Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 7 maart 2023

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.04.H

  Essentie / samenvatting:
  In de Belemmeringenwet Privaatrecht (Stb. 1927,159) is bepaald dat een partij die in het kader van het openbaar belang verantwoordelijk is voor de aanleg van een openbaar werk van algemeen belang, de minister van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: de minister) kan verzoeken te bepalen dat de eigenaar (rechthebbende) van de betreffende onroerende zaak (grond, gebouw) moet toestaan (gedogen) dat in, of op, zijn perceel het betreffende werk wordt aangelegd en in stand gehouden. Dit verzoek wordt pas gedaan als partijen er niet in zijn geslaagd in goed overleg overeenstemming te bereiken over de aanleg van het betreffende werk. In dit geval betreft het de aanleg van een aardgasleiding die geschikt is om hoogcalorisch gas te transporteren naar de twee energiecentrales van Eneco in Utrecht. De leiding komt gedeeltelijk te liggen op percelen van de besloten vennootschappen Proprietate I en II (hierna: rechthebbenden). De omschakeling van laag- naar hoogcalorisch gas draagt bij aan een spoedige, veilige en verantwoorde afbouw van de gaswinning uit het ‘Groningenveld’ waardoor de kans op aardbevingen in de provincie Groningen hopelijk afneemt. De aanleg van de aardgasleiding wordt beschouwd als een werk van algemeen belang. Omdat Gasunie er niet in is geslaagd in minnelijk overleg met rechthebbenden tot overeenstemming te komen over de aanleg van de aardgasleiding op hun percelen heeft Gasunie de minister verzocht de ‘gedoogplicht’ op te leggen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de minister van Infrastructuur en Waterstaat te adviseren in dit dossier de gedoogplicht op te leggen;
  2. de brief aan de minister van I en W vast te stellen en te ondertekenen.

 2. 0.05.H

  Essentie / samenvatting:
  Dit voorstel ziet op het beschikbaar stellen van extra subsidiemiddelen aan LEADER-gebied Weidse Veenweiden waardoor meer van de ingediende aanvragen in dat gebied voor LEADER-projecten kunnen worden toegewezen. De extra middelen zijn afkomstig uit het schuiven binnen bestaande budgetten. Binnen het (Plattelandsontwikkelingsprogramma) POP3 bestaat een onderdeel dat betrekking heeft op lokale plattelandsontwikkeling; LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale). LEADER is in 2021 en 2022 voortgezet onder POP3Plus (verlenging van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 in 2021 en 2022). Het is wenselijk om een deel van het resterend budget in Utrecht Oost te schuiven naar het gebied Weidse Veenweiden om ook aan de laatste vier projecten die daar zijn ingediend subsidie te kunnen verlenen. De wijzigingen komen voort uit de gewijzigde Lokale Ontwikkelstrategieën (LOS-en) en een schuif van EU-budget van de provincie Limburg naar de provincie Utrecht met het oog op een optimale besteding van middelen voorafgaand aan de definitieve afronding van de POP3-periode. Deze periode is per 1 januari 2023 afgesloten, maar de tot dan toe ingediende aanvragen kunnen nog worden behandeld. Om die reden worden de middelen met terugwerkende kracht verschoven. De financieringsplannen zoals vermeld in de LOS voor Utrecht Oost en voor Weidse Veenweiden zijn met het oog daarop aangepast.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de wijziging van het openstellingsluit tot ‘Uitvoering van LEADER-projecten uit de Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht 2018-2020’, nr. UTSP-1557500171-14118, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad;
  2. de gewijzigde LOS voor Utrecht Oost vast te stellen;
  3. de gewijzigde LOS voor Weidse Veenweiden vast te stellen;
  4. de Statenbrief vast te stellen en te verzenden aan Provinciale Staten.

