Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 5 december 2023

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 03

  Essentie / samenvatting:
  Op 11 oktober 2023 hebben GS van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) het verzoek ontvangen om in het kader van de Mijnbouwwet advies te geven over de vergunningaanvraag toewijzing zoekgebied aardwarmte Veenendaal-Scherpenzeel. Het gebied waar de vergunningaanvraag op van toepassing is ligt voor een deel in de provincie Utrecht en voor een deel in de provincie Gelderland.


  GS beschouwen aardwarmte als een warmtebron, die de potentie heeft om in de provincie Utrecht een belangrijk bijdrage te leveren aan de transitie naar schone energie en een duurzaam alternatief kan zijn om verder van het aardgas af te gaan. GS zijn daarom voorstander van het continueren en uitbreiden van onderzoek naar de mogelijkheden voor aardwarmte. Wel vraagt het onderzoek naar aardwarmte om zorgvuldigheid en hecht GS waarde aan een goede informatievoorziening richting omwonenden. In het advies aan EZK geven GS hierover een aantal aandachtspunten meegegeven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de brief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), met het advies over de vergunningaanvraag toewijzing zoekgebied aardwarmte Veenendaal-Scherpenzeel, vast te stellen en te verzenden aan EZK;
  2. de Statenbrief ‘Advies vergunningaanvraag toewijzing zoekgebied aardwarmte Veenendaal Scherpenzeel’ vast te stellen en te versturen aan PS.

 2. 04

  Essentie / samenvatting:
  GS hebben in 2023 onderzoek uitgevoerd naar ‘beleidsmonitoring’ in het kader van artikel 217a van de Provinciewet. In het onderzoek is gekeken naar de inhoud en inrichting van monitoring van beleid en opgaven binnen de provincie Utrecht. Bij monitoring gaat het om het verkrijgen van inzicht in de toegevoegde waarde en doelbereik om te leren, bijsturen en verantwoorden. Monitoring is een essentieel onderdeel van de beleidscyclus en de rol van de provincie in de grote transitieopgaven vraagt om een goede informatiepositie. Uit het onderzoek volgen enkele aanbevelingen die in de managementreactie van het concernmanagementteam zijn voorzien van acties. In de bestuurlijke reactie geven we aan de resultaten van de acties te zullen volgen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het rapport GS-onderzoek 2023 Naar eigen inzicht. Bevindingen en ontwikkelrichtingen voor beleidsmonitoring (en managementreactie) vast te stellen, en in te stemmen met de aanbevelingen;
  2. de statenbrief Rapport GS-onderzoek 2023 Beleidsmonitoring (art. 217a Provinciewet) met de bestuurlijke reactie vast te stellen en met het rapport ter informatie toe te zenden naar Provinciale Staten;
  3. de brief Aanbieding rapport GS-onderzoek 2023 Beleidsmonitoring (art. 217a Provinciewet) vast te stellen en met het rapport ter informatie toe te zenden aan de Randstedelijke Rekenkamer (cfr. art. 26 Financiële Verordening);
  4. het rapport GS-onderzoek 2023 Beleidsmonitoring aan de accountant van de provincie te verstrekken (cfr. art. 26 Financiële Verordening.

 3. 06

  Essentie / samenvatting:
  De Statenfracties van Volt en PvdD hebben vragen gesteld over het verlenen van vergunningen voor het (bij)bouwen van (mega)stallen in de provincie Utrecht. In dit voorstel zijn deze vragen beantwoord.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Volt en PvdD betreffende het verlenen van vergunningen voor het (bij)bouwen van (mega)stallen vast te stellen en te verzenden.

 4. 07

  Essentie / samenvatting:
  De heer Draisma heeft art. 47 vragen gesteld over het achterblijven van de transformatie van kantoorpanden naar woningen in Utrecht. Er wordt al lange tijd ingezet op de transformatie van kantoorpanden naar woningen. Het laaghangend fruit is inmiddels geplukt. Dat neemt niet weg dat de provincie ondersteuning blijft bieden bij transformatie van kantoorpanden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Draisma van het CDA betreffende de transformatie van kantoorpanden naar woningen vast te stellen en te verzenden.

