Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 19 december 2023

09:00 - 12:15
Locatie

Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49, 3512 HE Utrecht

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.03.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet en daarmee ook de Omgevingsverordening provincie Utrecht in werking. De Omgevingsverordening is op 30 maart 2022 door Provinciale Staten vastgesteld en behoeft op een aantal punten herziening en actualisatie. Het Ontwerp 1e wijziging Omgevingsverordening voorziet hierin (vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 14 juli 2023). Het Ontwerp 1 e wijziging Omgevingsverordening heeft van dinsdag 22 augustus 2023 tot en met maandag 2 oktober 2023 ter inzage gelegen. In deze periode zijn 44 zienswijzen binnengekomen. Over de zienswijzen is een concept Nota van Beantwoording opgesteld. Daarnaast moeten het Delegatiebesluit en de Tarieventabel (Legesverordening) aangepast worden. In het statenvoorstel worden de volgende besluiten voorgesteld:
   1. Deel I van de 1e wijziging Omgevingsverordening provincie Utrecht (met uitzondering van de gewijzigde Bijlage X Uitzondering vergunningplicht andere soorten) vast te stellen en op 1 maart 2024 inwerking te laten treden;
  2. Deel II van de 1e wijziging Omgevingsverordening provincie Utrecht, de gewijzigde Bijlage X Uitzondering vergunningplicht andere soorten, vast te stellen en op 1 september 2024 inwerking te laten treden;
  3. de Nota van beantwoording over de zienswijzen op de 1e wijziging Omgevingsverordening provincie Utrecht vast te stellen;
  4. het Delegatiebesluit Omgevingsverordening provincie Utrecht 2024 vast te stellen en het Delegatiebesluit Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 in te trekken;
  5. de Tarieventabel behorend bij de Legesverordening provincie Utrecht 2018 per 1 maart 2024 te vervangen door de Tarieventabel die als bijlage 5 bij dit besluit is gevoegd. 
  6. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven Deel I en Deel II van de 1e wijziging Omgevingsverordening provincie Utrecht conform de vereisten uit de Omgevingswet bekend te maken en beschikbaar te stellen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het Delegatiebesluit en de tarieventabel bekend te maken in het Provinciaal Blad.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de concept Nota van beantwoording over zienswijzen op Ontwerp 1e wijziging Omgevingsverordening vast te stellen;
  2. het concept Delegatiebesluit Omgevingsverordening provincie Utrecht 2024 vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten;
  3. de concept Tarieventabel behorend bij de Legesverordening provincie Utrecht 2018 per 1 maart 2024 vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten; 4. het rapport Uitwerking Wezenlijke Kenmerken en Waarden van het NNN (onderdeel van Bijlage XI Omgevingsverordening) vast te stellen;
  5. het Statenvoorstel vast te stellen en met de bijlagen ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.

 2. 0.04.H

  Essentie / samenvatting:
  Het beheerplan van het Natura 2000-gebied Rijntakken nadert haar einddatum (2018-2024). GS Gelderland hebben als coördinerend gezag besloten de beheerplanperiode eenmalig voor zes jaar te verlengen. GS Gelderland streven ernaar om over 3 jaar een nieuw conceptbeheerplan Natura 2000 Rijntakken te kunnen voorleggen, maar benut wel de maximale termijn voor verlenging om eventuele tegenvallers in het streven naar eerdere vaststelling op te kunnen vangen. Voor het verlengen van het beheerplan is instemming nodig van de mede bevoegde gezagen: de colleges van provincies Overijssel en Utrecht, en de ministeries van LNV en I&W. Er zijn een aantal redenen voor de verlenging van het huidige beheerplan. Zo kan de nog uit te voeren evaluatie van de huidige beheerplanperiode informatie bieden om het nieuwe beheerplan te verbeteren. Verder zijn er nieuwe uitvoeringsprogramma’s met betrekking tot het riviersysteem, die tot een andere invulling van de natuurmaatregelen kunnen leiden. Ook kan de actualisatie Natura 2000-Doelensystematiek en inwerkingtreding Omgevingswet tot aanpassingen leiden van het beheerplan. Hiermee is veel tijd gemoeid.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. in te stemmen met het besluit tot verlenging van het Natura 2000-beheerplan Rijntakken, genomen door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland;
  2. de Statenbrief ‘Verlengen Beheerplan Rijntakken’ vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden;
  3. de antwoordbrief van GS Utrecht aan GS Gelderland vast te stellen en aan GS Gelderland toe te zenden.