 3. 0.14.H

  Essentie / samenvatting:
  De gemeente Soest is bezig met plannen voor Landgoed Willemshoeve aan de Jachthuislaan 19 te Soest. Het perceel zal gebruikt worden voor verschillende functies; er komt dagbesteding en dagbehandeling, verhuur van trainings- en vergaderruimtes en er is ruimte voor grondgebonden agrarische activiteiten voor de Herenboeren. Een Herenboerderij is een bijzondere boerderij. Herenboeren Willemshoeve verbindt een community van 230 huishoudens om met elkaar gezonde en lokaal voeding te producerenen met natuur inclusieve landbouw. De agrarische gronden van de Herenboerderij liggen binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN)-agrarisch. Voor de realisatie van de mobiele tunnelkassen wordt de meerwaardebenadering toegepast, conform de Interim Omgevingsverordening (IOV). De ‘Overeenkomst borging realisatie en instandhouding NNN-meerwaardemaatregelen Herenboeren’ borgt de gemaakte afspraken in het kader van de meerwaardebenadering. In dit stuk wordt gevraagd om in te stemmen met de overeenkomst, waarna het stuk aan gedeputeerde Sterk ter ondertekening wordt aangeboden. Het bestemmingsplan wordt volgens planning behandeld in de gemeenteraadsvergaderingen van 16 maart 2023. Het is de bedoeling dat de overeenkomst is vastgesteld en ondertekend voordat de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan besluit.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de “Overeenkomst borging realisatie en instandhouding NNN-meerwaardemaatregelen Herenboeren, gemeente Soest” vast te stellen en aan te gaan.

 4. 03

  Essentie / samenvatting:
  Op 13 februari 2023 stelde BVNL Utrecht schriftelijke vragen betreffende Intensiveren Lage Weide. Deze vragen zijn mede gesteld naar aanleiding van de behandeling van een motie in de vergadering van Provinciale Staten van 8 februari 2023. In de bijlage Beantwoording schriftelijke vragen ex. art. 47 betreffende “Intensiveren Lage Weide zijn de vragen voorzien van een antwoord.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van BVNL betreffende Intensiveren Lage Weide vast te stellen en te verzenden.

 5. 06

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten nemen een definitief besluit over de aanpassing van de topstructuur van de Provincie Utrecht. Deze aanpassing van de topstructuur is een eerste stap in het verstevigen en wendbaarder maken van de organisatie. Dit besluit is gebaseerd op de notitie ‘Op weg naar een toekomstbestendige organisatie’ en houdt daarbij rekening met het onlangs uitgebrachte advies van de Ondernemingsraad (hierna OR) en de reactie van algemeen directeur daarop die op 1 maart 2023 is verzonden. Met een Statenbrief wordt Provinciale Staten geïnformeerd over zowel het besluit tot aanpassing van de topstructuur, het advies van de OR als over de reactie van de algemeen directeur daarop.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten na het lezen van het advies van de OR op het voorgenomen besluit en na het lezen van de reactie van de algemeen directeur op dit OR advies:
  1. om het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 17 januari 2023 om te zetten naar een definitief besluit tot de aanpassing van de topstructuur;
  2. om de provinciesecretaris de opdracht te geven de verdere uitwerking te initiëren met betrokkenheid van de OR en de organisatie, waarbij het OR advies als input meegenomen wordt voor het vervolgproces;
  3. tot het vaststellen van de Statenbrief 'Aanpassing Organisatie Provincie Utrecht - ‘Op weg naar een toekomstbestendige organisatie’ en het versturen naar Provinciale Staten.

