Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 30 november 2021

09:30 - 13:15
Locatie

Teams

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  Op verzoek van Provinciale Staten (Motie 48-2019 ‘Kwaliteit Regiotaxi staat voorop’) wordt over de overdracht van de Regiotaxi dossiers van de provincie naar gemeenten halfjaarlijks een stand van zaken rapportage opgesteld die inzicht geeft in de kwaliteit van dienstverlening Regiotaxi, die op het niveau van het vierde kwartaal 2019 gehandhaafd dient te blijven. Deze vierde rapportage geeft inzicht in de gereden ritten en geregistreerde klachten Regiotaxi in het tweede en derde kwartaal 2021. Daarnaast bevat de rapportage informatie over het programma Vernieuwing Doelgroepenvervoer en Aanvullend openbaar vervoer.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten: De statenbrief betreffende de vierde halfjaarrapportage Regiotaxi (Q2 en Q3 2021) vast te stellen en te versturen aan Provinciale Staten.

 2. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 23 november 2021
 3. 03

  Essentie / samenvatting:
  De Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (hierna: SVNL) is het provinciale kader op grond waarvan subsidies kunnen worden verstrekt voor het natuurbeheer (het beheer van natuurterreinen) en agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De SVNL is gebaseerd op een modelregeling die in interprovinciaal verband (BIJ12) is opgesteld. De staatssteunbeoordeling van deze modelregeling, en daarmee ook van onze provinciale regeling, loopt tot en met 2021. Om die reden heeft BIJ12 een geactualiseerde modelregeling voor een staatssteunbeoordeling voorgelegd aan de Europese commissie. De Europese commissie heeft deze voor een periode van zes jaar, dus tot en met 2027, akkoord bevonden. Het wijzigingsbesluit stemt de SVNL af op de geactualiseerde modelregeling.
  In het wijzigingsbesluit is de mogelijkheid opgenomen voor GS om het subsidiepercentage van de lopende subsidiebeschikkingen voor natuurbeheer, afgegeven vóór 1 januari 2021, vanaf 1 januari 2021 te verhogen van 75% naar 84%. GS maakt van deze mogelijkheid gebruik en verhoogt het subsidiepercentage tot 84%.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. De “Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016” te wijzigen zoals vermeld in het “Besluit tot wijziging van de SVNL, 2021”;
  2. Het besluit tot wijziging van de SVNL, 2021 te publiceren in het Provinciaal Blad;
  3. Op basis van het wijzigingsbesluit het subsidiepercentage voor de lopende subsidiebeschikkingen natuurbeheer, afgegeven vóór 1 januari 2021, vanaf 1 januari 2021 te verhogen van 75% naar 84%.

 4. 04

  Essentie / samenvatting:
  De gemeenten binnen de regio Amersfoort en de provincie zetten zich met de ondertekening van de intentieovereenkomst gezamenlijk in voor de realisatie van een vlot, veilig en comfortabel Regionaal fietsnetwerk in de periode 2022-2023. De intentieovereenkomst geeft de deelnemende gemeenten en de provincie meer zekerheid over de inzet van capaciteit en middelen op de in de intentieovereenkomst opgenomen fietsinfrastructuurprojecten. De projecten zijn geprioriteerd met behulp van de provinciale knelpuntenanalyse uit het Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2023. Met de projecten uit de intentieovereenkomst wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de ambities uit het Regionaal Toekomstbeeld Fiets. Hierover wordt u met onze Statenbrief “Regionaal Toekomstbeeld Fiets provincie Utrecht” van 30 november 2021 geïnformeerd. De provinciale subsidieregeling blijft het toetsingskader voor het verstrekken van financiële bijdragen aan de in de intentieovereenkomst opgenomen projecten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. De intentieovereenkomst ‘Betreffende samenwerking Regio Amersfoort en Provincie Utrecht voor realisatie fietsinfrastructuurprojecten in de periode 2022-2023’ vast te stellen en aan te gaan;
  2. De bijbehorende statenbrief ‘Intentieovereenkomst met de regio Amersfoort over de kwaliteitsverbetering van het Regionaal fietsnetwerk’ vast te stellen en ter informatie te sturen aan Provinciale Staten.