 3. 0.13.H

  Essentie / samenvatting:
  In november 2023 heeft Paul Roncken (Provinciaal Adviseur Ruimtelijk Kwaliteit, PARK) een advies aangeboden aan Gedeputeerde Staten voor de gebiedssamenwerking A(mersfoort) – Z(eist). Voorgesteld wordt om schriftelijk te reageren middels bijgevoegde brief aan de PARK, met afschriften aan Provinciale Staten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de reactiebrief op het PARK-advies ”Operatie Heuvelrug, onafhankelijk advies en toekomstbeeld van het defensiecluster op de Utrechtse Heuvelrug” vast te stellen en te verzenden aan de PARK, met afschrift aan Provinciale Staten.

 4. 0.17.H

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten vervullen in het kader van interbestuurlijk toezicht een toezichthoudende rol richting gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Om deze wettelijke interbestuurlijke toezichttaak (IBT) goed te kunnen uitvoeren, heeft de provincie toezichtinformatie nodig van de lokale overheden. Afspraken over inhoud, regelmaat en omvang van de toezichtinformatie zijn vastgelegd in een verordening. Vanwege de invoering van de Omgevingswet (IBT-omgevingsrecht) per 1-1-2024, die noopt tot een aantal technische aanpassingen in de IBT-verordening en het kunnen maken van maatwerkafspraken voor aanlevering van toezichtinformatie (IBT-informatiebeheer), is een volgende actualisatie van de IBT-verordening uitgevoerd.


  Net als bij de eerdere verordeningen is deze actualisatie voorgelegd aan de klankbordgroep IBT/horizontale verantwoording. Deze klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal Utrechtse gemeenten, van griffiers tot beleidsmedewerkers. De input van de klankbordgroep is verwerkt in de verordening.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het Statenvoorstel "Actualisatie Verordening systematische toezichtinformatie provincie Utrecht” vast te stellen en ter besluitvorming naar Provinciale Staten te sturen.

 5. 0.26.H

  Essentie / samenvatting:
  Het thuiswerkplekmeubilair (stoel, bureau en ondersteunende faciliteiten) voor medewerkers is in 2022 en 2023 geleverd door Vepa/Drentea B.V. onder de huidige Overeenkomst voor het circulaire onderhoud en de circulaire aanvulling kantoorinrichting met kenmerk 11947. Deze inkoop had bij nader inzien niet onder deze overeenkomst moeten plaatsvinden. Om ervoor te zorgen dat deze ‘onrechtmatigheid’ geen effect heeft op de overeenkomst, neemt GS nu dit besluit.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. goedkeuring te verlenen voor het sluiten van een separate overeenkomst (met terugwerkende kracht) met Vepa/Drentea B.V. met betrekking tot de levering van het thuiswerkplekmeubilair voor het personeel van de provincie Utrecht;
  2. om de bestellingen van thuiswerkfaciliteiten voor nieuwe medewerkers in 2024 door te laten gaan, totdat de aanbesteding is afgerond, tot een maximaal bedrag van €30.000;
  3. de algemeen directeur te mandateren om voornoemde overeenkomst namens GS te ondertekenen.

