Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 11 mei 2021

09:30 - 12:00
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.7.H

  Essentie / samenvatting:
  Voor Provinciale Staten (PS) is de voortgangsrapportage opgesteld van de vergunningverlening Wet natuurbescherming (Wnb) gebiedsbescherming stikstof over het eerste kwartaal van 2021 (1-1-2021 t/m 31-3-2021). In de voortgang over dit eerste kwartaal is de voortgang van afhandeling van vergunningaanvragen beschreven. Ook wordt informatie gegeven over de gevolgen van recente uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die hebben gevolgen voor de vergunningverlening en afhandeling van openstaande vergunningendossiers.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de memo ‘Informatieverstrekking vergunningverlening stikstof eerste kwartaal 2021’ over het eerste kwartaal 2021 van de vergunningverlening Wet natuurbescherming gebiedsbescherming stikstof vast te stellen en aan PS te verzenden ter informatie.

 2. 0.9.H

  Essentie / samenvatting:
  In oktober 2020 heeft de Bestuurlijke Commissie Stikstof het programmaplan inclusief de begroting voor 2021 vastgesteld voor de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS). Daarbij werd de financiële dekking geregeld voor het jaar 2021 via een kassiersfunctie. De IPS-begroting voor 2021 is op basis van actuele ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht bijgesteld. Op basis van nieuwe inzichten geldt een tekort. Het verschil ten opzichte van het beschikbare budget wordt vooral veroorzaakt door de inzet van extra capaciteit
  en wordt ten dele gecompenseerd door de inzet van kennisinstellingen en externe adviesbureaus naar beneden bij te stellen. Per saldo levert dit voor de provincie Utrecht een incidentele lastenstijging voor het jaar 2021 van €71.000,--. Met het hier beschreven besluit wordt ingestemd met de lastenstijging voor IPS en worden de middelen beschikbaar gesteld en onttrokken aan de Reserve Gebiedsprocessen Stikstof.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. in te stemmen met de voorgestelde IPS-begroting voor 2021 van €7,033 mln. en volgens de IPO-verdeelsleutel 2021 over de 12 provincies te verdelen;
  2. de hogere incidentele lasten voor de provincie Utrecht à € 71.000,-- te dekken vanuit de Reserve Gebiedsprocessen Stikstof en de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging te verwerken via de planning & control cyclus van 2021.

 3. 0.12.H

  Essentie / samenvatting:
  In december 2020 is de dienstverlening voor het opslaan en beheren van het papieren archief van de provincie Utrecht opnieuw aanbesteed. Er is gegund aan een nieuwe dienstverlener. Het archief zal daardoor in andere archiefruimten komen te staan dan voorheen. Deze archiefruimten zijn door de provinciearchivaris geïnspecteerd. De ruimten zijn geschikt bevonden voor de opslag van de provinciale archieven. Volgens art. 19 van het Besluit informatiebeheer provincie Utrecht 2014 moet de verandering van de ruimte
  waarin de provinciale archieven zijn ondergebracht door Gedeputeerde Staten, gehoord de provinciearchivaris, ter goedkeuring aan GS worden voorgelegd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de verandering van de locatie van de provinciale archiefbescheiden van de archiefruimte van Oasis te Almere naar de archiefruimte van Karmac te Lelystad goed te keuren.

 4. 0.13.H

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het N2000-beheerplan ‘Nieuwkoopse plassen en de Haeck’. Een gedeelte van dit gebied ligt in Utrecht en daarom moeten Gedeputeerde Staten van Utrecht het beheerplan ook vaststellen (is ook gebeurd in 2015) en instemmen met een eventuele verlenging. GS van de provincie Zuid-Holland hebben GS van Utrecht verzocht in te stemmen met een verlenging van het N2000-beheerplan ‘Nieuwkoopse plassen en de Haeck’.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten in te stemmen met het verzoek van GS van Zuid-Holland om het N2000 beheerplan ‘Nieuwkoopse plassen en de Haeck’ te verlengen.

