Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 31 januari 2023

09:30 - 12:30
Locatie

16.79

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.03.H

  Essentie / samenvatting:
  In 2017 heeft de provincie Utrecht het Platform Kleine landschapselementen (KLE) opgericht om de aanleg en het herstel van kleine landschapselementen zoals poelen, houtwallen, knotwilgen en hagen te stimuleren. In het platform werkt de provincie samen met gemeenten, agrarische collectieven, Landschap Erfgoed Utrecht en Utrechts Particulier Grondbezit. Het Platform KLE is gegroeid van 9 partijen bij de start in 2017, naar 25 partijen op dit moment. De provincie stelt subsidie beschikbaar aan de agrarische collectieven om de doelen van het platform samen met de andere partijen te realiseren. De subsidie wordt via een openstellingsbesluit beschikbaar gesteld aan de agrarische collectieven die de realisatie coördineren. Dit openstellingsbesluit is gericht op het grondgebied van 16 van de 18 gemeenten die samenwerken in het Platform Kleine landschapselementen. De overige 2 gemeenten kunnen nog gebruik maken van lopende subsidiebeschikkingen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de openstelling van de Subsidieregeling voor de stimulering aanleg en herstel kleine landschapselementen, geregistreerd onder UTSP-1598708562-2396 vast te stellen;
  2. dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad;
  3. de Statenbrief ‘Openstelling subsidie Kleine landschapselementen’ vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 2. 0.07.H

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht (“PU”) zal, samen met 10 andere provincies en enkele gelieerde diensten, deelnemen aan een gezamenlijke Europese aanbesteding voor mobiele telefonie abonnementen. De naam van deze aanbesteding is Provinciale Telefonie 2023 (“PT 2023”). De uitvoeringsorganisatie BIJ12 van de Vereniging het Interprovinciaal Overleg (“IPO-BIJ12”) zal de penvoerder van deze gezamenlijke aanbesteding zijn. Door gezamenlijk aan te besteden kunnen meer gunstige resultaten worden behaald dan bij het zelfstandig uitvoeren van de aanbesteding. De aanbesteding vindt plaats ter vervanging van de aflopende huidige overeenkomst van de PU alsmede van de eveneens aflopende overeenkomsten van de andere deelnemende organisaties. Voor de gezamenlijke uitvoering van de aanbesteding is vanuit de PU een besluit vereist tot mandaatverlening, volmachtverlening en machtiging daartoe voor IPO-BIJ12.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. mandaat te verlenen aan IPO-BIJ12 als penvoerder van de Kerngroep PT 2023:
  a. om mede namens Gedeputeerde Staten/bestuur van Provincie Utrecht de openbare Europese aanbesteding van de overeenkomst voor ‘mobiele telefonie abonnementen’ te starten.
  b. om mede namens Gedeputeerde Staten van Provincie Utrecht op basis van de openbare Europese aanbesteding voor ‘mobiele telefonie abonnementen’, de betreffende overeenkomst te gunnen.
  2. volmacht te verlenen aan IPO-BIJ12 als penvoerder van de Kerngroep PT 2023 tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en machtiging om handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, ten behoeve van vervulling van het onder beslispunt 1 verleende mandaat;
  3. voornoemde mandaatverlening, volmachtverlening en machtiging nader uitgewerkt vast te leggen in, en te verstrekken middels ondertekening van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit IPO-BIJ12 inzake aanbesteding mobiele telefonie abonnementen PT 2023 zoals bijgevoegd als bijlage 1;
  4. volmacht te verlenen de aan Teamleider IEA van het domein Bedrijfsvoering om de “Samenwerkingsovereenkomst inzake aanbesteding mobiele telefonie abonnementen PT 2023” zoals in concept bijgevoegd als bijlage 2 nader te doen uitwerken en te ondertekenen.

 3. 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 5 december 2022 heeft GS een brief van Vitens ontvangen waarin Vitens haar zorgen uit over de onvolledige bescherming van de drinkwaterwinning Benschop. De aanleiding van haar zorgen betreft de planning van het wijzigen van de Omgevingsverordening, zoals verwoord in het memorandum, planning 1e wijziging omgevingsverordening (06-09-2022).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de reactiebrief aan Vitens op de brief ‘Wijziging interim Omgevingsverordening’ van 30 november 2022 vast te stellen en te verzenden.

