Strijk vallen onder de verrekenplicht, maar dat er geen (zodanige) neveninkomsten zijn dat deze voor verrekening in aanmerking komen;
  2. de commissaris van de Koning en de gedeputeerden door middel van de afdoeningsbrieven van deze beslissing in kennis te stellen;
  3. de provinciesecretaris te mandateren om de afdoeningsbrieven namens hen te ondertekenen.

 10. 0.18.H

  Essentie/ samenvatting:
  Subsidie voor bodemdalingremmende maatregelen wordt verstrekt via de provinciale Subsidieregeling Beperking Bodemdaling Utrechtse Veenweiden (SRBB) die per 1 september 2022 is opengesteld. Voor deze subsidieregeling ligt nu een wijziging voor. De staatssteun toets die hoort bij deze regeling is gedaan op basis van de LandbouwVrijstellingsVerordening (LVV). Sinds 1 januari 2023 geldt een herziene versie van de LVV (Verordening (EU) 2022/2472). Daarvoor was de LVV terug te vinden in Verordening (EU) nr. 702/2014. Als decentrale overheid ben je verplicht een kennisgeving op basis van de nieuwe LVV te doen en ervoor te zorgen dat de regeling overeenstemt met de nieuwe LVV. Op basis van de nieuwe LVV is de tekst van de subsidieregeling aangepast om zo de juiste termen en artikelnummers in de subsidieregeling op te nemen. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt een aantal kleine wijzigingen in de regeling door te voeren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het wijzigingsbesluit van de Subsidieregeling Beperking Bodemdaling (SRBB) Utrechtse Veenweiden vast te stellen.

 11. 0.20.H

  Essentie / samenvatting:
  Eerder hebben PS het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer getiteld “Verkoop kavels Dolderseweg” (17-12- 2018) besproken en de bijbehorende statenvoorstellen met daarin de aanbevelingen vastgesteld. Deze aanbevelingen zijn opgenomen in de monitor van het actiemanagement, en op basis van deze aanbevelingen zijn een aantal acties geformuleerd en in gang gezet. De afspraak is dat op het moment dat alle acties geïmplementeerd zijn en werkend, PS met een statenbrief actief worden geïnformeerd over de wijze waarop de aanbevelingen zijn afgedaan.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief "Eindrapportage aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer onderzoek “Verkoop kavels Dolderseweg” vast te stellen en ter informatie te zenden aan Provinciale Staten en in afschrift aan de Randstedelijke Rekenkamer.

 12. 0.22.H

  Essentie / samenvatting:
  Eerder hebben Provinciale Staten (hierna: PS) het rapport van de Beleidsaudit financiën mobiliteitsprogramma’s Ambities en uitvoering in balans? (23 april 2018) (PS2018MME10-03) besproken en het bijbehorende Statenvoorstel met daarin de aanbevelingen vastgesteld. Deze aanbevelingen zijn opgenomen in de monitor van het actiemanagement, en op basis van deze aanbevelingen zijn een aantal acties geformuleerd en in gang gezet. De afspraak is dat op het moment dat alle acties geïmplementeerd zijn en werkend, PS met een statenbrief actief worden geïnformeerd over de wijze waarop de aanbevelingen zijn afgedaan.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief "Eindrapportage aanbevelingen Beleidsaudit financiën mobiliteitsprogramma’s” vast te stellen en ter informatie te zenden aan Provinciale Staten.

 13. 0.23.H

  Essentie / samenvatting:
  Eerder hebben PS het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer getiteld “Bescherming drinkwaterbronnen” (d.d. 22-09-2021) besproken en de bijbehorende statenvoorstellen met daarin de aanbevelingen vastgesteld. Deze aanbevelingen zijn opgenomen in de monitor van het actiemanagement, en op basis van deze aanbevelingen zijn een aantal acties geformuleerd en in gang gezet. De afspraak is dat op het moment dat alle acties geïmplementeerd zijn en werkend, PS met een statenbrief actief worden geïnformeerd over de wijze waarop de aanbevelingen zijn afgedaan.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief "Eindrapportage aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer onderzoek Bescherming drinkwaterbronnen” vast te stellen en ter informatie te zenden aan Provinciale Staten en in afschrift aan de Randstedelijke Rekenkamer.