 5. 05

  Essentie / samenvatting:
  Onder regie van de provincie Utrecht is samen met alle inliggende gemeenten, Rijkswaterstaat MiddenNederland en de Fietsersbond/UtrechtFietsOverleg (UFO) in de afgelopen maanden het Regionaal Toekomstbeeld Fiets voor de provincie Utrecht opgesteld. Deze uitwerking dient als inbreng voor het Nationaal Toekomstbeeld Fiets om met het Rijk tot een gezamenlijke programmering te komen. Rijk en regio’s hebben eind 2020 in het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) de ambitie uitgesproken om met het Nationaal Toekomstbeeld Fiets de fiets als volwaardige modaliteit en effectieve oplossing in te zetten voor de regionale en nationale opgaven op het gebied van woningbouw, klimaat, gezondheid en bereikbaarheid. Een (mobiliteits)transitie met een schaalsprong fiets is nodig om de regio leefbaar, gezond en duurzaam bereikbaar te houden. Het overall beeld van de investering die dit vraagt voor de geografische provincie Utrecht is 363 miljoen euro tot 2027 en 1.591 miljoen euro tot 2040. Het Nationaal en Regionaal Toekomstbeeld Fiets is niet de afronding van een proces, maar een begin ervan. De regio – provincie Utrecht en gemeenten – wil samen met het Rijk en met maatschappelijke partners aan de slag.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. Het ‘Regionaal Toekomstbeeld Fiets provincie Utrecht’ vast te stellen;
  2. De Statenbrief ‘Regionaal Toekomstbeeld Fiets provincie Utrecht’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 6. 07

  Essentie / samenvatting:
  Voor het Werelderfgoedgebied Hollandse Waterlinies rondom Utrecht zijn drie gebiedsanalyses Kernkwaliteiten Hollandse Waterlinies opgesteld, te weten: Utrecht Noord, Utrecht Oost en Vreeswijk-Eiland van Schalkwijk. Aangezien de gebiedsanalyses voortkomen uit de omgevingsverordening worden ze hierbij voorgelegd voor vaststelling door GS. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is op 26 juli 2021 als uitbreiding op het Werelderfgoed Stelling van Amsterdam aangewezen door UNESCO tot gezamenlijk Werelderfgoed Hollandse Waterlinies. In de interim omgevingsverordening van de Provincie Utrecht is opgenomen dat de uitzonderlijke universele waarde (Outstanding Universal Value, OUV) van het Werelderfgoed niet mag worden aangetast. De OUV is benoemd in de vorm van kernkwaliteiten. In de interim omgevingsverordening wordt voor de uitwerking van de kernkwaliteiten verwezen naar de Gebiedsanalyses Kernkwaliteiten Hollandse Waterlinies (art 7.2 lid 2). Het doel van de gebiedsanalyses is om meer inzicht te geven in hoe en waar de kernkwaliteiten zich manifesteren per gebied en hoe hiermee om te gaan bij ontwikkelingen. De gebiedsanalyses zijn daardoor een hulpmiddel voor overheden en initiatiefnemers.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. De Gebiedsanalyse Kernkwaliteiten Hollandse Waterlinies Vreeswijk- Eiland van Schalkwijk en de Gebiedsanalyse Kernkwaliteiten Hollandse Waterlinies Utrecht Oost en de Gebiedsanalyse Kernkwaliteiten Hollandse Waterlinies Utrecht Noord vast te stellen;
  2. De Statenbrief Vaststelling Gebiedsanalyses Kernkwaliteiten Hollandse Waterlinies Utrecht Noord, Utrecht Oost en Vreeswijk-Eiland van Schalkwijk met de Gebiedsanalyse Kernkwaliteiten Hollandse Waterlinies Vreeswijk- Eiland van Schalkwijk en de Gebiedsanalyse Kernkwaliteiten Hollandse Waterlinies Utrecht Oost en de Gebiedsanalyse Kernkwaliteiten Hollandse Waterlinies Utrecht Noord vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 7. 09