 4. 0.14.H

  Essentie / samenvatting:
  Eerder hebben PS het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer getiteld “Restauratie Rijksmonumenten” (09-07- 2018) besproken en de bijbehorende statenvoorstellen met daarin de aanbevelingen vastgesteld. Deze aanbevelingen zijn opgenomen in de monitor van het actiemanagement, en op basis van deze aanbevelingen zijn een aantal acties geformuleerd en in gang gezet. De afspraak is dat op het moment dat alle acties geïmplementeerd zijn en werkend, PS met een statenbrief actief worden geïnformeerd over de wijze waarop de aanbevelingen zijn afgedaan.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief "Eindrapportage aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer onderzoek Restauratie Rijksmonumenten” vast te stellen en ter informatie te zenden aan Provinciale Staten en in afschrift aan de Randstedelijke Rekenkamer.

 5. 0.15.H

  Essentie / samenvatting:
  Eerder hebben PS het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer getiteld “Een andere manier van werken” (11- 06-2018) besproken en de bijbehorende statenvoorstellen met daarin de aanbevelingen vastgesteld. Deze aanbevelingen zijn opgenomen in de monitor van het actiemanagement, en op basis van deze aanbevelingen zijn een aantal acties geformuleerd en in gang gezet. De afspraak is dat op het moment dat alle acties geïmplementeerd zijn en werkend, PS met een statenbrief actief worden geïnformeerd over de wijze waarop de aanbevelingen zijn afgedaan.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief "Eindrapportage aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer onderzoek Garanties, leningen en revolverende fondsen” vast te stellen en ter informatie te zenden aan Provinciale Staten en in afschrift aan de Randstedelijke Rekenkamer.

 6. 0.16.H

  Essentie / samenvatting:
  Eerder hebben Provinciale Staten het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer getiteld “Samen sturen” besproken en de bijbehorende Statenvoorstellen met daarin de aanbevelingen vastgesteld. Deze aanbevelingen zijn opgenomen in de monitor van het actiemanagement, en op basis van deze aanbevelingen zijn een aantal acties geformuleerd en in gang gezet. De afspraak is dat op het moment dat alle acties geïmplementeerd zijn en werkend, Provinciale Staten met een Statenbrief actief worden geïnformeerd over de wijze waarop de aanbevelingen zijn afgedaan.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief "Eindrapportage aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer onderzoek Samen sturen” vast te stellen en ter informatie te zenden aan Provinciale Staten en in afschrift aan de Randstedelijke Rekenkamer.

 7. 0.22.H

  Essentie / samenvatting:
  In het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (OVP) zijn afspraken vastgelegd over samenwerking tussen 21 partijen m.b.t. duurzame gebiedsontwikkeling in de Oostelijke Vechtplassen. Door nieuwe inzichten over de organisatie van de uitvoering van het Gebiedsakkoord zijn in de stuurgroep besluiten genomen over aanpassing van enkele afspraken uit het Gebiedsakkoord. Deze aanpassingen betreffen o.a. het toetreden van de Bewonersfederatie tot de stuurgroep en wijzigingen in de geschillenregeling en mandaatregeling. Deze aanpassingen zijn vastgelegd in een wijzigingsovereenkomst, die op 6 oktober 2022 door de stuurgroep in concept is vastgesteld. De aangesloten partijen wordt gevraagd in te stemmen met de wijzigingsovereenkomst.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de wijzigingsovereenkomst Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen vast te stellen.

 8. 04

  Essentie / samenvatting:
  Met het onderhavige besluit stelt het college van Gedeputeerde Staten de beantwoording op art. 47 vragen van BVNL vast. Het betreft een integriteitscasus in de gemeente Houten en het integriteitsbeleid van de provincie Utrecht. In reactie daarop stelt het college dat de beoordeling van de integriteit van het handelen van raadsleden primair een gemeentelijke aangelegenheid is. Daarnaast geeft het college een toelichting op de Gedragscode politieke ambtsdragers provincie Utrecht 2023-2026.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van BVNL betreffende 'integriteit' vast te stellen en te verzenden.

 9. 05

  Essentie / samenvatting:
  Naar aanleiding van de eerdere beantwoording heeft de SGP in december 2022 opnieuw vragen gesteld over derogatie. Dit gaan over de effecten van de beëindiging van de derogatie op de landbouw, de lobby van de provincie op dit onderwerp en de gebruikte meetgegevens waarop de beëindiging van derogatie is gebaseerd. In de beantwoording wordt op alle aspecten ingegaan. Voor het laatste onderwerp is ook contact opgenomen met het RIVM om meer te kunnen toelichten over de verschillende watermeetnetten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid L.C. van den Dikkenberg van de SGP betreffende vervolgvragen derogatie vast te stellen en te verzenden.

