Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 13 april 2021

09:30 - 12:55
Locatie

Teams-vergadering

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  Met het Handvest Agenda Natuurinclusief roepen de Colleges van Gedeputeerde Staten van alle provincies, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL het nieuwe kabinet op om de omslag te maken naar een natuurinclusieve samenleving, daarvoor een concrete agenda op te stellen en uit te voeren, en hiervoor budget te reserveren. Nederland staat voor grote, dringende maatschappelijke opgaven. Door de natuur te betrekken in de oplossing ervan kan de economie een gezonde basis gegeven worden en kunnen tegelijk de gevolgen van biodiversiteitsverlies worden afgewend.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het Handvest Agenda Natuurinclusief vast te stellen en in te stemmen dat IPO het inbrengt in het proces van de formatie van een nieuw kabinet.

 2. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 6 april 2021
 3. 03

  Essentie/samenvatting:
  Onderdeel van de routekaart Slimcity2025 is het verbeteren van de digitale dienstverlening. Geconstateerd is dat een visie op digitale dienstverlening (’waar staan wij als provincie Utrecht voor op dit gebied’) ontbreekt. Daarom is nu een visie op digitale dienstverlening ontwikkeld. De visie geeft houvast bij het maken van keuzes in de doorontwikkeling van de (digitale) dienstverlening en de inrichting van processen en systemen ten behoeve van de dienstverlening. Op basis van het coalitieakkoord, de wettelijke vereisten op landelijk en Europees niveau en de interprovinciale visie op dienstverlening is de visie voor Provincie Utrecht vormgegeven.
  Aan de hand van de uitgangspunten uit de visie worden in de op te stellen uitvoeringsagenda concrete keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld over digitale dienstverlening die Provincie Utrecht aan haar afnemers en partners wil bieden.
  Door de visie op digitale dienstverlening expliciet vast te stellen, geven we houvast en richting bij het maken van keuzes in de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening en de inrichting van processen en systemen ten behoeve van digitale dienstverlening. Daarnaast leidt dit tot een meer eenduidige aanpak van de digitale dienstverlening binnen de organisatie en geeft zij richting aan de ontwikkeling van meer ‘dienstverleningsdenken ’ binnen de organisatie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de visie op digitale dienstverlening provincie Utrecht en het statenvoorstel Digitale Dienstverlening vast te stellen en naar PS door te zenden;
  2. na vaststelling in PS de uitgangspunten uit de visie als richtinggevend kader te gebruiken bij de doorontwikkeling van de dienstverlening.

 4. 05

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO bestuur vergadert op 15 april 2021 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie voor deze bestuursvergadering opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over de volgende punten vast te stellen:
  1. ‘notitie Handvest Natuurinclusief’;
  2. ‘omgevingswet’, met inachtneming van de opmerking in het advies.

 5. 06

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht wil met het programma Verduurzaming provinciaal vastgoed op een ambitieuze en inspirerende manier bijdragen aan de energietransitie die leidt tot energieneutraal vastgoed in 2035 en een energieneutrale organisatie in 2040. Dit doet zij in eerste instantie door een aantal 'no regret'-ingrepen door te voeren: het plaatsen van zonnepanelen op drie locaties en het toepassen van LED-verlichting in het Huis voor de Provincie waardoor een snelle, beperkte reductie van het energiegebruik wordt bereikt.
  Deze 'no regret'-maatregelen lopen vooruit op een uitvoeringstrategie met ingrijpende duurzaamheids-maatregelen voor de langere termijn dat in april / mei 2021 aan GS en PS zal worden aangeboden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. in te stemmen met het plaatsen van zonnepanelen op het Huis voor de Provincie, de botenloods in Baarn en het wegensteunpunt De Meern en het vervangen van de huidige verlichting in het Huis voor de Provincie door LED-verlichting;
  2. de Statenbrief Aanwending investeringskrediet verduurzaming provinciaal vastgoed vast te stellen en te verzenden aan Provinciale Staten.

 6. 07

  Essentie / samenvatting:
  Op 5 januari 2021 heeft uw college besloten dat de begroting 2021 van de gemeente Vijfheerenlanden uw goedkeuring behoefde. Dit vanwege de onzekerheid over de financiële consequenties op de vastgestelde begroting (preventief toezicht). De uitspraak door het gerechtshof inzake claim Niemans op 15 december 2020 heeft bij de gemeente Vijfheerenlanden ervoor gezorgd dat de begroting 2021 in een ander daglicht is komen te staan. Gezien de risico's en de onzekerheden over de gevolgen van de claim op de begroting was het niet mogelijk om als financieel toezichthouder tot een zorgvuldige beoordeling te komen vóór 1 januari 2021. Vanwege de onzekerheid over de financiële consequenties op de begroting is de gemeente om die reden voor het jaar 2021 onder het preventief toezicht gesteld. De gemeente heeft de opdracht gekregen om binnen 13 weken een dekkingsplan voor de claim Niemans vast te stellen en aannemelijk te maken dat het structurele en reële evenwicht behouden blijft. Daarnaast is gevraagd om aan te tonen dat zij aan haar eigen weerstandsnorm blijft voldoen en dat de financiële effecten van het dekkingsplan verwerkt worden in de kadernota 2022. De raad van de gemeente Vijfheerenlanden heeft op 18 maart 2021 het dekkingsplan voor de claim Niemans vastgesteld. Met het dekkingsplan heeft de gemeente voldaan aan de voorwaarden en kan het preventieve toezicht worden opgeheven. De portefeuillehouder financieel toezicht lokale overheden heeft op 8 april 2021 vastgesteld dat de gemeente Vijfheerenlanden heeft voldaan aan de voorwaarden door de vaststelling van het dekkingsplan. Met de goedkeuring van het dekkingsplan kan conform artikel 203, lid 5, van de Gemeentewet de reventieve status worden opgeheven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het besluit van de gedeputeerde financieel toezicht lokale overheden van 8 april 2021 betreffende het opheffen van de preventief status van de gemeente Vijfheerenlanden op te heffen te bekrachtigen.

 7. 09

  Essentie / samenvatting:
  De rioolwaterzuiveringsinstallatie Overvecht in de gemeente Utrecht veroorzaakt periodiek nog steeds stankoverlast. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de installatie onlangs gemoderniseerd. Naar aanleiding van de klachten zijn vragen gerezen over de voor de installatie geldende geurnormering. In de verleende omgevingsvergunning is de norm van 1,5 geureenheid opgenomen. Op basis van het landelijke Activiteitenbesluit blijkt een strengere geurnorm (0,5 geureenheid) van toepassing te zijn. Gedeputeerde Staten besluiten het Hoogheemraadschap in een brief op deze strengere geurnorm te wijzen. En verzoeken het Hoogheemraadschap hiertoe de noodzakelijke maatregelen te treffen. In de brief geven Gedeputeerde Staten ook aan op de naleving van deze geurnorm te zullen toezien

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten in te stemmen met het verzenden van de brief aan het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden betreffende de geurnormering RWZI Utrecht / Overvecht.

 8. 10

  Essentie / samenvatting:
  Door GL zijn schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van recente uitspraken door rechtbanken waarbij naar aanleiding van een aantal onderzoeken gerede twijfel wordt uitgesproken bij de mate van reductie bij het toepassen van emissiereducerende technieken bij veehouderijen. Rijk en provincies bezien gezamenlijk nog of en zoja welke consequenties op korte en lange termijn door deze uitspraken te verwachten zijn.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Van Elteren van Groenlinks betreffende stikstof en emissiereducerende maatregelen vast te stellen en te verzenden.