 14. 0.24.H

  Essentie / samenvatting:
  Eerder hebben Provinciale Staten (hierna: PS) het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer getiteld “Sturing in OV-concessies” (15 december 2021) besproken en het bijbehorende Statenvoorstel met daarin de aanbevelingen vastgesteld. Deze aanbevelingen zijn opgenomen in de monitor van het actiemanagement, en op basis van deze aanbevelingen zijn een aantal acties geformuleerd en in gang gezet. De afspraak is dat op het moment dat alle acties geïmplementeerd zijn en werkend, PS met een Statenbrief actief worden geïnformeerd over de wijze waarop de aanbevelingen zijn afgedaan.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief "Eindrapportage aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer onderzoek Sturing in OVconcessies” vast te stellen en ter informatie te zenden aan Provinciale Staten en in afschrift aan de Randstedelijke Rekenkamer.

 15. 0.25.H

  Essentie / samenvatting:
  Eerder hebben Provinciale Staten het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer getiteld “Vernieuwde Regionale Tramlijn” (12 januari 2022) besproken en de bijbehorende Statenvoorstellen met daarin de aanbevelingen vastgesteld. Deze aanbevelingen zijn opgenomen in de monitor van het actiemanagement, en op basis van deze aanbevelingen zijn een aantal acties geformuleerd en in gang gezet. De afspraak is dat op het moment dat alle acties geïmplementeerd zijn en werkend, Provinciale Staten met een Statenbrief actief worden geïnformeerd over de wijze waarop de aanbevelingen zijn afgedaan.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief “Eindrapportage aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer onderzoek Vernieuwde Regionale Tramlijn” vast te stellen en ter informatie te zenden aan Provinciale Staten en in afschrift aan de Randstedelijke Rekenkamer.

 16. 0.27.H

  Essentie / samenvatting:
  Bij de behandeling van het Kader Integraal Risicomanagement 2020 in de Financiële Audit Commissie op 25-11- 2020 heeft de portefeuillehouder toegezegd na twee jaar een evaluatie uit te voeren hoe invulling is gegeven aan de implementatie van het Kader en Provinciale Staten daarover te informeren. Bijgaande statenbrief met evaluatierapport strekt daartoe. Uit de evaluatie komt naar voren dat een goed begin is gemaakt met het verwezenlijken van de wenselijke situatie. Er is meer risicobewustzijn ontstaan en de wil om met risicomanagement aan de slag te gaan is aanwezig. De drie Doel-Onzekerheid-Doen-vragen (DOD-vragen) bieden een laagdrempelige manier om op een expliciete en gestructureerde manier invulling te geven aan het risicomanagement

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het rapport Evaluatie implementatie Kader risicomanagement 2020 vast te stellen; 
  2. de statenbrief Rapport evaluatie risicomanagement vast te stellen en ter informatie toe te zenden naar Provinciale Staten.

 17. 0.28.H

  Essentie / samenvatting:
  De Functionaris gegevensbescherming (verder ‘de FG’) brengt jaarlijks rechtstreeks verslag uit aan de algemeen directeur en Gedeputeerde Staten over de stand van zaken met betrekking tot de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door de provinciale organisatie. In de rapportage geeft de FG aan dat er inmiddels veel bereikt is. Tevens is er ook nog veel te doen alvorens de organisatie ten aanzien van privacy alles op orde heeft en de risico’s voldoende afgedekt zijn door beheersmaatregelen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de jaarrapportage 2022 – Functionaris Gegevensbescherming vast te stellen;
  2. Statenbrief “jaarrapportage 2022 – Functionaris Gegevensbescherming’ vast te stellen en, samen met de jaarrapportage 2022, ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 18. 0.29.H

  Essentie/ samenvatting:
  In de Provinciale Staten (hierna: PS) vergadering van 9 februari 2022 is een motie ingediend die betrekking heeft op de verkenning van het ‘uitdaagrecht’. Bij het Uitdaagrecht kunnen bewoners, maatschappelijke organisaties e.a. taken van gemeente, provincie of waterschap overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen, al dan niet met bijhorend budget. Het uitdaagrecht gaat wettelijk verankerd worden. Om inzicht te krijgen in het uitdaagrecht op provinciaal niveau heeft de provincie Utrecht opdracht gegeven aan het externe onderzoeksbureau Drift.