 5. 0.14.H

  Essentie/ samenvatting:
  Begin december 2020 legden Gedeputeerde Staten een definitieve last onder dwangsom op aan een risicovol bedrijf in Nieuwegein vanwege vermeende afgifte van afvalstoffen aan niet-erkende inzamelaars. Daartegen is bezwaar gemaakt. De Awb-adviescommissie van PS en GS heeft vastgesteld, dat Gedeputeerde Staten sinds half oktober 2020 al wisten dat het bedrijf deze voorschriften niet meer overtrad. Ook blijkt bij het opleggen van de definitieve last onder dwangsom geen rekening te zijn gehouden met een positief bedrijfscontrolebezoek de dag daarvoor. Reden waarom de definitieve last onder dwangsom volgens de Awb-adviescommissie niet opgelegd had mogen worden en er bij de recente intrekking van de last onder dwangsom ten onrechte geen wettelijke proceskosten ad € 1.068,- zijn vergoed. Gedeputeerde Staten nemen het advies over en besluiten om aan het bedrijf alsnog proceskosten te vergoeden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.  het bezwaarschrift van Ecolab van 21-12-2020 tegen het niet toekennen van een proceskostenvergoeding als gegrond aan te merken;
  2.  alsnog over te gaan tot vergoeding van de wettelijke proceskosten ad € 1.068,-;
  3.  de beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS van 30 maart 2021.

 6. 0.15.H

  Essentie / samenvatting:
  Door de fractie van de PVV zijn vragen gesteld over de zorgplicht in de Wnb versus windturbines en zonneweiden in de RES. De provincie Utrecht is bevoegd gezag voor de Wnb. Op basis van de zorgplichtbepaling van de Wnb zal een initiatiefnemer, middels ecologisch onderzoek, in beeld moeten brengen wat de effecten van een windturbinepark zijn op de in het wild levende dieren en planten en hun leefomgeving. Indien het oprichten of inwerking hebben van een windturbinepark zal leiden tot overtreding van de verbodsbepalingen van hoofdstuk 2 of hoofdstuk 3 van de Wnb (zoals het verbod tot doden), zal hiervoor een vergunning of ontheffing op basis van deze wet moeten worden aangevraagd. Indien dit het geval is heeft de zorgplicht ten aanzien van deze aspecten geen zelfstandige werking meer maar zal de aanvaardbaarheid hiervan getoetst worden aan het beschermingsregime van de hoofdstukken 2 en 3 van deze wet.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen (PVV) betreffende zorgplicht Wnb vs windturbines vast te stellen en te verzenden.

 7. 0.16.H

  Essentie / samenvatting:
  PVV vraagt of de realisatie van woningbouw en infrastructuur hinder zou kunnen ondervinden van de vaststelling van het instrumentenkader uitvoering groene contour. Het instrumentenkader uitvoering groene contour heeft geen invloed hierop aangezien het een subsidiekader betreft en geen kader voor ruimtelijke afwegingen. De kaders voor ruimtelijke afwegingen zijn opgenomen in de Interim Omgevingsverordening.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van de PVV betreffende het instrumentenkader uitvoering groene contour vast te stellen en te verzenden.

 8. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 26 april 2021
 9. 05

  Essentie / samenvatting:
  In juli 2020 heeft Provinciale Staten 6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het Steunpakket Cultuur & Erfgoed COVID-19. In 2020 heeft de eerste tranche plaatsgevonden, waarmee ruim 100 instellingen in de gehele provincie zijn ondersteund. Van de resterende middelen à 2,5 miljoen euro wordt in 2021 een tweede tranche uitgevoerd. Op basis van het evaluatieonderzoek door Berenschot en naar aanleiding van afstemming met gemeenten, fondsen, rijk en de sector is het voorstel om de tweede tranche op te bouwen uit verschillende onderdelen: Exploitatie (geleden schade en extra kosten), Doorstart & Herstel (perspectief en exit-strategie) en Innovatie (vernieuwing en samenwerking). In dit stuk wordt u breed geïnformeerd over de diverse regelingen en uitwerkingen van het steunpakket. Daarnaast is van 9 februari tot en met 2 maart 2021 de Overbruggingsregeling uit de eerste tranche opnieuw opengesteld, o.a. om tegemoet te komen aan de ingediende bezwaren. Voor deze ‘Heropening Overbruggingsregeling’ zijn 22 aanvragen ingediend. De Adviescommissie Overbruggingsregeling heeft over 18 aanvragen een positief advies gegeven. Het voorstel is om dit als uitgangspunt te nemen voor het toekennen van de subsidies.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:

  1. de verschillende onderdelen van de tweede tranche van het Steunpakket vast te stellen:
   a. De bestaande exploitatiesubsidie eenmalig uit te breiden voor organisaties die een meerjarige exploitatiesubsidie ontvangen;
   b. De ‘Uitvoeringsverordening Programmeringsregeling’ voor podiuminstellingen met een regionale functie;
   c. Het beleidsmatig afwegingskader voor kleine festivals;
   d. Het beleidsmatig afwegingskader ten behoeve van jonge makers;
   e. Een bijdrage te leveren aan het Cultureel Innovatiefonds Provincie Utrecht.
  2. het advies van de Adviescommissie Overbruggingsregeling m.b.t. de ‘Heropening Overbruggingsregeling cultuur- en erfgoedinstellingen provincie Utrecht’ vast te stellen en als uitgangspunt te hanteren bij het toekennen van de subsidies.
  3. de Statenbrief vast te stellen en samen met het advies van de adviescommissie Overbruggingsregeling toe te zenden aan Provinciale Staten.
 10. 06

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO heeft haar kaderbrief 2022 opgesteld. Het is de inhoudelijke start van het begrotingsproces van de samenwerkende provincies. Het inhoudelijke gesprek over de IPO-opgaven vindt in de 12 provincies plaats tussen de GS-en en de Staten. De uitkomsten van deze gesprekken zullen begin juni 2021 meegenomen worden door de colleges naar de bestuursvergadering van het IPO. Daar zal de weging gemaakt worden welke inhoudelijke opgaven verder uitgewerkt worden om op te nemen in de begroting 2022 van de samenwerkende provincies.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de kaderbrief 2022 van het IPO.
  2. de Statenbrief IPO Kaderbrief 2022 vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te verzenden.

 11. 08

  Essentie / samenvatting:
  Het programma U Ned omvat verschillende programmaonderdelen (zie voor meer informatie www.programma-uned.nl). De statenleden worden met een statenbrief tussentijds geïnformeerd over de stand van zaken van de verschillende programmalijnen binnen U Ned.
  Een belangrijke mijlpaal op dit moment is het vaststellen van Zeef 0 voor de MIRT Verkenning OV en Wonen.
  Op 14 juli 2020 is er een Startbeslissing genomen voor een MIRT Verkenning OV en Wonen. De inzet is om een maatregelpakket te gaan realiseren voor 2030 om zo de geplande woningbouwopgave te faciliteren, de OV bereikbaarheid van Utrecht Science Park te verbeteren en de multimodale knoop Utrecht Centraal Station te ontlasten. Zeef 0 van de MIRT Verkenning is afgerond. Zeef 0 neemt alle door de omgeving ingebrachte oplossingen mee en selecteert op basis van met name doelbereik de kansrijke oplossingsrichtingen om in Zeef 1 verder uit te werken. De resultaten van deze zogenaamde Analysefase worden in het komende BO MIRT ingebracht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de gedeputeerden Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening te mandateren om in de Programmaraad U Ned “Rapportage Zeef 0 MIRT Verkenning OV & Wonen Regio Utrecht” vast te stellen, ter afronding van de Startfase Zeef 0.
  2. de Statenbrief ‘Voortgang U Ned mei 2021’ vast te stellen en na de Programmaraad van 17 mei toe te zenden aan Provinciale Staten