 10. 06

  Essentie / samenvatting:
  Door Gedeputeerde Staten (hierna: GS) is een ontheffing verleend aan de Faunabeheereenheid Utrecht in het kader van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het, in aanvulling op de landelijke vrijstelling, gebruik maken van vangkooien, in het belang van het voorkomen of beperken van ‘belangrijke schade’ aan peren. Deze ontheffing wordt verleend met betrekking tot de zwarte kraai (Corvus corone). Hiertegen is bezwaar gemaakt door Stichting De Faunabescherming. De Awb-adviescommissie adviseert om de bezwaren ongegrond te verklaren en de ontheffing in stand te laten. Dit advies wordt overgenomen.

  Besluit

  GS besluiten:
  1. de bezwaren, ingediend tegen de ontheffing van 22 juni 2022 die verleend is aan de Faunabeheereenheid Utrecht, ongegrond te verklaren en voor de motivering, met toepassing van artikel 3:49 van de Awb, te verwijzen naar het advies van d.d. 1 november 2022 van de Awb-adviescommissie van PS en GS;
  2. de beslissing op bezwaar vast te stellen en te verzenden.

 11. 08

  Essentie / samenvatting:
  Door Gedeputeerde Staten (hierna: GS) is een ontheffing verleend aan de Faunabeheereenheid Utrecht in het kader van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het, in aanvulling op de landelijke vrijstelling, gebruik maken van vangkooien, in het belang van het voorkomen of beperken van ‘belangrijke schade’ aan peren. Deze ontheffing wordt verleend met betrekking tot de kauw (Corvus monedula). Hiertegen is bezwaar gemaakt door Stichting De Faunabescherming. De adviescommissie adviseert om de bezwaren ongegrond te verklaren en de ontheffing in stand te laten. Dit advies wordt overgenomen.

  Besluit

  GS besluiten:
  1. de bezwaren, ingediend tegen de ontheffing van 22 juni 2022 die verleend is aan de Faunabeheereenheid Utrecht, ongegrond te verklaren en voor de motivering, met toepassing van artikel 3:49 van de Awb, te verwijzen naar het advies van d.d. 1 november 2022 van de Awb-adviescommissie van PS en GS;
  2. de beslissing op bezwaar vast te stellen en te verzenden.

 12. 09

  Essentie / samenvatting:
  Op 20 mei 2022 is in de Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland (BACVP) besloten om de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF), welke op 20 december 2016 is ingesteld door Gedeputeerde Staten Utrecht, op te heffen. Dit besluit moet nog geformaliseerd worden door het college van Gedeputeerde Staten Utrecht. De reden om dit orgaan op te heffen is dat de adviezen uit deze commissie beperkt aansloten op de praktijk en provinciale adviesbehoefte. Die behoefte ligt nu op het versterken van juridische advisering en onderzoek t.b.v. houdbare besluiten. Daarom is eerder (in de BACVP van 9 maart 2022) gekozen voor het versterken van de interprovinciale samenwerking op juridisch vlak (extra juristen in dienst bij BIJ12). Ook is ervoor gekozen om de Commissie Onderzoek (die is ingesteld door BIJ12) uit te breiden en deze een sterkere maatschappelijke dimensie te geven. De MARF is daarmee overbodig geworden. Gedeputeerde Staten besluiten daarom om de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade op te heffen en de laatst overgebleven lid mevrouw J.F. Snijder Hazelhoff eervol te ontslaan.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het besluit tot eervol ontslag van mevrouw J.F. Snijder Hazelhoff, deskundige op het gebied van de jacht, als lid van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade voor de gezamenlijke provincies vast te stellen;
  2. het opheffingsbesluit van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade voor de gezamenlijke provincies vast te stellen.

 13. 11

  Essentie / samenvatting:
  De regio (provincie Utrecht en gemeente Utrecht) krijgt van het kabinet de gelegenheid om een alternatieve invulling van het Tracébesluit voor de inrichting van de bak A27 bij Amelisweerd - als onderdeel van het project Ring Utrecht - op te stellen. De aanpak voor het opstellen van dit alternatief bestaat uit twee stappen:

  1. het op hoofdlijnen beschrijven en verbeelden van het regioalternatief voor het genomen Tracébesluit;
  2. het vervolgens verder uitwerken en onderbouwen van dit alternatief.
   De eerste stap van deze aanpak, de beschrijving en verbeelding van het alternatief, is nu gereed in de vorm van een bondige rapportage: “Alternatief Ring Utrecht in beeld - Verkenning van het alternatief voor het Tracébesluit Ring Utrecht”.
   Deze Statenbrief bevat informatie over het tot nu toe doorlopen proces, de inhoud van de rapportage en de vervolgstap, de verdere uitwerking en onderbouwing van het alternatief.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Statenbrief “Verkenning alternatief Ring Utrecht” vast te stellen en ter informatie toe te zenden naar Provinciale Staten;
  2. kennis te nemen van de rapportage “Alternatief Ring Utrecht in beeld – Verkenning van het alternatief voor het Tracébesluit Ring Utrecht “

 14. 12

  Essentie / samenvatting:
  Regio Amersfoort en Provincie Utrecht hebben in 2020 samen het initiatief genomen om een verstedelijkingsstrategie te ontwikkelen voor de periode 2030-2040 om de groei van Regio Amersfoort voor wonen, werken, bereikbaarheid en landschap in goede banen te leiden. Dit heeft geleid tot het Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030-2040, dat eind 2021 in de raden en staten is vastgesteld. Met het Ontwikkelbeeld is de koers voor de periode na 2030 nader bepaald. De pijlers van het Ontwikkelbeeld hebben een concretiseringsslag nodig waarbij de opgave en uitvoering centraal staat. Voor de pijlers, die relevant zijn voor het landelijke gebied, wordt een uitwerking gemaakt met het zogeheten Handelingsperspectief Buitengebied. Met dit Handelingsperspectief komt er inzicht op alle ruimtevragers in het buitengebied (zoals natuur, recreatie, landbouw en energie-opwek) en het toekomstperspectief van deze sectoren. Om vervolgens samen met betrokken belanghebbenden gefundeerde keuzes te maken voor een toekomstbestendige inrichting van onze mooie regio. Besloten is de startnotitie om te komen tot dit Handelingsperspectief voor het buitengebied van de regio Amersfoort vast te stellen. De startnotitie wordt ook door de dagelijkse besturen van de gemeenten van Regio Amersfoort en waterschap Vallei en Veluwe vastgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de startnotitie Handelingsperspectief buitengebied voor de Regio Amersfoort vast te stellen als basis voor de verdere ontwikkeling van het Handelingsperspectief buitengebied Regio Amersfoort;
  2. de statenbrief startnotitie Handelingsperspectief buitengebied regio Amersfoort vast te stellen en ter informatie naar provinciale staten te sturen.

 15. 17

  Essentie / samenvatting:
  De statenbrief informeert over enkele specifieke resultaten van het Team Economie op het gebied van circulariteit. Dit naar aanleiding van een toezegging door gedeputeerde Strijk om de Verkenning Ketenregisseur met PS te delen en een behoefte van de Provinciale Staten om het rapport Nulmeting Circulaire Bedrijvigheid Regio Utrecht te lezen achter de nieuw opgenomen effectindicator in de begroting bij Economie om het aantal bedrijven met circulaire activiteiten te volgen. De resultaten zijn onderdeel van de bredere activiteiten die Team Economie onderneemt om bij te dragen aan de overkoepelende concernopgave Circulaire Samenleving en het economisch onderdeel van de Circulaire Uitvoeringsagenda.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Circulaire interventies Economie vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 16. 18

  Essentie / samenvatting:
  Aan Provinciale Staten is toegezegd een evaluatie te overleggen over de Druktemonitor Utrecht voor de periode vanaf de start in 2020 tot eind 2022. De evaluatie is gereed en kan worden aangeboden aan Provinciale Staten. Alhoewel het instrument niet heeft opgeleverd wat ervan bij de start verwacht werd, biedt het instrument wel kansen. Met het instrument, door het anders te richten, liggen er voor spreiding van bezoekers zeker mogelijkheden. Marktpartijen, zoals de marketingorganisaties, zien deze kansen ook. Als provincie stoppen wij met dit instrument en wachten wij de gesprekken af met de marktpartijen over een doorontwikkeling.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de evaluatie Druktemonitor;
  2. de Statenbrief ‘Evaluatie Druktemonitor’, vast te stellen en toe te zenden naar Provinciale Staten.

 17. 19

  Essentie / samenvatting:
  Recentelijk is een nieuwe vastgoedmonitor over bedrijfsruimten, kantoren en winkels beschikbaar gekomen waarin de belangrijkste trends en ontwikkelingen op deze vastgoedmarkten inzichtelijk worden. Om PS te informeren wordt een Statenbrief gestuurd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de ‘Statenbrief betreffende Vastgoedmonitor 2022’ vast te stellen en door te sturen naar Provinciale Staten.