  Het uitdaagrecht kan werken als het breed wordt opgevat en als het ingezet wordt als instrument om maatschappelijke initiatieven van de grond te krijgen. Brede coalities achter een uitdaging bestaan daarbij niet alleen uit burgers en maatschappelijke initiatieven, maar ook uit bedrijven en professionele organisaties. Een belangrijke randvoorwaarde in de uitvoering is dat er in de organisatie aandacht is voor het vergroten van het ‘aansluitingsvermogen’, oftewel de bekwaamheid van de interne organisatie om aan te sluiten op de manier van denken en doen van mensen vanuit de samenleving. Onder deze voorwaarden kan het uitdaagrecht werken binnen de provincie Utrecht. Het uitdaagrecht moet niet worden ingezet als een vorm van competitieve aanbesteding en het is ook geen simpel of eenduidig instrument om meer maatschappelijk effect binnen hetzelfde budget te sorteren. In het adviesrapport worden drie gradaties uitgewerkt die ter afweging kunnen helpen om het Uitdaagrecht concreet vorm te geven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het adviesrapport 'Uitdaagrecht: Geschikt voor de provincie Utrecht?' vast te stellen;
  2. de Statenbrief Verkenning adviesrapport ‘Uitdaagrecht’ vast te stellen en ter informatie te verzenden aan Provinciale Staten.

 19. 0.31.H

  Essentie / samenvatting:
  De Provincie Utrecht heeft, samen met netbeheerders, regio's en gemeenten, het afgelopen half jaar aan het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (P-MIEK 1.0) gewerkt. Deze ligt nu ter vaststelling voor. Het P-MIEK 1.0 betreft een eerste integrale programmering voor de infrastructuur voor elektriciteit in de provincie Utrecht waarbij de ruimtelijke ontwikkelingen worden afgestemd op de elektriciteitsinfrastructuur. In dit P-MIEK 1.0 worden bovendien vijf projecten benoemd die randvoorwaardelijk zijn voor de ontwikkeling van het energiesysteem in de provincie Utrecht, te weten: - Breukelen-Kortrijk; 380kV station van TenneT - Utrecht-Noord; 2 x 150 kV stations van TenneT en Stedin - Amersfoort-Noord; 2 x 150 kV stations van TenneT en Stedin (incl. aansluiting Nijkerk) Rondom bovenstaande 5 projecten is een intensief participatietraject met omwonenden opgestart, welke in de toekomst verder uitgewerkt zal worden. Met vaststelling van het P-MIEK 1.0 worden ook bovenstaande projecten vastgesteld als (prioritaire) P-MIEK projecten. Deze projecten staan al in de investeringsplannen van Stedin en TenneT. Vanwege de korte doorlooptijd en de verkiezingen is ervoor gekozen om het P-MIEK 1.0 beleidsneutraal te laten zijn zonder energievisie en afwegingskader voor het prioriteren van projecten. Naast bovengenoemde randvoorwaardelijke projecten, wordt geen verdere onderliggende prioritering aangebracht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Utrechtse Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Energie en Klimaat (P-MIEK) 1.0 vast te stellen;
  2. de Statenbrief betreffende het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en klimaat vast te stellen en samen met bovengenoemde stuk ter informatie te zenden aan Provinciale Staten.

 20. 0.32.H

  Essentie / samenvatting:
  De programmering van nieuwe woon- en werklocaties vindt plaats via de systematiek van regionale programmering. Dit is een cyclisch proces waarbij gemeenten nieuwe woon- en werklocaties kunnen aandragen ten behoeve van een gezamenlijk regionaal programma. De essentie van deze regionale programma’s wordt opgenomen in het Provinciaal Programma Wonen en Werken. In februari 2023 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp voor het Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023 vastgesteld samen met de bijbehorende PlanMER. Van 1 maart t/m 11 april hebben de stukken gedurende zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn 34 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen hebben geleid tot een aantal wijzigingen in de tekst van het programma en de tekst van het PlanMER. Op basis hiervan is het PlanMER op een aantal onderdelen aangevuld. Dit is vervat in het document “Aanvulling en aanpassing PlanMER”. Met dit besluit wordt het Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023 definitief vastgesteld, samen met de Nota van Beantwoording en het document Aanvulling en aanpassing planMER PPWW23. Ook wordt een Statenbrief vastgesteld waarmee de Staten worden geïnformeerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Nota van beantwoording over de zienswijzen ‘Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023 en de bijbehorende PlanMER’ vast te stellen;
   2. het Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023 vast te stellen;
  3. het document “Aanvulling en aanpassing planMER PPWW23" vast te stellen;
  4. Statenbrief “Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023” (inclusief bijlagen) vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 21. 0.33.H

