Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 7 september 2021

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  Door de fractie van de PvdD zijn vragen gesteld over het doden van nijlganzen bij kasteel de Haar. Het betreft hier een invasieve exoot die is opgenomen op de zogenaamde Unielijst van invasieve exoten, waarbij er een wettelijke verplichting is om ervoor te zorgen dat de aantallen niet toenemen. Deze soort is niet beschermd vanuit de Vogelrichtlijn (en daarmee ook niet beschermd onder de Wet natuurbescherming), en om die reden is er geen sprake van een staat van instandhouding van deze soort. De vragen zijn gesteld vanuit het kader beheer en schadebestrijding, terwijl het afschot juist plaatsvindt vanuit de wettelijke verplichting die lidstaat Nederland heeft om de aantallen van deze soort te beperken. Afschot is, door de directe verlaging van de aantallen, effectief om de populatie te beheersen en de groei te beperken of te stoppen. Omdat de nijlgans een solitaire, territoriale vogel is kan afschot leiden tot een reductie in de verspreiding. Afschot leidt tot het vrijkomen van territoria binnen bestaand verspreidingsgebied en binnen de eigen landsgrenzen. Hoewel het afschot, in aanvulling op nestbehandeling, niet zal leiden tot het verdwijnen van deze soort uit Nederland is afschot wel nodig om te voorkomen dat de soort zich verder invasief verspreidt naar andere EU lidstaten. Diervriendelijke alternatieven zijn voor nijlganzen niet bekend.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden Keller en van der Steeg (PvdD) betreffende doden nijlganzen kasteel de Haar vast te stellen en te verzenden.

 2. 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  Door de fractie van de PvdD zijn vragen gesteld over afschot van reeën rondom kasteel de Haar. Er worden reeën afgeschoten rondom het kasteel, om aanrijdingen met verkeer te voorkomen. Het gebied rondom kasteel de Haar is niet ingericht met de doelstelling aantrekkelijk leefgebied voor reeën te creëren. Het gebied is ingericht als bos met recreatiedoelstelling. Dat reeën dit gebied geschikt achten als leefgebied en hier naartoe zijn getrokken is het gevolg hiervan. De afweging om uiteindelijk over te gaan op afschot wordt gemaakt op basis van waarnemingen van reeën langs de weg, de locatie van waarnemingen en de geschatte kans op aanrijdingen op die locatie en eventuele
  historie in aanrijdingen op de betreffende locatie en de jaarlijkse reeëntelling. De brede reeëncommissie probeert hier te allen tijde een weloverwogen en terughoudende beslissing in te maken. Er zijn reeds preventieve maatregelen getroffen: er zijn wildspiegels geplaatst, de maximum snelheid is teruggebracht naar 60 km/uur, en er zijn verkeersdrempels aangebracht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden Keller en van der Steeg (PvdD) betreffende afschot reeën kasteel de Haar vast te stellen en te verzenden.

 3. 0.13.H

  Essentie / samenvatting:
  Een voormalig risicovol Brzo-bedrijf (Ecolab B.V.) te Nieuwegein heeft de provincie in gebreke gesteld omdat vier beslissingen niet tijdig genomen zouden zijn. Inderdaad is er sprake van vertraging bij de omzetting van de vergunning van Ecolab B.V. naar een niet-risicovol bedrijf omdat er recent bij het bedrijf niet eerder bekende bedrijfsprocessen zijn vastgesteld. Als gevolg daarvan is Ecolab B.V. volgens de landelijke regelgeving nu een IPPC-bedrijf (dat wil zeggen: een qua bedrijfsrisico bijna-Brzo-bedrijf). Rijkswaterstaat heeft dat bevestigd. Om die reden kon de aangevraagde revisievergunning niet binnen de wettelijke termijn worden afgegeven. Wat betreft de overige drie onderdelen is de ingebrekestelling voorbarig, dan wel onjuist. Gedeputeerde Staten nemen kennis van de meervoudige ingebrekestelling en besluiten Ecolab B.V. te berichten dat slechts één van de vier onderdelen van de door de provincie ontvangen ingebrekestelling terecht is.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.  kennis te nemen van de op 21 juni 2021 van Ecolab B.V. te Nieuwegein ontvangen ingebrekestelling vanwege vermeend niet tijdig beslissen;
  2.  de gemachtigde van Ecolab B.V. te berichten dat slechts één onderdeel van de ingebrekestelling terecht is;
  3.. de bijgevoegde antwoordbrief vast te stellen en zodra mogelijk aangetekend te verzenden.