 5. 08

  Essentie / samenvatting:
  Samen met waterschappen, gemeenten, de provincie Gelderland en het Rijk werkt de provincie Utrecht aan complexe en urgente opgaven in het NOVEX-gebied Arnhem Nijmegen Foodvalley (ANF). Voor het NOVEX-gebied ANF is een concept-ontwikkelperspectief opgesteld met de titel “Meer landschap, meer stad”. Het Bestuurlijk Overleg NOVEX ANF heeft het concept-ontwikkelperspectief naar alle betrokken overheden (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk) gestuurd met de vraag dit document vast te stellen als bouwsteen voor andere beleidsdocumenten en wordt de mogelijkheid geboden aandachtspunten mee te geven. In de reactiebrief geeft GS aan dat de opgaven uit het ontwikkelperspectief herkenbaar zijn en dat zij deze opgaven ook meeneemt in het Ruimtelijk Voorstel. Ook vraagt GS aandacht voor het tot uitvoering brengen van de verstedelijkingsopgaven en tevens voor de verdere uitwerking van het energievraagstuk en het UPLG en de ruimtelijke aspecten daarvan in een volgende versie van het Ontwikkelperspectief.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de reactiebrief op het concept-ontwikkelperspectief NOVEX ANF vast te stellen en te verzenden aan het Bestuurlijk overleg NOVEX Arnhem-Nijmegen-Foodvalley.

 6. 09

  Essentie / samenvatting:
  In de motie 20A Openbare Registratie Belangenvertegenwoordiging wordt gevraagd om te onderzoeken op welke manier een openbare registratie belangenvertegenwoordiging vorm kan krijgen om zo transparantie en toegankelijkheid als provinciebestuur te waarborgen en het vertrouwen in de provinciale politiek te verhogen. Afgelopen periode is een verkenning uitgevoerd naar de huidige kaders en verplichtingen voor de provincie Utrecht, de uitgangspunten die door het ministerie van Binnenlandse Zaken worden gehanteerd en hoe andere provincies met dit vraagstuk omgaan. Via de Statenbrief worden de Provinciale Staten geïnformeerd over de bevindingen uit de verkenning en de vervolgstappen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten om de Statenbrief “Motie 20A openbare registratie belangenvertegenwoordiging” vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te verzenden.

 7. 10

  Essentie / samenvatting:
  Jaarlijks laat het college van GS een onderzoek uitvoeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur (ex artikel 217a van de Provinciewet en artikel 26 van de Financiële verordening van de Provincie Utrecht). Hiervoor kiest het college een onderwerp in het jaar voorafgaand aan de uitvoering en informeert PS over de keuze van het onderwerp door toezending van een statenbrief voor het einde van het jaar. De top 2 van voorliggende suggesties voor 2024 zijn 1) Leren door te doen en 2) Beleidsevaluatie. Andere suggesties zijn Burgerparticipatie, Concernopgave, Stoplichtenmodel in P&C cyclus, en Gebiedsgericht werken. Het advies is het onderwerp Leren door te doen, over de lerende aanpak bij de transitie opgaven en gebiedsgericht werken te kiezen, maar GS kunnen ook anders beslissen. Het eindrapport wordt ter informatie aan PS, de Randstedelijke Rekenkamer en de accountant van de provincie gestuurd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het onderwerp Leren door te doen vast te stellen als onderwerp voor het onderzoek in 2024 naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur;
  2. de gedeputeerde Financiën te machtigen als verantwoordelijk gedeputeerde om uitvoering te geven aan het onderzoek;
  3. opdracht te geven het gekozen onderwerp nader uit te werken in een onderzoeksopzet en onderzoeksvragen die met de verantwoordelijk gedeputeerde als bestuurlijk opdrachtgever verder afgestemd worden;
  4. de statenbrief Onderwerp GS-onderzoek 2024 (art. 217a Provinciewet) vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan PS met een afschrift aan de Randstedelijke Rekenkamer, de accountant en het concernmanagementteam (cfr. art. 26 van de Financiële Verordening).

 8. 11

  Essentie / samenvatting:
  De afgelopen vier jaar is in de regio Utrecht Zuidwest (ook Netwerk Water & Klimaat genoemd) intensief met elkaar samengewerkt aan klimaatadaptatie binnen de context van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Het Netwerk Water en Klimaat is één van de vier werkregio’s klimaatadaptatie in de provincie Utrecht. Het is een belangrijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de provincie Utrecht, de GGD regio Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht om klimaatadaptatie verder uitvoering te geven in de regio. Naast de gezamenlijke opgaven, heeft elke gemeente ook haar eigen opgaven die opgepakt wordt in de eigen lokale adaptatie strategieën. Vanuit de provincie Utrecht is deze regionale samenwerking een belangrijk instrument om de opgaven vanuit het Programma Klimaatadaptatie te realiseren.


