Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 26 oktober 2021

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.04.H

  Essentie / samenvatting:
  In dit Reglement van Orde staat omschreven op welke wijze gedeputeerde staten zijn vergaderingen vorm geeft. Het zijn als het ware de spelregels die gelden voor de vergadering. Het vorige Reglement dateerde uit 2014 en was toe aan een update en is geactualiseerd. Zo omschrijft het Reglement nu de huidige werkwijze bij het voorbereiden van de agenda, heeft de digitale ronde een plek gekregen en is het moment en de locatie van de vergadering expliciet benoemd. Daarnaast is de mogelijkheid om de vergadering via een digitale bijeenkomst of op hybride wijze vorm te geven opgenomen in het Reglement.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Reglement van Orde voor de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht 2021 vast te stellen.
  2. de Statenbrief ‘Update Reglement van Orde voor de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht 2021’ vast te stellen en ter informatie toe te sturen aan Provinciale Staten.

 2. 0.06.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 22 september 2021 heeft de Rechtbank Midden-Nederland eerder door GS genomen besluiten over 17 agrarische bedrijven en een slachterij in de provincie Utrecht vernietigd. Het gaat om besluiten met betrekking stikstof in het kader van de Wet natuurbescherming op het vlak van vergunningverlening en handhaving. Naar aanleiding van deze uitspraken zijn vragen gesteld door de Statenfracties van GroenLinks en de PvdA. In dit voorstel zijn deze vragen beantwoord.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid A. Krijgsman van de PvdA en het Statenlid M. van Elteren van GroenLinks betreffende de uitspraken van de Rechtbank Midden-Nederland van 22 september 2021 vast te stellen en te verzenden.

 3. 0.07.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 22 september 2021 heeft de Rechtbank Midden-Nederland eerder door GS genomen besluiten over 17 agrarische bedrijven en een slachterij in de provincie Utrecht vernietigd. Het gaat om besluiten met betrekking stikstof in het kader van de Wet natuurbescherming op het vlak van vergunningverlening en handhaving. Naar aanleiding van deze uitspraken zijn vragen gesteld door de Statenfractie van de VVD. In dit voorstel zijn deze vragen beantwoord.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid J. van Gilse betreffende de uitspraken van de Rechtbank MiddenNederland van 22 september 2021 vast te stellen en te verzenden

 4. 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  Voor de “Uitvoeringsverordening subsidies Mobiliteit 2020-2023”, onderdeel “Kwaliteitsverbetering Regionaal fietsnetwerk overige wegbeheerders” is sprake van een overtekening op het subsidieplafond voor het jaar 2021. Voorgesteld wordt om het subsidieplafond te verhogen van € 4.500.000,- naar € 4.800.000,-, zodat alle ingediende aanvragen kunnen worden gehonoreerd. Dit levert een bijdrage aan de doelstelling van een vlotter, veiliger en comfortabeler Regionaal Fietsnetwerk. Er is financiële ruimte voor de verhoging beschikbaar binnen het Uitvoeringsprogramma Fiets.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de wijziging van de “Uitvoeringsverordening subsidies Mobiliteit 2020-2023”, onderdeel “Kwaliteitsverbetering Regionaal fietsnetwerk overige wegbeheerders” vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.

 5. 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  Het subsidieplafond voor artikel 2.2 in de Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht 2021 wordt verhoogd van €220.000 naar €270.000 als gevolg van een bijdrage van €50.000 uit het programma Klimaatadaptatie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Wijzigingsregeling Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht 2021, subsidieplafond beleefbare natuur, geregistreerd onder 822C58AD, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.

 6. 0.13.H

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht stelt jaarlijks een rapportage op over het openbaar vervoer waarvan de provincie Utrecht concessieverlener is. Hierin worden de staat en ontwikkeling van het openbaar vervoer met feiten en cijfers in kaart gebracht. De rapportage over 2020 is inmiddels opgeleverd. Naast een verslag aan PS wordt de rapportage breed gedeeld (via de provinciale website) en is voor een ieder toegankelijk. Hiermee wordt beoogd de kennis uit de rapportage op publieksvriendelijke wijze ook buiten het provinciehuis te delen.
  De rapportage over 2020 staat in het teken van de gevolgen van de coronapandemie. Zo goed als alle cijfers worden hierdoor beïnvloed waardoor historische trends doorbroken zijn en overschaduwd door de (ook) voor het openbaar vervoer ingrijpende gevolgen van corona. Cijfers over reizigerswaardering ontbreken. Niettemin wordt zo veel als mogelijk op dezelfde wijze als voorgaande jaren gerapporteerd over het openbaar vervoer.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Jaar- en trendrapportage OV 2020 vast te stellen;
  2. de Statenbrief Jaar- en trendrapportage OV 2020 vast te stellen en te verzenden;
  3. de Jaar- en trendrapportage OV 2020 te verspreiden onder relaties.

