Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 23 mei 2023

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.04.H

  Essentie / samenvatting:
  Behandeling van de Ontwerp programmabegroting 2024 van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD[1]Utrecht). De ontwerpprogrammabegroting is sluitend. De kostenstijging in 2024 is autonoom en onvermijdelijk. Gedeputeerde Staten wordt daarom voorgesteld om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om zienswijze in te dienen op de Ontwerp programmabegroting 2024.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. af te zien van het indienen van een of meer zienswijzen op de programmabegroting 2024 van de RUDUtrecht;
  2. de statenbrief Ontwerp programmabegroting 2024 RUD-Utrecht (UTSP-1778809669-5132) vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  3. de Brief aan de RUD-Utrecht over de Ontwerp programmabegroting 2024 (UTSP-1778809669-5133) vast te stellen en toe te zenden aan de RUD-Utrecht.

 2. 0.05.H

  Essentie / samenvatting:
  Het Dagelijks Bestuur van Het Utrechts Archief (HUA) heeft op 13 maart jl. de ontwerp programmabegroting 2024- 2027 goedgekeurd. Als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling HUA hebben ook Provinciale Staten (PS) dit document ontvangen en worden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Dit op grond van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Met het vaststellen van de Nota Samenwerkende partijen, hebben PS aan het college de bevoegdheid gedelegeerd om de aangeboden ontwerp programmabegroting te behandelen, inclusief de zienswijzeprocedure. Op basis van de voorliggende ontwerpprogrammabegroting wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen en zo een aantal punten onder de aandacht van het algemeen bestuur HUA te brengen. De voorliggende begroting voor 2024 van HUA is sluitend, net zoals het meerjarenperspectief voor de periode 2025-2027. Daarnaast past deze binnen het budget van het Domein Bestuurs- en Directieondersteuning en daarmee binnen de programmabegroting van de provincie Utrecht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. in te stemmen met de ontwerpprogrammabegroting 2024-2027 HUA, de jaarrekening HUA 2022 en de kadernota HUA 2023;
  2. de zienswijze op de ontwerpprogrammabegroting 2024-2027 vast te stellen en deze bij het dagelijks bestuur van HUA in te dienen;
  3. de statenbrief 'Zienswijze ontwerpprogrammabegroting 2024-2027 Het Utrechts Archief’ vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 3. 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  Met het vaststellen van de voorliggende samenwerkings- en realisatieovereenkomst (SOK en ROK) voor de doorfietsroute Amersfoort-Hilversum, komen de gemeenten Amersfoort, Soest, Baarn, Hilversum, de provincie Utrecht en de provincie Noord-Holland tot een akkoord over het tracé, het voorlopig ontwerp, de kostenverdeling en de uitvoeringsafspraken voor de realisatie van de route. Wanneer ook de andere colleges de overeenkomst hebben vastgesteld, kan op 24 mei 2023 ondertekening plaatsvinden en kan het project doorfietsroute (DFR) overgaan tot realisatie. De planning is dat eind 2027 de route als geheel is gerealiseerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de samenwerkings- en realisatieovereenkomst (SOK en ROK) van de doorfietsroute Amersfoort-Hilversum, inclusief bijlagen, vast te stellen en aan te gaan; 
  2. het mandaat, volmacht en machtiging te verkrijgen van de gemeente Soest om namens deze gemeente een deel van de doorfietsroute te realiseren, zoals opgenomen in de realisatieovereenkomst, en na realisatie weer aan de gemeente in beheer over te dragen;
  3. de Statenbrief ‘Samenwerkings- en realisatieovereenkomst voor de doorfietsroute Amersfoort-Hilversum’ vast te stellen en deze ter informatie naar Provinciale Staten te sturen op 25 mei 2023.

