Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 1 juni 2021

09:30 - 14:30
Locatie

Teams-vergadering

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.05.H

  Essentie / samenvatting:
  In de provinciale Omgevingsvisie is het Programma Recreatie en Toerisme aangekondigd. Dit programma is een nadere uitwerking van het beleid uit de Omgevingsvisie. PS hebben aangegeven voor het programma meer kaders vast te willen stellen dan die zijn opgenomen in de Omgevingsvisie en de Programmabegroting. Het bij dit besluit horende Statenvoorstel dient om PS deze aanvullende kaders te kunnen laten vaststellen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het statenvoorstel ‘Vaststellen aanvullende kaders recreatie en toerisme’ vast te stellen en ter behandeling toe te zenden aan Provinciale Staten.

 2. 0.13.H

  Essentie / samenvatting:
  Op verzoek van Provinciale Staten (Motie 48-2019 ‘Kwaliteit Regiotaxi staat voorop’) wordt over de overdracht van de Regiotaxi dossiers van de provincie naar gemeenten halfjaarlijks een stand van zaken rapportage opgesteld die inzicht geeft in de kwaliteit van dienstverlening die op het niveau van het vierde kwartaal 2019 gehandhaafd dient te blijven. Deze derde rapportage geeft inzicht in de gereden ritten en geregistreerde klachten regiotaxi in het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021. Daarnaast bevat de rapportage informatie over het programma Vernieuwing Doelgroepenvervoer en Aanvullend openbaar vervoer.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief betreffende de derde halfjaarrapportage Regiotaxi (Q4-2020/Q120221) vast te stellen en te versturen aan Provinciale Staten.

 3. 0.15.H

  Essentie / samenvatting:
  Zowel in de regio Amersfoort (Ontwikkelbeeld 2030-2040 regio Amersfoort) als in de regio Foodvalley (Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley) wordt momenteel nagedacht over de samenhang tussen de toekomstige opgaven op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, groen en leefbaarheid. Met deze Statenbrief worden Provinciale Staten geïnformeerd over het proces van consultatie voor deze trajecten. Op 19 mei 2021 zijn de Staten in een infosessie over het Ontwikkelbeeld en de Verstedelijkingsstrategie geïnformeerd. Vervolgens worden de Staten tijdens de commissievergadering Omgevingsvisie op 16 juni 2021 over beide trajecten geconsulteerd. Alle deelnemende gemeenten en provincies zijn in de gelegenheid gesteld om hun raden en Staten te consulteren. De opbrengsten uit de consultatie worden benut voor het opstellen van de eindrapportages. Deze worden na het zomerreces ter besluitvorming aan de Staten voorgelegd. Daarna worden de eindrapportages geagendeerd voor het Bestuurlijk Overleg MIRT najaar 2021.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Consultatie Ontwikkelbeeld 2030-2040 regio Amersfoort en Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley’ vast te stellen en de Statenbrief ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 4. 04

  Essentie / samenvatting:
  De huidige verordening op het afhandelen van bezwaarschriften, klachten en administratief beroep trad 5 jaar geleden in werking. Door wijzigingen in de ambtelijke organisatie sluit deze niet meer optimaal aan bij de dagelijkse praktijk. Met de nieuwe verordening sluit de regeling aan bij de praktijk en wordt het werkproces afhandelen bezwaren, klachten en administratief beroep (hierna samengevat als: bezwaren) efficiënter ingericht. De Awb-adviescommissie doet jaarlijks aanbevelingen om de afhandeling van bezwaren te
  optimaliseren. Daarbij vroegen de voorzitters van de commissie in februari 2020 om aandacht voor een betere inbedding van de informele afhandeling van bezwaren. Met de vaststelling van deze verordening krijgt de informele aanpak van bezwaren een verankering in de verordening. Na vaststelling van de voorgestelde verordening beschikt de provincie Utrecht over een actuele regeling die een efficiënte behandeling van bezwaren mogelijk maakt.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten
  1.    de Verordening bezwaarschriften, klachten en administratief beroep provincie Utrecht 2021 vast te stellen;
  2.    de Verordening bezwaarschriften, klachten en administratief beroep provincie Utrecht, in te trekken;
  3.    Provinciale staten voor te stellen om conform bijgaand statenvoorstel met kenmerk (nummer):
  -    de Verordening bezwaarschriften, klachten en administratief beroep provincie Utrecht 2021 vast te stellen;
  -    de Verordening bezwaarschriften, klachten en administratief beroep provincie Utrecht, in te trekken;
  De Commissaris van de Koning besluit:
  -    de behandeling van bezwaarschriften en klachten over zijn besluiten en gedragingen door de Awb- adviescommissie te laten behandelen op grond van de door PS vast te stellen Verordening bezwaarschriften, klachten en administratief beroep provincie Utrecht 2021