 4. 03

  Essentie / samenvatting:
  Op 15 juli jl. heeft het college van de gemeente Baarn het ontwerpbestemmingsplan Paleis Soestdijk naar de gemeenteraad gestuurd. Voor uitvoering en borging van de, voor de ontwikkeling van Paleis Soestdijk noodzakelijke, mobiliteits- en natuurmaatregelen zijn twee overeenkomsten tussen provincie (GS) en de Meyer Bergman Erfgoed Groep opgesteld. PS worden over deze overeenkomsten en de provinciale aandachtspunten bij de voortgang en vervolg van de gemeentelijke bestemmingsplanprocedure per Statenbrief geïnformeerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de “Samenwerkingsovereenkomst mobiliteitsmaatregelen Paleis Soestdijk” vast te stellen en portefeuillehouder Schaddelee te mandateren deze te ondertekenen. Portefeuillehouder Schaddelee te mandateren tot het doen van tekstuele aanpassingen van ondergeschikte aard en de overeenkomst ter ondertekening aan de Meyer Bergman Erfgoed Groep voor te leggen;
  2. de “Overeenkomst borging realisatie en instandhouding NNN-meerwaardemaatregelen Soestdijk” vast te stellen en portefeuillehouder Bruins Slot te mandateren deze te ondertekenen. Portefeuillehouder Bruins Slot te mandateren tot het doen van tekstuele aanpassingen van ondergeschikte aard en de overeenkomst ter ondertekening aan de Meyer Bergman Erfgoed Groep voor te leggen;
  3. geheimhouding op te leggen op bijlage 1c op grond van artikel 55 Provinciewet en art. 10 lid 1 onder c en lid 2 onder b van de Wet openbaarheid bestuur;
  4. de Statenbrief "Vaststellen overeenkomsten in verband met de voortgang ontwikkeling Paleis Soestdijk” vast te stellen, portefeuillehouder Van Essen te mandateren om tekstuele aanpassingen van ondergeschikte aard te doen in de Statenbrief en deze naar de staten te sturen.

 5. 04

  Essentie / samenvatting:
  Op 24 augustus 2021 hebben de minister van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de staatssecretaris van JenV (Justitie en Veiligheid) een dringende oproep gedaan aan de provincies en gemeenten om op korte termijn gezamenlijke maatregelen te treffen voor de extra opvang van vluchtelingen en snellere huisvesting van statushouders (mensen met een verblijfsvergunning). Het COA verwacht binnen enkele weken geen opvangplekken meer beschikbaar te hebben om nieuwe vluchtelingen op te vangen. Dit komt mede door de recente ontwikkelingen in Afghanistan, waardoor de instroom van vluchtelingen sterk is toegenomen. Tevens hebben de commissarissen van de Koning op maandag 30 augustus jl. overleg gehad met de minister van BZK en de staatssecretaris van JenV over deze situatie. Hierbij is gesproken over de urgentie waarmee, door alle overheden, oplossingen gezocht moeten worden voor de ontstane situatie.
  Vanuit de Provinciale Regietafel Migratie en Integratie (PRT) wordt reeds gezocht naar oplossingen voor de opgaven op de korte en middellange termijn voor asielzoekers, en de huisvestingsopgave voor statushouders. De oproep in de brief van 24 augustus is met name een herbevestiging van de urgentie en het belang van de asiel- en huisvestingsopgaven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de stand van zaken op het gebied van de opgaven voor asiel en huisvesting statushouders in de provincie Utrecht;
  2. de statenbrief ‘Brief BZK en JenV over opvang asielzoekers en huisvesting statushouders en ontwikkelingen Provinciale Regietafel Migratie en Integratie’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 6. 05

  Essentie / samenvatting:
  De Plassenraad van het Plassenschap Loosdrecht e.o. heeft op 28 juni 2021 een wijziging van de Verordening Plassenschap Loosdrecht e.o. vastgesteld, waarbij wordt beoogd het verbod op commerciële activiteiten niet langer in het gehele werkgebied van toepassing te laten zijn, maar alleen nog op de openbare recreatieterreinen van het Plassenschap. De provincie kan als deelnemer instemmen met de wijziging van de verordening en om de taak bij de gemeente te laten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de brief aan het Plassenschap Loosdrecht e.o , waarin wordt ingestemd met de ontwerp wijziging van de Verordening, vast te stellen;
  2. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 7. 06

  Essentie / samenvatting:
  PS worden met de Statenbrief geïnformeerd over de Propositie Vijfheerenlanden die in opdracht van de gemeente Vijfheerenlanden is opgesteld. De gemeente Vijfheerenlanden heeft de schadeclaim aan Niemans Beton betaald, maar de kosten waren zodanig dat er onvoldoende financiële ruimte overblijft voor het uitvoeren van de investeringsagenda van de gemeente. Er is daarom gekeken wat nog wel haalbaar is. Hiervoor is een propositie opgesteld. De propositie schetst een perspectief voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties door het verbinden van ambities en beleidsintenties van Vijfheerenlanden aan die van de rijksoverheid, provincie Utrecht en andere partners. De propositie vormt voor Vijfheerenlanden het uitgangspunt om deze na het zomerreces in samenwerking met medeoverheden zodanig uit te werken dat er een concrete en inspirerende (uitvoerings-) agenda ontstaat. Daarnaast wordt in de Statenbrief de stand van zaken van de financiële verrekening tussen Zuid-Holland en Utrecht in verband met de herindeling Vijfheerenlanden gemeld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Propositie Vijfheerenlanden vast te stellen en te verzenden aan PS.