 7. 0.19.H

  Essentie / samenvatting:
  In het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) werken de provincies NoordHolland. Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht samen in het samenwerkingsverband Kansen voor West. Voor de nieuwe EFRO-periode 2021-2027 is een nieuw Operationeel Programma Kansen voor West III opgesteld door de Management Autoriteit in samenwerking met de partners. Met dit Operationeel Programma willen de samenwerkende partners de
  nieuwe EFRO-middelen voor de periode 2021-2027 inzetten om initiatieven, projecten en programma’s op het gebied van innovatie, klimaat en duurzame stedelijke ontwikkeling een extra impuls te geven. Na vaststelling door de colleges van iedere partner wordt het Operationeel Programma aan de Europese Commissie aangeboden ter beoordeling.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Operationeel Programma voor Kansen voor West 2021-2027 vast te stellen;
  2. de portefeuillehouder Economie te mandateren tot instellen van nadere openstellingen binnen het programma;
  3. de portefeuillehouder Economie te mandateren om in te stemmen met mogelijke wijzigingen in het Operationeel Programma n.a.v. commentaar van de Europese Commissie;
  4. de statenbrief ‘Vaststelling Operationeel Programma Kansen voor West 2021-2027’ vast te stellen en toe te sturen naar Provinciale Staten.

 8. 05

  Essentie / samenvatting:
  Op 22 september 2021 heeft de Rechtbank Midden-Nederland eerder door GS genomen besluiten over 17 agrarische bedrijven en een slachterij in de provincie Utrecht vernietigd. Het gaat om besluiten met betrekking stikstof in het kader van de Wet natuurbescherming op het vlak van vergunningverlening en handhaving. Het betreft vooral kwesties die ook in andere provincies en rechtbanken spelen, met potentiële impact op veel andere bedrijven. Het is daarom noodzakelijk om van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) als hoogste bestuursrechter ultiem en maatgevend uitsluitsel te krijgen over de betreffende aspecten. Dat geeft bevoegde gezagen en initiatiefnemers duidelijkheid en uniforme en algemeen geldende kaders om tot rechtszekere situaties en besluiten te komen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning besluiten, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft:
  1. hoger beroep in te stellen tegen de uitspraken van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 22 september 2021 nummers ECLI:NL:RBMNE:2021:4501 (UTR 20/4074), ECLI:NL:RBMNE:2021:4505 (UTR 20/4075), ECLI:NL:RBMNE:2021:4506 (UTR 20/4359), ECLI:NL:RBMNE:2021:4507 (UTR 20/1926), ECLI:NL:RBMNE:2021:4508 (UTR 20/4269), ECLI:NL:RBMNE:2021:4519 (UTR 20/4257), ECLI:NL:RBMNE:2021:4520 (UTR 20/4090), ECLI:NL:RBMNE:2021:4521 (UTR 20/4197), ECLI:NL:RBMNE:2021:4522 (UTR 20/1221), ECLI:NL:RBMNE:2021:4523 (UTR 20/3596) en ECLI:NL:RBMNE:2021:4524 (UTR 20/1823);
  2. de heer mr. H.J.M. Besselink, advocaat werkzaam bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te machtigen om namens de provincie Utrecht een beroepschrift in te dienen tegen de uitspraken van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 22 september 2021 met nummers ECLI:NL:RBMNE:2021:4501 (UTR 20/4074), ECLI:NL:RBMNE:2021:4505 (UTR 20/4075), ECLI:NL:RBMNE:2021:4506 (UTR 20/4359), ECLI:NL:RBMNE:2021:4507 (UTR 20/1926), ECLI:NL:RBMNE:2021:4508 (UTR 20/4269), ECLI:NL:RBMNE:2021:4519 (UTR 20/4257), ECLI:NL:RBMNE:2021:4520 (UTR 20/4090), ECLI:NL:RBMNE:2021:4521 (UTR 20/4197) en ECLI:NL:RBMNE:2021:4524 (UTR 20/1823) en namens de provincie Utrecht dit beroepschrift te ondertekenen en de provincie Utrecht te vertegenwoordigen tijdens de mondelinge behandeling(en) die in deze beroepsprocedures worden gepland;
  3. mevrouw mr. drs. M.M. Kaajan, advocaat werkzaam bij ENVIR Advocaten, te machtigen om namens de provincie Utrecht een beroepschrift in te dienen tegen de uitspraken van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 22 september 2021 met nummers ECLI:NL:RBMNE:2021:4522 (UTR 20/1221), ECLI:NL:RBMNE:2021:4523 (UTR 20/3596) en namens de provincie Utrecht dit beroepschrift te ondertekenen en de provincie Utrecht te vertegenwoordigen tijdens de mondelinge behandeling(en) die in deze beroepsprocedures worden gepland;
  4. de voorgestelde machtigingen in de bijlage bij dit B-stuk vast te stellen;
  5. vooruitlopend op uitspraken in hoger beroep zo veel als mogelijk door te gaan met de vergunningverlening en daarbij de overwegingen van de rechtbank te betrekken;
  6. vooruitlopend op uitspraken in hoger beroep besluitvorming op handhavingsverzoeken in de huidige lijn voort te zetten en daarbij de overwegingen van de rechtbank te betrekken.