 12. 10

  Essentie / samenvatting:
  Met de nieuwe nota grondbeleid 2020 en het bijbehorende uitvoeringskader is het mandaat voor besluiten over aan- en verkoop van gronden in het landelijk gebied, dat bij de portefeuillehouder Landelijk Gebied lag, ingetrokken. Daarmee ligt de besluitvorming hierover weer bij het college van GS. Om te voorkomen dat iedere afzonderlijke aan- en verkoop van gronden binnen de begrenzing voor ‘(te ontwikkelen) natuur’ aan GS moet worden voorgelegd, wordt nu een overkoepelend besluit genomen met betrekking tot mandatering en status aankoopwaardigheid van gronden, dat jaarlijks bij de vaststelling van het Natuurbeheerplan wordt herhaald. De risico’s die zijn verbonden aan aan- en verkoop van deze gronden zijn zeer beperkt, omdat het niet gaat om de aankoop van strategische (ruil)gronden of opstallen. Met de voorgestelde werkwijze kan er sneller en eenvoudiger gewerkt worden, zonder dat er concessies gedaan worden aan zorgvuldig, juridisch en beleidsmatig correct handelen.
  Ieder kwartaal worden de portefeuillehouder Landelijk Gebied en de portefeuillehouder Grondzaken geïnformeerd over de transacties die hebben plaatsgevonden in het kader van dit besluit en over nieuw op te starten aan- en verkopen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. alle percelen op de kaart ‘Te ontwikkelen natuur 2021’ van het Natuurbeheerplan 2021 die zijn aangemerkt als ‘te ontwikkelen natuur 2021 (subsidie functieverandering)’, aankoopwaardig te verklaren tot aan de vaststelling van het Natuurbeheerplan 2022.
  2. alle percelen op de kaart ‘Te ontwikkelen natuur 2022’ van het concept Natuurbeheerplan 2022 die zijn aangemerkt als ‘te ontwikkelen natuur 2022 (subsidie functieverandering)’, na vaststelling van het Natuurbeheerplan 2022 door GS, aankoopwaardig te verklaren tot aan de vaststelling van het Natuurbeheerplan 2023.
  3. alle percelen op de kaart ‘Te ontwikkelen natuur 2021’ van het Natuurbeheerplan 2021 in bezit van de provincie die zijn aangemerkt als ‘reeds aanwezige natuur 2021’, verkoopwaardig te verklaren tot aan de vaststelling van het Natuurbeheerplan 2022.
  4. alle percelen op de kaart ‘Te ontwikkelen natuur 2022’ van het concept Natuurbeheerplan 2022 in bezit van de provincie die zijn aangemerkt als ‘reeds aanwezige natuur 2022’, na vaststelling van het Natuurbeheerplan 2022 door GS, verkoopwaardig te verklaren tot aan de vaststelling van het Natuurbeheerplan 2023.
  5. de portefeuillehouders Landelijk Gebied en Grondzaken ieder kwartaal op de hoogte te laten houden van de aan- en verkopen die op basis van dit besluit in mandaat zijn afgehandeld en worden opgestart.
  6. team GEB opdracht te geven alle transacties die vallen onder de voorgaande beslispunten binnen de kaders van de vastgestelde nota grondbeleid 2020 en het uitvoeringskader grondbeleid 2020 uit te voeren en notarieel af te laten handelen.

 13. 11

  Essentie / samenvatting:
  Het POP3 is verlengd met twee jaar. In het kader van deze verlenging, het POP3+, wordt de uitvoering voortgezet aan de hand van subsidieregelingen. GS neemt het besluit om subsidieaanvragen mogelijk te maken in het kader van Kennisoverdracht aan groepen landbouwers. De regeling Training, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties (Kennisoverdracht 2021) wordt opengesteld van 17 mei tot en met 13 augustus 2021 met een subsidieplafond van € 600.000 (50% EU en 50% provincie Utrecht). De subsidieregeling sluit aan bij de ambities voor natuurinclusieve landbouw zoals geformuleerd in de Landbouwvisie 2018 en de Samenwerkingsagenda landbouw 2019.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het openstellingsbesluit, nr. 8223D46C ‘Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties (Kennisoverdracht) provincie Utrecht 2021’ vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.