 6. 07

  Essentie / samenvatting:
  Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft een brief opgesteld die gericht is aan de Staten van de 12 provincies om hen te informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot de financieringssystematiek en de ontwikkelingen rond het provinciaal belastinggebied. Die brief is overgenomen in de vorm van de Statenbrief ' Financieringssystematiek | Belastinggebied | Provinciefonds'.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Financieringssystematiek | Belastinggebied | Provinciefonds vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 7. 08

  Essentie / samenvatting:
  De Rijksoverheid heeft in december 2022 alle provincies gevraagd om de opgaven uit nationale programma’s op het gebied van de fysieke leefomgeving ruimtelijk te vertalen, in te passen en te combineren met decentrale opgaven. Daarbij heeft ze gevraagd om in oktober 2023 een Provinciaal Ruimtelijk Voorstel hierover op te leveren. De eerste stap om te komen tot dit Provinciaal Ruimtelijk Voorstel Utrecht is het Scopedocument. Dit is opgesteld als basis voor directeurenoverleg met het Rijk op het eerste ijkmoment en als plan van aanpak voor het proces van de provincie Utrecht. In het scopedocument staat wat het proces is en wat het proces voor de provincie Utrecht moet bewerkstelligen. Ook zijn de te doorlopen stappen aangegeven. Dit scopedocument bevat nog geen inhoudelijke richtingen voor het ruimtelijk voorstel.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Scopedocument Provinciaal Ruimtelijk Voorstel Utrecht vast te stellen als plan van aanpak voor het Utrechtse proces;
  2. de statenbrief ‘Scopedocument voor Provinciaal Ruimtelijk Voorstel Utrecht’ vast te stellen en met het ‘Scopedocument Provinciaal Ruimtelijk Voorstel Utrecht – tekstversie’ ter bespreking toe te sturen aan Provinciale Staten.

 8. 10

  Essentie / samenvatting:
  Door middel van het gecombineerde Jaarverslag 2022 en Uitvoeringsagenda 2023 Interbestuurlijk Toezicht (IBT) blikt het college van Gedeputeerde Staten terug op de uitvoering van deze wettelijke toezichttaak in het afgelopen jaar, en kijkt het tegelijkertijd vooruit naar het komende jaar. In lijn met het Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2021-2024 beschrijft dit document de resultaten van het toezicht op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen in 2022 en de geplande activiteiten in 2023. Het Jaarverslag 2022 is een verdieping van de provinciebrede jaarrekening, en is daarnaast bedoeld om de toezichtontvangers te informeren over de resultaten en de planning van het toezicht. Provinciale Staten worden via een statenbrief geïnformeerd over dit IBT Jaarverslag 2022 en Uitvoeringsagenda 2023. De actualiteiten, zoals de aankomende Spreidingswet (ook wel: wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) en de nog steeds groeiende druk op de huisvesting van vergunninghouders, geven aanleiding om de relatie van deze actualiteiten met IBT extra aandacht te geven in de statenbrief.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het IBT Jaarverslag 2022 en Uitvoeringsagenda 2023 vast te stellen;
  2. de Statenbrief vast te stellen en samen met het Jaarverslag en de Uitvoeringsagenda ter informatie te zenden aan Provinciale Staten.

 9. 11

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO-bestuur vergadert op 10 maart 2023 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie voor deze bestuursvergadering opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over het volgende punt vast te stellen:
  1. 2a. ‘Focus in de samenwerking: naar meer slagvaardigheid’, met inachtneming van de opmerkingen in het advies;
  2. 4a. ‘Samenwerkingsovereenkomst Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie (LVO);
  3. 4b. ‘Interbestuurlijk Toezicht op erfgoed’;
  4. 4c. ‘Landbouwakkoord’.

 10. 13

  Essentie / samenvatting:
  In de afgelopen maanden zijn Rijk, provincie, regio en woningbouwcorporaties er in geslaagd woondeals op te stellen voor de regio's Amersfoort, Foodvalley en U10. De woondeals regio Amersfoort en Foodvalley zijn reeds op 21 februari j.l. door GS vastgesteld. De Woondeal U10 wordt op 7 maart a.s. zowel in alle deelnemende gemeentelijke colleges als in GS ter besluitvorming voorgelegd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Woondeal regio U10 2022-2030 vast te stellen en aan te gaan.