Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 9 februari 2021

09:30 - 13:00
Locatie

Microsoft Teams-vergadering

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.11.H

  Essentie/samenvatting:
  In de beantwoording worden de door de PS-leden gestelde vragen inzake de verbinding Achterberg beantwoord. N.a.v. een motie in de Gemeenteraad van Rhenen wordt gevraagd met het college van de gemeente Rhenen in overleg te treden over de integrale oplossing voor de kruising N233-Achterbergsestraatweg met het doel een verkeersveiliger verbinding tussen Rhenen en Achterberg.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex. art. 47 Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden Wijntjes van de CDA-fractie, Van den Dikkenberg van de SGP-fractie, d’Hondt van de PvdA-fractie en Oude Wesselink van de GroenLinks-fractie betreffende “verbinding Achterberg” vast te stellen en te verzenden.

 2. 0.12.H

  Essentie/samenvatting:
  Het experiment is een uitwerking van het voornemen in het Coalitieakkoord om meer mensen op de fiets te krijgen. Hierin is benoemd dat we als provincie inzetten op innovaties en daarvoor concreet ruimte maken op het Fietspad van de Toekomst. Eén van de prijswinnaars is Boomkwekerij Ebben met de Boomveer. De boomveer is een boom geplaatst in een constructie zonder grond (behalve de boomkluit). Deze pilot heeft als doel om de beleving van het landschap voor onder andere fietsers te bevorderen door bomen te plaatsen op locaties waar dat nu niet kan, bijvoorbeeld omdat er te weinig grond is om een boom te planten. Fietsers krijgen daardoor ook meer bescherming tegen wind en zon. De mogelijkheid van het opwekken van stroom is een onderdeel van het experiment. Het ideaalbeeld is dat een boomveer stroom gaat leveren voor bijvoorbeeld het opladen van
  elektrische fietsen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Deckers van de PVV betreffende het experiment met boomveren langs het Fietspad van de Toekomst vast te stellen en te verzenden.

 3. 0.14.H

  Essentie/samenvatting:
  Een inwoner van Breukelen (gemeente Stichtse Vecht) heeft bezwaar gemaakt tegen het op 27 mei 2020 door Provinciale Staten vastgestelde Besluit uitbreiding P+R Breukelen (PS2020MM05). Bezwaarde is van mening dat de inhoud van het onderliggende statenvoorstel niet volledig is en ook onwaarheden bevat. De Awb-adviescommissie stelt op grond van de Algemene wet bestuursrecht vast, dat tegen een besluit van Provinciale Staten geen bezwaar kan worden gemaakt. Daarnaast is het bezwaarschrift ook buiten de wettelijke termijn ingediend. De Awb-adviescommissie meent dat het bezwaarschrift om beide redenen als niet-ontvankelijk moet worden beoordeeld. Gedeputeerde Staten besluiten het advies van de Awb-adviescommissie op te volgen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.het bezwaarschrift d.d. 23 november 2020 tegen het besluit van Provinciale Staten d.d. 27 mei 2020 over de P+R Breukelen niet-ontvankelijk te verklaren;
  2.de beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS van 15 januari 2021.

 4. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 2 februari 2021
 5. 03

  Essentie/samenvatting:
  De vitaliteit van binnensteden, dorpskernen en winkelcentra staat onder druk door de coronacrisis. Het ingesloten statenvoorstel geeft aan hoe gemeenten kunnen worden ondersteund in de problemen die ze hierbij ondervinden. Het voorstel zet in op het versterken van de organisatiegraad en samenwerking tussen overheid, ondernemers en vastgoedeigenaren in de binnenstad, dorpskern of winkelcentrum. Een organisatievorm en de samenwerking tussen overheid, ondernemers en vastgoedeigenaren zijn een belangrijke voorwaarde om effectief maatregelen in binnensteden, dorpskernen of winkelcentra op te kunnen pakken. In het statenvoorstel wordt besloten tot het opstellen van een subsidieregeling die binnen gespecificeerde kaders gemeenten de mogelijkheid biedt om EUR 80.000,00 aan ondersteuning aan te vragen. Gemeenten krijgen 1 jaar de tijd om
  tot concrete resultaten te kommen. Het statenvoorstel doet een beroep op de bestemmingsreserve “COVID flankerend beleid 2021” (zoals hiertoe besloten bij vaststelling van de begroting in de bijeenkomst van PS van 12 november 2020), met een benodigd bedrag van maximaal EUR 1.840.000,00 (uitgaande van een bedrag van EUR 80.000,00 voor maximaal 23 gemeenten). Binnen de begroting 2021 van de provincie Utrecht is een bedrag gereserveerd van EUR 15 miljoen (bestemmingsreserve “COVID flankerend beleid 2021”). Daarbij is de toezegging gedaan dat concrete bestedingsplannen nog apart aan PS worden voorgelegd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:

  1. het statenvoorstel voor Versterking Vitaliteit Binnensteden, Dorpskernen en Winkelcentra vast te stellen en voor te leggen ter besluitvorming aan Provinciale Staten;
  2. uitvoering te geven aan het opstellen van een subsidieregeling ter ondersteuning van gemeenten;
       a. de versterking van de samenwerking tussen retail ondernemers, vastgoedeigenaren en de overheid in binnensteden, dorpskernen en  wijkwinkelcentra;
       b. het maken van concrete plannen in 2021 door de bij 2a genoemde partijen gericht op
           i. de versterking van de vitaliteit van de binnensteden, dorpskernen en wijkwinkelcentra
           ii. de bestrijding en voorkoming van leegstand in centra;
  3. in 2021 informatiebijeenkomsten te organiseren voor deelnemende gemeenten en ondernemers waar kennis wordt gedeeld en ervaringen worden uitgewisseld;
  4. te verkennen met het Ministerie van EZK in welke mate de extra gelden die zijn uitgetrokken ter ondersteuning van de retail sector, inzetbaar is voor de concrete plannen die door de bij 2a benoemde partijen in 2021 zijn opgesteld;
  5. deze initiatieven, indien de plannen daartoe aanleiding geven, te koppelen aan het programma Versnelling woningbouw;
  6. voor de subsidieregeling gebruik te maken van de bestemmingsreserve “COVID flankerend beleid 2021” met een benodigd bedrag van maximaal EUR 1.840.000,00 (uitgaande van een bedrag van maximaal EUR 80.000,00 voor maximaal 23 gemeenten);
  7. motie 107 (“Aanpak coördinatie winkelaanpak”) door middel van het statenvoorstel Versterking Vitaliteit Binnensteden, Dorpskernen en Winkelcentra af te doen.
 6. 04

  Essentie/samenvatting:
  Het IPO bestuur vergadert op 11 februari 2021 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie voor deze bestuursvergadering opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over de volgende punten vast te stellen:

  1. 2 'Kabinetsaanbod/gebiedsopgaven
  2. a. ‘Inzet Kwaliteit Openbaar Bestuur’;
  3. 2b. ‘Actieagenda wonen alliantie Aedes’;
  4. 2c. ‘Betalen naar Gebruik’;
  5. 2d. ‘Position papers cultuur en erfgoed’;
  6. 2e. 'Position paper strategische provinciefinanciën'; 
  7. 3a. ‘Meerjarenbegroting’;
  8. 3b. 'Toekomstvisie BIJ12';
  9. 4a. ‘Interprovinciale visie op e-dienstverlening’;
  10. 4b. ‘Convenant formalisering BRZO+’;
  11. 4c. ‘Nationale databank Flora en Fauna’;
  12. 4d. ‘Actualiteiten werkgeverszaken’.
 7. 05

  Essentie / samenvatting:
  Overeenkomstig motie 95 “Stresstest begroting” is het tweede deel van de stresstest over de begroting 2021-2024 uitgevoerd. In deze stresstest worden via vier scenario’s de effecten van enkele omgevingsfactoren op de meerjarenbegroting in beeld gebracht. Die effecten brengen we tot uitdrukking in de ontwikkeling van de financiële kengetallen.
  Een viertal “slecht weer scenario’s” is opgenomen die een negatief effect hebben op de financiele positie. Incidenteel kan de saldireserve worden ingezet voor maximaal twee jaar. De mogelijkheden om de structurele financiële effecten op te vangen zijn beperkt. Dat betekent dat, als een dergelijk scenario zich voordoet, een aanpassing van het bestaande beleid en de daarmee samenhangende (exploitatie)lasten of geprognotiseerde opbrengsten noodzakelijk is. Voor die aanpassingen van het bestaand beleid is op zich enige tijd beschikbaar om tot een pakket van maatregelen te komen. De saldireserve van € 65 mln. (stand eind 2020) maakt het mogelijk voor de eerste jaren de tegenvallers incidenteel op te vangen zodat structureel kan worden bijgestuurd. In de conclusie van de stresstest wordt een koppeling gemaakt met de uitvoering amendement 40a om daarin een langere termijn visie te ontwikkelen om de begroting wendbaar en robuust te houden en/of te krijgen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.kennis te nemen van de stresstest begroting 2021-2024 (deel 2).
  2.de statenbrief over de stresstest begroting 2021-2024 (deel 2) vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden.