  De partners binnen het netwerk willen de regionale samenwerking graag voortzetten en waar mogelijk samen de opgaven aanpakken. Met de vaststelling van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst Netwerk Water & Klimaat 2024-2027 onderschrijft de provincie Utrecht de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de realisatie van de in de samenwerkingsovereenkomst genoemde opgaven in de voorliggende periode. Op 14 december 2023 wordt een gezamenlijke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst georganiseerd met alle betrokken partners van het netwer

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. voortzetting van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) Netwerk Water en Klimaat goed te keuren, samen met 14 andere gemeenten, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de Veiligheidsregio Utrecht en de GGD regio Utrecht;
  2. de jaarlijkse vaste kosten goed te keuren die zijn verbonden aan de samenwerking binnen het Netwerk Water & Klimaat van € 47.592,-, te dekken vanuit het programmabudget Klimaatadaptatie. Kosten voor in ieder geval de demonstratieprojecten van Life IP worden separaat, conform de verdeelsleutel in de samenwerkingsovereenkomst, in rekening van de partners gebracht;
  3. in te stemmen met een actieve deelname aan de bestuurlijke water- en klimaattafel, waarbij de gedeputeerde verantwoordelijk voor klimaatadaptatie de provincie vertegenwoordigt;
  4. de Statenbrief samenwerkingsovereenkomst Netwerk Water & Klimaat 2024-2027 vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 9. 12

  Essentie / samenvatting:
  GS informeren PS over de voortgang van het project “Praktijkonderzoek warmte-/koudeopslag tweede watervoerende pakket Beursgebied. In dit praktijkonderzoek, een samenwerkingsproject met de gemeente Utrecht, wordt stap voor stap gekeken of door een veilige en verantwoorde aanleg en exploitatie van een warmte- /koudeopslagsysteem ruimte kan worden gegeven aan de energietransitie, zonder dat dit consequenties heeft voor de kwaliteit van het diepere grondwater. De reden hiervoor is, omdat de beschikbare ruimte voor nieuwe warmte- /koudeopslagsystemen in het eerste watervoerende pakket in dit gebied ontoereikend is om te voorzien in de toekomstige warmte- en koudevraag. Na de voorbereidende fase is in juni-juli 2022 de proefboring uitgevoerd. Op basis van de verkregen informatie is het eerder uitgebrachte advies over voorwaarden voor een veilig en verantwoord warmte-/koudeopslag in het Beursgebied aangescherpt. De fase van de proefboring is afgerond en op grond van de resultaten kan overgegaan worden naar de volgende fase van voorbereiding vergunningsaanvraag voor een warmte-/koudeopslagsysteem.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief “Praktijkonderzoek WKO 2e watervoerende pakket Beursgebied: resultaten proefboring” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 10. 13

  Essentie / samenvatting:
  Met de Statenbrief ‘Stand van zaken Klimaat centraal - op weg naar een klimaatneutrale provincie Utrecht (4e update)’ worden de Provinciale Staten van Utrecht geïnformeerd over de voortgang op de klimaatgerelateerde moties:
  - Motie 79 - ‘Code Rood voor Klimaat, uitwerken op maat’
  - Motie 100 - Klimaat centraal Dit is de vierde update.


  De vorige update heeft plaatsgevonden in juni 2023.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Stand van zaken Klimaat centraal - op weg naar een klimaatneutrale provincie Utrecht (4e update)’ vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten.

 11. 14

  Essentie / samenvatting:
  In het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) onderzoekt het Rijk waar rijksgronden zo optimaal mogelijk en met maatschappelijk draagvlak kunnen worden ingezet voor het opwekken van hernieuwbare energie. Dit programma wordt door Rijkswaterstaat (RWS) uitgevoerd in opdracht van het ministerie van EZK. Voor het traject Rijksweg A12 tussen Woerden en Veenendaal, is de provincie Utrecht één van de deelnemers in een verkenning naar de mogelijkheden van duurzame opwek. In deze verkenningsfase worden deelnemers gevraagd een intentieverklaring te tekenen waarin zij aangeven te willen verkennen hoe de gronden ingezet kunnen worden voor opwek van zonne- en windenergie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Intentieverklaring Opwek Energie A12 Oost en West vast te stellen en aan te gaan.