 9. 08

  Essentie / samenvatting:
  Op 24 augustus 2021 heeft Paul Roncken (Provinciaal onafhankelijk Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit, PARK) zijn advies ‘Dorps Verdichten’ aangeboden aan GS en PS. Dit advies vormt de afronding van een breder traject. Bij het advies is een ontwerpend onderzoek van Ninedots gevoegd, waarin drie mogelijke casussen van dorps verdichten worden uitgewerkt. Voorgesteld wordt om positief te reageren op het advies Dorps Verdichten en bijgevoegde brief als reactie te verzenden aan de PARK, met afschrift aan PS. Er wordt een bestuurlijk overleg gepland met de betrokken gedeputeerden en de PARK, waarin het advies meer inhoudelijk zal worden besproken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. positief te reageren op het advies Dorps Verdichten.
  2. de reactiebrief ‘Advies Dorps Verdichten’ te verzenden aan de PARK, met afschrift aan PS.

 10. 11

  Essentie / samenvatting:
  Om meer grip te krijgen op de samenhangende OV-keuzes op lange termijn in relatie tot brede ruimtelijke ontwikkelingen zijn door provincie Utrecht samen met gemeente Utrecht twee studies uitgevoerd. Samen OV versnellen in Utrecht en OV in de binnenstad. Beide studies zijn bedoeld om samenhang tussen ruimtelijke en OV-keuzes in beeld te brengen en lopende processen zoals onderzoeken en verkenningen binnen U Ned te voeden. De eindresultaten worden gelijktijdig gedeeld met Provinciale Staten middels een Statenbrief en aan de gemeenteraad van Utrecht middels een Raadsvoorstel. Inzichten uit deze studies zijn gebruikt bij het opstellen van het provinciaal OV-Netwerkperspectief dat gelijktijdig met de eindresultaten in ontwerp met Provinciale Staten wordt gedeeld en ter inspraak voorligt.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de statenbrief Eindresultaten studies Samen OV versnellen en OV in de binnenstad vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  2. de gedeputeerde Mobiliteit, Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Communicatie en Participatie te mandateren om redactionele tekstwijzigingen door te voeren mocht de behandeling in college van B en W van de gemeente Utrecht daartoe onverhoopt aanleiding geven. Belangrijke kader hierbij is dat het karakter en de essentie van de brief onveranderd blijft.

 11. 14

  Essentie / samenvatting:
  Jaarlijks laat het college van GS een onderzoek uitvoeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur (ex artikel 217a van de Provinciewet en artikel 26 van de Financiële verordening). De onderwerpen van deze onderzoeken zijn meestal strategische thema’s op het terrein van beleid, uitvoering of bedrijfsvoering. GS zijn vrij in de keuze voor het onderwerp in 2022. Er zijn twee opties voor onderwerpen die beide bijdragen aan de ambities in het coalitieakkoord voor de ontwikkeling van de organisatie:
  ‘Klachtenafhandeling’ of ‘Bedrijfsvoering op orde’. Het onderwerp ‘Klachtenafhandeling’ geniet de voorkeur. Het eindrapport wordt ter kennisname aan Provinciale Staten, de Randstedelijke Rekenkamer en de accountant gestuurd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het onderwerp ‘Klachtenafhandeling’ vast te stellen als onderwerp van het onderzoek in 2022 naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur.
  2. opdracht te geven het gekozen onderwerp nader uit te werken in een plan van aanpak dat met de bestuurlijk opdrachtgever verder afgestemd wordt.
  3. Gedeputeerde Strijk te machtigen als verantwoordelijke gedeputeerde om uitvoering te geven aan het onderzoek;
  4. de statenbrief ‘Onderwerp GS-onderzoek 2022 (art. 217a Provinciewet)’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten met een afschrift aan de Randstedelijke Rekenkamer, de accountant, en het concernmanagementteam (CMT).