 6. 0.28.H

  Essentie / samenvatting:
  De staatssecretaris van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de provincie gevraagd om een verklaring af te geven over deelname aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) voor de periode 2025-2028. Het hoofddoel van het CMK- programma is het versterken van de kwaliteit van het cultuuronderwijs op scholen, door het stimuleren van duurzame en intensieve samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector. Het matchingsprogramma wordt uitgevoerd door het ministerie van OCW, het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Het geld uit het programma komt van het ministerie, de provincies en de gemeenten, waarbij het ministerie maximaal evenveel geld inlegt als de provincie en/of de gemeente(n). Voor de periode 2025-2028 stelt het ministerie jaarlijks maximaal € 0,85 per inwoner beschikbaar. De provincie zal een verklaring sturen naar het ministerie van OCW, waarin zij aangeeft mee te doen aan het programma CMK 2025-2028 en het voornemen heeft om € 0,85 per inwoner te matchen. De matchingsbijdrage wordt opgebracht door de provincie en negen gemeenten, waarmee momenteel afspraken worden gemaakt. Voor het programma zijn middelen gereserveerd in de begroting.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. in te stemmen met de ondertekening van bijgevoegde verklaring waarin zij kenbaar maakt, dat de provincie Utrecht deelneemt aan het CMK-programma 2025-2028 en voornemens is om hierbij het bedrag van € 0,85 per inwoner te matchen;
  2. de Gedeputeerde Cultuur & erfgoed te mandateren om de verklaring zoals opgesteld in bijlage 1 van bijgevoegde brief dd. 17 oktober 2023 inzake Cultuureducatie met Kwaliteit 2025-2028 te ondertekenen en te versturen aan het ministerie van OCW.

 7. 06

  Essentie / samenvatting:
  Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente De Ronde Venen heeft 4 oktober 2022 verzocht om een ontheffing van de Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht voor het bestemmingsplan “Vinkeveense Plassengebied 2023”. Deze ontheffing is nodig om bebouwing voor recreatieve activiteiten op de legakkers, als een vorm van verstedelijking, toe te staan. Door dit toe te staan kan van eigenaren worden geëist dat de legakkers in stand worden gehouden en de cultuurhistorische- en natuurwaarde in stand blijft en verder wordt ontwikkeld. Het verzoek voldoet aan de criteria uit de verordening: er is op basis van een integrale afweging sprake van bijzondere omstandigheden waarin een provinciale regel het gemeentelijke plan onevenredig belemmert. Het voorstel is om de verzochte ontheffing te verlenen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. gemeente De Ronde Venen door middel van het ontheffingsbesluit een ontheffing te verlenen op basis van artikel 1.5 van de Interim omgevingsverordening provincie Utrecht ten behoeve van het bestemmingsplan “Vinkeveense Plassengebied 2023;
  Als voorwaarden te stellen dat:
  a. Het college van burgemeesters en wethouders van gemeente De Ronde Venen voor de vaststelling van het bestemmingsplan een uitvoerbaar handhavingsplan opstelt waar de provincie mee kan instemmen.
  b. Het bestemmingsplan “Vinkeveense Plassengebied 2023” niet voorziet in bouwmogelijkheden op kavels en percelen die na vaststelling van het bestemmingsplan zijn gesplitst of ontstaan, zodat verstedelijking niet verder kan toenemen.
  c. De eventuele extra kavels die het college van burgemeester en wethouders ten opzichte van de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen verkavelingskaart mogelijk wil maken, vóór vaststelling van het bestemmingsplan in beeld zijn gebracht en zijn opgenomen in de verkavelingskaart en daardoor op de legakkers niet meer dan een totale hoeveelheid bebouwingsmogelijkheden van 6,8 ha ontstaat.
  2. het ontheffingsbesluit Interim omgevingsverordening Provincie Utrecht ten behoeve van het bestemmingsplan “Vinkeveense Plassengebied” van 19 december 2023 vast te stellen en met de begeleidende brief bij dit voorstel te versturen naar het college van B&W van de gemeente De Ronde Venen;
  3. de statenbrief “Ontheffing Vinkeveense Plassen” vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 8. 07