 8. 06

  Essentie/samenvatting:
  BZK heeft in samenwerking met de VNG vanuit het programma "Democratie in Actie" (DiA) een Quick Scan Lokale Democratie (QSLD) ontwikkeld. Het IPO heeft gekeken of bij dit programma kon worden aangesloten, om een vollediger beeld te gaan krijgen van de decentrale democratie. Na positieve geluiden over de QSLD is besloten om ook een Quick Scan Provinciale Democratie (QSPD) te ontwikkelen. Deze scan brengt laagdrempelig en snel in beeld hoe het staat met de decentrale (lokale c.q. provinciale) democratie.


  Tijdens de GS-vergadering van 1-12-2020 is gesproken over mogelijke deelname aan de QSPD. Hierbij zijn een aantal aandachtspunten meegegeven. Deze aandachtspunten zijn ambtelijk intern en in IPO verband besproken. Inmiddels is bekend dat alle 12 provincies deelnemen aan de scan. De provincie Utrecht zal deelnemen aan de pilot van deze scan, samen met een viertal andere provincies.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.akkoord te gaan met het door ontwikkelen van de Quick Scan Provinciale Democratie en de inzet van de Quick Scan Provinciale Democratie in de provincie Utrecht.
  2.de statenbrief ‘Quick Scan Provinciale Democratie’ vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten.

 9. 08

  Essentie/samenvatting:
  Middels dit document vragen wij toestemming voor verkoop van een tweetal agrarische percelen grond in Renswoude, de totale kadastrale oppervlakte bedraagt 2.73.20 ha. Deze percelen hebben een agrarische bestemming en liggen niet binnen het Natuur Netwerk Nederland. Daarnaast zijn er op dit moment binnen dit gebied geen andere directe doelen waar de PU deze gronden voor in zouden kunnen zetten.
  Volgens de nota grondbeleid wordt ‘overtollig bezit’ eerst aangeboden aan mede-overheden; dit is de zogenaamde leur- of reallocatieprocedure. In dit geval heeft de provincie Gelderland interesse getoond in deze percelen. Provincie Gelderland zal deze dan als ruilgrond inzetten voor de realisatie van natuur (Allemanskamp). Conform de nota grondbeleid is het voorstel de percelen aan te bieden aan de provincie Gelderland, tegen de taxatiewaarde. Mocht verkoop aan de provincie Gelderland om wat voor reden dan ook niet doorgaan, dan zullen we op zoek gaan naar een andere koper en hiervoor de verkoopprocedure voortzetten conform reallocatie (bij andere overheden) en daarna openbare verkoop.

  Besluit

  Beslispunten:
  1. Akkoord te gaan met de verkoop van 2.73.20 ha agrarische cultuurgrond, kadastraal bekend als Renswoude G 1155 en 169 aan de provincie Gelderland in het kader van de reallocatieprocedure.
  2. Deze transactie te laten plaatsvinden waarbij de taxatiewaarde van de percelen het uitgangspunt is voor de onderhandelingen.
  3. Team GEB opdracht te geven deze transactie binnen de kaders van de vastgestelde nota grondbeleid 2020 en het uitvoeringskader grondbeleid 2020 uit te voeren en notarieel af te laten handelen.
  4. Het resultaat van deze transactie, die naar verwachting positief is, te verantwoorden via beleidsdoel 2.1 (het natuurnetwerk (NNN) is robuust ontwikkeld) en eventueel daaruit voortvloeiende begrotingswijzigingen op te nemen in de Voorjaarsrapportage 2021.
  5. Indien er binnen een redelijke termijn geen overeenstemming tussen partijen bereikt kan worden dan akkoord te gaan met een openbare verkoop van de 2.73.20 ha agrarische grond, waarbij de getaxeerde marktwaarde het uitgangspunt is bij verkoop, conform het vastgestelde grondbeleid.
  6. Geheimhouding opleggen op dit B-stuk en de bijlagen en na verkoop deze geheimhouding weer opheffen conform artikel 55 van de Provinciewet