  Essentie / samenvatting:
  Het project Bodegraven Noord omvat de inrichting van 290 ha nieuwe natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), waaronder een ecologische verbinding tussen de Reeuwijkse plassen en de Nieuwkoopse plassen. Van de 290 ha ligt 255,5 ha in de provincie Zuid-Holland en 34,5 ha in de provincie Utrecht. Provincie Zuid-Holland voert het project uit en heeft een ontwerp gemaakt voor het gehele projectgebied. De grootste grondeigenaar in het hele gebied is Natuurmonumenten. Zij worden door de provincie Zuid-Holland actief betrokken bij de inrichting en zijn akkoord met het inrichtingsplan. De provincie Utrecht wil participeren in het project van de provincie Zuid-Holland en een financiële bijdrage leveren voor de inrichting van de 34,5ha NNN dat in de provincie Utrecht ligt. Gedeputeerde Staten kennen middels de ondertekening van een Samenwerkingsovereenkomst een mandaat, volmacht en machtiging (hierna verder te noemen: mandaat) toe aan de provincie Zuid-Holland om het project aan te besteden en uit te voeren. De provincie Utrecht wordt mede-opdrachtgever voor het Utrechtse gedeelte van het project. Met de samenwerkingsovereenkomst en het mandaat kan de provincie Zuid-Holland de betreffende overheidsopdrachten rechtmatig overeenkomen en de aanbestedingen verzorgen conform de aanbestedingsregels.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
   1. een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de provincie Zuid-Holland waarmee een mandaat, volmacht en machtiging wordt toegekend voor het aanbesteden en uitvoeren van een overheidsopdracht voor de realisatie van 34,5 ha vochtig weidevogel grasland binnen het NNN in het Utrechtse deel van het project Bodegraven Noord; 
  2. de portefeuillehouder Landelijk Gebied te mandateren om de Samenwerkingsovereenkomst namens GS te ondertekenen en kleine (redactionele) wijzigingen door te voeren;
  3. de statenbrief “Samenwerkingsovereenkomst met de provincie Zuid-Holland over natuurinrichting Bodegraven Noord” vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te sturen op het moment dat de provincie Zuid-Holland ook heeft ingestemd met de overeenkomst.

 22. 0.34.H

  Essentie / samenvatting: 
  De pilot van Mobility as a Service (MaaS) in Leidsche Rijn, De Meern en Vleuten (2019-2022) is geëvalueerd. Er is veel geleerd en er zijn voorzichtige aanwijzingen dat MaaS een positieve bijdrage kan hebben aan de mobiliteitstransitie. De MaaS-app is echter nog geen zelfstandige businesscase voor een marktpartij.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief voor “Evaluatie pilot Mobility as a Service” vast te stellen en ter informatie te versturen aan Provinciale Staten.

 23. 0.35.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 29 juni 2022 hebben Provinciale Staten het Netwerkperspectief provinciale wegen 2040 vastgesteld met de aangenomen motie 61 Op zoek naar de juiste snelheid voor de Bunschoterstraat. Provinciale Staten vraagt daarin om een heroverweging van de maximum snelheid op de N199 in Amersfoort. Via een Stateninformatiebrief berichten Gedeputeerde Staten dat, na overleg met een bewonersgroep en de gemeente Amersfoort, de heroverweging heeft plaatsgevonden en Gedeputeerde Staten daarbij, net als in het netwerkperspectief, op 80 km/u uit komen. De motie roept het College op om de resultaten ter besluitvorming aan Provinciale Staten voor te leggen. Aangezien de uitkomsten het eerdere PS-besluit bekrachtigen, is er voor gekozen om Provinciale Staten te informeren. Via de Meerjaren Investeringsplanning Mobilitieit (MIPM) krijgt Provinciale Staten later de investeringen uit de trajectaanpak voorgelegd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. na heroverweging van de maximumsnelheid op de N199 in Amersfoort op basis van het Netwerkperspectief provinciale wegen 2040 deze te handhaven op 80 km/u;
  2. Provinciale Staten hierover te informeren door de Stateninformatiebrief Motie 61, op zoek naar de juiste snelheid voor de N199 Bunschoterstraat te verzenden.