  Essentie / samenvatting:
  Op 20 december 2023 wordt de inhoud en het vervolgproces van het Alternatief Ring Utrecht (ARU) gepresenteerd aan de Staten met een Statenbrief en een informatiebijeenkomst. Tegelijkertijd wordt dit Alternatief aangeboden aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Met dit alternatief voor het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht is de verwachting dat de regio op een gelijkwaardige wijze duurzaam en voor iedereen bereikbaar gehouden kan worden. Hiermee wordt de tweede en laatste fase afgerond van het ontwikkelen van het Alternatief door de provincie en gemeente Utrecht in samenwerking met omliggende gemeenten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de statenbrief “Alternatief Ring Utrecht” inclusief de bijlagen vast te stellen en 20 december 2023 te verzenden;
  2. de aanbiedingsbrief “Alternatief Ring Utrecht” inclusief bijlagen vast te stellen en 20 december 2023 te verzenden aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

 9. 08

  Essentie/ samenvatting:
  De uitvoering van de Agenda Vitaal Platteland loopt door in 2024. De Subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht is een van de instrumenten die hiervoor wordt ingezet. Deze regeling wordt regelmatig aangepast op basis van nieuwe regelgeving, inzichten en/of doelen. Voor een juiste en efficiënte subsidieverlening in 2024 wordt voorgesteld de subsidieregeling te wijzigen. De wijzigingen betreffen hoofdzakelijk het laten vervallen van een artikel (reeds eerder besloten door GS op 20 juni 2023), het invoegen van een nieuw subartikel in aanvulling op bestaand artikel en het later laten ingaan van een artikel.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Besluit tot wijziging van de subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht (Subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht), geregistreerd onder UTSP-814175531-153, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad;
  2. de statenbrief "Wijzigen subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland vastgesteld” vast te stellen en met als bijlage het vastgestelde GS-wijzigingsbesluit van de subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht (geregistreerd onder UTSP-814175531-153) ter kennisname toe te sturen aan Provinciale staten.

 10. 09

  Essentie / samenvatting:
  Vanaf januari zal het huidige concernmanagementteam en zullen de huidige concernmanagers zich intern en extern presenteren als directieteam en directieleden. Deze wijziging is verwerkt in het organisatiebesluit, zodat deze up to date is en de directieleden en het directieteam rechtmatig kunnen handelen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning besluiten het besluit tot wijziging van het Organisatiebesluit provincie Utrecht 2022 met nummer UTSP1332698155-1312 vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal blad.

 11. 10

  Essentie / samenvatting:
  In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en Omgevingsverordening is het noodzakelijk om enkele regelingen ten behoeve van het verstrekken van tegemoetkomingen voor schade door dieren door BIJ12 aan te passen. Het betreft hier enkel technische aanpassingen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het Mandaatbesluit tegemoetkomingen faunaschade Provincie Utrecht 2024, de gewijzigde Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2017 en het Mandaat/volmacht dassenovereenkomsten van het College van Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht aan de directeur van BIJ12 2024, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.

 12. 11

  Essentie / samenvatting:
  Per 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet van kracht. Het mandaatbesluit aan de RUD Utrecht dient daarop aangepast te worden. Tevens is in het Mandaatbesluit RUD Utrecht-provincie Utrecht aangescherpt wanneer sprake is van een informatie- en signaleringsplicht jegens Gedeputeerde Staten en wanneer zij in de gelegenheid moeten worden gesteld de gemandateerde bevoegdheid zelf uit te oefenen. Daarbij is aangesloten bij wat op grond van het Organisatiebesluit provincie Utrecht 2022 voor de ambtelijke organisatie geldt. Voorgesteld wordt het aangepaste Mandaatbesluit RUD Utrecht-provincie Utrecht 2024 vast te stellen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het Mandaatbesluit RUD Utrecht - provincie Utrecht 2024, UTSP-255965938-7760, vast te stellen en te publiceren in het provinciaal blad.