 10. 09

  Essentie / samenvatting:
  In september 2020 is het risicomanagement beleid geactualiseerd. Als resultaatgerichte organisatie willen we het risicomanagement verder doorontwikkelen. Een onderdeel hiervan is het uitvoeren van een frauderisicoanalyse, zodat er organisatiebreed zicht ontstaat op de geïdentificeerde frauderisico’s en hoe hiermee wordt omgegaan. Er is een eerste organisatiebrede frauderisico-analyse opgesteld. Daarbij zijn de risico’s vanuit verschillende invalshoeken geïnventariseerd. GS wordt gevraagd hier kennis van te nemen en wordt tevens geïnformeerd over het vervolg.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.kennis te nemen van de frauderisico-analyse;
  2.geheimhouding op te leggen op basis van artikel 55 lid 1 van de Provinciewet in samenhang met artikel 10, tweede lid onder g van de Wob (onevenredige bevoordeling of benadeling).

 11. 10

  Essentie/samenvatting:
  Op 11 februari vindt het Bestuurlijk Overleg Stikstof (BO) plaats met de Minister van LNV. In overleg met de Bestuurlijke Commissie stikstof (BC) is een agenda opgesteld. De agenda is door IPO geannoteerd met de door de BC voorgestelde inbreng per agendapunt. Gedeputeerde Staten wordt verzocht in te stemmen met de provinciale inbreng voor het BO, de IPO delegatie te machtigen namens GS te onderhandelen over de agendapunten en daarbij de bandbreedte in de onderhandelingsruimte te duiden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.akkoord te gaan met de provinciale inbreng voor het Bestuur Overleg stikstof van 11 februari 2021, zoals verwoord in de door IPO geannoteerde agenda;
  2.de IPO delegatie te machtigen namens Gedeputeerde Staten in het Bestuurlijk Overleg te onderhandelen over de agendapunten en daarbij de bandbreedte voor onderhandeling aan de gedeputeerde te duiden.

 12. 13

  Essentie / samenvatting:
  Mevrouw Poppe van de SP heeft vragen gesteld over de voorgenomen sluiting van het NS servicepunt op station Amersfoort Centraal, als onderdeel van de plannen van NS
  om de dienstverlening op een aantal stations aan te passen. Toenemende digitalisering in informatievoorziening en gebruik van OV-chipkaart leidt ertoe dat de servicebalies steeds minder vaak gebruikt worden voor het kopen van een vervoerbewijs of het verkrijgen van informatie. Essentie van de antwoorden op haar vragen is dat NS naar mening van GS een zorgvuldige afweging heeft gemaakt als het gaat om de inzet van beperkt beschikbare menskracht versus het aantal reizigers dat hierbij baat heeft, dit temeer NS diverse alternatieven aanbiedt als het gaat om begeleiding van reizigers met een (hulp)vraag. Zo blijven op station Amersfoort Centraal servicemedewerkers aanwezig. GS zal daarom niet bij NS aandringen om het NSservicepunt op station Amersfoort Centraal open te houden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Poppe van SP betreffende reorganisatie NS (sluiting NS-servicepunt station Amersfoort Centraal) vast te stellen en te verzenden.

 13. 15

  Essentie / samenvatting:
  Voor het plan om de carpoolplaats Maartensdijk uit te breiden moeten houtopstanden verwijderd worden. Door de provincie is daartoe bij de gemeente De Bilt een omgevingsvergunning aangevraagd.
  De gemeente De Bilt heeft besloten de vergunningverlening voor de kap van bomen te weigeren. De provincie maakt bezwaar tegen dit besluit.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.het bezwaarschrift, tegen het besluit van Burgemeester en wethouders De Bilt tot het weigeren van een omgevingsvergunning ten behoeve van het uitbreiden van een carpoolplaats te Maartensdijk langs de N234, vast te stellen;
  2.de gronden van dit bezwaar vast te stellen en te versturen naar het college van B&W van De Bilt.

 14. 15A

  Essentie/samenvatting:
  Door de fractie van de PvdD zijn vragen gesteld over een tijdelijk jachtverbod vanwege extreme weersomstandigheden. GS hebben reeds bepaald hoe te handelen bij extreme winterse omstandigheden. In het beleidskader Wet natuurbescherming  hebben wij op pagina 98 specifiek bij dergelijke omstandigheden opgenomen wanneer wij de jacht geheel of voor een aantal wildsoorten sluiten, of wanneer het gebruik van het aanwijzingsbesluit en de ontheffingen ex artikel 3.17 Wnb geheel of gedeeltelijk wordt verboden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Keller (PvdD) betreffende tijdelijk jachtverbod vanwege extreme weersomstandigheden vast te stellen en te verzenden.