Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 21 februari 2023

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.06.H

  Essentie / samenvatting:
  Voorgesteld wordt drie leden te benoemen als lid van de Awb-adviescommissie (Awb is de afkorting van Algemene wet bestuursrecht) en twee leden van deze commissie, op hun eigen verzoek, te ontslaan. Door het onvoorziene vertrek van deze twee leden is de noodzaak ontstaan nieuwe leden te benoemen om te kunnen blijven voldoen aan de eisen van de toepasselijke regelgeving. De leden worden benoemd nadat overleg heeft plaatsgevonden met het fractievoorzittersoverleg (FVO) uit Provinciale Staten. Vanuit het FVO waren er geen opmerkingen bij de voorgenomen benoemingen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de heren mr. D. Pool en mr. drs. E.W. ten Heuw en mevrouw em. prof. mr. E. Steyger met ingang 1 maart 2023 te benoemen als lid van de Awb-adviescommissie voor een termijn van ten hoogste vier jaar;
  2. de heren mr. A.G. van Malenstein en mr. dr. L.M. Koenraad met ingang van 1 december 2022 respectievelijk 10 januari 2023 op hun verzoek ontslag te verlenen als lid van de Awb-adviescommissie;
  3. de benoemings- en ontslagbrieven vast te stellen en te versturen.

 2. 0.07.H

  Essentie / samenvatting:
  De Bestuurlijke Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen (BAC ROWW) heeft op 9 januari 2023 besloten de procedure tot (her)benoeming van de leden van de AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) te vereenvoudigen. Het besluit is om de provincie waar de bestuurlijk portefeuillehouder voor ACSG zitting heeft vanaf heden te mandateren om namens de 12 provincies de handelingen in kader van (her)benoemingen voor de ACSG uit te laten voeren na akkoord van de BAC ROWW. Met het ondertekenen van het mandaatbesluit benoeming voorzitter en leden ACSG, bekrachtigen GS het besluit van de BAC ROWW.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het mandaatbesluit benoeming voorzitter en leden ACSG vast te stellen en te ondertekenen.

 3. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  De SGP heeft naar aanleiding van de brief ‘Water en bodem sturend’ van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 25 november 2022 vragen gesteld over afgraven van bodem bij natuurinrichtingsprojecten. Die gaan o.a. over de randvoorwaarden bij het afgraven van grond voor een natuurinrichtingsproject en de CO2- en stikstofuitstoot daarbij. In de beantwoording wordt op alle aspecten ingegaan.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid van den Dikkenberg van de SGP betreffende Afgraven bodem vast te stellen en te verzenden.

 4. 0.12.H

  Essentie / samenvatting:
  Ter ondersteuning van de gemeente De Bilt bij het realiseren van een warmtenet in de proeftuin Brandenburg-West heeft de gemeente aan Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd een intentieovereenkomst aan te gaan. Daarmee worden afspraken gemaakt over samenwerking in de voorbereidingsfase met gemeente, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), woningcorporatie SSW en energiecoöperatie BENG. De provincie committeert zich aan deelname in de stuur- en projectgroep in de voorbereidingsfase. Na afloop van deze fase wordt opnieuw bezien of en zo ja op welke wijze de provincie in het project wil participeren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Intentieovereenkomst Proeftuin Brandenburg-West met gemeente De Bilt, HDSR, energiecoöperatie BENG en Woonstichting SSW vast te stellen en aan te gaan;
  2. de statenbrief Intentieovereenkomst Proeftuin Brandenburg-West vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 5. 0.16.H

  Essentie / samenvatting:
  Op basis van de gewijzigde doelstellingen van NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) zijn verschillende aanpassingen van de structuur en governance van NV OMU doorgevoerd. In het collegebesluit van 24 januari jl. zijn de benoemingstermijnen van de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) per abuis op vijf jaar gezet in plaats van de gangbare 4-jaars termijn. Dit voorstel corrigeert die benoemingstermijnen en mandateert de gedeputeerde economie om in de AvA goedkeuring te verlenen aan die gecorrigeerde benoemingen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de heer J.H.R. Bergh vanaf 01-01-23 te (her)benoemen als lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen, voor een nieuwe termijn tot en met 31-12-26;
  2. mevrouw J. van der Veer vanaf 01-01-23 te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen, voor een eerste termijn tot en met 31-12-2026;
  3. de Gedeputeerde Economische Zaken te machtigen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV OMU, de besluiten betreffende de benoeming van heer Bergh en mevrouw Van der Veer als commissaris goed te keuren.