 13. 12

  Essentie / samenvatting:
  Op 17 november hebben de Statenleden Van Elteren en Batteau schriftelijke vragen ex. art. 47 gesteld betreffende ‘Methaanaanpak’. Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van een opiniestuk in het blad 'Boerderij' van 11 november 2023 onder de titel: ‘Aanpak methaan: pas op voor de adder onder het gras!’1 Hierin wordt gesproken over de relatie tussen de (gestelde) toenemende aandacht voor methaanreductie per liter melk en de verduurzamingsopgaven in brede zin. De vragen spitsen zich toe op de methaanuitstoot als onderdeel van de Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw zoals die nu in ontwikkeling is.


  In de beantwoording van de vragen maken wij duidelijk dat bij onze inzet om te komen tot de gewenste verduurzaming van de agrarische sector wij juist oog hebben voor de verschillende doelen. Voor water, bodem, klimaat, stikstof en dierenwelzijn. Zo moet bijvoorbeeld voorkomen worden dat een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen kan leiden tot een toename van de uitstoot van stikstof. De inzet van (innovatieve) instrumenten in de agrarische sector moet zoveel mogelijk bijdragen aan de verschillende doelen. Hierbij wordt dus ook kritisch gekeken naar de langetermijneffecten en de risico’s op zogenaamde ‘lock-in’ effecten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden Van Elteren en Batteau betreffende ‘Methaanaanpak’, vast te stellen en te verzenden.

 14. 14

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde staten stellen 2 miljoen euro beschikbaar voor de uitrol van de Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw (UMDL). Tevens is de hierbij behorende subsidieregeling vastgesteld. Hierdoor kunnen vanaf begin 2024 maximaal 100 melkveehouders aan de slag om hun bedrijfsvoering stapsgewijs te verduurzamen en hiervoor beloond te worden. De duurzame prestaties worden beoordeeld aan de hand van een set van 15 kritische prestatie indicatoren (KPI’s) met bijbehorende streefwaarden. De introductie van de Monitor Duurzame Landbouw gebeurt in het kader van het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG). De aanpak geeft boeren inzicht in de mate van verduurzaming van hun bedrijfsvoering en helpt op deze manier om de doelen voor stikstof, biodiversiteit, waterkwaliteit en klimaat te halen. Agrarische ondernemers kunnen hiervoor de komende vier jaren een financiële bijdrage ontvangen, die afhangt van hun prestaties. De aanpak stimuleert boeren om bij te dragen aan de UPLG doelen en helpt hen tevens op weg naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw.

  Besluit

  Gedeputeerde staten besluiten:
  1. de Subsidieregeling uitvoering Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw 2024-2027 vast te stellen en voor deze regeling € 2.000.000 beschikbaar te stellen;
  2. de Statenbrief 'uitvoering Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw (UMDL) 2024-2027' vast te stellen en deze ter informatie naar Provinciale Staten te verzenden.

 15. 15

  Essentie / samenvatting:
  Op 12 november 2023 stelden de VVD (mevrouw Van Gilse) en de ChristenUnie (de heer Schaddelee), Statenvragen aangaande de bevissing van Amerikaanse rivierkreeften

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex artikel 47 van het Reglement van Orde van de provincie Utrecht van de statenleden Van Gilse van de VVD en de heer Schaddelee van de ChristenUnie over de bevissing van Amerikaanse rivierkreeften vast te stellen en te verzenden.

 16. 16

  Essentie / samenvatting:
  We verlengen en stellen nieuwe plafonds vast voor de uitvoeringsverordening Cultuur en Erfgoed en de uitvoeringsverordening Erfgoedparels provincie Utrecht 2020-2023. Aanleiding voor de verlenging is ten eerste het besluit van Provinciale Staten van 16 november 2022 om het cultuur- en erfgoedprogramma provincie Utrecht 2020-2023 ‘Voor Jong en Altijd” met één jaar te verlengen tot en met 2024, en ten tweede de eenmalig extra beschikbaar gestelde middelen van € 5.000.000 naar aanleiding van het op 9 november 2022 door Provinciale Staten aangenomen Amendement 29 “Werk maken van restauratieachterstand rijksmonumenten”.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de wijziging van de Uitvoeringsverordening subsidie Cultuur en Erfgoed provincie Utrecht, nummer UTSP1070387110-664 vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal blad;
  2. de wijziging van de Uitvoeringsverordening subsidie Erfgoedparels provincie Utrecht 2020-2023, nummer UTSP-1070387110-663 vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal blad.