 24. 0.37.H

  Essentie / samenvatting:
  Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van Het Utrechts Archief (HUA) op 12 juni 2023 is uitgesproken dat de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht voornemens zijn hun samenwerking in de vorm van een gemeenschappelijke regeling voort te zetten. Dit zal worden gedaan met in achtneming van de daarvoor geldende procedure (artikel 51 Wet gemeenschappelijke regelingen) en de bevoegdheden die de Staten en raad hebben in dit proces. Formeel kan dit proces pas in gang gezet worden na de ontvangst van het uittredingsbesluit van de minister van OCW. Met het versturen van een Statenbrief worden Provinciale Staten hierover geïnformeerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. naar aanleiding de vergadering van het Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief d.d. 12 juni 2023 voornemens te zijn om – na het formele uittredingsbesluit van het Rijk - de samenwerking met de gemeente Utrecht voort te zetten in de vorm van een aangepaste gemeenschappelijke regeling, met inachtneming van de daarvoor geldende procedure;
  2. de Statenbrief ‘rapportage ‘’Voortgang transitie Het Utrechts Archief’’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 25. 0.38.H

  Essentie / samenvatting:
  Groen is de kwaliteit van de Utrechtse regio. Groei is de opgave. Hoe kunnen we dat samenbrengen? Groen Groeit Mee geeft hier uiting aan. Met het programma Groen Groeit Mee werken we, sinds 2020, samen met regionale partners in ruimtelijke zin aan een stevige positionering van groen en water, onder andere gekoppeld aan de regionale programmering wonen en werken. In de afgelopen twee jaar hebben we onder meer de Handreiking Nieuwe Woongebieden Groen Groeit Mee opgesteld als hulpmiddel voor gemeenten en projectontwikkelaars bij het invullen van de verplichting uit artikel 9.13 van de Omgevingsverordening. 2023 is een oefenjaar voor de Handreiking Nieuwe Woongebieden en de opgedane inzichten geven een stevige basis voor een vervolgstrategie om tot het versnellen van de ambitie te komen. De 39 partners van het Pact Groen Groeit Mee willen de komende twee jaar inzetten op het bereiken van concrete resultaten, om groen en blauw kwantitatief en kwalitatief mee te laten groeien met de verstedelijking. Met het Groen Groeit Mee jaarplan 2023-2024 zetten we in op vier subdoelen: 1 Samen verantwoordelijk voor prioritering en positionering, 2 Groene gebiedsontwikkeling, 3 Bekostiging op orde en 4 Doorontwikkeling programmamanagement en communicatie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Handreiking Nieuwe Woongebieden Groen Groeit Mee vast te stellen, waarbij 2023 gebruikt wordt als oefenjaar;
   2. in de toelichting op artikel 9.15 van het Ontwerp 1e wijziging Omgevingsverordening een verwijzing te maken naar de Handreiking Nieuwe Woongebieden Groen Groeit Mee, waarin deze als hulpmiddel voor het invullen van de verplichting uit het artikel wordt gepositioneerd, met handvatten en inspiratie;
  3. bij de tweede wijziging van de Omgevingsverordening te bezien of op basis van de inzichten uit het oefenjaar de Handreiking en de regel over Groen Groeit Mee moet worden aangepast;
  4. de Statenbrief Stand van Zaken Groen Groeit Mee en de Handreiking Nieuwe Woongebieden Groen Groeit Mee vast te stellen en inclusief de bijlagen De Handreiking Nieuwe Woongebieden Groen Groeit Mee, Bekostigings- en financieringsstrategie Groen Groeit Mee, Jaarplan 2023-2024 Groen Groeit Mee toe te zenden aan PS.

 26. 0.39.H

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht maakt zich sterk voor een klimaatbestendige en waterveilige provincie. Daarbij sluiten we aan bij, en werken we samen met, onze partners in de regio op het gebied van klimaatadaptatie. Deze samenwerkingsverbanden worden ook ‘klimaatadaptatie werkregio’s’ genoemd. In totaal liggen er vier werkregio’s in de provincie Utrecht: Het Netwerk Water en Klimaat; Klimaatadaptatie Alblasserwaard – Vijfheerenlanden; het Samenwerkingsverband Amstel, Gooi en Vechtgebied en het Platform Vallei en Eem. De laatste werkregio werkt samen met twee andere Gelderse werkregio’s aan klimaatadaptatie binnen het overkoepelende samenwerkingsverband ‘Vallei en Veluwe Klimaatbestendig’. Elke werkregio heeft een eigen Regionale Adaptatiestrategie (RAS) en uitvoeringsprogramma opgesteld. Het overkoepelende samenwerkingsverband ‘Vallei en Veluwe Klimaatbestendig’ publiceert elk jaar een voortgangsrapportage. Deze wordt toegezonden aan alle partners van dit samenwerkingsverband. De provincie Utrecht is één van de partners van dit samenwerkingsverband. De voortgangsrapportage kan via deze link bekeken worden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief met titel 'Voortgangsrapportage Vallei en Veluwe Klimaatbestendig' vast te stellen en deze aan PS te verzenden.