 5. 06

  Essentie / samenvatting:
  De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de sanering van de Nedereindse plas niet zal leiden tot het beoogde doel, namelijk de plassen geschikt maken voor zwemmen of waterrecreatie. Tegen die achtergrond hebben bestuurders van gemeente Utrecht, recreatieschap Stichtse Groenlanden en provincie Utrecht aan de ambtelijke werkgroep Nedereindse plas gevraagd een advies op te stellen over het optimaliseren van andere recreatiemogelijkheden op de landdelen. De samenwerking tussen de betrokken overheden wordt vastgelegd in het Convenant inzake de toekomst van de Nedereindse plas. Hierin is een artikel opgenomen over het resterende bedrag van € 1,6 miljoen uit het (destijds bestaande) Stimuleringsfonds Stedelijke Vernieuwing die de provincie nog heeft voor de sanering.  Het College van Gedeputeerde Staten wordt gevraagd het resterende bedrag van € 1,6 miljoen dat nog vanuit de provincie beschikbaar is voor de sanering, onder voorbehoud van een goed onderbouwd plan en onder goedkeuring van Provinciale Staten, aan te wenden voor de optimalisatie van de recreatiemogelijkheden in het gebied. Het plan hiervoor zal samen met de hiervoor genoemde stakeholders worden opgesteld en in het 4e kwartaal aan Gedeputeerde Staten ter besluitvorming worden voorgelegd en ter kennisname aan Provinciale Staten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. convenant inzake de toekomst van de Nedereindse plas vast te stellen en aan te gaan;
  2. het Statenvoorstel vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten.

 6. 07

  Essentie / samenvatting:
  In het coalitieakkoord staat: ‘Omdat startups en scale-ups bijdragen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zorgen we – met subsidiering – voor een goed klimaat voor dit soort bedrijven’. De provincie Utrecht heeft daarom de drie organisaties StartupUtrecht (accelerator), UtrechtInc en Dutch Game Garden (incubators) de afgelopen jaren met subsidie gesteund, waardoor zij een belangrijke bijdrage konden leveren aan onze doelstellingen van een gezonde economie. De juridische afdeling van de provincie
  concludeerde vorig jaar echter dat deze steun ongeoorloofd staatssteun betreft wanneer er geen staatssteunoplossing wordt gevonden. Deze organisaties zijn van groot belang voor het ecosysteem voor ondernemerschap en dus voor het uitvoeren van ons beleid voor startups en scale-ups. Daarnaast zijn verwachtingen gewekt ten aanzien van meerjarige financiering. In dit voorstel wordt GS gevraagd om een bredere afweging te maken van deze ongelijksoortige belangen, waarbij het voorstel is om nog één jaar subsidie te verlenen, met de afspraak dat subsidie op deze wijze stopt per 1 januari 2022. Het voorstel is om aanvaardbaar te achten dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun, gezien het belang om ons doel te bereiken en de bestuurlijke risico’s van het niet verlenen.

  Besluit

  Gedeputeerde staten besluiten voor de periode van 1 jaar (het jaar 2021) in totaal €500.000 subsidie te verlenen aan UtrechtInc, StartupUtrecht en Dutch Game Garden, ondanks dat sprake is van ongeoorloofde en daarmee onrechtmatige staatssteun.

 7. 08

  Essentie / samenvatting:
  Met de Kadernota 2022–2025 stellen Provinciale Staten de kaders vast voor de begroting 2022 met een vooruitblik op de financiële ontwikkelingen tot en met 2025. De Statenbrief gaat in op de periode na 2025.
  In de door Provinciale Staten vastgestelde Omgevingsvisie zijn over de volle breedte de provinciale ambities weergegeven. Bij een vijftal ambities is sprake van een schaalsprong. Voor die vijf thema’s wordt globaal geduid wat het college als opgave ziet en een eerste indicatie geven van de financiële consequenties.
  Met de huidige begroting kan aan de huidige verplichtingen worden voldaan. Om in de toekomst aan alle ambities vorm te geven, is een schaalsprong nodig, ook in de provinciale begroting. Er is meer financiële armslag nodig gezien de uitdagingen waarvoor we als provincie, samen met andere partijen, staan.
  Het college nodigt Provinciale Staten uit om daarover met hen na de zomer in gesprek te gaan. Het denkt daarbij aan een gezamenlijk traject uitmondend in een eindbeeld (werktitel: Koersdocument Utrecht 2040) dat onderwerp van debat kan worden in een Statenvergadering in het tweede kwartaal van 2022. Aan het eind van de Statenbrief geeft het college daarvoor zijn beelden weer.