  Essentie / samenvatting:
  Naar aanleiding van Motie 12 Groene Loper voor een Robuuste verbinding met de Veluwe d.d. 17 maart 2021 Provinciale Staten heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de provincie Gelderland over de robuuste verbinding Veluwe - Utrechtse Heuvelrug en ecoduct Terschuur. Provinciale Staten van Utrecht worden door middel van een statenbrief over dit overleg geïnformeerd. Er wordt geconstateerd dat er op dit moment geen draagvlak is om gezamenlijk stappen te zetten naar de realisatie van een robuuste ecologische verbinding in dit gebied. In de eerder genoemde motie 12 staat ook de opdracht om een conferentie te organiseren. Gezien de huidige opvatting van GS van Gelderland is dit op dit moment niet opportuun. Echter, wij beschouwen de motie nog niet als afgedaan voor het geval zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Bestuurlijk overleg Gelderland Utrecht robuuste verbindingszone Veluwe Utrechtse Heuvelrug en ecoduct Terschuur vast te stellen en ter informatie te sturen aan Provinciale Staten.

 8. 10

  Essentie / samenvatting:
  De Public Affairs strategie Den Haag 2021-2025 bevat zowel procesafspraken als een overzicht van de lobbyprioriteiten voor de komende jaren. Het geeft vorm aan de brede public affairs inzet en belangenbehartiging van de provincie in de periode tot en met 2025.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. De Public Affairs strategie Den Haag 2021-2025 en bijbehorende bijlagen vast te stellen;
  2. De Statenbrief ‘Public Affairs strategie Den Haag 2021-2025’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 9. 11

  Essentie / samenvatting:
  Samen met gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk werkt de provincie Utrecht aan complexe opgaven in het Groene Hart. Vanwege de vele opgaven en bijzondere landschappelijke kwaliteiten in het gebied heeft het Rijk het Groene Hart aangewezen als Nationale Omgevingsvisie (NOVI)-gebied. Ter bekrachtiging van deze samenwerking wordt een bestuursovereenkomst aangeboden ter ondertekening.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. De bestuursovereenkomst NOVI-gebied Groene Hart aan te gaan;
  2. Gedeputeerde Van Essen te mandateren om de bestuursovereenkomst NOVI-gebied Groene Hart te ondertekenen, en tekstuele en redactionele wijzigingen aan te brengen.

 10. 12

  Essentie / samenvatting:
  De provincie heeft een verzoek om nadeelcompensatie ontvangen. Dit verzoek heeft betrekking op de door besloten vennootschap N.B.C. Exploitatie, gevestigd aan de Blokhoeve 1 te Nieuwegein (NBC) gestelde nadelige financiële gevolgen die zij in 2020 bij de exploitatie van haar congrescentrum heeft geleden, vanwege de vertraagde ingebruikstelling van de (vernieuwde) trambaan tussen Utrecht CS en Nieuwegein/IJsselstein. De provincie Utrecht heeft de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (verder SAOZ), op 24 mei 2021 verzocht om advies uit te brengen over het verzoek van NBC. SAOZ is een onafhankelijk en deskundig adviesbureau op het gebied van het bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht. SAOZ adviseert om het verzoek om nadeelcompensatie van NBC  af te wijzen vanwege het ontbreken van onevenredige, het normaal maatschappelijk risico overstijgende schade. Gedeputeerde Staten wordt geadviseerd om dit advies over te nemen en bijgaande afwijzingsbrief aan NBC te verzenden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. Het advies van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) onverkort over te nemen en het verzoek tot nadeelcompensatie door besloten vennootschap N.B.C. Exploitatie, gevestigd aan de Blokhoeve 1 te Nieuwegein (NBC), af te wijzen;
  2. De afwijzingsbrief  aan N.B.C. Exploitatie te versturen.

 11. 13

  Essentie / samenvatting:
  Onderdeel van een integere organisatie is een transparante organisatie, daarom is in de gedragscode voor GS vastgelegd dat geschenken worden geregistreerd en wordt deze informatie openbaar gemaakt zodat eenieder kan zien welke geschenken zijn ontvangen en wie de gever van het geschenk is. Dit overzicht betreft het 3e kwartaal 2021.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. Vast te stellen dat het overzicht van de ontvangen geschenken boven de €50 over het derde kwartaal 2021 volledig is;
  2. Kennis te nemen van de ontvangen geschenken in derde kwartaal 2021 onder de € 50,-;
  3. Kennis te nemen van de publicatie van de overzichten van de ontvangen geschenken over het derde kwartaal 2021 op de provinciale website.