 12. 15

  Essentie / samenvatting:
  Voor Provinciale Staten (PS) is de voortgangsrapportage opgesteld van de vergunningverlening Wet natuurbescherming (Wnb) gebiedsbescherming stikstof over het derde kwartaal van 2021 (1-7-2021 t/m 30-9-2021). In de voortgang over dit derde kwartaal is de voortgang van afhandeling van vergunningdossiers beschreven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de memo ‘Informatieverstrekking vergunningverlening stikstof derde kwartaal 2021’ vast te stellen en aan PS te verzenden ter informatie.

 13. 16

  Essentie / samenvatting:
  Met deze statenbrief wordt Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang van het gebruik van materiaalpaspoorten door de provinciale organisatie. De brief gaat in op het gebruik van materiaalpaspoorten bij provinciale aanbestedingen, provinciaal vastgoed, en het versnellen van het gebruik van materiaalpaspoorten in de regio. Materiaalpaspoorten zijn informatiedocumenten met grondstofgegevens over producten. Ze dragen bij aan de herkenbaarheid van grondstoffen in producten waarin ze verwerkt zijn, waarmee toekomstige her-inzetbaarheid van grondstoffen wordt gefaciliteerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. opvolging te geven aan de toezegging met betrekking tot het onderwerp Regie op Regionaal Materialenpaspoort door:
  i. het nauwlettend volgen welk advies er naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 komt op Rijksniveau, en waar mogelijk proactief handelen in de eigen organisatie
  ii. een inventarisatie van eigen vrijkomende assets/grondstoffen en het opstellen van een circulair plan van aanpak voor ons assetmanagement.
  iii. de uitvraag en implementatie van circulaire visie bij twee van onze GWW-aanbesteders, waar materiaalpaspoorten onderdeel van kunnen uitmaken.
  iv. het op korte termijn laten opstellen van een materialenpaspoort voor verscheidene verdiepingen van ons kantoorpand die momenteel verbouwd worden, en uitzoeken of we materialenpaspoorten onderdeel kunnen laten uitmaken van een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor de bedrijfslocaties van de eigen organisatie.
  v. het aanbevelen van materiaalpaspoorten op basis van rijksafspraken in het Convenant Duurzaam Bouwen, en een aanbod aan gemeenten voor een informatieve workshop over materiaalpaspoorten.
  2. de Statenbrief Vervolg Motie 45 Regie op Regionaal Materialenpaspoort vast te stellen en te verzenden aan Provinciale Staten.

 14. 17

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht onderschrijft het nationaal Klimaatakkoord dat is gericht op de reductie van broeikasgassen, waaronder CO2. Om als organisatie de CO2-uitstoot te reduceren is, mede naar aanleiding van motie 34 en 90 van PS, gewerkt aan de CO2-routekaart/klimaat. Om de routekaart concreet te maken is in de zomer van 2021 door Firm of the Future de CO2-voetafdruk provincie Utrecht 2019 opgesteld. Dit rapport maakt inzichtelijk hoeveel CO2 de provincie als organisatie jaarlijks uitstoot en welke bedrijfsvoeringsactiviteiten deze uitstoot veroorzaken. Op basis van de CO2-voetafdruk is de CO2-routekaart Provincie Utrecht (2021-2030) opgesteld. Dit document is bedoeld als stap in een gestructureerd stappenplan dat is gericht op reductie van de CO2-uitstoot door de organisatie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van het rapport CO2-voetafdruk provincie Utrecht 2019;
  2. de CO2-routekaart vast te stellen en in te stemmen met de uitwerking van de drie daarin voorgestelde werklijnen tot een uitvoeringsplan;
  3. de Statenbrief CO2-routekaart vast te stellen en deze toe te zenden aan Provinciale Staten.