 27. 03

  Essentie / samenvatting:
  In het coalitieakkoord 2019-2023 hebben de gezamenlijke fracties vastgelegd om met ingang van 2020 de Voorjaars- en Najaarsnota samen te voegen tot één Zomernota. Het doel hiervan is Provinciale Staten een betere mogelijkheid te bieden om (bij) te sturen, alsmede het realiseren van een efficiencyslag. De Zomernota is een beleidsmatige afwijkingenrapportage van het lopende begrotingsjaar met een daarin opgenomen peildatum qua financiële realisatie van 30 april 2023. De Zomernota geeft een beeld van de bijstellingen in het beleid zoals dat is opgenomen in de Programmabegroting 2023, die door Provinciale Staten vorig jaar november is vastgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Statenvoorstel 'Zomernota 2023' en de Zomernota 2023 vast te stellen en ter besluitvorming aan Provinciale Staten toe te sturen;
  2. de begrotingswijzigingen vast te stellen die binnen het mandaat van het college vallen en in de Zomernota zijn geclassificeerd als ‘administratieve wijzigingen'.

 28. 04

  Essentie / samenvatting:
  Vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) hebben alle provincies de opdracht om een Provinciaal Gebiedsprogramma Landelijk Gebied in te dienen bij het Rijk. In deze gebiedsprogramma’s worden ook de gebiedsplannen voor stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden geïntegreerd zodat daarmee voldaan wordt aan de Wet stikstofreductie en natuurverbetering die per 1 juli 2021 in werking is getreden. Het Utrechtse provinciale gebiedsprogramma noemen we het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG). Het concept UPLG versie 1.0 is opgesteld in drie stappen:

  1. Startnotitie (door Gedeputeerde Staten vastgesteld op 9 mei 2023)
  2. Koersnotitie (door Gedeputeerde Staten vastgesteld op 30 mei 2023)
  3. Concept UPLG versie 1.0.
   Ter besluitvorming ligt nu voor het vrijgeven van de derde stap, het concept UPLG versie 1.0. Dit concept UPLG versie 1.0 wordt na de besluitvorming door Gedeputeerde Staten aangeboden aan het Rijk en parallel daaraan verder in gesprek te gaan met onze gebiedspartners om samen met hen tot een voldragen en breed gedragen plan te komen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het concept UPLG versie 1.0 vrij te geven voor toezending aan het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit;
  2. het concept UPLG versie 1.0 vrij te geven voor bespreking met de gebiedspartijen parallel aan de toezending aan het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit;
  3. de Statenbrief vast te stellen en te versturen naar Provinciale Staten;
  4. de aanbiedingsbrief voor verzending van het concept UPLG 1.0 aan het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit vast te stellen.

 29. 06

  Essentie / samenvatting:
  De Uitvoeringsverordening subsidie Erfgoedparels provincie Utrecht 2020-2023 is gericht op het subsidiëren van restauraties van rijksbeschermde monumenten die geen woonhuis zijn. Het subsidieplafond voor aanvragen ingediend in 2023 wordt vastgesteld op € 4.200.000.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het subsidieplafond voor aanvragen ingediend in 2023 van de Uitvoeringsverordening subsidie Erfgoedparels vast te stellen op € 4.200.000, onder voorbehoud van vaststelling van de Begroting 2024 door Provinciale Staten;
  2. het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsverordening subsidie Erfgoedparels provincie Utrecht 2020- 2023, nummer UTSP-1935164504-34219 vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal blad;
  3. de statenbrief vast te stellen en samen met de gewijzigde uitvoeringsverordening toe te sturen aan Provinciale Staten.

 30. 09

  Essentie / samenvatting:
  De Voucherregeling advies bedrijfsopvolging in het MKB provincie Utrecht 2023-2024 vloeit voort uit het statenvoorstel Beleid opvolging MKB-(familie)bedrijven (PS2021BEM19) dat op de PS-vergadering van 22 september 2021 is aangenomen. Deze regeling is in lijn met dit statenvoorstel. Bij de totstandkoming van de regeling is er brede betrokkenheid geweest vanuit team Inkoop, juridische zaken en subsidies. Daarnaast zijn bij de vormgeving van deze regeling ook brancheverenigingen geconsulteerd

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. tot vaststelling van de Voucherregeling advies bedrijfsopvolging in het MKB provincie Utrecht 2023-2024;
  2. de Statenbrief betreffende Voucherregeling advies bedrijfsopvolging in het MKB provincie Utrecht 2023- 2024 ter kennisgeving door te geleiden naar PS.