  Besluiten

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief “Financiën 2025-2040” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

  In het college is gesproken of een en dan deze brief de juiste start is voor het gewenste gesprek met de Staten. Het starten van de strategische discussie is gewenst om ook externe middelen naar Utrecht te krijgen (Utrechts Aanbod). Geconcludeerd is dat er een brief, zoals toegezegd, moet komen voordat de kadernota besproken wordt. Er wordt gericht op september voor de start van het gesprek met de staten. Waarbij ook informatieve sessies worden georganiseerd. De wens is dat er een proces uitgelijnd wordt dat volgend voorjaar eindigt bij de kadernota. Doel is te laten zien dat de huidige begroting niet houdbaar is gezien de toekomstige ontwikkelingen, deze thema’s moeten op hoofdlijnen beschreven worden op inhoud en financiën.


  Afgesproken is dat gedeputeerde Strijk, commissaris Oosters, provinciesecretaris Knol en dhr. Bontje gezamenlijk kijken hoe tot een brief gekomen kan worden die het proces schetst, op hoofdlijnen de inhoud en de financien raakt en of het haalbaar is die brief in het college van 1 juni te agenderen.
  Ook is afgesproken dat in het persbericht m.b.t. het Utrechts Aanbod de bedragen eruit moeten.

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief “Schaalsprong” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 8. 09

  Essentie / samenvatting:
  Om de inhoud van het Utrechts Aanbod onder de aandacht te brengen tijdens de formatie heeft de bestuurlijke kopgroep Utrechts Aanbod besloten een brief te sturen naar de informateur. Deze brief (bijlage 1) is opgesteld in samenwerking met de partners van het Utrechts Aanbod. In de bestuurlijke kopgroep van donderdag 20 mei is ingestemd met de verzending naar bureau Kabinetsformatie. De brief aan de informateur is verzonden in de week van 27 mei. Gelijktijdig is een persbericht verstuurd, die is gedeeld met Provinciale Staten. Middels de voorliggende Statenbrief (bijlage 2) worden Provinciale Staten geïnformeerd over alreeds uitgevoerde en toekomstige lobbyactiviteiten in het kader van het Utrechts Aanbod.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Statenbrief ‘lobbyactiviteiten omtrent het Utrechts Aanbod’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.
  2. kennis te nemen van de brief aan de informateur het Utrechts Aanbod.

 9. 10

  Essentie / samenvatting:
  Zowel voor de Limes als de Hollandse Waterlinies is de Werelderfgoedconventie in juli 2021 een spannend moment. Er wordt dan een besluit genomen over beide voordrachten. Het ICOMOS-advies, dat circa 6 weken daarvoor, rond 4 juni, bekend wordt gemaakt, zal een goede indicatie zijn van welk besluit verwacht kan worden. Met de statenbrief ‘UNESCO Werelderfgoedconventie 2021: Limes en Hollandse Waterlinies’ worden Provinciale Staten geïnformeerd over deze aanstaande besluitvorming en aanverwante recente ontwikkelingen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief ‘UNESCO Werelderfgoedconventie 2021: Limes en Hollandse Waterlinies’ vast te stellen, ter toezending aan Provinciale Staten.

 10. 11

  Essentie / samenvatting:
  Het ICOMOS heeft advies uitgebracht aan UNESCO over de werelderfgoednominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam, samen de Hollandse Waterlinies. ICOMOS onderschrijft de unieke waarde van het erfgoed en acht het Werelderfgoed waardig. Ook zijn er enkele kanttekeningen met name op het gebied van de bescherming van de site waardoor ICOMOS adviseert om nog niet direct in te schrijven als Werelderfgoed.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief vast te stellen en toe te sturen aan de Provinciale Staten