 4. 03

  Essentie / samenvatting:
  Dit besluit strekt tot vaststelling van een nieuwe regeling voor de vergoeding van reiskosten voor woon-werkverkeer van medewerkers van de provincie Utrecht. Deze nieuwe regeling sluit aan bij het hybride werken, bij de ambitie van de provincie om een aantrekkelijk werkgever te zijn en bij de klimaatdoelstellingen van GS om - onder meer - te komen tot een CO2-reductie van het woon-werkverkeer. Hierbij past ook de uitbreiding van de financiële ruimte voor de medewerkers om vanuit het eigen IKB-budget een (elektrische) fiets aan te schaffen voor het woon[1]werkverkeer

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten: 
  1. de Regeling reiskosten woon-werkverkeer provincie Utrecht 2023 vast te stellen;
  2. het IKB-bestedingsdoel Fiets als volgt vast te stellen: 
  • eenmaal per 5 jaar maximaal € 1500,-- voor aanschaf fiets en accessoires 
  • eenmaal per 5 jaar maximaal € 500,00 voor aanvulling aanschaf fiets of groot onderhoud/ vervanging batterij 
  • eenmaal per jaar € 82,00 voor klein onderhoud/accessoires 
  • fietsverzekering voor aangeschafte fiets.

 5. 06

  Essentie / samenvatting:
  De gemeente Lopik is voornemens om bij de monumentale boerderij Zeldenrust in Benschop woningbouw te ontwikkelen. Naar aanleiding van de communicatie tussen provincie en gemeente over deze ontwikkeling is op 15 april 2023 in het AD een krantenartikel gepubliceerd. Op 24 april 2023 zijn door de CDA-fractie artikel 47-vragen ingediend over dit artikel en over de woningbouwontwikkeling. In dit B-stuk wordt beantwoording van deze vragen ter besluitvorming voorgelegd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Westerlaken van het CDA betreffende het intrekken van de toezegging voor het bouwplan Zeldenrust in Benschop vast te stellen en te verzenden.

 6. 08

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten zijn voornemens om een B.V. op te richten waarmee de provincie een Ontwikkelovereenkomst zal sluiten ten behoeve van de ontwikkeling van de woningbouwlocaties Woonwijk Vliegbasis Soesterberg, Sortie 16 en Kavels Westflank. De Provincie Utrecht wordt 100% aandeelhouder van deze besloten vennootschap. Gedeputeerde Staten nodigen Provinciale Staten uit om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken betreffende het ontwerpbesluit tot oprichting van de B.V.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het voorliggende Ontwerpbesluit ten aanzien van de oprichting van de Uitvoeringsorganisatie Woongebieden Vliegbasis Soesterberg B.V vast te stellen;
  2. de Akte van oprichting van de B.V. in conceptvorm vast te stellen;
  3. de Ontwikkelovereenkomst in conceptvorm vast te stellen;

  4. de Statenbrief ‘Wensen en bedenkingenprocedure oprichting uitvoeringsorganisatie Woonwijk Vliegbasis Soesterberg, Sortie 16 en Kavels Westflank” vast te stellen en inclusief voornoemd ontwerpbesluit en de akte van oprichting aan Provinciale Staten te overleggen voor het desgewenst uiten van wensen en bedenkingen als bedoeld in artikel 158 lid 2 Provinciewet, en daarnaast ter informatie te overleggen de concept Ontwikkelovereenkomst en het schema ‘Sturingsmodel’.