 31. 10

  Essentie / samenvatting:
  Subsidies voor versnelling van de energietransitie worden getoetst aan de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie provincie Utrecht 2021 (UsET 2021) die op 6 juli 2021 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. Aanleiding voor het wijzigen van de UsET was de aanpak isolatieversnelling voor de smalle beurs. Over de voortgang van deze aanpak hebben wij op 18 januari j. verslag uitgebracht (memorandum aan de Statencommissie Milieu en Mobiliteit). Deze wijziging zorgt ervoor dat gemeenten die deelnemen aan deze aanpak per woning maximaal €4.000 (in plaats van €2.500) subsidie kunnen inzetten. Daarnaast zijn er enkele technische wijzigingen doorgevoerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het wijzigingsbesluit, nr. UTSP-279699493-45975 van de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie provincie Utrecht 2021, nr. 8227DAB6, vast te stellen;
  2. de statenbrief ‘Wijziging Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie provincie Utrecht 2021’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 32. 13

  Essentie / samenvatting:
  Op 13 juni 2023 heeft de Partij van de Arbeid bij de Statengriffie van provincie Utrecht vragen neergelegd over ingetrokken subsidie voor het project ‘Polderpaneer en meer’. Voor de commissie RGW van 21 juni zijn er vragen voor de rondvraag aangeleverd over deze casus. Die zijn niet in de vergadering behandeld, omdat het reglement stelt dat als er al art 47 vragen over gesteld zijn, dit niet meer voor de rondvraag kan worden gedaan. Wel heeft gedeputeerde Sterk toegezegd om nieuwe elementen in deze vragen mee te nemen in de beantwoording van de art 47 vragen. Dat is gebeurd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van Statenlid mevr. A. de Boer-Leijsma van de Partij van de Arbeid betreffende ingetrokken subsidie voor project ‘Polderpaneer en meer’ vast te stellen en te versturen.

 33. 19

  Essentie / samenvatting:
  De provincie kent een treasurystatuut en een treasurystrategie. Het treasurystatuut is het kader voor het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. De regels over de financiering zijn vastgelegd in de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) en de bijbehorende ministeriële regelingen. Daarmee is dit statuut een nadere uitwerking van Hoofdstuk 3, Financieringsfunctie van de financiële verordening provincie Utrecht.
  De treasurystrategie is een uitvoeringskader ter nadere invulling van het treasurystatuut met betrekking tot het aantrekken van financiering. Gelet op externe en interne ontwikkelingen is het noodzakelijk om het beleids- en uitvoeringskader te actualiseren. De belangrijkste ontwikkeling die aanleiding geeft voor deze herziening is de renteontwikkeling sinds 2021.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Statenvoorstel ' Actualisatie Treasurystatuut en Treasurystrategie ‘ vast te stellen en ter besluitvorming aan Provinciale Staten toe te sturen;
  2. de treasurystrategie van de provincie Utrecht 2023 vast te stellen:
  a. Dat de provincie projectfinanciering toepast bij een zelfstandige financieringsbehoefte van minimaal € 30 miljoen kredietomvang voor een investering in (im)materiële, financiële vaste activa of voorraden. In alle overige gevallen wordt totaalfinanciering toegepast;
  b. Dat de provincie de omslagrente-methode toepast op het moment dat het ingevulde renteschema hiertoe aanleiding geeft;
  c. Dat bij financieringsbeslissingen in het collegevoorstel in beeld wordt gebracht wat de geraamde impact op de financiële kengetallen is. De provincie streeft ernaar om binnen de bandbreedte ‘gezond’ of ‘neutraal’ te blijven ten aanzien van de financiële kengetallen. De signaalwaarde ‘risicovol’ wordt zoveel mogelijk vermeden;
  d. Dat bij het aantrekken van financiering een uitvraag wordt gedaan onder medeoverheden (passend binnen de wet Fido) om een financieringsaanbod te doen. Een bod van één medeoverheid wordt meegeteld als één opgevraagde offerte binnen het in het treasurystatuut bepaalde aantal offertes;
  e. Dat externe of interne ontwikkelingen kunnen leiden tot een herziening van de voorliggende treasurystrategie;
  3. dat in de tweede helft van 2024 de treasurystrategie wordt geëvalueerd;
  4. dat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van de treasurycommissie, de treasuryfunctie en -activiteiten op ambtelijk niveau nader moeten uitgewerkt, binnen het Mandaatbesluit secretaris, en rekening houdend met noodzakelijke controle technische functiescheiding (in lijn met artikel 25, 26 en 27 van het voorliggend treasurystatuut).