 11. 12

  Essentie / samenvatting:
  De Hollandse Waterlinies, de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en Stelling van Amsterdam (SvA), vormen een cultuurlandschap met een unieke militaire geschiedenis. Ze geven de provincie een karakter waar men trots op is. De Hollandse Waterlinies zijn, ook volgens het coalitieakkoord, aanjager van ruimtelijke kwaliteit. Ze bieden bij uitstek inspiratie en kansen om meerwaarde te leveren aan andere provinciale en externe opgaven en programma’s, aldus GS in het BBOT op 26 mei 2020. Deze lijn is de rode draad van het nieuwe programmaplan: inspireren en kansen verzilveren van koppelingen met andere opgaven, zoals recreatie, klimaatadaptatie en Groen Groeit Mee. De doelstelling voor de komende vier jaar luidt De Hollandse Waterlinies verder ontwikkelen als aanjager van ruimtelijke kwaliteit en inzetten als inspiratiebron. “Behoud door ontwikkeling” blijft een pijler in de aanpak, gegeven de noodzaak om de uitzonderlijke kwaliteiten van dit erfgoed in een dynamisch gebied te beschermen en meerwaarde te creëren. De combinatie van thematisch en gebiedsgericht werken wordt voortgezet. De waterlinie-identiteit is daarbij leidend. Dit was een succesformule voor het behalen van integrale doelen en is conform de werkwijze van de nieuwe omgevingsvisie. In het programmaplan is de ambitie “het verleden met het heden verbinden en in de toekomst borgen” uitgewerkt en vertaald in concreet te behalen resultaten. Er is ook aandacht voor de borging van de activiteiten en werkwijze intern en bij externe partners na afloop van het programma in 2025. Met de bijgevoegde statenbrief wordt het conceptplan voorgelegd aan de PS in de Statencommissie BEM op 23 juni om input op te halen. Daarna wordt de definitieve versie door GS vastgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:

  1. het concept-programmaplan Hollandse Waterlinies 2021-2024 ter bespreking voor te leggen aan de statencommissie BEM;
  2. de statenbrief vast te stellen en tezamen met het concept-programmaplan ter bespreking toe te sturen aan de commissie BEM.
 12. 14

  Essentie / samenvatting:
  Met deze Statenbrief en bijbehorende voortgangsnotitie, wordt invulling gegeven aan de toezegging voor een voortgangsbrief en informatie verstrekt over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het Programma Klimaatadaptatie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief 'Stand van zaken uitvoering Programma Klimaatadaptatie' vast te stellen en met de bijbehorende voortgangsnotitie, ter informatie, toe te zenden aan Provinciale Staten.

 13. 16

  Essentie / samenvatting:
  Recent zijn de kostenramingen voor het project Rijnbrug Rhenen geactualiseerd vanwege de peildata van de huidige ramingen (2014, 2016 en 2017), het voorontwerp inpassingsplan dat gereed is en aanvullende onderzoeken naar mogelijke risico’s. Deze actualisatie heeft geleid tot het inzicht dat er sprake is van een kostenstijging. Deze wordt primair veroorzaakt door hogere vastgoedkosten, indirecte bouwkosten en engineeringskosten. Tevens dient het krediet geïndexeerd te worden daar dit ten tijde van vaststelling is gebaseerd op prijspeil 2014, 2016 en 2017. Tot slot kan de overschrijdingskans verlaagd worden, wanneer dit gewenst is, zal ook hier aan de voorkant aanvullend krediet voor gereserveerd moeten worden. Met de statenbrief wordt Provinciale Staten hierover geïnformeerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief “Toekomstige actualisatie krediet Rijnbrug Rhenen N233” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 14. 17

  Essentie / samenvatting:
  Op 9 maart 2021 hebben GS besloten de uitvoering van de concernopdracht Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied (ULG) te temporiseren en PS daarover te informeren met een Statenbrief. Gelet op de gevoelde urgentie om het afwegen van belangen/opgaven en een daaraan gekoppelde werkwijze in het landelijk gebied mogelijk te maken is een andere aanpak voor de uitvoering van de concernopdracht ULG uitgewerkt. Daardoor kan deze concernopdracht toch eerder worden uitgevoerd. Met een nieuwe Statenbrief worden PS hierover geïnformeerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Statenbrief “Vervolg Uitvoeringsstrategie landelijk gebied” vast te stellen en ter informatie te versturen naar Provinciale Staten.
  2. in te stemmen met de voorgestelde uitwerkingsrichting voor de advisering over de provinciale opgaven vanuit het oostelijk deel van de provincie voor de periode tot eind 2022.