 7. 09

  Essentie / samenvatting:
  De Rijksoverheid heeft op 12 december 2022 alle provincies door middel van het 'Provinciaal Startpakket fysieke leefomgeving’ gevraagd om de opgaven uit nationale programma’s op het gebied van de fysieke leefomgeving ruimtelijk te vertalen, in te passen en te combineren met decentrale opgaven. Daarbij heeft ze gevraagd om in oktober 2023 een Provinciaal Ruimtelijk Voorstel hierover op te leveren. In dit proces zijn er drie ijkmomenten, waar op directeurenniveau met het Rijk de voortgang wordt besproken. Tijdens het eerste ijkmoment in maart 2023 is het scopedocument besproken. Voor het tweede ijkmoment is de notitie ‘Denkrichtingen, uitdagingen en kansen’ opgesteld. Deze wordt besproken met het Rijk tijdens het directeurenoverleg op 24 mei en ook geagendeerd voor het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) op 15 juni. Met de Statenbrief worden PS geïnformeerd over de voortgang van het Provinciaal Ruimtelijk Voorstel Utrecht en het tweede ijkmoment.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Notitie Denkrichtingen, uitdagingen en kansen voor het Provinciaal Ruimtelijk Voorstel Utrecht aan te nemen als tussendocument voor het ruimtelijk voorstel en daarmee als basis voor het overleg met het Rijk, (ambtelijk tijdens het overleg ‘tweede ijkmoment’ en bestuurlijk tijdens het BOL Noordwest);
  2. de statenbrief ‘Notitie Denkrichtingen, uitdagingen en kansen voor het Provinciaal Ruimtelijk Voorstel Utrecht’ vast te stellen en met de notitie en het concept ontwikkelperspectief ter bespreking toe te sturen aan Provinciale Staten.

 8. 11

  Essentie / samenvatting:
  Alle gemeenten in Nederland staan voor een grote en groeiende opgave met betrekking tot de opvang van asielzoekers, vluchtelingen en de huisvesting van statushouders. Ook in de provincie Utrecht is deze opgave ongekend fors. Om deze opgaven het hoofd te bieden willen de 26 Utrechtse gemeenten en de provincie in gezamenlijkheid optrekken. Om dit goed te kunnen doen is het nodig om een bestuursovereenkomst met de Rijksoverheid te sluiten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief ‘’Provinciale Regietafel Migratie & Integratie: op weg naar een bestuursovereenkomst'' vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten toe te zenden.

 9. 12

  Essentie / samenvatting.
  Binnen het programma Agenda Vitaal Platteland wordt gewerkt aan realisatie van de natuuropgave als onderdeel van de integrale opgave in het landelijk gebied. In het Lingegebied Diefdijk (met een Natura 2000-opgave) doet zich de mogelijkheid voor om agrarische ruilgronden aan te kopen en natuurgrond binnen de begrenzing te verkopen aan een terreinbeherende organisatie. In het kader van AVP is hiervoor nu een kleine kavelruil in het gebied Vijfheerenlanden opgetuigd, met name gericht op natuurontwikkeling, stikstofreductie en extensiveren van agrarische bedrijven. Middels dit document vragen wij toestemming voor aankoop van het agrarische perceel in Lexmond. Voor de verkoop van begrensde natuurgrond in de kavelruil aan een terreinbeherende organisatie is door uw college al toestemming gegeven. De aankoop van de ruilgrond omvat een totale kadastrale oppervlakte van 2.4 ha. De verkoop van de natuurgrond omvat vijf percelen met een totale oppervlakte van 15.5 ha en deze liggen binnen het Natuur Netwerk Nederland (kortweg NNN).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. indien er overeenstemming is met de eigenaar, akkoord te gaan met de toedeling (aankoop) van ca 2,5 ha agrarische cultuurgrond nabij Lexmond en Vianen in de kavelruil.
  2. kennis te nemen van de inbreng (verkoop) van ca. 15,5 ha natuur-gronden in de kavelruil;
  3. te onderhandelen op basis van marktwaarde als uitgangspunt voor de taxatie, om integrale doelen te realiseren binnen het gebied Vijfheerenlanden;
   4. team GEB opdracht te geven deze transactie binnen de kaders van de vastgestelde nota grondbeleid 2020 en het Uitvoeringskader Grondbeleid 2020 uit te voeren en notarieel af te laten handelen;
  5. voor deze transactie gebruik te maken van het raamkrediet voor het doen van grondaankopen, welke in de Begroting 2023 door Provinciale Staten beschikbaar is gesteld, waarbij de kosten die verwerkt dienen te worden via de exploitatie worden verantwoord onder beleidsdoel 2.1: Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld);
  6. geheimhouding op te leggen inzake dit B-stuk en de bijlagen en na aankoop deze geheimhouding weer op te heffen overeenkomstig artikel 84 van de Provinciewet en op grond van artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Wet Open Overheid (Woo).