 15. 18

  Essentie / samenvatting:
  Zoals bekend, ligt er voor het verbeteren van de bedrijfsvoering een aantal forse uitdagingen. Deze uitdagingen worden op een aantal wijzen opgepakt. Voor de korte en middellange termijn wordt er aan drie verbeterprogramma’s gewerkt onder de noemer "De basis op orde". Dit zijn de programma’s:
  • Versterken Financiële Functie (afgerond);
  • Verbetering Bedrijfsvoeringsprocessen (BV Beter);
  • Versterken ICT-Functie en Digitale Routekaart.
  Over de voortgang van het programma Versterken Financiële Functie is separaat gerapporteerd aan de Commissie FAC. Met deze Statenbrief wordt de Commissie BEM geïnformeerd over de versterking van de ICT-Functie inclusief de voortgang van de agenda’s van de Digitale Routekaart en over het programma Verbetering Bedrijfsvoeringsprocessen. Het programma en de plannen van het programma Verbetering Bedrijfsvoeringprocessen zijn in het 2e kwartaal van 2021 herijkt op basis van de VFF systematiek. De naam van het programma is gewijzigd in BV Beter, aangezien dit verbeterprogramma verder gaat dan alleen het verbeteren van de bedrijfsvoeringprocessen, maar ook van de systemen en de competenties. Doelstelling is om dit ambitieuze programma per maart 2023 af te ronden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Voortgang Bedrijfsvoeringsbrede Verbeteringsprogramma’s 3e kwartaal 2021 (inclusief bijlage) vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden.

 16. 20

  Essentie / samenvatting:
  Vorig jaar is voor het eerst een organisatiebrede frauderisico-analyse opgesteld. Op 9 februari 2021 heeft GS hier kennis van genomen. Daarbij werd een vervolg geschetst en aangegeven dat het een stap was in het organisatiebreed identificeren en bijhouden van risico’s. Het centraal inzichtelijk krijgen van welke beheersmaatregelen er in opzet aanwezig zijn en in hoeverre deze werkzaam zijn, kost tijd. In dit stuk wordt nader ingegaan op welke stappen, die eerder aan GS zijn voorgelegd, zijn uitgevoerd. Daarna wordt ingegaan op de conclusie die kan worden getrokken uit de geactualiseerde frauderisico-analyse. Als laatste wordt nader ingegaan op het vervolg.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. De frauderisico-analyse vast te stellen, waarin de risico’s en beheersmaatregelen zijn aangevuld en geactualiseerd;
  2. Geheimhouding op de bijlage frauderisico-analyse 2021 op te leggen op basis van artikel 55 lid 1 van de Provinciewet in samenhang met artikel 10, tweede lid onder g van de Wob (onevenredige bevoordeling of benadeling).

 17. 21

  Essentie / samenvatting:
  Met deze brief spreekt de provincie Utrecht steun uit aan het voorstel van Oncode-PACT voor het Nationaal Groeifonds (NGF) en de daarin beschreven ambities om een geïntegreerde infrastructuur voor preklinische ontwikkeling van kankergeneesmiddelen te ontwikkelen, innoveren, testen en valideren. Het Oncode-PACT betreft een ambitie om een geïntegreerde infrastructuur voor preklinische ontwikkeling van kankergeneesmiddelen te ontwikkelen, innoveren, testen en valideren. Oncode-PACT is een nationaal initiatief,
  waarbij belangrijke partners op het Utrecht Science Park (USP), zoals Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het Prinses Maxima Instituut en toonaangevende bedrijven zijn betrokken. OncodePACT is toegankelijk voor alle kankeronderzoekers van Nederland, bedrijven en andere instellingen. OncodePACT wil bij het Nationaal Groeifonds een aanvraag doen. De provincie Utrecht wil dit initiatief met een steunbetuiging ondersteunen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de brief ‘Steunbetuiging Nationaal Groeifondsvoorstel Oncode-PACT’ vast te stellen en te verzenden;
  2. gedeputeerde Strijk te mandateren om de brief te ondertekenen.

 18. 22

  Essentie / samenvatting;
  Jaarlijks, na het zomerreces, stellen Gedeputeerde Staten (GS) een jaarplanning vast voor de GS- vergaderingen van het daaropvolgende jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met schoolvakanties.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de jaarplanning GS 2022, inclusief recesperiodes van GS, vast te stellen.

 19. 23

  Vooruitlopend op de behandeling in de commissies BEM en M&M op 27 oktober van de Programmabegroting 2022 is een erratum opgesteld. Deze wordt oriënterend in GS besproken, specifiek het onderwerp incidentele lasten.

  Besluit

  Als voorbereiding op de commissies BEM en M&M het erratum Programmabegroting 2022 te bespreken, specifiek de argumenten te toetsen waarom een budget als incidentele last is aangemerkt.