 8. 07

  Essentie / samenvatting:
  In de Omgevingsvisie provincie Utrecht is het Programma Recreatie en Toerisme (PR&T) aangekondigd. Dit programma is een nadere uitwerking van het beleid uit de Omgevingsvisie. Bij het opstellen van dit programma wordt gewerkt volgens de Omgevingswet. Dit betekent dat het programma gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd. Hiervoor wordt het ontwerpprogramma vastgesteld door GS. De Omgevingsvisie en de op 30 juni jl. door PS vastgestelde aanvullende kaders recreatie en toerisme en de resultaten van de participatie (met name het cocreatietraject) vormen de inhoudelijke basis voor het PR&T.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Ontwerp Omgevingswetprogramma Recreatie en Toerisme 2022 – 2025 vast te stellen en ter inzage te leggen van 21 september 2021 tot en met 1 november 2021.
  2. de statenbrief vast te stellen en met het Ontwerp Omgevingswetprogramma Recreatie en Toerisme 2022 – 2025 ter kennisname te zenden aan Provinciale Staten.

 9. 08

  Essentie / samenvatting:
  Op 11 juni 2013 is aan de toenmalige BRU, overgenomen door de provincie, middels een beschikking een lumpsum subsidie van € 109,9 miljoen euro verleend voor de realisatie van de Uithoflijn. Hiervan is reeds € 81,5 miljoen verstrekt aan de provincie. In december 2020 is door GS decharge verleend aan het project en heeft recentelijk de projectaccountant EY een goedkeurende verklaring verleend over het laatste jaar en waarmee het gehele project is gecontroleerd door een externe accountant. Dat alles maakt nu de weg vrij om de subsidie definitief te laten vaststellen door I&W. Concreet betekent dit dat het einddossier UHL wordt toegestuurd plus een formele aanvraag waarin ons verzoek nader wordt toegelicht. Omdat de brief gericht is aan de staatssecretaris, is het advies dat gedeputeerde Schaddelee deze tekent namens het college van GS. Als deze aanvraag wordt gehonoreerd wordt een nog resterende tranche van ruim € 31,8 miljoen euro ontvangen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de onderbouwing voor de definitieve subsidievaststelling voor het project Uithoflijn vast te stellen.
  2. Gedeputeerde Schaddelee te mandateren voor het ondertekenen van de onderbouwing van de subsidievaststelling en daarmee het verzoek tot vaststelling in te dienen.

 10. 11

  Essentie / samenvatting:
  De SP-fractie uit Provinciale Staten heeft vragen gesteld naar aanleiding van berichten in de media over gevaarlijke toestanden rond schepen met fosfinehoudende tarwe aan boord, bestemd voor veevoederbedrijf De Heus (bedrijventerrein Lage Weide, gemeente Utrecht). Fosfine is een relatief snel verdampend middel om ongedierte uit scheepsruimen met tarwe te weren. Onderzoek wijst uit dat het veevoederbedrijf geen provinciale vergunningvoorschriften heeft overtreden. Het gaat bij deze schepen over naleving van regels over arbeidsomstandigheden. Dat is rijksregelgeving. De Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de voormalige Arbeidsinspectie) is daarvoor de beslissingsbevoegde instantie. De SP heeft over dit voorval ook Kamervragen gesteld

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde provincie Utrecht van het Statenlid de heer M. Eggermont (SP) betreffende 'de gifschepen in Lage Weide' vast te stellen en te verzenden.

 11. 12

  Essentie / samenvatting:
  De VVD-fractie uit Provinciale Staten heeft vragen gesteld over in de Vecht gesignaleerd stinkend slib en soms zelfs uitwerpselen. Gevraagd wordt of een disfunctioneren van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Overvecht hier mogelijk debet aan is. Verzocht wordt om een passende en snelle oplossing van deze problematiek, eventueel via het opleggen van een dwangsom. Gedeputeerde Staten zetten in hun antwoord uiteen dat rioolwaterzuiveringsinstallaties (ook die in Overvecht) alleen gezuiverd afvalwater lozen. Omdat het rioolstelsel in de gemeente Utrecht deels nog niet gescheiden is, stort er bij heftige regenbuien (zoals in de afgelopen periode) regenwater samen met huishoudelijk afvalwater over in sloten, grachten en rivieren (in dit geval de Vecht). Deze bij (deels) ongescheiden rioolstelsels gebruikelijke praktijksituatie is toegestaan op basis van lozingsvoorschriften van het waterschap (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden). Aanleg en verbetering van rioolstelsels is een gemeentelijke taak.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid mevrouw J. van Gilse (VVD) betreffende 'Signalen van stinkend slib en voorbijdrijvende drollen afkomstig van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Overvecht' vast te stellen en te verzenden.