 34. 21

  Essentie / samenvatting:
  Eerder hebben Provinciale Staten de Jaarstukken 2017 met het Accountantsverslag 2017 van Ernst & Young (EY) (25-09-2019), de Jaarstukken 2018 en de Jaarstukken 2019 met het Accountantsverslag 2018 en 2019 van PricewaterhouseCoopers (PwC) (16-07-2020), vastgesteld. Ook is eerder de Boardletter 2018 en 2019 “Basis op orde krijgen” van PwC (17-06-2020) met de Financiële Audit Commissie besproken. In deze rapporten doen de accountants een groot aantal aanbevelingen ter verbetering van de beheersing en verslaggeving. De aanbevelingen uit deze rapporten zijn opgenomen in de monitor van het actiemanagement, en op basis van deze aanbevelingen is een aantal acties geformuleerd en in gang gezet. De afspraak is dat op het moment dat alle acties geïmplementeerd zijn, en werkend, PS met een statenbrief actief worden geïnformeerd over de wijze waarop de aanbevelingen zijn afgedaan.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief "Eindrapportage aanbevelingen Accountantsverslag 2017, Boardletter 2018 en 2019, Accountantsverslag 2018 en 2019” vast te stellen en ter informatie te zenden aan Provinciale Staten.

 35. 26

  Essentie / samenvatting:
  Eerder hebben PS de bevindingen van het forensisch accountantsonderzoek van Integis naar de Uithoflijn (10-12-2018 en 17-12-2018) besproken. Dit onderzoek is in opdracht van het College uitgevoerd in vervolg op de afhandeling van een klokkenluidersmelding over mogelijke misstanden bij het project Uithoflijn. De bevindingen uit het onderzoek zijn opgenomen in de monitor van het actiemanagement, en op basis van deze bevindingen is een aantal acties geformuleerd en in gang gezet. De afspraak is dat op het moment dat alle acties geïmplementeerd zijn en werkend, PS met een statenbrief actief worden geïnformeerd over de wijze waarop de aanbevelingen zijn afgedaan.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief "Eindrapportage aanbevelingen Integis onderzoek Uithoflijn” vast te stellen en ter informatie te zenden aan Provinciale Staten.

 36. 36

  Essentie / samenvatting:
  Op 8 februari 2023 is het Initiatiefvoorstel Slavernijverleden aangenomen. In het Initiatiefvoorstel is opgenomen dat Provinciale Staten elk half jaar op de hoogte worden gebracht van de vorderingen. Om aan deze wens te voldoen ligt het besluit voor om de Statenbrief “Voortgang Initiatiefvoorstel Slavernijverleden” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief “Voortgang Initiatiefvoorstel Slavernijverleden” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 37. 40

  Essentie / samenvatting:
  Ten behoeve van de verlaging van de stikstoflast op de natuur in Nederland zijn er twee subsidieregelingen voor de definitieve sluiting van veehouderijlocaties door het Rijk ingesteld: de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv). Bij de uitvoering van deze subsidieregelingen zijn de provincies nauw betrokken en met het oog op die gezamenlijke aanpak dient de Provincie Utrecht een Samenwerkingsovereenkomst te sluiten met het Rijk. Volgens de opgave van het Rijk voldoen binnen de provincie Utrecht ca. 110 bedrijven aan de definitie van piekbelasting. De meeste van die piekbelastende bedrijven – die dus mogelijk in aanmerking komen voor de subsidie ingevolge de Uitvoering Aanpak Piekbelasting (UAPB) - zijn gevestigd aan de oostkant (ca. 100 bedrijven) van de provincie. Voorgesteld wordt om voor die piekbelasters te kiezen voor een gezamenlijke aanpak met de provincie Gelderland. Hiervoor moet een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten tussen de beide provincies. Voor de rest van de provincie wordt aangesloten bij het Rijksteam West.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. De samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de Staat der Nederlanden over de uitvoering van de UAPB;
  2. De samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de provincie Gelderland over de inzet van de provincie Gelderland bij de uitvoering van het UAPB in de gemeenten Woudenberg, Rhenen, Veenendaal en Renswoude.