 17. 19

  Essentie / samenvatting:
  In het OV-netwerkperspectief (vastgesteld door Provinciale Staten op 11 mei 2022) is beschreven dat een Spooragenda opgesteld wordt om de spoorse ambities in het OV-netwerkperspectief te concretiseren en verder te brengen. In 2022 is de provincie Utrecht (hierna: de provincie) begonnen met het opstellen van de Spooragenda in samenwerking met gemeenten, regio’s, spoorsector en het Rijk. Ook is het Reizigers Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer Utrecht (ROCOV) tweemaal geraadpleegd. De uitwerking heeft betrekking op de provinciale ambities en prioriteiten op het gebied van spoor. Op 12 maart 2023 is de ontwerp Spooragenda vastgesteld door Gedeputeerde Staten (hierna: GS) (UTSP-330406399-140). Het ontwerp heeft in het voorjaar 2023 ter consultatie voorgelegen aan alle provinciale spoorpartners. Bedoeling is om de Spooragenda elke 2 jaar te actualiseren. Met dit B-stuk wordt GS gevraagd de Spooragenda Utrecht en de bijbehorende Statenbrief vast te stellen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Spooragenda Utrecht vast te stellen;
  2. de Statenbrief betreffende Spooragenda Utrecht vast te stellen en samen met de ‘Spooragenda Utrecht’ ter informatie aan Provinciale Staten toe te sturen.

 18. 20

  Essentie / samenvatting:
  De accountant (PwC) heeft naar aanleiding van de interim controle 2023 de Managementletter en de samenvatting ervan, de Boardletter, uitgebracht.


  De Boardletter kent op de meeste kernboodschappen geen verassingen voor de provincie en bevestigt het eigen beeld over de voortgang in de interne beheersing en de aandachtspunten in de primaire processen. Door de provincie zijn diverse verbeteringen doorgevoerd en met het investeren in een aantal nieuwe systemen is de provincie in staat de komende periode hier nog verdere vooruitgang in te boeken.


  De accountant geeft in de vergadering van de Financiële Audit Commissie (FAC) op 17 januari 2024 een nadere toelichting op de Boardletter. Door middel van de Statenbrief wordt de FAC geïnformeerd over de reactie van het college van Gedeputeerde Staten op de Boardletter.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief met reactie op de Boardletter 2023 vast te stellen en ter informatie te verzenden aan Provinciale Staten.

 19. 21

  Essentie/ samenvatting:
  Het in ontwikkeling zijnde regionaal Energie Diensten Centrum (EDC) is een samenwerkingsverband van rond de 20 Utrechtse gemeenten1 en Provincie Utrecht om de uitvoering van woningverduurzaming te ondersteunen en versnellen. Het EDC wordt de centrale plek waar deelnemende gemeenten samenwerken aan het realiseren van concrete projecten om woningen te verduurzamen. Ook kunnen ze er kennis, ervaring, data, tools en middelen delen. Om snel te kunnen starten met de samenwerking is gekozen voor een ingroeimodel. Er wordt gestart met een aantal concrete projecten die kansen bieden voor samenwerking en synergie. Aan de hand van de ervaringen uit deze projecten wordt in 2024 het governance- en financieringsmodel verder uitgewerkt. Dit ingroeimodel wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen provincie Utrecht en de deelnemende gemeenten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Samenwerkingsovereenkomst Energie Diensten Centrum versie 0.95 d.d. 13 december 2023 met twintig deelnemende Utrechtse Gemeenten aan te gaan en te ondertekenen;
  2. de Statenbrief ‘Ontwikkeling regionaal Energie Diensten Centrum’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 20. 22

