Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 16 mei 2023

09:30 - 12:30
Locatie

Paushuize

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.03.H

  Essentie / samenvatting:
  Door Gedeputeerde Staten (hierna: GS) is een ontheffing verleend in het kader van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ten behoeve van de bouw van woningen in het gebied Sortie 16 te Zeist. De ontheffing is aangevraagd voor de in hoofdstuk 3 van de Wnb genoemde verbodsbepalingen die betrekking hebben op de beschermde soorten. Bezwaarmaker heeft bezwaar ingediend tegen de verleende ontheffing van de hiervoor genoemde verbodsbepalingen en stelt dat de staat van instandhouding van de beschermde soorten in gevaar komt, dat de belangenafweging en alternatievenafweging onvoldoende zijn onderbouwd en er al een 'Ecologisch Werkprotocol' (hierna: EWP) had kunnen worden aangeleverd. In een EWP staat omschreven welke maatregelen getroffen moeten worden om negatieve effecten op beschermde flora en fauna tijdens werkzaamheden te voorkomen, met een omschrijving wie, wanneer en waar verantwoordelijk voor is. In de voorschriften staat dat het EWP voorafgaand aan de werkzaamheden bij de Regio Uitvoeringsdienst (hierna: RUD) moeten worden aangeleverd. De Awb-adviescommissie (hierna: de commissie) adviseert om de ontheffing in stand te laten en de bezwaren ongegrond te verklaren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
  2 van 4 2. het bestreden besluit van 15 december 2022 in stand te laten;
  3. het voorschrift betreffende het EWP in stand te laten; 
  4. de beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering daarvan, zover die betrekking heeft op de aangevoerde bezwaargronden, te verwijzen naar het advies van 6 april 2023 van de commissie.

 2. 0.06.H

  Essentie/ samenvatting:
  Met ingang van het boekjaar 2023 gaat GS zelf een rechtmatigheidsverantwoording (RMV) afleggen als onderdeel van de jaarrekening. Dit betreft een wettelijke verplichting. Deze RMV geeft inzicht in hoeverre de provincie rechtmatig heeft gehandeld over een boekjaar. De accountant geeft vanaf dat moment geen afzonderlijk oordeel meer over de rechtmatigheid. Zij controleert wel de getrouwheid van de RMV. Over 2022 heeft GS een proefrechtmatigheidsverantwoording opgesteld. Deze is opgenomen als bijlage 5 bij de jaarrekening 2022. De lessons learned hieruit zullen worden meegenomen voor boekjaar 2023. Uit deze proefrechtmatigheidsverantwoording en de beoordeling van de accountant in het accountantsverslag blijkt dat we op de goede weg zijn en een goede basis hebben voor 2023. 


  Daarnaast wordt op een later moment de financiële verordening gewijzigd als gevolg van de invoering van de RMV. Voor de planning hiervan zijn wij afhankelijk van verschillende aanpassingen van wet -en regelgeving. 


  Om zelfstandig een verantwoording af te kunnen leggen over het rechtmatig handelen over het boekjaar worden er verbijzonderde interne controles uitgevoerd. Het verbijzonderde interne controleplan 2023-2024 provincie Utrecht (verder: VIC-plan) gaat in op de relevante onderwerpen en de geplande werkzaamheden voor de boekjaren 2023 en 2024.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten: 
  1. het verbijzonderde interne controleplan provincie Utrecht 2023-2023 vast te stellen. 
  2. de statenbrief inclusief het verbijzonderde interne controleplan 2023-2024 vast te stellen en ter informatie toe te zenden naar Provinciale Staten.

 3. 05

  Essentie / samenvatting:
  Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft haar Kaderbrief 2024 en de Voorjaarsnota’s 2024 opgesteld. De Kaderbrief markeert de start van het begrotingsproces. In de brief worden inhoudelijke en financiële ontwikkelingen beschreven die impact hebben op de begroting van 2024. Het gesprek over deze brief staat op de agenda van BEM op 21 juni. De uitkomsten van dit gesprek zullen meegenomen worden door de leden van de Algemene Vergadering (AV-leden) naar de Algemene Vergadering (AV) op 27 juni. De Voorjaarsnota’s informeren over de voortgang van de begroting van het IPO Den Haag en BIJ-12. Deze nota's worden, na vaststelling door het IPO-bestuur, aangeboden aan de Algemene Vergadering (AV) die definitief besluit over de voorgestelde begrotingswijzigingen. Voorgestelde wijzigingen in deze Voorjaarsnota’s met een structurele doorwerking zijn eveneens opgenomen in de Kaderbrief. De Kaderbrief 2024 betekent voor de provincie Utrecht toename van kosten van € 1,5 miljoen. Dit betreft grotendeels de verwachte toename van kosten van de open-eind[1]regeling Faunaschade.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Kaderbrief IPO 2024 en Voorjaarsnota’s IPO 2023’ vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te verzenden.

 4. 08

  Essentie / samenvatting:
  In de jaarstukken 2022 (jaarverslag en jaarrekening) legt het College verantwoording af aan Provinciale Staten over het gevoerde beleid en de daarmee gepaard gaande gerealiseerde baten en lasten. De jaarrekening 2022 sluit af met een positief resultaat over het jaar 2022 van € 46,2 mln.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de jaarstukken 2022 aan Provinciale staten aan te bieden;
  2. het Statenvoorstel behorend bij de jaarstukken 2022, met inbegrip van daarin opgenomen bestemmingsvoorstellen en voorstel voor vrijval van reserves, vast te stellen en ter besluitvorming aan Provinciale Staten te sturen.