 6. 0.17.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 8 februari 2023 is het Statenvoorstel NV OMU: wensen en bedenkingen en besluit algemeen belang (PS2023BEM) behandeld in Provinciale Staten. Er is een erratum toegevoegd op verzoek van de Staten bij behandeling in Commissie BEM op 25 januari 2023. In dit erratum is explicieter beschreven dat de activiteiten in Herstructureringsfonds B pas kunnen worden gestart op het moment dat de Europese Commissie goedkeuring heeft gegeven. Provincie Staten heeft verder geen wensen en bedenkingen geformuleerd. Daarnaast hebben de Staten besloten dat de verstrekking van kapitaal aan N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht plaatsvindt in het algemeen belang in de zin van artikel 25h lid 5 Mededingingswet. Nu PS geen wensen en bedenkingen heeft geuit, dient GS het voorgenomen besluit van 10 januari 2023 om te zetten in een definitief besluit. Dat gebeurt door middel van dit B-stuk.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten NV OMU opdracht te geven de gewijzigde statuten van NV OMU door de notaris te laten deponeren en de drie dochterondernemingen op te richten.

 7. 0.19.H

  Essentie/ samenvatting:
  In de Belemmeringenwet Privaatrecht (Stb. 1927,159) is bepaald dat een partij die in het kader van het openbaar belang verantwoordelijk is voor de aanleg van een openbaar werk van algemeen belang, de minister van Infrastructuur en Waterstaat kan verzoeken te bepalen dat de eigenaren (rechthebbenden) van de betreffende onroerende zaak (grond, gebouw) moeten toestaan (gedogen) dat in, of op, hun perceel het betreffende werk wordt aangelegd en in stand gehouden. Dit verzoek wordt pas gedaan als partijen er niet in zijn geslaagd in goed overleg overeenstemming te bereiken over de aanleg van het betreffende werk. In dit geval is door drinkwaterbedrijf Vitens N.V. verzocht de gedoogplicht aan rechthebbenden op te leggen ten behoeve van de reconstructie van een drinkwater-transportleiding. Deze aanpassing is noodzakelijk om het project ‘Herinrichting Meijekade’ van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Woerden uit te voeren. Dit project heeft als doel de waterveiligheid in het gebied te waarborgen en is daarmee een werk van algemeen belang. Om het werk op dit tracé uit te kunnen voeren en om de ongestoorde ligging van de hoofdwaterleiding te garanderen is het nodig dat Vitens gebruik kan maken van de eigendommen van 22 rechthebbenden. Met 21 rechthebbenden is hierover in goed overleg overeenstemming bereikt. Op één perceel heeft Vitens -ook na meerdere pogingen- met rechthebbenden geen overeenstemming kunnen bereiken. Het betreft het perceel plaatselijk bekend als Meije 175, kadastraal bekend als gemeente Zegveld sectie F, nummer 446. In deze procedure adviseren GS de minister om de gedoogplicht op te leggen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de minister van Infrastructuur en Waterstaat te adviseren in dit dossier de gedoogplicht op te leggen;
  2. de brief aan de minister van I en W vast te stellen en te ondertekenen.

 8. 03

  Essentie / samenvatting:
  De natuur in de Natura 2000-gebieden heeft te lijden onder een te hoge stikstofdepositie die moet worden gereduceerd. Daarnaast is er stikstofruimte nodig om maatschappelijk gewenste activiteiten te vergunnen. Extern salderen is één van de weinige mogelijkheden om vergunningen te kunnen gaan verlenen Externe saldering is op dit moment enkel mogelijk met bedrijven die op 4 oktober 2019 niet beschikten over dier- en fosfaatrechten. In de andere provincies geldt deze beperking inmiddels niet meer. Het niet volledig open hebben staan van extern salderen, in afwijking van alle andere provincies, roept de vraag op waarom dit in Utrecht nog niet volledig is open gesteld. Bovendien zijn er ook steeds meer (legalisatie) dossiers waarbij het volledig openzetten van extern salderen een vereiste is voor het kunnen verlenen van een vergunning. Bovendien is het ook noodzakelijk om extern salderen volledig open te hebben staan op het moment dat ruimte vanuit de provinciale doelenbank (Utrechtse stikstofbank) uitgegeven gaat worden. Om het volledig openstellen van extern salderen mogelijk te maken is het noodzakelijk de huidige beleidsregels aan te passen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de ‘Beleidsregels Salderen van 14 februari 2023’ vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal blad;
  2. de ‘Beleidsregels intern en extern salderen van 10 december 2019, 8200E1F3’, in te trekken;
  3. de ‘Beleidsregels Salderen’ in te laten gaan na publicatie;
  4. de portefeuillehouder Stikstof te mandateren om kleine tekstuele wijzigingen aan te brengen in de beleidsregels salderen en de statenbrief;
  5. de Statenbrief vast te stellen, waarin dit onderwerp en de onderwerpen instellen verplaatsings- en beeindigingsregeling en stikstof-doelenbank worden besproken. De Statenbrief ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 9. 05

  Essentie / samenvatting:
  Door de VVD zijn vragen gesteld over de brandveiligheid in onze bossen naar aanleiding van nieuwsberichten in diverse media op 23 januari 2023. In de beantwoording van de vragen is aangegeven hoe de provincie en de veiligheidsregio Utrecht aan het voorkomen van grootschalige natuurbranden werken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid mevrouw van Gilse (VVD-fractie) betreffende schriftelijke vragen Brandveiligheid geborgd in onze bossen vast te stellen en te verzenden.