  Essentie / samenvatting:
  In maart 2020 heeft provincie Utrecht in afstemming en samenwerking met gemeenten, rijk, fondsen en de cultuuren erfgoedsector een corona Steun- en herstelpakket voor de cultuur- en erfgoedsector opgezet. Hiervoor is destijds 6 miljoen euro vrijgemaakt. Eind 2021 is ingestemd met een eenmalige verlenging waarvoor 2 miljoen euro extra beschikbaar is gesteld voor de jaren 2022 en 2023. Het Steun- en herstelpakket loopt in 2024 af. Met de Statenbrief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de resultaten van het laatste jaar van het Steun- en herstelpakket 2023 en de afronding ervan. In het verlengde van dit steunpakket is ook de 'Herstelimpuls (zakelijke) toerisme’ uitgevoerd. Ook over de resultaten en effecten van dit plan, waarvoor in juni 2021 vanuit het 'COVID flankerend beleid 2021' 575.000 euro beschikbaar is gesteld, worden Provinciale Staten geïnformeerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Terugblik en afronding Steun- en herstelpakket 2023 en Herstelimpuls (zakelijk) toerisme’ vast te stellen en met bijbehorende bijlagen ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden.

 21. 23

  Essentie / samenvatting:
  Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten via motie 55 PS 29 juni 2022 opgedragen om met een voorstel te komen om de pilot Plattelandscoaches om te zetten tot een permanente regeling en ervoor te zorgen dat agrariërs vaker dan eenmalig gebruik kunnen maken van een plattelandscoach. Tevens hebben ze verzocht om ervoor te zorgen dat er binnen de provincie één aanspreekpunt komt voor agrariërs. Middels een Statenbrief informeren Gedeputeerde Staten Provinciale Staten op welke wijze gevolg is gegeven aan dit verzoek.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Afdoen motie 55: Maak Plattelandscoaches permanent’ vast te stellen en deze ter informatie naar Provinciale Staten te verzenden.

 22. 24

  Essentie / samenvatting:
  Bij aanvang van het project Plattelandscoaches is afgesproken om de aanpak en de resultaten te evalueren. Op basis van de maandelijkse dashboards, gesprekken met deelnemers en de voortgangsverslagen van de coaches, is de voortgang in beeld gebracht. De resultaten zijn vastgelegd in het rapport Evaluatie Plattelandscoaches Utrecht, 1 december 2020 - 30 april 2023. Met deze evaluatie kunnen Gedeputeerde Staten Provinciale Staten informeren over de stand van zaken en over het vervolg van het project.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Evaluatie Plattelandscoaches 1 december 2020 - 30 april 2023 met bijlage vast te stellen en door te geleiden naar Provinciale Staten.

 23. 25

  Essentie / samenvatting:
  Op 19 september 2022 startte de proef 'Gratis OV voor 66-plus met krappe beurs' in de provincie Utrecht (hierna: de proef Gratis OV 66+). Mensen vanaf 66 jaar met een laag inkomen konden vanaf dat moment een gratis OVabonnement aanvragen. Met dit abonnement kunnen 66-plussers in de gehele provincie Utrecht gratis gebruikmaken van bus, tram, buurtbus en flex-diensten van U-OV en Syntus Utrecht. Reizen kan doordeweeks na 9.00 uur en in het weekend en op feestdagen de hele dag. De huidige proef Gratis OV 66+ loopt af op 31 december 2023. In het coalitieakkoord ‘Aan de slag voor Utrecht’ is budget beschikbaar gesteld om vervoersarmoede aan te pakken, waarbij een link wordt gelegd naar de huidige proef. Gedeputeerde Staten besluiten om de proef gratis OV 66+ met een jaar te verlengen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de proef Gratis OV voor 66-plus met krappe beurs met een jaar te verlengen tot 31 december 2024;
  2. de Statenbrief “Vervolg proef Gratis OV 66-plus met krappe beurs” vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te versturen.