 10. 09

  Essentie / samenvatting:
  In de Omgevingsvisie en (Interim) Omgevingsverordening is vastgelegd dat nieuwe locaties voor wonen en werken mogelijk worden gemaakt via de methodiek van regionale programmering. Een cyclisch proces waarbij gemeenten periodiek nieuwe woon- en werklocaties kunnen aandragen ten behoeve van een gezamenlijk regionaal programma van gemeenten en provincie. Het afgelopen jaar zijn in samenwerking met gemeenten en regio’s drie regionale programma’s opgesteld en hier is inmiddels in alle regio’s overeenstemming over bereikt. De essentie van deze regionale programma’s is opgenomen in het Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023 (Ontwerp-PPWW23). Middels dit besluit wordt het Ontwerp-Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023 en bijbehorende PlanMER vastgesteld ten behoeve van de ter inzagelegging.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023 vast te stellen;
  2. het PlanMER en passende beoordeling bij Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken vast te stellen;
  3. het Ontwerp Provinciale Programma Wonen en Werken, bijbehorende PlanMER en passende beoordeling ter inzage te leggen van 1 maart 2023 t/m 11 april 2023;
  4. de Statenbrief Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023 vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  5. de aanbiedingsbrief Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023 vast te stellen en aan te gaan en ter informatie toe te zenden aan gemeenten.

 11. 10

  Essentie / samenvatting:
  In de afgelopen maanden zijn Rijk, provincie, regio en woningcorporaties er in geslaagd woondeals op te stellen voor de regio’s Amersfoort, Foodvalley en U10. De woondeals regio Amersfoort en Foodvalley zijn gereed voor besluitvorming door alle deelnemende partijen. Besluitvorming over de woondeal regio U10 volgt op 7 maart a.s.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Woondeal regio Amersfoort 2022-2030 vast te stellen en aan te gaan;
  2. de Woondeal regio Foodvalley 2022-2030 vast te stellen en aan te gaan;
  3. de bijgevoegde Statenbrief ‘Regionale woondeals’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 12. 11

  Essentie / samenvatting:
  Met het vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst (hierna: SOK) voor de doorfietsroute (hierna: DFR) Houten-Nieuwegein-Utrecht Lage Weide, komen de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Houten en de provincie Utrecht tot een akkoord over de realisatie van deze route. Wanneer de betrokken colleges de overeenkomst hebben vastgesteld, kan in maart 2023 ondertekening plaatsvinden en kan het project overgaan tot realisatie. De planning is dan dat eind 2025 de route kan worden geopend.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de samenwerkingsovereenkomst (SOK) betreffende de aanleg van de DFR Houten- Nieuwegein-Utrecht Lage Weide, inclusief bijlagen, vast te stellen en aan te gaan.
  2. de Statenbrief Samenwerkingsovereenkomst doorfietsroute vast te stellen en deze ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 13. 13

  Essentie / samenvatting:
  Op initiatief van Provinciale Staten heeft een onderzoek plaatsgevonden naar investeringsmogelijkheden om de energietransitie te versnellen. Het onderzoeksrapport is afgerond en het rapport en de managementsamenvatting worden nu aan Provinciale Staten aangeboden. Later deze maand volgt nog een addendum op het rapport met een uitwerking van mogelijke financierings- en governance constructies van de voorgestelde financiële instrumenten. Dit addendum zal worden nagezonden aan Provinciale Staten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief Initiatiefvoorstel ‘Provinciaal onderzoek investeringsmogelijkheden versnelling Energietransitie’ vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten.

 14. 14

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht streeft naar kringlooplandbouw waarmee bedoeld wordt een circulaire, natuurinclusieve, klimaatneutrale landbouw als onderdeel van een rendabele bedrijfsvoering. De urgentie van deze opgave is met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) alleen maar groter geworden. De provincie Utrecht zet zich in om de doelen voor klimaat, water, natuur en stikstof te halen en deze te vertalen naar duidelijke doelen voor de Utrechtse landbouw. Dit gaat gepaard met versterking van het verdienmodel zodat de landbouw in staat is de doelen te realiseren. Daarom besluiten Gedeputeerde Staten een Utrechtse Monitor Duurzame Melkveehouderij (UMDM) te ontwikkelen. Met de UMDM kan de provincie bedrijfsdoelen concreet maken en samen met de melkveehouderij, ketenpartijen en maatschappelijk veld schetsen hoe de melkveehouderij er in de toekomst uit kan zien. Ook kan de UMDM gebruikt worden om koplopers te ontzien in de gebiedsgerichte aanpak en duurzaam ondernemen te belonen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Utrechtse Monitor Duurzame Melkveehouderij te ontwikkelen;
  2. de statenbrief “Ontwikkelen Utrechtse Monitor Duurzame Melkveehouderij’ vast te stellen en ter informatie naar provinciale staten te sturen.